Skip to content

Maatregelen in Almere tegen coronavirus

Dienstverlening Stadhuis

Het Stadhuis is open: de dienstverlening van de gemeente gaat door. De dienstverlening is wel versoberd. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aan de balies van burgerzaken en sociaal domein alleen het strikt noodzakelijke doen. In plaats daarvan doen we de dienstverlening zo goed mogelijk telefonisch en digitaal. De gemeente is bereikbaar via 14 036, chat, contactformulier en de verschillende social media kanalen. Stadsreiniging blijft de afvalbakken legen.

Aanpassingen in Stadhuis

We werken hard aan het geschikt maken van het stadhuis voor de nieuwe situatie rond corona. Op dit moment is er een looproute door het stadhuis ingericht voor bezoekers en zijn de spreekkamers geschikt gemaakt om mensen te ontvangen.

Activiteiten

Activiteiten die de gemeente organiseert worden geannuleerd of zijn digitaal. Wij volgen hierin de landelijke richtlijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld de bewonersavonden, naturalisatieceremonies, maar ook dat een aantal van de sportaccommodaties (zoals het Topsportcentrum) en het Erfgoedhuis gesloten zijn. Bent u van plan om een activiteit in Almere te bezoeken? Controleer dan vooraf bij de betrokken organisatie of de activiteit doorgaat.

 

 

Basisregels voor iedereen

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

Heeft u klachten?

 • Blijf thuis
 • Laat u testen (bel 0800 1202)
 • Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

Voor iedereen

 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Was vaak uw handen
 • Geef anderen geen handen
 • Nies en hoest in de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 10 augustus 2020

​Noodverordening Veiligheidsregio Flevoland

De voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland heeft besloten tot een nieuwe Noodverordening per 10 augustus 2020. De Noodverordening is een besluit ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19.

De nieuwe noodverordening geldt vanaf maandag 10 augustus. De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde als de voorgaande versie. De wijzigingen zijn:

Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten

Alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo worden verboden. Een ontheffing van dit verbod kan verleend worden voor fysieke samenkomsten die worden georganiseerd door onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen en studieverenigingen, mits die samenkomsten geaccordeerd zijn door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio, gericht zijn op studie of sport, kleinschalig zijn, er geen alcohol gedronken wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden

Alle eet- en drinkgelegenheden, ongeacht het aantal bezoekers, dienen gebruik te maken van reservering, vooraf of bij aankomst, verificatie van gezondheid en placering van bezoekers.

Daarnaast worden eet- en drinkgelegenheden verplicht om aan alle bezoekers te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat om de volgende gegevens: volledige naam, datum, aankomsttijd en placering van het bezoek, e-mailadres, telefoonnummer en toestemming.

Maatregelen bij locaties waar besmettingen hebben plaatsgevonden

Bij alle gebieden en locaties, niet zijnde woningen, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD, passende maatregelen te treffen om het risico om besmettingen in de toekomst te verkleinen. Er kan over gegaan worden tot een sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, specifiek recreatieve inrichtingen, waaronder in ieder geval eet- en drinkgelegenheden en pretparken, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 10 augustus 2020. De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 15 juli 2020 wordt per 10 augustus ingetrokken.

De volledige tekst van de noodverordening staat in dit bestand (pdf)

Heel warm weer, hitteplan en corona

Kijk op de site van het RIVM voor alle informatie over hitteplan en ventilatie.

Veelgestelde vragen bij noodverordening 15 juli 2020

Basisregels

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

Veilig afstand houden

Voor alle onderstaande vragen en antwoorden (tenzij anders vermeld), zowel binnen als buiten geldt dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden van elkaar, tenzij het gaat om:

 • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
 • Afstand tot kinderen tot en met 12 jaar en kinderen onderling.
 • Kinderen t/m 17 jaar onderling, behalve als ze zich op een mbo-, hbo- of universiteitslocatie bevinden.
 • Mensen met een handicap die bij elkaar op één locatie wonen met gemeenschappelijke voorzieningen.
 • Mensen met een handicap die vanwege de zorg die ze nodig hebben geen 1,5 meter afstand kunnen houden tot hun vaste begeleider of vaste mantelzorger.
 • Alle leerlingen (ongeacht de leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan. Wel afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel.
 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers, als dit noodzakelijk is.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Op personen met een handicap die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen onderling.
 • Sporters (bij normaal spelcontact), acteurs en dansers, indien noodzakelijk voor beoefening van activiteit.
 • Terras met kuchscherm.

Regels voor activiteiten binnen

De regels voor samenkomsten binnen zijn ook versoepeld. De basisregel is: 1,5 meter afstand houden van anderen. Ook de andere basisregels zijn van toepassing: bij klachten blijf thuis, was vaker je handen, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukke plekken.

Maximaal aantal personen per ruimte

Indien er vooraf bij de reservering een gezondheidscheck mogelijk is en de ruimte heeft vaste zitplaatsen dan is er geen maximum gesteld aan het aantal personen per ruimte. Met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel.

Is het niet mogelijk is om vooraf te reserveren en de gezondheidscheck te doen dan geldt het maximum van 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel.

Binnenlocaties met doorstroom bezoekers

Voor winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximum aantal personen.

Zorgplicht

Degene (persoon of organisatie) die een samenkomst organiseert moet zorgdragen dat de aanwezige personen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Zie hierboven onder ‘veilig afstand houden’.

Is er een regionale richtlijn voor het bezoek van burgemeester bij bijvoorbeeld jubilea?

Dit is echt aan de burgemeester zelf om te bepalen. Natuurlijk rekening houdend met de basisregels. Hierbij is beeldvorming een belangrijk aandachtspunt. De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie en zal ook snel kritiek krijgen als hij zich niet aan de regels houdt. Daarnaast betreft het vaak kwetsbare groepen zoals ouderen.

Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten

Voor kerken en moskeeën gelden de regels voor activiteiten binnen. Hard meezingen in groepsverband is niet toegestaan. Voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging is het onder voorwaarden wel toegestaan. 

Regels voor activiteiten buiten

De regels voor activiteiten buiten zijn ook versoepeld. Ook hier gelden de basisregels en moet er 1,5 meter afstand tot anderen gehouden worden.

Maximaal aantal personen voor samenkomsten buiten

Voor buitenlocaties met vaste zitplaatsen, een gezondheidscheck en reservering geldt geen maximum aantal personen. Voorwaarde is wel dat personen van verschillende locaties elkaar niet tegenkomen en looproutes 1,5 meter van elkaar af liggen. Ook moet elke locatie beschikken over haar eigen sanitaire voorzieningen. Voor buitenlocaties zonder vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck geldt het maximum aantal van 250 personen (exclusief personeel). In de horeca zijn zitplaatsen verplicht.

Mogen dierenparken, natuurparken en pretparken weer open?

Ja, dierenparken, natuurparken en pretparken mogen sinds 11 mei weer open. Er is voor buitenlocaties waar vooral sprake is van doorstroming van bezoekers en dus beperkt onderling contact geen maximum aantal bezoekers genoemd. De beheerder moet ervoor zorgen dat mensen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden.

Zijn evenementen verboden?

Vanaf 1 juli gelden voor evenementen dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels en adviezen. Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Bij vergunning plichtige evenementen worden de regels voor binnen en buiten meegenomen bij de vergunningaanvraag.

Mag ik een introductiebijeenkomst voor studenten organiseren?

Alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo worden verboden.

Ik wil een evenement organiseren dat na 1 juli plaats vindt. Kan dat doorgaan?

Ja, vanaf 1 juli gelden voor evenementen dezelfde regels als bij andere activiteiten binnen en buiten. Uiteraard moet er bij evenementen rekening gehouden worden met de termijn voor het afhandelen van de vergunningaanvraag. Gemeenten zullen aanvragen vanaf 1 juli weer in behandeling nemen.

Mogen blazers weer spelen?

Ja, zowel repetities als uitvoeringen. Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de branchevereniging zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazer minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.

Mag er weer samen gezongen worden?

Voor zangkoren en zangensembles is repeteren en optreden onder voorwaarden weer mogelijk. Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging is het onder voorwaarden wel toegestaan.

Mogen kermissen weer open?

Ja, kermissen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan. Omdat er sprake is van een continue doorstroming van bezoekers, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen. Wel moeten bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar houden. De organisator is hiervoor verantwoordelijk. Omdat er vaak verschillende attracties en functies op een kermis zijn die onder verschillende regels vallen, zal de gemeente de aanvraag beoordelen.

Mogen discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden open?

Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten tot 1 september. Rond die tijd wordt er besloten wanneer ze weer open mogen.

Mogen drive-in bioscopen, theaters en concerten weer plaatsvinden?

Dit mag alleen als de inzittenden van de auto allen deel uitmaken van een huishouden. Als dat niet zo is, moeten de inzittenden 1,5 meter afstand houden tot elkaar, dat is in de meeste auto’s niet mogelijk. De uitzondering op afstand houden in een auto geldt alleen als het om vervoer gaat van A naar B. Niet als het om recreatief gebruik gaat. 

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

Welke regels gelden er voor de horeca?

 • Vanaf 10 augustus worden eet- en drinkgelegenheden verplicht om aan alle bezoekers te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat om de volgende gegevens: volledige naam, datum, aankomsttijd en placering van het bezoek, e-mailadres, telefoonnummer en toestemming.
 • In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen). Iedereen heeft een vaste zitplaats en leeft de hygiënemaatregelen na.
 • Voor binnen geldt dat reserveren en een gezondheidscheck (bent u verkouden of heeft u koorts) verplicht zijn als er plaats is voor meer dan 100 personen per ruimte (exclusief personeel). Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht. Voor terrassen buiten met ruimte voor meer dan 250 personen geldt dat zij ook verplicht zijn te werken op basis van reservering en een gezondheidscheck. Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht.
 • Veel restaurants en cafés hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel. 

Kan een kuchscherm ervoor zorgen dat gasten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden?

Naar het gebruik van kuchschermen binnen wordt nog gekeken. Totdat hierover een besluit is genomen, vormen kuchschermen binnen geen alternatief voor de 1,5 meterregel. Buiten is het wel mogelijk om een kuchscherm te plaatsen in plaats van 1,5 meter afstand te houden.

Hoeveel gasten mag een restaurant, café of terras ontvangen?

De belangrijkste regels per 1 juli zijn dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren en een zitplaats hebben. De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden. Als er binnen meer dan 100 of buiten meer dan 250 gasten ontvangen kunnen worden, dan zijn reserveren en een gezondheidscheck verplicht. 

Waarom moeten gasten reserveren bij meer dan 100 personen binnen en meer dan 250 personen buiten? 

Om de ontvangst van grote aantallen mensen te kunnen spreiden is reserveren verplicht. Dit is op advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Wat is een gezondheidscheck?

In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker de bezoeker of de bezoeker verkouden is of koorts heeft.

Mag een overkapping boven een buitenterras?

Een overkapping boven een buitenterras moet aangevraagd worden bij de gemeente. De overkapping mag maximaal aan 1 zijwand dicht zijn.

Spelregels voor het sporten

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot anderen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 

Wanneer mag tijdens het sporten nou precies de 1,5 meter losgelaten worden?

De 1,5 meter afstand geldt ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Dit geldt bijv. voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine.

Aanvullende protocollen en handreikingen voor binnensport en sportkantines.

Vereniging Sport en Gemeenten werkt samen met NOC*NSF en sportbonden aan protocollen voor binnensport en sportkantines en -terrassen. Voor de meer technische vragen over bijvoorbeeld het reinigen van sportvloeren, toestellen, ventilatie en klimaatbeheersing in sportzalen werkt Vereniging Sport en Gemeenten samen met meerdere bedrijfspartners aan een specifieke handreiking voor exploitanten en beheerders. De verschillende protocollen worden uiteraard afgestemd met het ministerie van VWS en indien nodig voor advies aangeboden aan RIVM en/of het OMT.

Waaronder vallen locaties zoals trampolineparken, lasergames, escaperooms en indoor speeltuinen en klimbanen?

Deze inrichtingen vallen onder de regels van binnen activiteiten.

Mag ik bowlen in een bowlingcentrum met horeca?

Ja dat mag, onder de regels van binnensporten.

Mag ik biljarten, darten, tafeltennissen, denksporten in een buurthuis of horecagelegenheid?

Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen, uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca. Deze richtlijn is van toepassing op:

 1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart of gebiljart wordt)
 2. Horecasporten in sportkantines (bv. een voetbalkantine waar ook gedart of gebiljart wordt)
 3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)

Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol.

Ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening 1,5m afstand gehouden te worden. Voor de meeste horecasporten is dat geen probleem.

 • Indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening staan en moet zoveel mogelijk (bij wedstrijden) 1,5m afstand worden gehouden.
 • Indien in de accommodatie het binnensportprotocol leidend is (situatie 3) moet er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden en is er een maximum van 100 personen.

Bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca of binnensportprotocol leidend is.

Vakantie, dagjes weg en pleziervaart

Mogen wellnesscentra en spa’s met zwembaden nu ook weer open?

Zwembaden in een sauna of wellnesscentrum mogen open. Met aanvullende RIVM voorwaarden, zoals:

 • Placering vindt plaats door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van wordt gemaakt voor de activiteit.
 • Reservering en de gezondheidscheck zijn vereist. Spreek ook de tijdsduur van het bezoek af .
 • Klassieke (Finse) sauna’s: Uit voorzorg wordt, waar mogelijk, de ventilatie verhoogd en luchtrecirculatie zo veel mogelijk vermeden.
 • Voer geen opgietingen uit.

Mag ik gaan varen/zeilen op mijn eigen schip?

Dit mag. Wel moet iedereen aan boord altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden, tenzij het om sporten gaat zoals zeilen en roeien, waarbij het voor het uitvoeren van de sport niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Een uitzondering voor de 1,5 meter geldt ook voor kinderen tot en met 12 jaar en familieleden die samen een huishouden vormen. En voor jongeren onderling tot en met 17 jaar.

Wat zijn de regels voor rondvaartboten?

Ook hier gelden dezelfde regels als andere eet- en drinkgelegenheden.

Zijn hotels, vakantieparken en campings open?

Ja. Op locaties, zoals vakantieparken, geldt dat maatregelen genomen moeten worden om mensen in staat te stellen te voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Als dit niet gebeurt, dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen in vakantie- en recreatieparken zijn open.

Moet er tussen de wc’s en douches ook ruimte van 1,5 meter zijn?

De GHOR heeft aangegeven dat toiletbezoek en douchen met een tussenschot toegestaan kan worden, ook als de fysieke afstand minder dan 1,5 meter is. Het is dus niet nodig om ze om en om open te stellen. Belangrijk is uiteraard wel het goed opvolgen van de RIVM hygiëne maatregelen voor schoonmaken van de sanitaire voorzieningen.

Mogen kindervakanties en zomerkampen georganiseerd worden?

Ja dit is toegestaan voor kinderen tot 18 jaar. Het betreft kindervakanties, dagactiviteitenkampen of zomerkampen georganiseerd door onder andere gemeenten, scoutingverenigingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en (culturele of religieuze) jeugdverenigingen. Een groep aanbieders van kindervakanties en zomerkampen hebben een protocol opgesteld. Het RIVM heeft deze gecontroleerd en de protocollen voor het houden van zomerkampen voldoen aan alle gestelde coronamaatregelen.

Werk en bedrijfsleven

Ik ben mondhygiënist, rijinstructeur, nagelstylist, fysiotherapeut, taxichauffeur. Mag ik nu werken?

Ja, dat mag. Dit valt onder de contactberoepen. Voor kappers, rijinstructeurs, nagelstylistes, fysiotherapeuten en andere soortgelijke beroepen is het niet mogelijk om minimaal 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt. Er gelden wel aanvullende voorwaarden, die zijn opgenomen in protocollen van brancheorganisaties. Klanten, patiënten en bezoekers moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden. Daar moeten de organisaties maatregelen voor treffen. Voor alle protocollen geldt: werk veilig, werk op afspraak, probeer de 1,5 meter afstand te bewaren, vraag van tevoren of de klant of patiënt ziekteverschijnselen heeft, maak de werkplek schoon na iedere klant of patiënt en blijf thuis als jij zelf of een gezinslid ziekteverschijnselen heeft.

Ik ben sekswerker en wil weer aan de slag, mag dat?

Sekswerkers en escortservices mogen hun beroep uitoefenen. Dezelfde regels als bij contactberoepen zijn hierop van toepassing.

Mag mijn winkel open?

Ja. Wel moet u ervoor zorgen dat zowel personeel als klanten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Hiertoe kunt u werken met een protocol. Veelal voorziet de winkelbranche hierin.  Hierin staan voorwaarden hoe u op een veilige manier de winkel open kunt stellen. Denk hierbij aan eenrichtingsverkeer, dosering van klanten, 1,5 meter afstand en extra schoonmaken van hand- en deurgrepen.

Ik heb een coffeeshop, mag ik weer open?

Vanaf 1 juli mag de coffeeshop weer volledig open. Met inachtneming van de RIVM regels.

Ik wil weer met collega’s samenkomen in mijn bedrijf om alles op te starten. Mag dat?

Ja dit mag, hiervoor geldt een maximum van 100 personen per zelfstandige ruimte, als die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden. De aanwezige mensen moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. Verder blijft de algemene regel: werk thuis als dat kan. Vermijd het OV, maar ga op de fiets, lopend of met de auto als dit mogelijk is.

Onderwijs

Basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs

 • Volledig open ook na de zomervakantie
 • Leerlingen en leraren hoeven geen 1,5 meter afstand te houden

Voortgezet (speciaal) onderwijs

 • Na de zomervakantie volledig open, wel beperken van het aantal contacten door bijv. gespreide pauzes en begintijden
 • Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, ongeacht leeftijd
 • Wel 1,5 meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling
 • Bij praktijkonderwijs en speciaal onderwijs houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand
 • Besmettingsgevallen dienen gemeld te worden bij de GGD

MBO, hogeschool en universiteit

Tot 1 augustus is alleen het houden van examens, tentamens, toetsen, praktijk(gericht)onderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten toegestaan, voor zover dit online niet afdoende kan.

Na de zomervakantie:

 • meer ruimte voor onderwijs op school of instelling,
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Speciale afspraken over vervoer: lessen en colleges worden gespreid over de week en dag gegeven, zodat studenten niet of nauwelijks in de spits hoeven te reizen
 • Onderwijsinstellingen en vervoerders maken afspraken over de roosters
 • Een deel van het onderwijs zal online blijven plaatsvinden

Algemene regels onderwijs

 • Hygiëneregels blijven van kracht
 • Bij klachten thuisblijven
 • Zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school
 • Gebruik OV alleen indien noodzakelijk, dan ook mogelijk in de spits
 • Gymlessen waar mogelijk buiten met kinderen uit 1 klas

Noodopvang

Is alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente.

Mogen leerlingen en leerkrachten blijven slapen op school, als alternatief voor schoolreisje of schoolkamp?

Dit is vanuit de gebruiksvergunning niet toegestaan, omdat brandveiligheid voorzieningen op dergelijk gebruik van het pand niet afgestemd zijn. Om hier toch invulling aan te geven is het infoblad ‘Slapen in bijgebouwen’ opgesteld. Dit infoblad is geen regelgeving maar biedt een helder kader van aanvullende maatregelen die nodig zijn om het gewenste veiligheidsniveau alsnog te bereiken. Scholen moeten de gemeente op de hoogte brengen en een melding of vergunningsaanvraag doen. De brandweer wil scholen graag helpen om op een juiste wijze invulling te geven aan het borgen van de brandveiligheid in de school.

Hiervoor kunnen zij contact opnemen met: Regio Flevoland, Wilco Hulshof.

Voor deze activiteiten gelden de algemene RIVM-richtlijnen: vermijd drukte en volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar. Scholen worden geadviseerd terughoudend te zijn in het organiseren van dit soort activiteiten.

Is het toegestaan om de zelfsluitende deuren op scholen in geopende stand vast te zetten, zodat het makkelijker wordt om afstand te houden bij het elkaar passeren?

Dit is in basis vanuit het bouwbesluit niet toegestaan omdat de omvang van een nog te controleren brand overschreden zal worden. Als tussentijdse oplossing kan besloten worden door de school om de zelfsluitende deuren door werknemers te laten sluiten in plaats van automatisch. Hiervoor is dan de afweging gemaakt om de prioriteit van gezondheidsrisico voor te laten gaan op een brandrisico. Het is wel van belang dat:

 • De gebruiker zich bewust is van de risico’s (denk ook aan verzekeringen).
 • De acties en handelingen vast gelegd dienen te worden in het BHV/ontruimingsplan.
 • Persoon/personen verantwoordelijk gemaakt worden voor het sluiten van de deuren.
 • Deuren voorzien van tekst “Branddeur vrij houden in geval van brandmelding sluiten”.
 • De deuren vrij moeten blijven van obstakels.
 • De deuren gesloten worden zodra er geen personen meer aanwezig zijn in het bouwwerk.
 • De gebruiker verantwoordelijk is voor de acties en eventuele gevolgen.

Menselijke handelingen zijn echter een kwetsbaar onderdeel in geval van een calamiteit. De bouwkundige en technische oplossingen welke vanuit de wet en regelgeving vast gesteld zijn, bieden over het algemeen meer zekerheid dan organisatorische.

Definitieve oplossing:
Gezien het feit dat het onbekend is hoe lang de corona crisis nog zal duren, adviseren wij om de zelfsluitende deuren in de brandwerende scheidingsconstructies te voorzien van kleefmagneten of andere technische oplossingen, zodat de zelfsluitende deuren in de scheidingsconstructies bij een brandmelding automatisch sluiten. 

Mogen scholen en andere openbare locaties mensen met mondkapjes weigeren?

Strikt wettelijk gezien mag dat. De Wet ‘gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ is nog steeds van kracht. Deze wet houdt in dat men geen gezichtsbedekkende kleding mag dragen in voertuigen van het openbaar vervoer (OV) en in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Op deze locaties mag dus geen kleding worden gedragen die het gezicht onherkenbaar maakt. Daarop gelden enkele uitzonderingen, waaronder het dragen ter bescherming van het lichaam (in verband met de gezondheid). Vanwege de huidige verplichting voor het dragen van een mondkapje in het OV, geldt het verbod op gezichtsbedekkende kleding daar momenteel niet.

De verplichting voor het dragen van een mondkapje geldt niet op andere locaties, wat betekent dat het verbod op gezichtsbedekkende kleding op hiervoor genoemde locaties van kracht blijft. Op basis daarvan kan men verzocht worden het mondkapje af te doen of de locatie te verlaten.

Desondanks kunnen ouders het noodzakelijk vinden hun kinderen met mondkapje naar school te laten gaan. Als de school dat niet toestaat, houden zij hun kinderen wellicht thuis als zij zich zorgen maken om hun gezondheid. Er wordt terughoudend met handhaving omgegaan in deze coronatijd. Wellicht dat dan de leerplichtambtenaar hier iets in kan betekenen.

Vervoer

Mag ik met 3 of meer mensen in 1 auto zitten?

Ja dat mag, ook als de inzittenden geen deel uitmaken van een gezamenlijk huishouden. Mits de rit is gericht op vervoer van de ene naar de andere locatie. Het advies is om een mondkapje te dragen. 

En bij bedrijfsmatig personenvervoer?

Een mondkapje is niet nodig voor reizigers vanaf 13 jaar als er naast de bestuurder maximaal één passagier is. Het gaat dan om besloten bus- en taxi- en ander bedrijfsmatig personenevervoer. Verder is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht, als er meer dan twee personen van 13 jaar en ouder, inclusief de bestuurder, in een voertuig of vaartuig zitten. Ook moet de aanbieder vooraf een gezondheidscheck doen bij de reizigers en moet er van te voren gereserveerd worden. Voor recreatief vervoer geldt de 1,5 meter afstand regel en is er geen verplichting voor een mondkapje.

Recreatief vervoer

Bij recreatief vervoer met een pleziervaartuig zoals een rondvaartboot, sloep of tender of bij het rondrijden in een (gehuurde) auto of bus is het verplicht om 1,5m afstand te houden tot elkaar. In die gevallen is de verplaatsing immers niet primair gericht op vervoer van de ene naar de andere locatie.

Voor sommige activiteiten geldt dat zij onder verschillende artikelen van de noodverordening vallen. Hierbij kan gedacht worden aan de bruine vloot. Voor zover daar de zeilsport beoefend wordt, is het niet verplicht 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bevinden de aanwezigen zich echter in het eet- of slaapgedeelte dan moet wel afstand worden gehouden. Wordt een vaartuig uit de bruine vloot ingezet als veerdienst dan gelden de regels voor personenvervoer per boot.

Wordt het niet te druk in het openbaar vervoer nu we weer vaker mogen reizen?

Het advies is drukte te vermijden, zo veel mogelijk buiten de spits te reizen en probeer elkaar ruimte te geven. Neem bijvoorbeeld extra tijd zodat u bij een drukke bus of trein kunt wachten op een volgende. Als het toch te druk wordt is het aan de vervoerder om maatregelen te nemen. Een niet-medisch mondkapje is sinds 1 juni verplicht omdat 1,5 meter afstand houden niet altijd kan. Op perrons, stations en bij haltes blijft 1,5 meter afstand houden belangrijk. 

Luchthaven

De locaties van het inchecken, de security- en grensprocessen en het boarden moeten zo ingericht zijn dat de 1,5 meter regel door passagiers kan worden nageleefd. Tijdens drukte dient de exploitant erop toe te zien dat het niet kunnen naleven van de 1,5 meter regel door passagiers op deze locaties tot een minimum wordt beperkt en zo snel mogelijk weer wel wordt verwezenlijkt. Zolang de 1,5 meter regel niet kan worden nageleefd zijn passagiers van 13 jaar en ouder verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. Dat geldt ook in luchtvaartuigen. Onder luchtvaartuigen vallen ook luchtballonnen.

Zorg

Aanpassingen in noodverordening 15 juli 2020

Er kan door de voorzitters van de veiligheidsregio’s opgetreden worden tegen bezoekers die zonder toestemming van de beheerder in een verpleeghuis of woonvorm aanwezig zijn. 

Mag een bewoner van een verpleegtehuis weer bezoek ontvangen?

Vanaf 15 juni mag een bewoner van een verpleegtehuis weer meerdere bezoekers ontvangen indien er geen corona besmetting is. Voorwaarde is wel dat de 1,5 meter wordt aangehouden. Bij locaties waar zich nog één of meer COVID-19 besmettingen voordoen, is het bezoeken van bewoners zonder toestemming van de beheerder nog steeds verboden. De beheerder verleent wel toestemming voor bezoek indien het bezoek de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat en het praktisch uitvoerbaar is.

Mag een bewoner van een verpleeghuis helemaal geen bezoek ontvangen als er een coronabesmetting is?

Op een afdeling waar corona besmetting is, vindt geen bezoek plaats. Mogelijk kan er wel bezoek plaatsvinden op andere afdelingen op dezelfde locatie als die afdelingen goed af te sluiten zijn en er een aparte looproute is. Dit kan dus per verpleeghuis verschillen. Er zijn ook uitzonderingssituaties. In de stervensfase, of vergelijkbare omstandigheden, kan een instelling incidenteel afwijken van de regel om geen bezoek te ontvangen indien er een corona besmetting is. En voor het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten kan een uitzondering gemaakt worden.

Mag ik een wandeling maken met iemand die in een verpleeghuis woont?

Vanaf 25 mei is het mogelijk voor bezoekers en bewoners om samen een wandeling te maken. Er zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld voor deze wandeling:

 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger voldoet aan de algemeen geldende randvoorwaarden voor bezoek.
 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner houden gedurende deze wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere burgers. Uitzondering hierop is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner bezoeken geen drukke plekken.

Mogen de vrijwilligers weer naar de verpleeghuizen?

Het verpleeghuis was gesloten voor bezoek en bijvoorbeeld vrijwilligers die niet bijdragen aan de basiszorg. Vanaf 25 mei is het aan de zorgorganisatie, in overleg met de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en regiebehandelaar, om ook weer vrijwilligers toe te laten in het verpleeghuis. Bijvoorbeeld om te ondersteunen bij de uitvoering van deze bezoekregeling. Uiteraard moet de vrijwilliger vrij zijn van klachten die kunnen duiden op COVID-19.

Waar vind ik meer informatie over de bezoekregeling?

Er is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz.

Veelgestelde vragen Evenementen en corona

Welke typen evenementen moeten aan de noodverordening voldoen? Vergunning plichtige? A, B, C? Meldingsplichtige? Meldingsvrije? 

Alle typen evenementen moeten aan de noodverordening voldoen, ongeacht hoe je er lokaal volgens de APV mee om gaat. De organisator zal dus aannemelijk moeten maken dat men aan artikel 2.1. noodverordening kan voldoen. Als hij dat niet kan, kan de burgemeester mededelen dat het evenement om deze reden geen doorgang kan vinden. 

Het is aan te bevelen om de organisatoren van meldingsplichtige en vergunningsvrije evenementen bewust te maken van de aanvullende regels uit de noodverordening.

Als een organisator geen maatregelen beschrijft, maar alleen verwijst naar de noodverordening en brancherichtlijnen, is dat dan voldoende? 

Nee. Hij moet aannemelijk maken dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Hiertoe dient de organisator in zijn plannen te onderbouwen welke maatregelen hij daarvoor treft. 

Hoe om te gaan met de ‘normale’ behandelscan? Wanneer de uitkomst een A-evenement is, is (meestal) geen advies nodig, maar het evenement kan wel een COVID-19 risico vormen? 

Met de komst van de landelijk Integrale COVID-19 evenementen werkwijze wordt hier een oplossing voor geboden. Zie p.8 t/m 10 van het document voor GEMEENTEN. Na het doorlopen van de reguliere behandelscan, kan de COVID-19 scan (uit het landelijke document) worden doorlopen. Wanneer een evenement rood scoort op één van de vragen, dan is nadere analyse op deze factoren nodig. Doe dat -zeker in de begin periode- in gezamenlijkheid met de hulpdiensten. Na analyse kan blijken of wel of geen advies nodig is. 

Hoe gaan we om met evenementen na 1 juli die al eerder zijn vergund? Kan deze reeds verleende vergunning nog worden gebruikt? 

De APV biedt -meestal- de mogelijkheid om de verleende vergunning aan te passen. Het is echter beter om de organisator zelf te laten kijken naar de aanpassingen die in hun plan nodig zijn. Het kader waarbinnen evenementen georganiseerd mogen worden is immers fundamenteel veranderd. 

De verleende vergunning heeft zijn rechtskracht niet verloren. Hiervan mag alleen geen gebruik worden gemaakt als er strijd ontstaat met de noodverordening; en de kans is groot dat dit zo is. De organisator is verantwoordelijk voor de naleving van artikel 2.1 noodverordening en zal dit ook aannemelijk moeten maken. Het beste is dus dat de organisator terug gaat naar de tekentafel en zijn aanvraag aanpast en/of opnieuw indient

Kunnen versnelde vergunningsprocedures worden toegepast voor evenementen die op korte termijn willen plaatsvinden? 

Afhankelijk van je lokale APV zal dit in theorie wel of niet kunnen. Maar stel je zelf vooral de vraag of je een versnelde procedure moet willen. De behandeltermijnen zijn er (normaliter al) niet voor niets; er is tijd nodig om tot een gedegen oordeel te komen. De tijd heb je nu meer dan ooit nodig. Naast het reguliere toetsingskader en bijbehorend werk, moet de aanvraag tegenwoordig ook op COVID-19 / noodverordening worden beoordeeld. Hier is nog geen ervaring mee en zal dus tijd kosten. Daarnaast belast je de schaarse ambtelijke capaciteit extra. Ons advies is om de reguliere termijnen te blijven aanhouden. 

Kunnen we in de regio zaken beter op elkaar afstemmen? Wij krijgen wel eens te horen: “bij jullie mag dit niet, terwijl dit in een andere regiogemeente wel mag”. 

Elke gemeente mag zijn eigen evenementenbeleid hanteren want gemeenten zijn hierin autonoom. Maar elk evenement en ook iedere gemeente moet zich aan de noodverordening houden, daarin kan niet worden afgeweken. 

Overig regionaal beleid ontwikkelen is dus lastig. Maar je collega gemeenten raadplegen over een bepaald type evenement kan altijd en raden wij aan. Ook in de advisering door de hulpdiensten proberen wij eenduidig op te trekken, o.a. door de landelijke werkwijze. Vanzelfsprekend betreft inhoudelijke advisering wel maatwerk. 

Vanaf 1 juli zijn evenementen weer toegestaan. Natuurlijk kan op elk moment de situatie wijzigen waardoor het evenement toch geen doorgang kan vinden. Hoe daar mee om te gaan? 

Het verstandig om aan te geven dat de situatie wegens de Coronacrisis onzeker is en dat het mogelijk is dat geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende evenementenvergunning. Dat kan bijvoorbeeld door een disclaimer. Deze onzekerheid is volledig voor eigen kosten en eigen risico van de organisator. 

Welke voorwaarden gelden voor kermissen? 

Ook kermissen moeten zich houden aan de noodverordening. Ieder evenement is maatwerk. 

Daarnaast is er voor organisatoren van kermissen een eigen brancheprotocol opgesteld door de BOVAK en NKB. Dit is een hulpmiddel om kermissen zo veilig als mogelijk te organiseren in tijden van corona. 

De noodverordening 

Is het mogelijk om een terras in te richten waar ook muziekoptredens worden verzorgd op een podium? En (2.) welke regels gelden er dan; de regels voor evenementen of de regels voor terrassen? 

Ad 1: Ja, met inachtneming van de noodverordening, zoals criteria algemene afstandseisen en placeren bezoekers. 

Ad 2: In dergelijke gevallen zouden beiden kunnen van toepassing zijn. Alle maatregelen van de noodverordening moeten worden nageleefd 

Indien er muziek gemaakt wordt bij een horecagelegenheid, is dit dan een evenement waarbij je moet zitten? 

Ja. Bij samenkomsten binnen is placeren verplicht. Bij buitenterrassen is placeren ook altijd verplicht. 

Bij een evenement buiten komt een podium met muziek. Bij dat podium komen tapwagens, eetkramen en een groot terras. Er komen meer dan 250 bezoekers. Mogen statafels worden gebruikt?

De noodverordening gaat uit van zitten bij dit evenement. Dit is de eis voor elk buitenterras, ook bij een terras op een evenement. Een statafel mag worden geplaatst, mits er aan wordt gezeten, bijvoorbeeld door een barkruk

Stel dat er een tapwagen staat op een evenemententerrein, mogen mensen dan rondlopen met een drankje of moet er verplicht een terras bij geplaatst worden? 

Artikel 2.1 lid 4 bepaald dat het verboden is om een samenkomst op een buitenterras bij een eet-en drinkgelegenheid of een buitenterras op een evenemententerrein te organiseren zonder aanwezigen te placeren. 

Hoe zit het met evenementen/activiteiten op sportcomplexen? 

Een evenement is een evenement, ongeacht op dat op een sportcomplex of ander evenemententerrein plaatsvindt. Voor sporten op sportcomplexen gelden geen aparte regels meer. 

Voor evenementen buiten geldt geen bezoekerslimiet, maar hoe om te gaan wanneer een festival op een afgebakend terrein (outdoor en tenten) 10.000 bezoekers trekt? 

Het is toegestaan mits de organisator kan aantonen dat aan de noodverordening wordt voldaan. Dat betekent minimaal hygiënemaatregelen, bezoekersstromen en sanitaire voorzieningen op 1,5 meter georganiseerd, placeren, reserveren en de gezondheidscheck vooraf. Tenten gelden als binnenruimte met daarvoor geldende regels. 

Hoe om te gaan bij evenementen zoals een wielerwedstrijd waar normaal gesproken alleen een “verklaring van geen bezwaar” voor wordt afgegeven? 

Het proces van vergunningverlening is niet anders dan normaal geworden. Er moet alleen aan een extra kader worden voldaan; de noodverordening. Het is aan de organisator om dit aan te tonen en aan de vergunningverlenende partij om te toetsen. 

Mag een evenement met meer dan 250 bezoekers t/m 17 jaar worden georganiseerd zonder te voldoen aan de voorwaarden uit de noodverordening? 

Vanwege de leeftijd hoeven de bezoekers t/m 17 jaar zich niet aan 1,5m afstand te houden (art 2.2 lid 2 onder c). De overige voorwaarden voor het organiseren van evenementen (art. 2.1) blijven gelden. 

Worden kermissen gezien als pretpark of worden deze gezien als buitenevenement? 

Kermissen zijn doorgaans evenementen. Hiervoor geldt de noodverordening. Binnen de noodverordening zouden kermissen kunnen worden gezien als doorstroomevenement. Hiervoor gelden de algemene regels en die van art. 2.1 lid 5. 

Hoe monitor je dat er maximaal 250 bezoekers aanwezig zijn? 

Dit is aan de organisator om zelf te onderbouwen in zijn aanvraag of melding. Als blijkt dat het opgegeven aantal erg onwaarschijnlijk is en daardoor niet aan de regels kan worden voldaan, dan, kan dit reden zijn de vergunning te weigeren. Het is ook aan de organisator om het zelf te monitoren tijdens het evenement. Gemeente houd toezicht zoals dat normaal ook gebeurd op bezoekersaantallen. 

De 1,5 meter 

Zijn er kengetallen voor het aantal mensen per m2? 

Nee er zijn nog geen officiële kengetallen die door de overheid gehanteerd worden bij het bepalen van het aantal mensen per m2. 

Mogen hardloopevenementen waarbij in het startvak deelnemers staan zonder 1,5m afstand plaatsvinden? 

De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.

Op vakantie? Bereid u goed voor

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, is het advies: bereid u goed voor en informeer u goed.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

0800 – 1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

Vanaf 1 juni 08.00 uur kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 – 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Meer informatie bij GGDFlevoland

Algemene informatie coronavirus (COVID-19)

Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus? Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Kijk op de volgende websites voor de laatste stand van zaken:

 • Rijksoverheid.nl/corona: voor actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden voor  werknemers, werkgevers, scholen en over reizen van en naar het buitenland
 • GGD Flevoland: voor de actuele stand van zaken in Flevoland
 • Rivm.nl: voor veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus

Wilt u telefonisch contact?

Voor vragen over uw gezondheid kunt u bellen met de GGD Flevoland op telefoonnummer 088 – 0029910.
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kunt u bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 tussen 08.00 en 20.00 uur.
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

De gemeente Almere volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Contact

Telefonisch

Vragen gezondheid: GGD Flevoland: 088 – 0029910
Vragen coronavirus (COVID-19): 0800 – 1351 (8.00 - 20.00 uur)
Afspraak maken voor coronatest: 0800 1202

Wat vindt u van onze website?