Direct naar paginainhoud

Bouwen

Ben je van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden of iets te veranderen in jouw woonomgeving? Mogelijk heb je een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning. Het is mogelijk om in 1 aanvraag meerdere activiteiten op te nemen.

Wanneer heb je een vergunning nodig?

Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het (ver)bouwen van een woning of het (ver)bouwen van een bedrijfspand. 

Op het omgevingsloket kun je een vergunningscheck doen.

Op de website voer je de locatie in en vink je gewenste werkzaamheden aan. Na het beantwoorden van een aantal vragen krijg je de uitkomst, vergunningplichtige of vergunningvrije activiteit. Bij twijfel kun je ook langskomen bij de balie van Vergunningen, Toezicht en Handhaving, op afspraak of tijdens vrije inloop.

Nadat je de check hebt doorlopen kun je een aanvraag doen via hetzelfde omgevingsloket. Het systeem vertelt je welke gegevens je moet invullen en welke documenten je moet aanleveren (uploaden). Particuliere aanvragers hebben voor de ondertekening van hun aanvraag een DigiD nodig. Bedrijven dienen gebruik te maken van E-herkenning.

Zelfbouw of bouwen voor een ander?

Almere is de grootste zelfbouwstad van Nederland; nergens vind je zo’n groot en divers aanbod met kavels waarop je zelf een huis mag ontwerpen en bouwen. Sinds 2007 zijn hier maar liefst ruim 2.300 huizen zelf gebouwd.

Er zijn kavels in alle maten en smaken en je vindt ze in alle stadsdelen. Dus hoe groot of klein het budget ook is, met zelfbouw kun je in Almere jouw woondroom realiseren. Als zelfbouwer ben je particulier opdrachtgever ofwel regisseur van jouw nieuwe woning. Dat is leuk, inspirerend en uitdagend. Hoe het proces in zijn werk gaat leggen we graag stap voor stap uit.

Waarom kiezen voor zelfbouw in Almere? 

  1. Keuzevrijheid! 
  2. Je bepaalt zelf hoe jouw droomhuis eruit komt te zien. 
  3. Er is alle ruimte voor persoonlijke woonwensen. 
  4. Zelfbouw staat voor maatwerk, kwaliteit en meer woonplezier.

Specifieke wensen?

Heb je een specifieke woonwens, zoals samen bouwen met familie? Of wil je werken en wonen combineren? Leg jouw ideeën eens voor aan de adviseurs van de Kavelwinkel, een bouwbegeleider, architect of aannemer. Jouw woonwensen komen uit met zelfbouw in Almere!

Verschillen zelf bouwen in Almeerse woonwijken en Oosterwold

Almere is een echte zelfbouwstad. Met het gebied Oosterwold is er een ultieme zelfbouwvorm bijgekomen. Wat is hier nou anders aan het bouwen van een eigen huis dan op andere plekken in de stad? Bij reguliere zelfbouw ben je de regisseur van alles wat komt kijken bij het bouwen van de eigen woning. In Oosterwold ben je ook nog eens betrokken bij de complete gebiedsinrichting. 

Welke mogelijkheden zijn er voor een ondernemer?

Almere biedt ondernemers ontplooiingskansen. Almere kent een enorme diversiteit in huisvestingsaanbod, waarbij je kunt kiezen uit koop, huur of erfpacht. Maar je kunt ook een kavel kopen en er zelf een bedrijfspand op bouwen. De gemeente kijkt graag samen met jou wat voor jouw type bedrijf of initiatief een geschikte locatie is. Met jouw vraag als uitgangspunt, levert Almere advies en maatwerk, want ieder bedrijf is uniek!

Almere biedt onder andere mogelijkheden op onderstaande locaties aan: 

Voor meer informatie neem je contact op met het ondernemersplein van de gemeente of kun je een e-mail sturen naar info@almere.nl

Checklist aanvraag voor een omgevingsvergunning

Gebruik de vergunningcheck op het omgevingsloket om te controleren of je een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding brandveilig gebruik. De vergunningcheck geeft een uitkomst op basis van informatie over bijvoorbeeld ligging en grootte, inhoudsoppervlaktematen, gebruiksfuncties en dergelijke. Verzamel deze informatie en houd het tijdens de check bij de hand. De check duurt ongeveer 5 minuten per werkzaamheid.

Met behulp van de vergunningcheck kan een algemene indicatie worden verkregen of een omgevingsvergunning nodig is. Hoewel aan het opstellen van de vragen in de vergunningcheck zeer veel zorg is besteed, kan de uitkomst geen absolute zekerheid bieden aan degene die het project wil verrichten. Daarnaast is het mogelijk dat voor het project op grond van andere regelgeving nog vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. Het wordt aanbevolen om bij onduidelijkheid contact op te nemen met de gemeente voor meer informatie.

De beoordeling van de aanvraag

De gemeente controleert of de aanvraag compleet is. Er wordt nagegaan of jouw aanvraag voldoet aan de landelijke indieningsvereisten en of alle activiteiten die niet los van elkaar kunnen worden gezien in de aanvraag zijn opgenomen. De gemeente toetst of jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening voldoet.

De gemeente neemt een beslissing op jouw aanvraag omgevingsvergunning na toetsing aan bestaande voorschriften. De aanvraag kan worden afgewezen indien er negatief wordt geadviseerd op bovengenoemde onderdelen. De gemeente kan de behandelingstermijn van de aanvraag éénmalig met zes weken verlengen.

Extra aandacht voor bodemgesteldheid

Uit jarenlange ervaring is gebleken dat de bodemgesteldheid in Almere grillig is en discontinuïteiten vertoont. Deze discontinuïteiten worden veroorzaakt door oude stroomgeulen en verschillende ijstijdverschijnselen zoals permafrost en stuwwallen. Daarnaast zijn er verstorende effecten zoals drooglegging, ontwatering en opspuiting. De combinatie van deze factoren is uniek voor het Nederlandse grondgebied en verdient daarom extra aandacht. De gemeente heeft daarom richtlijnen voor constructie opgesteld. Hierin staan de indieningsvereisten en adviezen voor het funderen in Almere, die je nodig hebt bij het doen van een aanvraag om omgevingsvergunning.

Dit heb je nodig

Jouw aanvraag is compleet wanneer je de wettelijke verplichte bijlagen meestuurt. Die staan in de Ministeriële regeling Omgevingsrecht (Mor). Als je de aanvraag doet via het omgevingsloket lees je direct welke bijlagen verplicht zijn. In sommige gevallen heb je geen vergunning nodig. Dan is (ver)bouwen vergunningvrij.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning kun je alleen online aanvragen.

Hiervoor gebruik je het landelijke systeem 'www.omgevingsloket.nl'. In het omgevingsloket kun je aangeven voor welke werkzaamheden je de aanvraag wilt indienen.

Voor het aanvragen heb je DigiD (voor particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.
Je gaat naar het omgevingsloket, doorloop de vragenlijst en voeg de bijlagen toe. Vervolgens word jouw aanvraag doorgezet naar de gemeente, binnen een week ontvang je van de gemeente een ontvangstbevestiging met kenmerk waaronder jouw aanvraag bij de gemeente geregistreerd staat.

Voor de status van jouw aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 036, met vermelding van het kenmerk waaronder jouw aanvraag geregistreerd staat.

Hoe lang duurt het?

De wet bepaalt de termijn die de gemeente heeft om op een aanvraag te beslissen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. De reguliere procedure mag 8 weken duren en kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd. De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket.

Aanvraag niet compleet?

Als jouw aanvraag niet volledig is, moet je deze aanvullen. Hierover krijg je bericht. Let erop dat je de aanvullingen binnen de gestelde termijn aanlevert. Doe je dit later, of niet, dan kan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving besluiten om jouw aanvraag niet meer verder te behandelen. De beslistermijn schuift op met de termijn die je krijgt om de aanvullende gegevens aan te leveren.

Aanhouden van de beslistermijn

In een aantal gevallen kan de aanvraag omgevingsvergunning aangehouden worden. Mogelijke redenen voor het aanhouden van de beslistermijn op jouw vergunningaanvraag:

  • een ontwerp streekplan dat ter inzage is gelegd;
  • een aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • werkzaamheden slopen totdat de omgevingsvergunning voor werkzaamheden bouwen onherroepelijk is geworden.

De wettelijke beslistermijn start weer als de reden tot aanhouding is vervallen. De gemeente informeert jou schriftelijk als de gemeente de beslistermijn op jouw vergunningaanvraag verlengt, stopzet of aanhoudt.

Fatale termijn bij reguliere procedure omgevingsvergunning

De gemeente moet binnen de vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw vergunningaanvraag. Doet de gemeente dit niet, dan geldt voor vergunningaanvragen in de reguliere procedure (acht weken) een fatale beslistermijn. Dit betekent dat de omgevingsvergunning van rechtswege (automatisch) wordt verleend. Houd hierbij wel rekening met de wettelijke bezwaartermijn van zes weken. 

De behandelprocedure

Reguliere procedure

De gemeente laat je bij een reguliere procedure binnen 8 weken weten of je wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die je nodig hebt om jouw aanvraag compleet te maken wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Heb je een ingewikkeld project, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. De gemeente publiceert het besluit in het Gemeenteblad van de Overheid, belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit.

Uitgebreide procedure

Bij de uitgebreide procedure wordt een ontwerpbesluit opgesteld. Deze wordt vervolgens ter inzage gelegd zodat belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hun zienswijze kunnen geven. Eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van het definitieve besluit. Binnen 6 maanden laten wij je weten of je wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De vergunning wordt ook gepubliceerd. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om beroep bij de rechtbank in te dienen.

Verder handig om te weten

De fatale termijnen gelden in sommige gevallen niet. Dan kan onterecht de indruk ontstaan dat op zeker moment de fatale termijn is verstreken, en er dus een vergunning van rechtswege zou zijn. Die is er dan niet, en in dat geval is bouwen illegaal! Is er na afloop van de normale fatale termijn nog geen beslissing over de aanvraag bouwvergunning, informeer dan dus altijd bij de gemeente of er inderdaad een vergunning van rechtswege is. In de volgende gevallen gelden de normale fatale termijnen niet.

  1. Bij een uitgebreide procedure. De fatale termijnen uit de Woningwet zijn niet van toepassing als er een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig is voor de bouwvergunning.
  2. De gemeente kan bij een complexe aanvraag de fatale termijn opschorten, in dat geval ook wel 'verdagen' genoemd. De gemeente moet dit binnen acht weken schriftelijk meedelen aan de aanvrager, met de reden hiervoor. Bij een reguliere vergunning kan met maximaal zes weken worden verdaagd.
  3. De gemeente kan de termijn opschorten als de eerste ingediende aanvraag onvolledig was. De tijd die de aanvrager gebruikt om de aanvullende stukken aan te leveren, wordt bij de fatale termijn opgeteld. Bijvoorbeeld: verzoekt de gemeente bij omgevingsvergunning om aanvullende stukken, en de aanvrager heeft daarvoor vier weken nodig, dan komt de fatale termijn uit op acht (normaal)+ vier (verlenging) = twaalf weken

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning ben je leges verschuldigd. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vind je in de legesverordening en tarieventabel.

Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag, de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door jou op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgesteld, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kun je terugvinden in de tabel "bouwkosten legesberekening" van bijlage 1 in de tarieventabel van de legesverordening. In de legesverordening staat informatie over de vaststelling van de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel "bouwkosten legesberekening" staan.

De legesverordening en tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vragen

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het telefoonnummer 14 036 of maak gebruik van het contactformulier. De medewerkers van het Klant Contact Centrum helpen je graag verder.

Je kunt een telefonische afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving. We bellen je op de dag en de tijd die jou het best uitkomt.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening