Direct naar paginainhoud

Afwijken bestemmingsplan

Heb je bouwplannen waarbij je wilt afwijken van het bestemmingsplan? Daarvoor moet je een vergunning aanvragen.

Per 1-1-2024 van bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemming de grond heeft, dus welke functies zijn toegestaan op een kavel, en welke voorschriften daarmee gepaard gaan. Een bestemmingsplan kent drie onderdelen: de voorschriften, een plankaart en een toelichting. De voorschriften leggen vast hoe er gebouwd mag worden. De plankaart is een kaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. In de toelichting zijn de kenmerken van een wijk vastgelegd en maakt de gemeente duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt. Je kunt het complete bestemmingsplan inzien op de website Ruimtelijkeplannen.

Een kavelpaspoort kan aanvullende eisen stellen met betrekking tot de bouwmogelijkheden en de toegestane bestemmingen.

In het kavelpaspoort staan de specifieke bepalingen die gelden voor de bebouwing van het betreffende kavel. Met een actieve link wordt verwezen naar overige regelgeving die van toepassing is waaraan moet worden voldaan. Het kan zijn dat (ruimtelijke) regels in dit kavelpaspoort afwijken van het geldende bestemmingsplan, in dat geval zijn de regels zoals opgenomen in dit paspoort van kracht.

Wat is een kavelpaspoort?

In het kavelpaspoort staan de specifieke bepalingen die gelden voor de bebouwing van het betreffende kavel. Met een actieve link wordt verwezen naar overige regelgeving die van toepassing is waaraan moet worden voldaan. Het kan zijn dat (ruimtelijke) regels in dit kavelpaspoort afwijken van het geldende bestemmingsplan, in dat geval zijn de regels zoals opgenomen in dit paspoort van kracht.

De beoordeling van de aanvraag

Als jouw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan kan het zo zijn dat het bouwplan moet worden aangepast. In een aantal gevallen kan de gemeente kiezen voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Dit proces neemt echter veel tijd in beslag. De mogelijkheid bestaat ook dat de gemeente ervoor kiest om af te wijken van het bestemmingsplan. In dat geval kan de omgevingsvergunning uiteindelijk toch verleend worden, ook al past het plan niet binnen het bestemmingsplan. Het afwijken van het bestemmingsplan gebeurt alleen op aanvraag.

In de meeste gevallen is dat een aanvraag omgevingsvergunning bouw, maar dit kan ook middels een aanvraag om omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Dit is het geval als je verder geen bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren. Het afwijken van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Kan niet worden afgeweken van het bestemmingsplan, dan zal ook een omgevingsvergunning bouw wegens strijd met het bestemmingsplan geweigerd moeten worden.

Aanvragen

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kun je indienen via het landelijk loket: Omgevingsloket. Als je jouw plannen invult op deze website dan zie je ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heb je ook nog andere vergunningen nodig en kun je die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.

In veel gevallen weet je zelf vooraf niet of jouw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Je kunt jezelf hierover (laten) informeren via internet of aan het Vergunningenloket op het gemeentehuis. Jouw aanvraag om omgevingsvergunning bouw wordt, indien strijdig met bestemmingsplan, ook aangemerkt als verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. Je hoeft daarvoor dan niets extra’s te doen.

Hoe lang duurt het?

Een herziening van het bestemmingsplan doorloopt een uitgebreide procedure van 26 weken. Er wordt gestart met een voorontwerp, daarna volgt het ontwerp en uiteindelijk volgt de vaststelling door de gemeenteraad. Tegen deze vaststelling of het besluit om het plan niet vast te stellen, is beroep mogelijk bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij een afwijking van het bestemmingsplan of een verandering van het bestemmingsplan moet je rekening houden met eventuele schade bij anderen. De woning van jouw buren kan bijvoorbeeld minder waard worden doordat je door de afwijking van het bestemmingsplan dichter op de grens mag bouwen. Jouw buren kunnen dan een planschade indienen bij de gemeente. Eventuele schade wordt door middel van een af te sluiten overeenkomst aan je als 'veroorzaker' doorgerekend.

In alle gevallen waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan of een bestemmingsplan wordt aangepast, is het raadzaam in overleg te gaan met jouw omgeving. Het is niet verplicht om bijvoorbeeld handtekeningen te verzamelen maar overleg met de buurt is aan te raden.

Inzage ruimtelijke plannen

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website Ruimtelijkeplannen. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning ben je leges verschuldigd. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vind je in de legesverordening en tarieventabel.

Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag, de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door jou op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgesteld, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kun je terugvinden in de tabel "bouwkosten legesberekening" van bijlage 1 in de tarieventabel van de legesverordening. In de legesverordening staat informatie over de vaststelling van de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel "bouwkosten legesberekening" staan.

De legesverordening en tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vragen

Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning dan kun je contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Je kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak. Je kunt een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 14 036 of door het contactformulier in te vullen.

Je vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening