Skip to content

Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

Een Wobverzoek indienen

De gemeente verschaft op diverse manieren informatie over haar beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de website, persberichten en bekendmakingen. Zie hiervoor ook de links bij Meer informatie. Wilt u meer weten van de gemeente, dan kunt u eenvoudig contact opnemen. 

Op basis van de wet is het ook mogelijk om voor bepaalde gemeentelijke documenten, die nog niet openbaar zijn gemaakt en niet geheim zijn, een Wobverzoek in te dienen. Dat verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Voorwaarden

Het moet in uw verzoek gaan om informatie: 

  • over een bestuurlijke aangelegenheid, zijnde een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van de gemeente;
  • waar de gemeente over beschikt;
  • die voldoende concreet is;
  • in een document of op een gegevensdrager is vastgelegd. 

U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben; het is uw bedoeling dat de informatie voor iedereen openbaar wordt. 

Hoe regel ik het?

Een Wob-verzoek kan via onderstaande button ingediend worden (het kan niet per e-mail of fax). Let op: voor het indienen via het e-formulier moet u beschikken over DigiD of e-Herkenning.

U geeft in uw verzoek aan:

  • uw naam en adres 
  • over welk onderwerp u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken of ontvangen
  • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen

Inloggen met DigiD

Wobverzoek

Inloggen met e-Herkennning

Wobverzoek

Werkwijze

De gemeente kan uw verzoek door middel van een besluit toekennen of (gedeeltelijk) afwijzen. In de wet staan de gronden voor afwijzing en die zal de gemeente ook moeten noemen.

Toewijzing kan onder meer gebeuren door het verschaffen van kopieën van documenten of gegevensdragers, inzage in de documenten, een uittreksel of een inhoudelijke samenvatting.

Termijn

De gemeente moet binnen vier weken op uw verzoek beslissen. Deze termijn kan – gemotiveerd – nog eens met vier weken worden verlengd. Als dat gebeurt wordt dat schriftelijk en gemotiveerd aan u medegedeeld.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing op uw Wobverzoek kunt u binnen zes weken schriftelijk of via een e-formulier bezwaarschrift indienen bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Almere.

 

Wat vindt u van onze website?