Skip to content

Wet openbaarheid van bestuur

Wat is de Wob?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bestaat om een transparante, controleerbare democratische bestuursvorming te regelen. In principe werken ambtenaren en bestuurders in een glazen huis: iedereen in Nederland - en zelfs daarbuiten - mag aan een bestuursorgaan vragen om documenten openbaar te maken.

Daaronder vallen niet alleen memo’s, beleidsnota’s en bestuurlijke stukken, maar ook bijvoorbeeld e-mails, sms’jes, social media, Messenger en WhatsApp-berichten over onderwerpen die met het werk van een gemeente te maken hebben.

Wob-verzoek of Informatieverzoek?

Informatieverzoek

Mensen willen in veel gevallen gewoon informatie of documenten voor eigen gebruik. En dat mag iedereen ook gewoon vragen; in de meeste gevallen zal de informatie worden verstrekt. Iedereen mag zo’n informatieverzoek doen bij de gemeente. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om feitelijke informatie (“hoeveel…”, “hoe vaak…”, e.d.), documenten voor een bezwaarschriftdossier, of informatie naar aanleiding van een klacht.

Wob-verzoek

Een informatieverzoek is iets anders dan een Wob-verzoek. Bij een Wob-verzoek gaat het om bestaande documenten (de gemeente hoeft geen nieuwe documenten te maken) die de verzoeker openbaar gemaakt wil hebben voor iedereen. Hier gelden strenge regels voor de afhandeling, en een positief besluit leidt ertoe dat de documenten voor iedereen openbaar zijn. Daardoor duurt het werk aan een Wob-verzoek vaak veel langer dan een informatieverzoek.

Als documenten openbaar worden, dan kunnen mensen of organisaties daar namelijk nadelen van ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke gegevens, of gegevens die de concurrentiepositie van bedrijven schaden.

Daarom voorziet de wet erin dat deze passages mogen worden weggelakt. Daar gelden een aantal regels voor, want niet alles is een reden voor weglakken. Dit zijn de zgn. weigeringsgronden.

Het is aan de gemeente om per ‘gewobd’ document goed af te wegen of er weigeringsgronden van toepassing zijn en zo ja welke.

Indienen van een verzoek: contact met de gemeente

Verzoekers blijken een Wob-verzoek in bijna de helft van de gevallen te verwarren met een informatieverzoek. Daarom neemt de gemeente in veel gevallen eerst contact met u op als u een Wob-verzoek heeft ingediend. Dat doen we meestal telefonisch, en anders per email of schriftelijk. De gemeente wil dan graag van u weten waar het u precies om gaat, en helpt u bij het bepalen of dat dan tot een Wob-verzoek leidt of toch een informatieverzoek.

In beide gevallen krijgt u informatie; maar alleen bij een Wob-verzoek wordt die informatie ook openbaar voor iedereen.

Wat vindt u van onze website?