Direct naar paginainhoud
menu

Mondkapjes onderwijs

Alle maatregelen en ontwikkelingen rond onderwijs/kinderopvang en het coronavirus in Almere.

Basisonderwijs

Vanaf maandag 8 februari gaan alle basisscholen weer volledig open. Uit OMT-advies blijkt dat het verantwoord is dat het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer open gaan. Hiervoor zijn praktische richtlijnen opgesteld die links op deze pagina te raadplegen zijn.

Noodopvang

Vanaf 8 februari zijn basisscholen en kinderdagopvang weer open en bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of dagopvang. De noodopvang, die wordt geboden door de BSO, blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is. Kinderen die recht hebben op noodopvang zijn:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Middelbare scholen gaan vanaf 1 maart 2021 met extra maatregelen weer open. Leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Op school gelden strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel. Door de afstandsmaatregel zal het veelal niet mogelijk zijn dat alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen zijn. Daarom krijgen scholen ruimte om maatwerk te leveren. Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden, waardoor fysiek onderwijs al de norm was. Dit blijft zo.

Middelbaar beroepsonderwijs

Vanaf 1 maart 2021 kunnen alle mbo-studenten weer één dag per week voor les naar school. Het openen van de scholen vindt plaats onder voorwaarden zodat het voor studenten en docenten zo veilig en verantwoord mogelijk is. Op de andere dagen blijven zij online afstandsonderwijs volgen. Voor studenten die nu naar school gaan voor bijvoorbeeld examens, blijft dat mogelijk. 
De versoepelingen vanaf 1 maart zijn onder de voorwaarde van het toepassen van de 1,5m afstandsregel in de gebouwen en voor zover de landelijke en regionale OV-afspraken over gespreide vervoersbewegingen dit toelaten. Voor het praktijkonderwijs geldt een uitzondering op de 1,5m afstandsregel, als dit in lijn is met het werkveld waarvoor de student wordt opgeleid.

Avondklok en mbo

Vanaf 3 maart 2021 geldt ook een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs. Dat is een plan van het kabinet. Ook voor vavo-studenten geldt vanaf dan een uitzondering voor het volgen van voorbereidende lessen in aanloop naar examens en tentamens. Zij moeten dat wel kunnen aantonen.

Hoger beroepsonderwijs

Tot en met 15 maart 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij hogescholen en universiteiten. Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten.

Meer informatie vindt u bij Rijksoverheid

Tijdlijn coronamaatregelen onderwijs

15 december 2020: Maatregelen

Op maandagavond 14 december zijn er nieuwe landelijkemaatregelen aangekondigd om het coronavirus terug te dringen en zo de druk op de gezondheidszorg te verlichten. Ook voor het onderwijs en de kinderopvang gaan nieuwe maatregelen gelden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

25 juni 2020: Nieuwe versoepelingen coronamaatregelen

De Rijksoverheid heeft nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf 1 juli hoeven kinderen tot en met 12 jaar onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar nog wel tot volwassenen. 

Na de zomervakantie gaan alle middelbare scholen weer helemaal open. Leerlingen zijn 5 dagen per week welkom, maar het onderwijspersoneel dient zich wel aan de 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast moeten scholen hygiënemaatregelen treffen.

Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

26 Mei 2020: Kinderen die thuis blijven

Wat kan je doen wanneer ouders kinderen thuishouden van school. In eerste instantie ga je als school het gesprek aan met ouders om te achterhalen wat de reden is dat ouders hun kind(eren) thuishouden en hen gerust te stellen voor wat betreft de veiligheidsmaatregelen van school. Als ouders toch besluiten hun kind(eren) thuis te houden, kan een melding van ‘overig verzuim’ worden gedaan bij leerplicht. Leerplicht gaat vervolgens met ouders in gesprek. Als het nodig is kan de leerplichtambtenaar samen optrekken met de jeugdarts hierin. Zowel leerplicht als de jeugdarts zullen in deze periode niet dwingend optreden, maar een bemiddelende rol aannemen. Voor extra tools zie website: https://www.weeraanwezigopschool.nl

20 Mei 2020: Primair onderwijs en BSO vanaf 8 juni weer volledig open

De Rijksoverheid heeft meer maatregelen gecommuniceerd om uit de lockdown periode te komen. Dit betekent dat het primair onderwijs vanaf 8 juni weer volledig opengaat en ook het voortgezet onderwijs en MBO met inachtneming van maatregelen opgestart kan worden. Ook de buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni. De noodopvang overdag stopt in principe. De noodopvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni aanstaande alleen voor ouders open die in de zorg werken. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/05/19/buitenschoolse-opvang-vanaf-8-juni-weer-volledig-open

12 Mei 2020: Extraatje voor kinderen in een kwetsbare situatie

De Augeo Foundation en de Stichting Vergeten Kind hebben een sympathiek initiatief opgepakt om kinderen in kwetsbare opvoedingssituaties (en gebruik maken van de noodopvang) een hart onder de riem te steken in de vorm van een bol.com voucher ter waarde van 50 euro per kind. Deze voucher mag door de kinderen vrij besteed worden aan bijvoorbeeld speelgoed of boeken.

Scholen kunnen hier ook kinderen voor aanmelden. Denk bijvoorbeeld aan interne begeleiders op basisscholen of zorg coördinatoren in het voortgezet onderwijs. Doordat zij een beter beeld hebben van de thuissituatie van leerlingen kunnen zij voor de kinderen die dit extraatje goed kunnen gebruiken een aanvraag indienen bij het fonds. Meer informatie: https://samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl/

29 April 2020: Buitensport weer toegestaan

Kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april weer gaan trainen bij de sportclub als het een buitensport betreft. Het gaat om trainingen, niet om wedstrijden. Kinderen die geen lid zijn van een sportclub kunnen hier ook gebruik van maken. De gemeente, sportverenigingen en buurtsportcoaches werken dit samen verder uit.

23 April 2020: Voorbereidingen openen voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat hun leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer naar school kunnen. Voorwaarde daarvoor is een positief advies van de deskundigen binnen het Outbreak Management Team op basis van actuele ontwikkelingen. Ook moet de fysieke 1,5 meter afstand geborgd kunnen worden. Tot die tijd krijgen middelbare scholieren hun onderwijs op afstand. Daarbij blijven scholen nu al open voor de afronding van schoolexamens en voor noodopvang voor onder andere kwetsbare leerlingen. Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs krijgen voorlopig nog onderwijs op afstand.

22 april 2020: protocollen voor opstarten basisscholen beschikbaar

De PO-raad heeft twee protocollen opgesteld die als handreiking voor het primair onderwijs dienen bij het opstarten van de scholen vanaf 11 mei. Er is een protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/twee-protocollen-beschikbaar-voor-het-opstarten-van-de-scholen

21 april 2020: Basisscholen per 11 mei weer open.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs en de dag- en gastouderopvang op 11 mei weer open kunnen. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren. Middelbare scholen blijven in ieder geval nog tot en met 1 juni gesloten. Voor meer informatie kunt terecht op: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd Meer informatie over de motivatie voor het openen van de scholen treft u hier.

17 april 2020: Opvang meivakantie

De gemeente heeft geïnventariseerd hoeveel leerlingen (nood)opvang nodig hebben in de meivakantie. Het is de kinderopvangorganisaties gelukt deze kinderen ook in de meivakantie op te vangen.

9 april 2020: Meivakantie

Op dit moment wordt er in Den Haag door SZW, OCW, onderwijs en de kinderopvang overleg gevoerd over de meivakantie. Het is nog niet duidelijk of- en wanneer hieruit nieuwe richtlijnen volgen. Met het onderwijs hebben we afgesproken om in ieder geval bij de huidige groep leerlingen die al gebruik maakt van noodopvang, te inventariseren welke behoefte er is voor deze periode.

7 April 2020: Laptops en internet

Op dit moment zijn we aan het inventariseren hoeveel extra laptops er voor leerlingen nog nodig zijn.  Reeds aangevraagde laptops zijn inmiddels door SIVON geleverd aan de basisscholen. Als geleverde laptops voor basisscholen toch niet toereikend zijn, en dit niet via het Jeugd Educatie Fonds is aangevraagd, kunnen scholen zich melden bij ons via brievenbusverberg dit@alsiklatergrootbeninalmere.nl. Wij zullen de aanvragen verwerken en contact met u opnemen.

2 april 2020: Ondersteuningsbehoefte scholen

Om te inventariseren waar op dit moment de behoefte op het gebied van onderwijsondersteuning voor kwetsbare kinderen ligt, zullen de coördinatoren van ‘Als ik later groot ben’ telefonisch contact opnemen met alle scholen. Deze behoeften willen de coördinatoren gaan matchen met het huidige aanbod van de netwerkpartners. Op deze wijze worden scholen ontlast en kunnen eventuele knelpunten tussen de behoeften en het huidige aanbod gesignaleerd worden.

2 april 2020: Leerplicht Almere

Ook leerplicht Almere maakt zich zorgen om kwetsbare kinderen. Een deel van deze kinderen wordt momenteel niet bereikt door school. Leerplicht is vaak in staat om samen met de scholen acties te coördineren om daar waar nodig hulp te bieden. Het gaat nu niet om het handhaven van de leerplichtwet, maar om een gedeelde maatschappelijke zorg. Als het scholen niet lukt contact te krijgen met jongeren of hun ouders, kunnen ze een beroep doen op het team leerplicht van de gemeente.

2 april 2020: Noodopvang kwetsbare kinderen

Er zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van noodopvang voor kinderen in de kwetsbaren gezinnen. Deze vorm van noodopvang is beschikbaar voor de doelgroep 0-4 jarigen binnen het kinderopvangveld en voor de doelgroep 4-18 jarigen in het onderwijsveld.

31 maart 2020: Maatregelen worden verlengd

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Scholen en kinderopvangcentra blijven dus tot en met 28 april dicht. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

25 maart 2020: Aanvraag digitale hulpmiddelen

Door minister Slob is extra aandacht gevraagd voor kwetsbare kinderen en de eerste kwetsbare groep is de groep leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand. Hiervoor heeft de minister SIVON gevraagd om voor een bedrag van 2,5 miljoen zoveel mogelijk laptops aan te schaffen en te distribueren naar het onderwijsveld voor die leerlingen die er zelf geen hebben en voor wie dit niet via de school of de gemeente geregeld kan worden. De schoolbesturen zullen hiervoor een aanvraag bij SIVON indienen.

23 maart 2020: Noodopvang voor kwetsbare kinderen

In de brief van 20 maart van de minister van OCW aan de Tweede kamer schrijft hij dat de noodopvang uitgebreid moet worden voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie 

Scholen en kinderopvang verzorgen de noodopvang voor de kinderen die daarvoor in aanmerking komen voor ouders in vitale functies en kinderen in een kwetsbare positie. Juist de vertrouwde omgeving van school of kinderopvang geeft kinderen in een kwetsbare positie een veilig gevoel en het kan de thuissituatie dermate ontlasten dat kinderen dan thuis veiliger zijn.

19 maart 2020: Loket geopend

Vandaag is voor het eerst gebruik gemaakt van het loket voor ouders, dat is ingericht en te bereiken is via de website van de gemeente. De eerste vragen zijn beantwoord. Ook zijn er voor het Klant Contact Centrum van de gemeente veel gestelde vragen met antwoorden opgesteld. Het Klant Contact Centrum heeft ook de veel gestelde vragen met antwoorden van onze GGD en zo helpen we elkaar waar we kunnen om iedereen zo goed mogelijk te informeren.

16 maart 2020: Sluiting scholen en kinderopvangcentra

Alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland moeten dicht. De maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april. Medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang werken wel door, ze vangen onder meer kinderen op van ouders in onmisbare beroepen. Ook gaan leerkrachten onderwijs regelen voor kinderen die thuis zitten, waarbij eindexamenleerlingen prioriteit krijgen.

Wat vindt u van onze website?