Skip to content

Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren in Almere? Sinds kort is er een nieuwe procedure die moet zorgen voor meer diversiteit in het aanbod van evenementen in de stad wat betreft inhoud, doelgroepen, tijd en locatie. Ook streven we naar een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing in het totale aanbod. Om een evenement in Almere te organiseren zijn twee stappen nodig.

De eerste stap

U dient zich aan te melden voor een plaats op de evenementenkalender via het volgende formulier:

Aanmelden evenementenkalender

De tweede stap 

Als uw evenement vermeld wordt op de evenementenkalender dan kunt u in stap twee de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning starten. Let op: plaatsing op de evenementenkalender betekent niet automatisch dat u de vergunning ook krijgt. 

Aanmeldingsprocedure evenementenkalender/ Evenementenvergunning

De eerste stap

Wij vragen organisatoren om hun plannen voor het komende evenementenseizoen voor 1 september kenbaar te maken. De adviescommissie evenementen beoordeelt de aanmeldingen aan de hand van de criteria uit het strategisch evenementenbeleid en legt het advies voor de conceptkalender voor aan het college. Het college stelt op uiterlijk 1 december de evenementenkalender vast. Na vaststelling van de kalender ontvangt u zo snel mogelijk bericht met de benodigde informatie om het vergunningentraject te doorlopen. Evenementen die na 1 september of gedurende het "lopende" jaar worden aangemeld worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Na beoordeling op tijd, locatie en programmering wordt het evenement wel of niet toegevoegd aan de evenementenkalender. Toegevoegde evenementen gaan vervolgens ook het vergunningstraject in. Evenementen die al op de kalender staan hebben voorrang ten opzichte van evenementen die later aangemeld worden.

De tweede stap

Plaatsing op de kalender is overigens geen garantie dat een evenementenvergunning wordt verleend. Het evenement doorloopt alsnog het vergunningentraject en zal moeten voldoen aan de vergunningsvereisten. Het is dus mogelijk dat een vergunning niet kan worden verleend als de aanvraag niet aan de vereisten voldoet. Dit betekent dat het evenement van de kalender verdwijnt. Aan een plaats op de kalender kunnen derhalve geen rechten met betrekking tot de verlening van de evenementenvergunning worden ontleend.

 

Vraagt u deze vergunning aan als particulier met DigiD

evenementenvergunning

Vraagt u deze vergunning aan als organisatie met e-Herkenning

evenementenvergunning

Vraagt u deze vergunning aan als organisatie zonder e-Herkenning

evenementenvergunning

Criteria

De eerste stap

De criteria voor uw aanmelding vindt u hier.

De tweede stap

De criteria waaraan uw vergunningaanvraag wordt getoetst vindt u in de Nota Evenementen in Almere 2015 (zie rechts)

Voor wie is de procedure bedoeld?

De aanmeldingsprocedure geldt voor alle vergunningplichtige evenementen. Plaatsing op de kalender is een voorwaarde om een evenementenvergunning te verkrijgen.

Wanneer u een kleinschalig, eendaags evenement organiseert, hoeft u geen vergunning aan te vragen. De voorwaarden vindt u onder "Klein evenement zonder vergunning". 

Indoor sportevenementen moeten zich tevens melden bij het sportbedrijf Almere 

Kleine evenementen zonder vergunning

Geen vergunning is vereist voor ééndaagse evenementen, indien:

 • het een evenement in de open lucht betreft;
 • er sprake is van een organisator/organisatoren;
 • het aantal bezoekers op enig moment niet meer bedraagt dan 100 personen;
 • het een evenement betreft dat plaatsvindt tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur;
 • het evenement niet plaatsvindt op de door de burgemeester aangewezen stadscentra dan wel locaties en evenemententerreinen. Klik hier voor de aangewezen locaties.
 • het evenement niet plaatsvindt op een rijbaan van een doorgaande weg of hoofdvaarroute van openbaar water of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer of de hulpverleningsdiensten;
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte minder dan 25m2 per object, voor zover het plaatsen van deze objecten zich niet verzet tegen de in artikel 1:8 genoemde belangen;
 • het maximale toelaatbare geluidsniveau van 70dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;
 • er geen conflicterende samenloop is met andere evenementen waarvoor een vergunning is verleend, weg opbrekingen en/of hoofdroutes van hulpdiensten;
 • wordt voldaan aan nadere regels als bedoeld in artikel 2:10 lid 7 uit de APV 

 Naast deze eendaags evenementen zijn er nog andere categorieën aangewezen te denken valt:

 • filmopnames
 • wandel- of fietstochten(avondvierdaagse)
 • open dagen, openingen, jubilea etc. bij bedrijven/instellingen

Zie voor de exacte informatie artikel 3 van het Aanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen.

Vergunningentraject, indienings- en afhandeltermijn

Een vergunningaanvraag voor evenementen moet minimaal acht weken vóór het evenement worden ingediend (gerekend van de start van de opbouw van het evenement). De aanvraag wordt dan binnen vier tot acht weken afgehandeld.

Voor evenementen met een verhoogd risico zoals grote muziekfestivals en grote sportevenementen geldt zelfs een termijn van twaalf weken. Voor grootschalige en/of risicovolle evenementen is meer tijd nodig om een goede beoordeling te kunnen maken. Houdt er dus rekening mee dat uw aanvraag op tijd is ingediend.

Let op: Als uw aanvraag niet binnen de gestelde termijn van acht of twaalf weken is ingediend kan de vergunningsaanvraag worden geweigerd.

 

 

Kosten

Het aanmelden voor de evenementenkalender is kosteloos. Voor het in behandeling nemen van aanvragen evenementenvergunning worden leges berekend. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening.

Overige vergunningen of ontheffingen

Afhankelijk van de activiteiten kunnen er naast de evenementenvergunning overige vergunningen of ontheffing nodig zijn. Ook hiervoor worden kosten berekend die in de legesverordening terug te vinden zijn. De meest voorkomende daarvan zijn:

 • Een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet;
 • Een RVV ontheffing (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) van bepaalde verkeersregels zoals bijvoorbeeld het rijden met een voertuig in voetgangersgebied voor de opbouw van een evenement.
Wat vindt u van onze website?