Direct naar paginainhoud

Veelgestelde vragen

Tijdens de bijeenkomsten voor bewoners en horecaondernemers zijn vragen gesteld over bijvoorbeeld het bestemmingsplan, vergunning, schaduwvorming en hoe om te gaan met geluidsoverlast voor de omgeving.

Om de vragen en antwoorden te bekijken, klik je op de grijze balk.

Bestemmingsplan

In het huidige bestemmingsplan mag hoger gebouwd worden, zonder afstand van 2,5 meter tot de voorgevel. Waarom wordt het bestemmingsplan niet aangepast? 

Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. Het ontwikkelkader van de Grote Markt is een kleiner plan. Het blijft mogelijk dat er nu tot 18 meter gebouwd kan worden.

Zijn er nu al initiatieven om te bouwen tot 18 meter? 

Zijn nu geen initiatieven bekend. Wel denken en kijken de investeerders mee in het proces.

Als er nu 4 woningen in een gebouw zitten met eronder een discotheek (categorie 3) en een initiatiefnemer wil er 8 woningen van maken, moet er eerst onderzoek gedaan worden en de eigenaar van het pand moet afstand willen doen van de bestemming discotheek. Waarom wordt dan niet het bestemmingsplan aangepast? 

Er mag geen waardevermindering plaatsvinden door een bestemmingsplanwijziging.

In het bestemmingsplan staat dat er tot 22 meter hoog gebouwd mag worden. Is dit een must? 

Nee, dit is een stedenbouwkundig advies. Mag lager als een vastgoedeigenaar, de initiatiefnemer, dit wenst.

Vergunning

Zijn er al concrete plannen ingediend?

Er komen voldoende ideeën binnen. Pas bij serieuze wordt er een intentieovereenkomst opgesteld. Via de nieuwsbrief worden alle inwoners geïnformeerd over initiatieven.

Geldt bij een vergunning wie het eerst komt, wie het eerst maalt? 

De indiener van de eerste vergunning heeft de meeste kans van slagen. Bij elke volgende vergunning moet rekening worden gehouden met de al goedgekeurde vergunningen.

Wanneer gaat dit spelen?

Eerst worden de opmerkingen en scenario’s verwerkt in een plan. De besluitvorming hiervan zal na de zomer 2022 zijn in de nieuwe raad en college. Pas hierna kunnen de vergunningen worden aangevraagd.

Locatie

Waarom kunnen er nu wel woningen toegevoegd worden en eerder niet?

De regelgeving wordt jaarlijks aangepast. De nieuwe functies mogen bestaande functies niet slechter maken, is de insteek van de gemeente. Hoe meer mensen in de directe omgeving van de Grote Markt wonen, hoe beter het voor de ondernemers is.

Wordt er naast schaduwvorming bij ondernemers op terrassen ook rekening gehouden met schaduw voor de bewoners die er achter wonen?

De initiatiefnemer, vastgoedeigenaar, moet ook aan de andere kant een schaduwstudie doen/laten doen.

Hoe zit het met geluidsoverlast en tochtvorming als er optoppingen komen?

Uit verplicht geluidsonderzoek moet blijken wat de overlast is van optopping en weerkaatsing van geluid en wind. Iedere nieuwe aanvraag moet hier aan voldoen. Nieuwe veranderingen mogen niet leiden tot verslechtering van de huidige situatie. In de bezwaarperiode is het belangrijk dat bewoners ook de aanvragen inzien om te bekijken of de onderzoeken goed zijn gedaan.

Komen de optoppingen op zowel huur- als koopwoningen?

Waar de eigenaar de optopping maar wil. Als er een Vereniging van Eigenaren bij zit, moet deze er wel bij betrokken worden.

Ligt er al een plan om de Muntgarage op te hogen?

Nee, ligt nog geen plan voor.

Mag er wel gewoond worden in een gebouw met categorie 3 (discotheek), mits goed geïsoleerd? 

Nee, op dit moment wordt dit nog niet goed gekeurd. 

Hoe zit het met wervelwinden, tocht en hittestress op het plein? Krijgt de koude kant van het plein hier nog meer last van als er hoger wordt gebouwd? 

Windval is op dit moment minder van toepassing omdat er geen nieuwe gebouwen bij komen. Er zijn nu veel gebouwen met veel bestrating. Hittestress kun je verminderen door groen toe te voegen, maar bomen zorgen ook weer voor schaduw. Dit is te voorkomen met parasols en windschermen. 

Parkeren

Zijn er plannen voor het uitbreiden van de parkeergelegenheden?

Vanuit de gemeente zijn er geen plannen voor het uitbreiden van de parkeergelegenheid. Wel moet de initiatiefnemer, vastgoedeigenaar, aantonen dat er voldoende parkeergelegenheid is. Er moet onderzoek naar gedaan zijn. Belangrijk voor de omwonenden, zodra de aanvraag ter inzage ligt, om hier goed naar te kijken. Gemeente toetst het ook, maar ook opmerkingen van bewoners worden in de beoordeling meegenomen.

Horeca

Heeft alleen de Grote Markt een horecabestemming of hebben meerdere plekken in Almere dit? En is het dan niet handiger om aan de rand van Almere een categorie 3 (discotheek) te organiseren?

Er zijn meerdere plekken in Almere met horecabestemming en wat nu de rand van Almere is, is dat over 10 jaar niet meer. Een categorie 3 kan er altijd af, maar niet meer terug.

Waar gaan alle studenten heen, er is weinig horeca voor studenten?

Deels gebeurt dit vanzelf en deels kan de gemeente dit reguleren. De nieuwe Campus aan de Esplanade moet worden gerealiseerd met voorzieningen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening