Direct naar paginainhoud
menu

Minder handhaving kinderopvang

In 2014 hebben de GGD en de gemeente de pilot ‘Overleg & Overreding’ gedraaid. Tijdens deze pilot heeft de GGD-inspecteur tussen het moment van de eerste inspectie en het definitief opstellen van het inspectierapport extra getoetst op de inspanningen die ondernemers verrichtten om overtredingen op te lossen. Dat is een succes gebleken! Deze aanpak heeft geleid tot meer wederzijds begrip, minder toezichtslast voor ondernemers en 70% minder handhaving. Daarom is deze inspectieprocedure nu de standaard werkwijze voor de GGD geworden.

Doel van de pilot was om bestuursrechtelijke handhaving te voorkomen na het constateren van overtredingen tijdens de inspecties van de GGD. Om dit te bereiken kreeg de GGD extra uren tijdens het inspectieproces, bijvoorbeeld met de mogelijkheid om een extra bezoek af te leggen. Tegelijkertijd ontstond er dus ook meer ruimte voor ondernemers om tot oplossingen te komen en daarmee een goed naleefgedrag te laten zien.

Tijdens de pilot wist 70% van de ondernemers waarbij in eerste instantie overtredingen werden geconstateerd, binnen de met de GGD afgesproken termijn tot een goede naleving van de regels te komen. Hierdoor hoefde de GGD geen advies tot handhaving te geven aan de gemeente. Dit betekent voor de  betrokken ondernemers een vermindering van toezichtslast en een positief inspectierapport in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. En het bespaarde de gemeente in het opstarten van bestuursrechtelijke handhaving.
Deze positieve uitkomst betekent dat deze tijdens de pilot geteste werkwijze in 2015 voortgezet zal worden.

Overleg & overreding niet altijd mogelijk

De GGD-inspecteur beslist onder welke omstandigheden overleg & overreding toegepast kan worden. Bij economische delicten zoals overtreding van de BKR-norm zal altijd handhaving worden geadviseerd. Soms is er sprake van teveel overtredingen en/of overtredingen die niet binnen de wettelijke inspectieprocedure opgelost kunnen worden. Ook dan zal handhaving worden geadviseerd.

Wederzijds begrip en meer verantwoordelijkheid bij ondernemers

Voor zowel de inspecteurs als ondernemers geeft deze werkwijze ruimte voor meer wederzijds begrip. Met deze manier van werken doen de inspecteurs ook nuttige ervaring op voor de toekomstige manier van inspecteren zoals die wordt voorgesteld in het project van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid: ‘Het Nieuwe Toezicht’.  In 2017 zal nieuwe wet- en regelgeving van kracht worden waarbij meer verantwoordelijkheid en ruimte bij ondernemers zal worden gelegd om te voldoen aan de nieuwe regels. 

Wat vindt u van onze website?