Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

Melding brandveilig gebruik doen

Om een gebouw brandveilig te gebruiken, neem je maatregelen die voldoen aan de voorschriften uit het bouwbesluit. Daarnaast vraag je voor meer risicovolle soorten een omgevingsvergunning aan.

Om een gebouw brandveilig te gebruiken, neem je maatregelen die voldoen aan de voorschriften uit het bouwbesluit. Daarnaast vraag je voor meer risicovolle soorten een omgevingsvergunning aan.

Wanneer moet je een melding doen

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012, hoofdstukken 6 en 7. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) nodig.

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Het kan zijn dat je in plaats van een omgevingsvergunning een gebruiksmelding moet doen. In het Bouwbesluit 2012 staat wanneer je een melding moet doen. En welke gegevens je hiervoor moet aanleveren.

Je moet altijd een gebruiksmelding doen in deze situaties:

 • Er verblijven meer dan 50 personen tegelijk in een gebouw (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen)
 • Een woning wordt kamergewijs verhuurd (de woning bestaat uit meer dan 4 wooneenheden);
 • Als je een een gelijkwaardige oplossing hebt voor de verplichte brandveiligheidseisen uit hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012.

De gebruiksmelding moet ten minste 4 weken voor aanvang van het gebruik van het bouwwerk worden gedaan. Doe die melding zo vroeg mogelijk. Wanneer burgemeester en wethouders namelijk nadere eisen opleggen, is het van belang deze zo vroeg mogelijk te weten zodat daar rekening mee kan worden gehouden. Na een melding kan de gemeente of de brandweer controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de algemene eisen voldoet. Die controle kan plaatsvinden voordat het gebouw in gebruik wordt genomen maar ook daarna.

Checklist voor het indienen van de tekening

Voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is om aannemelijk te maken dat het gebruik voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften verstrekt de melder bij de gebruiksmelding, bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, onderdelen a, onder 1, en b, een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m² en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere brutovloeroppervlakte. 

Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven:

 1. schaalaanduiding;
 2. per bouwlaag:
  1. 1°.hoogte van de vloer boven het meetniveau;
  2. 2°.gebruiksoppervlakte, en
  3. 3°.maximaal aantal personen;
 3. per ruimte:
  1. vloeroppervlakte;
  2. gebruiksbestemming;
  3. bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte;
  4. opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit;
  5. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
  6. brand- of rookwerende scheidingsconstructies;
  7. vluchtroutes;
  8. draairichting van deuren;
  9. zelfsluitende deuren als bedoeld in dit besluit;
  10. sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 6.25 en 7.12;
  11. vluchtroute-aanduidingen;
  12. noodverlichting;
  13. oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 6.5;
  14. brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
  15. brandslanghaspels;
  16. mobiele brandblusapparaten;
  17. droge blusleidingen;
  18. brandweeringang;
  19. sleutelkluis of -buis, en
  20. brandweerlift, en
 4. gegevens en bescheiden over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties.De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet.

 

Tekening invoegen

Kosten

Je doet de melding via het Omgevingsloket. Dit is gratis.

Kies hiervoor ‘Een gebouw brandveilig gebruiken’, vul de vergunningscheck in en dien vervolgens de melding digitaal in. Alleen gegevens die in jouw situatie van toepassing zijn moeten worden aangeleverd. Bij de melding moet in ieder geval een plattegrond van het gebouw worden aangeleverd waarop de brandveiligheidsvoorzieningen – blusmiddelen, vluchtroutes, etc – zijn aangegeven.

Vragen

Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning, dan kun je contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Je kunt ook persoonlijk langskomen. Dat kan na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. Je kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak of telefonisch via telefoonnummer 14 036 of door het contactformulier in te vullen.

Je vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening