De locatie

De locatie

Het Floriadeterrein ligt tegenover het stadscentrum, aan de andere kant van het Weerwater: op Utopia en het Weerwatereiland en aan weerszijden van de A6. Opvallend is de uitkijktoren op Utopia, gebouwd van rioolbuizen en een herinnering aan het jaar 1996 toen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders haar werkzaamheden voor Almere had afgerond. De plek is niet toevallig: toentertijd was de toren vanaf het station door de Stationsstraat en over het Stadhuisplein al zichtbaar.

De eilanden zijn ontstaan door het opnieuw (‘weer water’) afgraven van de drooggelegde zeekleibodem voor de ophoging van woonwijken in Almere Stad. De inrichting van met name het Weerwatereiland herinnert aan de vroege ontginningsperiode – toen het Weerwatereiland nog geen eiland was – en waarin stadsdelen van elkaar gescheiden werden door de aanplant van bosgebieden. Bij die aanplant werd voor de ontwatering van de natte en onstabiele ondergrond gekozen om greppels te graven. De bomen werden op kleine terpjes geplaatst (rabatten genoemd) die nog steeds herkenbaar zijn in de structuur van de bodem.

De komst van de wereldtuinbouwtentoonstelling gaat ten koste van een deel van het bos. Daar staat tegenover dat voor de Floriade veel beplanting wordt aangelegd. De meest waardevolle bosvakken en bomen van hoge kwaliteit blijven behouden. Het gaat vooral om delen aan de oostzijde van het Weerwatereiland: een bosgroep van eikenbomen en een aantal solitaire bomen die op zichzelf van waarde zijn, bijvoorbeeld door de groeiwijze. Onder deze bomen de oudste boom van Almere, de ‘Beginboom’, een eik die in 2022 50 jaar oud is.

In het gebied zijn geen beschermde plantsoorten aangetroffen, maar wel een aantal bijzondere dieren – sommige soorten vallen onder de Wet natuurbescherming. Indien het onmogelijk blijkt om bestaande natuurwaarden een plek te geven worden ontheffingen aangevraagd of aanvullende maatregelen genomen.