Direct naar paginainhoud
menu

Veelgestelde vragen leerlingenvervoer

Contact en klachten vervoerder

Waar kan ik een melding doen als mijn kind te laat is opgehaald door leerlingenvervoer?

De klacht moet als eerste bij de vervoerder gemeld  worden. Als u er met de vervoerder niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier op de website van de gemeente of per e-mail naar info@almere.nl

Waar is de opstapplaats van mijn kind bij grootschalig begeleid busvervoer en kan ik die laten wijzigen?

De opstapplaats is de dichtstbijzijnde halte bij het woonadres van het kind. Als u liever een andere opstaphalte of uitstaphalte heeft, dan kunt u dit via het contactformulier doorgeven. Vermeld in het contactformulier de volgende onderdelen: naam, BSN en geboortedatum van de leerling, de nieuwe op- of uitstaphalte en de reden waarom u voor deze halte kiest. De gemeente zal dan beoordelen of de nieuwe halte toegekend zal worden.

Heeft u klachten over grootschalig busvervoer Connexxion Tours?

Voor urgente meldingen over het vervoer van uw kind - zoals dat uw kind niet hoeft te worden opgehaald, dat de bus te laat is, of dat uw kind beter is en weer opgehaald moet worden - neemt u contact op met de vervoerder van uw kind. Als u klachten heeft over het leerlingenvervoer per grootschalige bus, dient u deze eerst door te geven aan de vervoerder Connexxion Tours, telefoonnummer 088-625530. Komt u er met de vervoerder niet uit dan kunt u dit doorgeven aan de Gemeente Almere, afdeling leerlingenvervoer door het contactformulier in te vullen. 

Wat zijn de contactgegevens van het grootschalig busvervoer Connexxion Tours?

Connexxion Tours is bereikbaar vanaf 07:15 uur tot 08:30 op telefoonnummer 06-52598662, en vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 088-6255330.

Heeft u klachten over Vervoerservice Van Driel?

Voor urgente meldingen over het vervoer van uw kind - zoals dat uw kind niet hoeft te worden opgehaald, dat de bus te laat is, of dat uw kind beter is en weer opgehaald moet worden - neemt u contact op met de vervoerder van uw kind.  Klachten kunt u per e-mail of schriftelijk opsturen naar Van Driel. e-mailadres: klantenservice@vsvandriel.nl. adres: Vervoerservice van Driel, t.a.v. Klantenservice, postbus 705, 5340 AS Oss U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Vervoerservice Van Driel: 0412- 676 928. Is uw klacht niet goed behandeld of niet opgelost? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Wat zijn de contactgegevens van de taxibus-vervoerder van Driel?

Voor urgente meldingen over het vervoer van uw kind - zoals dat uw kind niet hoeft te worden opgehaald, dat de bus te laat is, of dat uw kind beter is en weer opgehaald moet worden - neemt u contact op met de vervoerder van uw kind.  Vanaf 1 augustus 2016 is Vervoersservice Van Driel de nieuwe vervoerder leerlingenvervoer in Almere. U kunt de vervoerder Van Driel bereiken via e-mail (Almere@vsvandriel.nl) en telefonisch (0412 - 62 77 99). Het telefoonnummer is vooral bedoeld voor dringende kwesties. Voor alle overige vragen kunt u het beste gebruik maken van e-mail. Antwoorden op de meest voorkomende vragen vindt u ook op de website van de vervoerder: http://vandrielgroep.nl/groepsvervoer/leerlingenvervoer Staat uw vraag daar niet tussen? Stel deze dan gerust aan Van Driel via het bovengenoemde e-mail of telefoonnummer.

Aanvragen leerlingenvervoer

Wie mag de Medische Verklaring invullen voor de aanvraag vergoeding kosten leerlingenvervoer?

Dit mag niet door de huisarts. Alleen door een medisch specialist of een orthopedagoog die aan school verbonden is.

Mijn kind zit vanwege ons geloof op een school die ver weg is, kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?

U komt misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten. Of u de vergoeding krijgt kan van verschillende zaken afhangen, bijvoorbeeld de afstand tussen de school en uw huis.

Mijn kind gaat naar een school buiten Almere, krijg ik dan leerlingenvervoer?

Dit kan als het onderwijs niet wordt aangeboden in Almere. Dit moet worden aangetoond met een toelaatbaarheidsverklaring van Passend onderwijs. U bent vrij om uw kind naar de school van uw keuze te laten gaan. Echter leerlingenvervoer wordt in principe alleen toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling. Als de dichtstbijzijnde school in Almere geen plek heeft voor de leerling waardoor uw kind naar een school buiten Almere moet gaan, dan wordt er alleen leerlingenvervoer toegekend als er een inschrijving is op de wachtlijst van de dichtstbijzijnde school in Almere. Bij de aanvraag leerlingenvervoer dient dan een bewijs van die inschrijving te worden bijgevoegd evenals de eventueel afgegeven toelaatbaarheidsverklaring van Passend onderwijs.

Kan ik leerlingenvervoer aanvragen voor tijdelijke plaatsing of observatie op een andere school?

U kunt alleen leerlingenvervoer aanvragen voor een tijdelijke plaatsing of voor observatie op een andere school, als het kind officieel is ingeschreven op de betreffende school. Als het kind niet is ingeschreven op de nieuwe school is er geen recht op leerlingenvervoer.

Is er leerlingenvervoer mogelijk voor een leerling met een tijdelijke handicap?

Bij een tijdelijke handicap tot drie maanden is er geen recht op leerlingenvervoer.

Bij een handicap langer dan drie maanden kan er recht zijn op leerlingenvervoer.
Er dient altijd een medische verklaring van de behandelend specialist meegestuurd te worden met het aanvraagformulier leerlingenvervoer.

Jongeren op het mbo, hbo of een universitaire studie volgen kunnen dit aanvragen bij het UWV. Zij hebben geen recht op leerlingenvervoer van de gemeente.

Heeft mijn kind recht op vervoer naar het taalcentrum?

Alleen voor kinderen die basisonderwijs volgen bij het Taalcentrum. Er is recht op 3 maanden leerlingenvervoer vanaf de datum van inschrijving bij het Taalcentrum. Om ervoor te zorgen dat deze leerlingen binnen 3 maanden zelfstandig of onder begeleiding naar school kunnen reizen, wordt een voorschrift verbonden aan de toekenning dat ouders de leerling deel laten nemen aan leertrajecten voor het leren reizen per fiets. Na deze 3 maanden dient u zelf het vervoer naar school te regelen. Boven de 6 km bestaat er daarna recht op vervoer volgens de Verordening.

Kan het vervoer naar het Taalcentrum na 3 maanden nog verlengd worden?

Nee dat kan niet - ook niet tegen betaling, tenzij uw kind gehandicapt is in de zin van de Verordening leerlingenvervoer: Toelichting: In de Verordening leerlingenvervoer is een uitzondering gemaakt voor kinderen die het Taalcentrum bezoeken. Deze uitzondering houdt in dat uw kinderen maximaal voor drie maanden vervoer per schoolbus naar het Taalcentrum kan krijgen van de gemeente. Verlenging is dus niet mogelijk, ook niet tegen betaling. Dit betekent dat u (na die drie maanden) zelf verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw leerplichtige kind(eren) naar school. Dit staat in de Leerplichtwet. Tenzij: Uw kind gehandicapt is in de zin van de Verordening leerlingenvervoer. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap waardoor uw kind NIET zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Deze handicap moet blijken uit medische informatie bijvoorbeeld van een medisch specialist (geen huisarts) van uw kind. Deze medische informatie dient u mee te sturen bij een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer. Andere omstandigheden zoals:
 • werk van ouders
 • lichamelijke beperking van ouders
 • geen financiën om een OV-abonnement te kopen
 • geen familie of vrienden om uw kind te begeleiden naar school
 • andere kinderen in het gezin
 • zwangerschap
 • volgen van een cursus
zijn GEEN redenen om leerlingenvervoer toe te kennen.

Mag de ouder/verzorger zelf kiezen welke vorm van vervoer wordt aangevraagd?

Of u in aanmerking komt voor een vergoeding en welke vorm van vervoer is een besluit van de gemeente Almere. De gemeente neemt het besluit op basis van de regels die staan in de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Almere 2019.

Leerlingenvervoer gaat over de reis tussen woning en school. Welk vervoer valt niet onder de regeling leerlingenvervoer?

 • Vervoer naar dagbehandeling of therapeut;
 • Vervoer naar dokter of ziekenhuis;
 • Vervoer naar een logeerhuis;
 • Vervoer naar het werkadres van de ouder/verzorger;
 • Vervoer naar (sport)clubs of zwembad;
 • Vervoer buiten de schooltijden.

Welke mogelijkheden voor leerlingenvervoer zijn er?

De vormen van vervoer die mogelijk door de gemeente worden vergoed zijn:
 • Vergoeding van de kosten voor vervoer per fiets (eventueel met begeleiding).
  Uitgegaan wordt van een kilometervergoeding op basis van de reisregeling binnenland. De afstand wordt bepaald met behulp van een door de gemeente Almere toegepaste tool voor de berekening van de afstand. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de optie veilig begaanbare route waarna het gemiddelde van zowel de heen- als terugreis als kilometerafstand wordt vastgesteld. De vergoeding bedraagt € 0,09 per kilometer.
 • Vergoeding in de vorm van een duofiets. Met deze fiets moet u dan uw kind naar school brengen. De gemeente leent deze duofiets uit aan u en uw kind.
 • Vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer (eventueel met begeleiding). Uitgegaan wordt van een vergoeding van de kosten van de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid per openbaar vervoer van het woonadres naar de schoollocatie die uw kind bezoekt. Dit wordt bepaald met behulp van www.9292ov.nl met als peildatum 1 augustus van het lopende schooljaar. 
 • Begeleid busvervoer per touringcar. Dit vervoer wordt geregeld door de gemeente vanaf de dichtstbijzijnde halte van het woonadres naar de schoollocatie die uw kind bezoekt. In deze bus is er naast de chauffeur begeleiding aanwezig.
 • Vervoer per taxibus. Dit vervoer wordt geregeld door de gemeente. Indien na beoordeling blijkt dat uw kind met openbaar vervoer niet binnen de gestelde reistijd op school kan zijn, of door een beperking niet (ook niet onder begeleiding) met fiets of openbaar vervoer kan reizen, kan worden besloten taxiververvoer toe te kennen. De leerlingen worden door middel van (rolstoel)taxi’s of personenbusjes naar school vervoerd. Om te beoordelen of een leerling voor taxivervoer in aanmerking komt, wordt bekeken of er aan (één van) de volgende criteria wordt voldaan:
  • door een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap kan de leerling niet- ook niet onder begeleiding – reizen per openbaar vervoer;
  • de enkelvoudige reistijd met het openbaar vervoer meer dan 60 minuten bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht.
  • openbaar vervoer ontbreekt.
 • In het kader van het stimuleren van het zelfstandig reizen, kan een voorschrift verbonden worden aan de toekenning  van begeleid busvervoer per touringcar of taxivervoer, waarbij de leerling deelneemt aan een fietsleertraject.
 • Vergoeding van de kosten van eigen vervoer.
  Als u besluit uw kind zelf met de auto naar school te brengen of zelf ander vervoer regelt, hangt de vergoeding af van het soort vervoer waar uw kind voor in aanmerking komt. Stel dat uw kind in aanmerking komt voor openbaar vervoer, dan ontvangt u een vergoeding op basis van dit bedrag. Indien uw kind met een taxibus naar school gebracht zou worden, kan een kilometervergoeding worden verstrekt. De hoogte van deze vergoeding is landelijk vastgesteld en kunt u vinden in de Bedragen leerlingenvervoer van het betreffende schooljaar op de VNG-website. Indien u meerdere kinderen – die een vergoeding voor leerlingenvervoer van de gemeente ontvangen- tegelijk kunt vervoeren, ontvangt u een kilometervergoeding voor één leerling. De vergoeding van leerlingenvervoer voor de overige kinderen komt hiermee te vervallen.

Vanaf welke leeftijd kan leerlingenvervoer worden aangevraagd?

Om als leerling te worden toegelaten tot een basisschool of speciale school voor basisonderwijs moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt en voor cluster 2 (dove of slechthorende kinderen) een leeftijd van drie jaar. Vóór deze wettelijke toelatingsleeftijd vindt er geen bekostiging plaats van leerlingenvervoer, tenzij de inspecteur heeft toegestaan dat een kind eerder toegelaten wordt (Wec art.39 tweede lid).

Tot welke leeftijd hebben leerlingen recht op leerlingenvervoer?

Zolang leerlingen toegelaten zijn tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ongeacht of zij de leerplichtige leeftijd hebben bereikt of al voorbij zijn kan recht bestaan op leerlingenvervoer, als voldaan wordt aan de regels in de Verordening. Als iemand een leerling is van een school voor het voortgezet onderwijs en er is sprake van een handicap waardoor de leerling niet of niet zelfstandig kan fietsen of gebruik kan maken van het openbaar vervoer, dan bestaat er recht op leerlingenvervoer.

Hoe moet ik het leerlingenvervoer voor mijn kind beëindigen?

Stuur een e-mail of brief aan de gemeente Almere en stuur indien van toepassing de originele treinkaartjes of uitdraai van het transactieoverzicht (geen betalingsoverzicht) van de persoonlijke ov-chipkaart (te vinden op www.ov-chipkaart.nl) mee.

Wordt het leerlingenvervoer voor mijn kind direct na het indienen van de aanvraag geregeld?

Het is van belang dat u rekening houdt met de verwerkingstijd die de gemeente nodig heeft voor het beoordelen van de aanvraag. De gemeente Almere heeft maximaal 8 tot 12 weken de tijd om u te informeren of uw kind in aanmerking komt voor een vergoeding voor leerlingenvervoer. Als u het aanvraagformulier vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar volledig en voorzien van alle benodigde bijlagen heeft ingediend, en komt u in aanmerking voor bekostiging van het vervoer, dan ontvangt u met ingang van het nieuwe schooljaar een vergoeding. Aanvragen die later dan 1 juni binnen komen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Zolang u geen bericht van de gemeente Almere heeft ontvangen, dient u zelf zorg te dragen voor het vervoer van uw kind naar school. Dit is geen reden om uw kind van school thuis te houden! Ook als u voor uw kind wel een vergoeding voor leerlingenvervoer ontvangt, blijft u als ouders/verzorgers op basis van de leerplichtwet en de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Almere verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind.

Moet ik elk jaar een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer indienen?

Om vast te kunnen stellen voor welke vergoeding voor leerlingenvervoer u in aanmerking kunt komen, is het noodzakelijk dat de aanvraag ieder jaar opnieuw wordt ingediend. U dient de volledige aanvraag vóór 1 juni - dus voorafgaand aan het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft - van het schooljaar bij de gemeente Almere in te dienen. Als u al een vergoeding voor leerlingenvervoer ontvangt van de gemeente, ontvangt u het nieuwe aanvraagformulier automatisch in april. Zo heeft u voldoende tijd om de benodigde gegevens te verzamelen en op te sturen. Ontvangt de gemeente de aanvraag na 1 juni, dan kan de gemeente niet garanderen dat de aanvraag voor aanvang van het nieuwe schooljaar is afgehandeld. Ontvangt u het aanvraagformulier onverhoopt niet, dan kunt u deze hier downloaden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 036. Voor meer informatie: www.almere.nl/contact.  Zolang u geen bericht van de gemeente Almere heeft ontvangen, dient u zelf zorg te dragen voor het vervoer van uw kind naar school. Dit is geen reden om uw kind van school thuis te houden! Ook als u voor uw kind wel een vergoeding voor leerlingenvervoer ontvangt, blijft u als ouders/verzorgers op basis van de leerplichtwet en de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Almere verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind.

Voor wie is het leerlingenvervoer bedoeld?

Deze regeling is bedoeld voor kinderen die niet dichtbij huis naar school kunnen of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De gemeente Almere heeft hiervoor een uitgebreide regeling. Of u in aanmerking komt voor Leerlingenvervoer hangt af van een aantal factoren. U dient een algemene aanvraag in en vervolgens beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor een vergoeding en voor welke vorm van vervoer. Zolang u geen bericht van de gemeente Almere heeft ontvangen, dient u zelf zorg te dragen voor het vervoer van uw kind naar school. Dit is geen reden om uw kind van school thuis te houden! Ook als u voor uw kind wel een vergoeding voor leerlingenvervoer ontvangt, blijft u als ouders/verzorgers op basis van de leerplichtwet en de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Almere verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind.

Regels en tijden leerlingenvervoer

Moet een zorginstelling zelf voor begeleiding zorgen voor een kind dat onder begeleiding naar school kan reizen?

Het beleid voor het jaar 2013 is veranderd, want indien kind bij de zorginstelling woont en onder begeleiding naar school kan reizen, dienen de zorginstellingen zelf de begeleiding voor de kinderen naar school te organiseren. De zorginstellingen hebben namelijk de zorgplicht van de ouders over genomen.

Moet een zorginstelling zelf voor begeleiding zorgen voor een kind dat onder begeleiding naar school kan reizen?

Het beleid voor het jaar 2013 is veranderd, want indien kind bij de zorginstelling woont en onder begeleiding naar school kan reizen, dienen de zorginstellingen zelf de begeleiding voor de kinderen naar school te organiseren. De zorginstellingen hebben namelijk de zorgplicht van de ouders over genomen.

Mijn kind gaat een dag niet mee met het leerlingenvervoer. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat ouders/verzorgers ruim van te voren wijzigingen doorgeven bij de vervoerder en niet bij de chauffeur, zodat de vervoerder hierop zijn rit kan aanpassen en hij niet onnodig voor de deur komt te staan.

Kan de school verzoeken om de kinderen van het leerlingenvervoer op een andere tijd te vervoeren?

Dat kan alleen als de afwijkende schooltijd is opgenomen in het schoolplan. Indien dit niet in het schoolplan staat dan dienen ouders zelf hun kinderen naar school te brengen of op te halen.

Hoe regel ik het openbaar vervoer voor mijn kind?

Als een leerling met openbaar vervoer reist binnen Almere, dient u van de maandelijkse bijdrage zelf een ov chipkaart voor uw kind en eventueel begeleider te kopen en hier de ontvangen vergoeding op te zetten. Het is verplicht wijzigingen doorgeven. De gemeente kan de door u ten onrechte verkregen vergoedingen terugvorderen indien u de wijziging niet doorgeeft binnen de gestelde termijn van 14 dagen. Op dit moment is de gemeente bezig met gesprekken met de openbaar vervoerder van de gemeente Almere, om te komen tot het zelf uitgeven van OV-pasjes in het kader van het leerlingenvervoer. Zodra dit geregeld zal de verstrekking van vergoedingen voor het reizen per OV komen te vervallen.

Ik heb een afwijzing leerlingenvervoer ontvangen, kan ik ander vervoer krijgen?

U kunt geen ander vervoer krijgen. Als het verzoek voor leerlingenvervoer is afgewezen, dan geldt dat voor alle soorten vervoer.

Waar vind ik de Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere?

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere vindt u op de website overheid.nl. Kies achtereenvolgens: Overheidsinformatie > Lokale regelingen > Zoek op woord of zinsdeel > Titel: leerlingenvervoer; Tekst: Almere.

Is er grootschalig busvervoer van school naar de buitenschoolse opvang of een oppasadres?

Ja dat kan, mits de opvang bij de uitstaphalte de leerling afhaalt. Onder deze regeling vallen opvang door: een geregistreerde na- of buitenschoolse opvang, een geregistreerde gastouderopvang, opa, oma of buren. Deze regeling brengt geen kosten met zich mee. Het vervoer naar de na- of buitenschoolse opvang is dagelijks opzegbaar. Dit dient u schriftelijk te doen of via een e-mail naar: info@almere.nl. Let op: In de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar wordt er nooit naar na- of buitenschoolse opvang gereden. Het besluit over toekenning van vervoer naar de na- of buitenschoolse opvang voor het nieuwe schooljaar ontvangt u uiterlijk in de derde week van het nieuwe schooljaar.

Kan mijn kind op een andere tijd gebracht of opgehaald worden omdat de school op een andere tijd begint of sluit als de normale schooltijden?

Dat kan alleen als deze begintijd en/of eindtijd van de school op die dag vermeld staat in het schoolplan. Is dit niet het geval dan dienen de ouders/verzorgers zelf zorg te dragen voor het vervoer van hun kind.

Moet de gemeente voor begeleiding zorgen?

Begeleiding is primair een taak van de ouders. Blijken zij niet in staat te zijn te begeleiden, dan dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen (bijv. oppas, buren, familie).

Category 1

Waar is de opstapplaats van mijn kind bij grootschalig begeleid busvervoer en kan ik die laten wijzigen?

Dat is de dichtstbijzijnde halte bij het woonadres van het kind.
Als u liever een andere opstaphalte of uitstaphalte heeft neem dan contact op via info@almere.nl 

Kunnen kinderen buiten de schooltijden door het leerlingenvervoer worden vervoerd?

Kinderen kunnen alleen buiten de schooltijden vervoerd worden als er sprake is van een noodgeval. Als uw kind bijvoorbeeld ernstig ziek is geworden op school en u niet in staat bent het kind zelf op te halen.

Is er leerlingvervoer mogelijk voor een leerling met een tijdelijke handicap?

Bij een tijdelijke handicap tot drie maanden is er geen recht op leerlingenvervoer. Bij een handicap langer dan drie maanden kan er recht zijn op leerlingenvervoer.
Er dient altijd een medische verklaring van de behandelend specialist meegestuurd te worden met het aanvraagformulier leerlingenvervoer.

Jongeren op het mbo, hbo of die een universitaire studie volgen kunnen dit aanvragen bij het UWV. Zij hebben geen recht op leerlingenvervoer van de gemeente.

Kosten en declaraties leerlingenvervoer

Krijg ik een hogere vergoeding voor leerlingenvervoer als het openbaar vervoer duurder wordt?

Het leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer tussen huisadres en school. Het is dus niet een vergoeding van alle kosten. Om die reden worden de kosten vanwege de tussentijdse verhoging van de abonnementskosten van het openbaar vervoer niet vergoed.

Hoe kan ik een wijziging in het rekeningnummer doorgeven?

U kunt een wijziging doorgeven via deze link. Stuur ook een goed leesbare kopie van uw bankpas met het nieuwe rekeningnummer mee als bijlage.

Wat kan ik doen als mijn inkomen recent sterk is gedaald i.v.m de eigen bijdrage?

Als uw gezamenlijk inkomen is gedaald onder de inkomensgrens  ten opzichte van het toetsingsjaar dan moet u bewijs aanleveren van uw inkomen. Dit betreft loonstroken van de drie afgelopen maanden. Doet u dit niet dan wordt er een eigen bijdrage berekend. 

Wat is de eigen bijdrage aan het leerlingenvervoer?

Ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs bezoeken en van wie het inkomen hoger is dan een jaarlijks vastgesteld bedrag, aan hen wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Indien het bedrag van de eigen bijdrage minder is dan 100 euro, dan ontvangt u één factuur voor de eigen bijdrage in oktober. Indien het bedrag van de eigen bijdrage boven de 100 euro is dan ontvangt u twee facturen: één in oktober en één in maart. Indien de eigen bijdrage niet betaald wordt, zal het leerlingenvervoer stopgezet worden.

Kan ik een voorschot krijgen op de uitbetaling voor leerlingenvervoer?

Nee, een voorschot op een vergoeding wordt niet gegeven.
De vergoedingsopdracht wordt pas gegeven op het moment dat het leerlingenvervoer is toegewezen.

Kan een vergoeding leerlingenvervoer met terugwerkende kracht worden uitbetaald?

Vergoedingen worden niet met terugwerkende kracht uitbetaald. De datum van binnenkomst van de aanvraag bij de gemeente is bepalend voor uitbetaling vergoeding.

Is mijn declaratie voor leerlingenvervoer ontvangen of in behandeling?

Na ontvangst van uw declaratie duurt het in de praktijk drie à vier weken (maximaal zes weken) voordat uw declaratie daadwerkelijk uitbetaald wordt.

Als de declaratie niet voorzien is van originele bus/treinkaartjes of een transactie overzicht van een persoonlijke ov-chipkaart, dan moet u deze alsnog aanleveren. Anders zal de declaratie niet in behandeling worden genomen en krijgt u hierover een brief om deze gegevens alsnog aan ons aan te leveren.

Wanneer wordt een vergoeding uitbetaald?

Indien u kind een vergoeding krijgt voor de auto, fiets of voor het openbaar vervoer dan wordt deze in maandelijkse termijnen op de door uw opgegeven rekening gestort. De uitbetaling zal plaatsvinden rond de 25e van de maand. Heeft u een aantal dagen daarna nog geen vergoeding ontvangen nadat u dit heeft nagekeken op uw bankrekening, stuurt u dan een e-mail naar info@almere.nl met alle gegevens en uw telefoonnummer.

Indien u geen internet heeft stuur dan een brief naar Gemeente Almere, afdeling DSD/leerlingenvervoer, Postbus 200, 1300 AE, Almere.

Heeft u rond juni/juli aan het eind van het schooljaar geen vergoeding ontvangen, dan kan het zijn dat u de maximale vergoeding al heeft ontvangen. Dit kunt u nakijken door alle uitbetaalde vergoedingen bij elkaar opgeteld te vergelijken met de opgegeven vergoeding in de aan u gestuurde beschikking. Een vergoeding is een tegemoetkoming in de reiskosten en geen gehele vergoeding van de reiskosten.

Waar kan ik mijn declaraties voor stage heen sturen?

Als de gemeente een beschikking voor stage heeft verstuurd dan worden er direct - indien van toepassing - declaratieformulieren meegezonden.
Deze kunt u ingevuld en samen met de originele treinkaartjes of uitdraai van het transactieoverzicht (geen betalingsoverzicht) van de persoonlijke ov-chipkaart (te vinden op www.ov-chipkaart.nl) naar de gemeente terugsturen: Gemeente Almere
Leerlingenvervoer
Postbus 200
1300 AE Almere

Wat is de hoogte van de kilometervergoeding voor de fiets en auto?

Als u besluit u kind zelf met de auto naar school te brengen of zelf ander vervoer regelt, hangt de vergoeding af van het soort vervoer waar uw kind voor in aanmerking komt. Stel dat uw kind in aanmerking komt voor openbaar vervoer, dan ontvangt u een vergoeding op basis van dit bedrag. Als uw kind met een taxibus naar school gebracht zou worden, kan een kilometervergoeding worden verstrekt. De hoogte van deze vergoeding is landelijk vastgesteld en kunt u vinden in de Bedragen leerlingenvervoer voor het betreffende schooljaar op de VNG-website. Als u meerdere kinderen – die een vergoeding voor leerlingenvervoer van de gemeente ontvangen- tegelijk kunt vervoeren, ontvangt u een kilometervergoeding voor één leerling. De vergoeding van leerlingenvervoer voor de overige kinderen komt hiermee te vervallen. Als een fietsvergoeding wordt bekostigd, wordt een kilometervergoeding verstrekt op basis van de Reisregeling Binnenland van € 0,09 per kilometer. Indien de leerling begeleiding nodig heeft, worden ook de fietskilometers van de begeleider vergoed. Het aantal kilometers wordt berekend met behulp van een door de gemeente Almere toegepaste tool voor de berekening van de afstand.

Overige vragen leerlingenvervoer

Waar vraag ik leerlingenvervoer aan?

Het hele schooljaar door kunnen ouders leerlingenvervoer aanvragen. Dit kan digitaal via het aanvraagformulier dat u vindt op de pagina leerlingenvervoer of het kan via de post opgestuurd worden. In dit laatste geval moet u eerst contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 036.

Wat moet ik doen als mijn kind wordt gepest in de bus of taxi?

U dient eerst contact op te nemen met de vervoerder van uw kind. Komt u er met hen niet uit kunt u een klacht indienen bij de gemeente via het digitale klachtenformulier of via info@almere.nl. Vermeld in de klacht om wie het gaat, welke bus/rit het gaat en wanneer het heeft plaatsgevonden.

Mijn kind heeft examen, vervoert het leerlingenvervoer mijn kind?

Examens zijn alleen aan de orde voor de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs, tijdens een  beperkte periode. Examens vinden vaak plaats buiten het reguliere rooster om, maar zijn onderdeel van het schoolprogramma. Voor proefwerkweken dienen leerlingen, ouders en school andere oplossingen te zoeken.

Mag een ouder/verzorger de eerste keer meerijden met het grootschalig busvervoer?

Ja, dat kan als er nog plaats is in de bus.  Een verzoek kan per e-mail naar info@almere.nl of schriftelijk naar leerlingenvervoer worden gezonden. Het leerlingenvervoer neemt na het verzoek contact met u op.

Kunnen kinderen buiten de schooltijden door het leerlingenvervoer worden vervoerd?

Kinderen kunnen alleen buiten de schooltijden vervoerd worden als er sprake is van een noodgeval. Als uw kind bijvoorbeeld ernstig ziek is geworden op school en u niet in staat bent het kind zelf op te halen. Werk is geen geldige reden om uw kind op te halen. Ouders  kunnen alleen verzoeken om de kinderen van het leerlingenvervoer op een andere tijd te vervoeren als de afwijkende tijd is opgenomen in het schoolplan. Indien dit niet in het schoolplan staat, dan dienen ouders zelf hun kinderen naar school te brengen of op te halen.

Komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer als hij naar mbo, roc, hbo of naar de universiteit gaat?

Nee, dat kan niet via het leerlingenvervoer van de gemeente. Dit kunt op de site van het UWV aanvragen.

Kan mijn kind na schooltijd door het leerlingenvervoer ergens anders worden afgezet?

Slechts in het geval van een oppasadres met een structureel karakter kan de gemeente vervoer toekennen tegen betaling van €50 euro per maand.

Kan mijn kind door het leerlingenvervoer worden afgezet bij een buitenschoolse- of naschoolse opvang?

De gemeente zal daar waar nodig taxibusvervoer naar de BSO toekennen en rekent daar een eigen bijdrage voor van 50 euro per maand. Dit is een vast bedrag ongeacht hoeveel dagdelen er naar de buitenschoolse opvang wordt gereden. Voorwaarde is dat de BSO binnen de stadgrenzen van Almere en binnen acceptabele afstand van uw woning ligt. Onder deze regeling vallen opvang door: een geregistreerde buitenschoolse opvang, een geregistreerde gastouderopvang, opa, oma of buren. Het taxibusvervoer naar de BSO is maandelijks opzegbaar. Dit dient u schriftelijk te doen of via een e-mail naar: info@almere.nl.

Let op:
In de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar wordt er nooit naar na- of buitenschoolse opvang gereden. Het besluit over toekenning van vervoer naar de na- of buitenschoolse opvang voor het nieuwe schooljaar ontvangt u uiterlijk in de derde week van het nieuwe schooljaar. Bij het niet tijdig betalen van de eigen bijdrage zal het vervoer naar de buitenschoolse opvang en naar de school altijd meteen worden stopgezet. 

Hoe en bij wie geef ik een uithuisplaatsing of crisisplaatsing voor leerlingenvervoer door

Indien uw kind al leerlingenvervoer heeft bij de gemeente Almere en de crisisopvang is voor minder dan 6 weken, dan kan dit aangemeld worden via info@almere.nl. Verblijft uw kind voor meer dan zes weken of een ontbrekende periode in een ander gemeente, dan moet u een aanvraag doen bij deze gemeente. Indien het kind geen leerlingenvervoer heeft, dan moet er altijd een nieuwe aanvraag worden gedaan bij de gemeente waar u kind verblijft in de crisisplaatsing.   

Hoe kom ik aan een pasje en tijden voor de bus of taxibus?

Connexxion Tours doet dit voor het grootschalig busvervoer. Zij verzorgen de buspasjes en geven de opstap en uitstaptijden en de halte door aan de ouders per brief of via de telefoon enkele dagen voordat het vervoer ingaat. U kunt zelf contact opnemen met Connexxion Tours indien u hier een vraag over heeft op telefoonnummer 088-6255330. De taxivervoerders geven zelf geen pas meer uit. U kunt op de site www.taxipaspoort.nl, een taxipaspoort downloaden voor kinderen, invullen en uitprinten. Ook zij geven de ophaal- en wegbrengtijden door aan de ouders enkele dagen voordat het vervoer ingaat. 

Wat als mijn kind tijdelijk ergens anders verblijft?

Stuur een e-mail  naar info@almere.nl of een brief naar
Gemeente Almere
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 200
1300 AE Almere

Wanneer heeft een leerling recht op weekendvervoer?

Weekend (en vakantie-)vervoer is alleen mogelijk als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van voor hem passend (voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs.
Doorslaggevend is de directe relatie tussen het verblijf in een internaat of pleeggezin en het volgen van passend onderwijs. Voorbeeld:
Een leerling is aangewezen op onderwijs voor dove kinderen. Vanuit de ouderlijke woning is dit onderwijs niet bereikbaar met dagelijks vervoer. Verblijf in een internaat of een pleeggezin in de buurt van een geschikte school is daarom noodzakelijk. De ouders kunnen in de gemeente waar zij wonen een aanvraag voor weekendvervoer indienen.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beschikking die ik van de gemeente Almere heb ontvangen?

Als de gemeente Almere op uw aanvraag een beslissing heeft genomen, krijgt u daarover een brief. Dit wordt een beschikking genoemd. Bent u het niet eens met de beschikking, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van die brief een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u schrijft dat u het niet eens bent met de beschikking en waarom niet. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar: Gemeente Almere – t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 200
1300 AE Almere Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast dient u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van deze brief te vermelden of een kopie van deze brief mee te zenden.

Mijn kind heeft twee woonadressen in verband met co-ouderschap, hoe moet ik leerlingenvervoer aanvragen voor beide adressen?

Een kind van gescheiden ouders kan twee woningen hebben. Bijvoorbeeld bij co-ouderschap, als het kind evenveel bij de ene als de andere ouder verblijft, zou je kunnen zeggen dat er sprake is van twee hoofdverblijven. Indien leerlingenvervoer is gewenst, moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind doordeweeks bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is.
Hierbij gaat het niet om waar de leerling is ingeschreven. Het gaat om de feitelijke verblijfplaats van de leerling. De betreffende gemeenten toetsen de aanvraag elk aan de eigen verordening leerlingenvervoer. Hierbij bekijken ze onder meer of er sprake is van een woning in de zin van de verordening, of de school wel de dichtstbijzijnde toegankelijke is en of voldaan is aan de afstandsgrens. Het komt regelmatig voor dat slechts voor één van beide woonadressen aanspraak op leerlingenvervoer bestaat, doordat de school niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school is vanuit beide adressen. De aanvraag van beide ouders wordt afzonderlijk beoordeeld, dit kan dus betekenen dat het vervoer voor de ene ouder wordt toegekend en bij de andere ouder kan worden afgewezen als de kilometergrens niet is gehaald of de opgegeven school niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school is voor de leerling.

Wie is waarvoor verantwoordelijk in het leerlingenvervoer?

De begeleiding op de fiets/duofiets, in het openbaar vervoer en eventueel in een taxibus wordt niet door de gemeente wordt geregeld. Alleen in het grootschalig busvervoer zorgt de gemeente voor een busbegeleider in de grootschalige bus. Echter indien uw kind ook in het grootschalig busvervoer naast deze busbegeleiding extra begeleiding nodig heeft wordt deze niet door de gemeente geregeld.

De ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk om de begeleiding van hun kind te regelen. Dit kunnen de ouders zijn maar ook anderen die het kind begeleiden.

Bij deze alles over de verantwoordelijkheden op een rijtje:
 • De ouders/verzorgers zijn altijd verantwoordelijk voor het naar school gaan van hun kinderen;
 • De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de aanvraag voor leerlingenvervoer;
 • De gemeente Almere is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvraag binnen maximaal 8 tot 12 weken.
Indien de leerling wordt vervoerd met aangepast vervoer (grootschalig begeleid busvervoer/taxibus):
 • De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer;
  De vervoerder is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het vervoer;
 • De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk dat hun kind op tijd op de bushalte is en wordt afgehaald indien kind met grootschalig begeleid busvervoer reist;
 • De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk dat hun kind op tijd klaar staat en wordt opgevangen indien een kind met een taxibus reist. 
 • De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. Als een kind zich misdraagt, kan het gebeuren dat hij/zij niet meer mee mag;
 • De vervoerder is alleen verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het vervoer als de schuld bij het bedrijf of de chauffeur ligt;
 • De school is verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen als de taxi aankomt en bij het in- en uitstappen bij vervoer per taxibus.
Indien de leerling medische begeleiding in het leerlingenvervoer nodig heeft.
 • De chauffeur/busbegeleider in het aangepast vervoer mag geen medische handelingen verrichten waarvoor hij/zij niet geautoriseerd is. Als te voorzien is dat dit nodig is bij een leerling zal er iemand mee moeten reizen die wel geautoriseerd is. De gemeente betaalt dan de vervoerskosten van deze persoon of stelt een zitplaats beschikbaar in het grootschalig begeleidbusvervoer of in een taxibus. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de invulling van deze medische begeleiding, inclusief eventuele loonkosten.  

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer van huis naar school, voor leerlingen die niet dichtbij huis naar school kunnen of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Leerlingenvervoer bestaat uit verschillende vervoersvoorzieningen. De vorm van de vergoeding waar u eventueel voor in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van de afstand tot de school die uw kind bezoekt en de mogelijkheden van uw kind. De vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt alleen verstrekt over de afstand tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde - voor uw kind - passende school. Het vervoer kan alleen betrekking hebben op de reis tussen het woonadres en de school van uw kind. De gemeente Almere heeft geen verplichting om leerlingen te vervoeren naar na- of buitenschoolse opvang. Dit vervoer naar de opvang wordt wel aangeboden als het een structureel karakter heeft tegen een betaling van €50- per maand.
Wat vindt u van onze website?