Internationalisering

De gemeente Almere is al tientallen jaren internationaal actief. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vriendschappelijke banden met onze partnersteden Aalborg in Denemarken en Kumasi in Ghana en de intensieve contacten met steden als Milton Keynes, Shenzhen en Taipei. Voor de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 breiden we ons internationale netwerk de komende jaren nog verder uit met steden, kennisinstellingen en bedrijven.

Een aantal van deze steden waar we relaties mee hebben zijn net als Almere nieuwe steden (new towns). In breder verband nemen we actief deel aan het European New Town Platform (ENTP), een Europese netwerkorganisatie gericht op nieuwe steden, waarvan Almere mede-oprichter is. Op Europees gebied is Almere is ook onderdeel van netwerken als Eurocities.

Het internationale beleid van de gemeente Almere richt zich vooral op economie, duurzaamheid (Growing Green Cities/ Floriade 2022) en internationaal hoger onderwijs.

Economie

Almere werkt sinds 1 januari 2008 intensief samen met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer op het gebied van internationale marketing en acquisitie onder de naam ‘Amsterdam inbusiness’. De ambitie van de regio is om tot de top vijf van Europese vestigingslocaties voor buitenlandse bedrijven te behoren.

Buitenlandse investeringsprojecten vormen een belangrijke pijler van de Almeerse en regionale economie. Deze projecten zorgen voor meer werkgelegenheid, productiviteit en innovatie. Het doel van de samenwerking is om meer buitenlandse bedrijven aan te trekken en om gevestigde bedrijven te behouden voor de regio. De meerwaarde van de gezamenlijke aanpak is de gemeenten van elkaars sterke punten kunnen profiteren.

Marketingcommunicatie is een belangrijk speerpunt. De regio positioneert zich internationaal als één totaalproduct, de Amsterdam Metropolitan Area met het motto: I amsterdam.

EDBA 2.0

De Economic Development Board Almere (EDBA) heeft als doel de economische groei, welvaart en economische structuur in Almere duurzaam te versterken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere uitvoeringsorganisaties in de regio (Metropoolregio Amsterdam).
De agenda van de EDBA 2.0 richt zich met name op de vraagstukken gezonde jeugd, energieneutrale en afvalloze stad en verbonden stad. Daarnaast zet de EDBA 2.0 zich in voor het doorontwikkelen van open innovatieplatforms (zoals Big Data Value Center, Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere).

Naar boven

Growing Green Cities (Floriade 2022)

Almere draagt ook buiten de eigen stadsgrenzen bij aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde samenleving. Dit komt tot uiting in onze partnerschappen met verschillende steden in het buitenland. In het kader van de Floriade 2022 breidt Almere haar internationale netwerk verder uit door samenwerking met steden, kennis instellingen en bedrijven.

Floriade 2022

De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) heeft in september 2012 besloten dat Almere de wereldtentoonstelling Floriade 2022 mag organiseren. In de Almeerse plannen is de Floriade geen eenmalig evenement, maar een optelsom van een tien jaar durende internationale uitwisseling op het gebied van tuinbouw (Growing Green) en de ontwikkeling van steden (Green Cities). Het centrale thema ‘Growing Green Cities’ komt voort uit het besef dat de gevolgen van wereldwijde bevolkingsgroei en verstedelijking vragen om innovatieve oplossingen in zowel de tuinbouwsector als oplossingen in de leefbaarheid van steden. In 2050 zal bijna 70% van de mensen in een stad wonen. Overal ter wereld wordt gezocht naar manieren om de kwaliteit van het leven van stadsbewoners te borgen. Veel van deze initiatieven worden onder de noemer ‘Green City’ geschaard.
De komende tien jaar willen we in gezamenlijkheid groeien naar een universeel beeld van de ideale Green City, kennis uitwisselen en innovatieve oplossingen vinden als antwoord op urbanisatie. Hiervoor is een internationaal netwerk opgericht ‘Growing Green Cities – a call to action!’ en een ‘JeugdFloriade’. De steden Kumasi, Shenzhen en Taipei zijn al onderdeel van het internationale netwerk ‘Growing Green Cities’ dat de komende jaren verder wordt uitgebreid. Deze partners kunnen uiteindelijk hun invulling van Growing Green Cities tonen in Almere op de wereldexpositie in 2022. Met andere steden zijn al intensieve gesprekken voor samenwerking gaande, zoals Toronto, Vancouver en Milaan.

Stedenrelaties

Naast de samenwerkingsverbanden in het kader van Growing Green Cities hebben we ook relaties met het Deense Aalborg (uitwisseling cultuur en sport jeugd) en het Britse Milton Keynes (ontwikkeling New Town). Met het Chinese Shenzhen is in juni 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de komende jaren zet deze samenwerking tussen de gemeente Almere en de gemeente Shenzhen in op het uitbreiden van de Chinese investeringen in Almere en de regio, uitwisseling van studenten, samenwerking bij stedelijke ontwikkeling en het verder ontwikkelen van ‘groene processen’ in aanloop naar de Floriade van 2022.
Met het Ghanese Kumasi heeft de gemeente de oudste stedenrelatie (sinds 1996). Samen met de Stichting Samenwerk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt gewerkt aan versterking van de lokale democratie in de stad.
Ook heeft Almere zich aangesloten bij de Nederlandse Millenniumgemeenten. Op deze manier wil Almere duidelijker laten zien wat de stad bijdraagt aan de wereldwijde millenniumdoelen van de Verenigde Naties tegen armoede.

(Internationaal) hoger onderwijs

Met de komst van twee Nederlandse hogescholen naar Almere is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Almere als (internationale) stad waar je prettig kunt wonen, werken èn studeren. Hogeschool Windesheim Flevoland is eind 2011 gestart en wil doorgroeien tot een instelling met 6.000 studenten. Ook CAH Vilentum Almere is in 2011 gestart. CAH Vilentum richt zich op de relatie tussen stad, natuur en economie. De opleidingen en lectoraten zijn sterk internationaal georiënteerd.

Met een grote economische en sociale opgave als die van Almere is het van belang over de nationale grenzen heen te kijken. Het International New Town Institute, (INTI), het onafhankelijke onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van nieuwe steden (new towns), is al sinds 2008 in Almere gevestigd en heeft sinds die tijd hard gewerkt aan een internationaal netwerk van onderzoekers en instellingen. De gemeente Almere en het INTI onderhouden gezamenlijk relaties met verschillende internationale steden, zoals Shenzhen.
Daarnaast heeft de internationalisering verder vorm gekregen met de komst van La Salle Almere Campus. Deze business school maakt onderdeel uit van een netwerk van ruim zeventig business schools wereldwijd en gaat zich in Almere onder andere richten op opleidingen voor professionals uit het bedrijfsleven. De school heeft vooral naam op het gebied van projectmanagement, smart society en dataverzameling.
Ook de Open Universiteit en de instituten Alan Türing en Jan van Es (gezondheidszorg) ontwikkelen zich in rap tempo om een bijdrage te kunnen leveren aan de groeiopgave van Almere.

Tenslotte vindt dit jaar voor de vierde keer in Almere de internationale Summer School plaats, georganiseerd door Windesheim, CAH Vilentum Almere, La Salle en de gemeente samen. Verschillende cursussen op het gebied van taal, cultuur en specifieke new town onderwerpen worden daar gedurende de zomer aangeboden. Daarnaast is er een sociaal programma, georganiseerd door studentenvereniging Endzjin.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?