Overzicht projecten Floriade

Floriade als aanjager voor de ontwikkeling van Almere

De Floriade is direct verantwoordelijk voor, of heeft overduidelijk bijgedragen aan de uitvoering of het realiseren van tenminste 27 sprekende resultaten.

Hieronder zijn de resultaten gerangschikt naar de clusters Gebiedsontwikkeling, Economische en Maatschappelijke spin-off, uitgezonderd het cluster Evenement (verantwoordelijkheid Floriade Almere 2022 BV). Deze onderverdeling is in lijn met de opzet van de Voortgangsrapportages.

Alle resultaten zijn consistent met gemeentelijk beleid. Er wordt gewerkt vanuit de lang staande ambities voor Almere als groene, inclusieve en duurzame stad. Alle genoemde projecten zijn tot stand gekomen in samenwerking met derden, en met investeringen en andere bijzondere bijdragen van derden.

Cluster Gebiedsontwikkeling (woonwijk Hortus)

In uitvoering

 1. Een uniek Arboretum, het groene icoon van 800 bij 800 meter. De blijvende bibliotheek van bomen en vaste planten. Op volgorde van A tot Z. Geschonken vanuit de volle breedte van de tuinbouwsector.
 2. Almere Hortus, de toevoeging van een hoogwaardig, regionaal onderscheidend en groen leefmilieu aan Almere. Een nieuwe stadswijk midden in de stad.
 3. De Circulaire Bruggen. Gebouwd met herbruikbare of hergebruikte materialen. Inclusief een regionaal en nationaal programma voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling rondom circulaire civiele kunstwerken, een miljardenopgave. Sturing op lokale materiaalstromen, dus kansen voor Almeerse ondernemers. Bij succes worden de oplossingen voor Circulaire Bruggen breder uitgerold.
 4. Een klimaatadaptief ontwerp van de openbare ruimte van Almere Hortus. Waterretentie in het gebied, ter voorkoming van droogte en hittestress, maar ter voorkoming van wateroverlast. Straten worden zo min mogelijk verhard uitgevoerd, verharding is op veel plekken half open. De openbare ruimte wordt op deze manier aangenamer, gezonder en functioneler voor bewoners. Opschaling en verdere uitrol van deze ontwerpprincipes naar nieuwe en bestaande wijken van Almere.
  Een inclusief ontwerp van de openbare ruimte van Almere Hortus. Er wordt in het Inrichtingsplan uitgesproken rekening gehouden met mensen die minder mobiel zijn, en mensen met een visuele handicap. Ook deze ontwerpprincipes zijn toepasbaar wanneer groot onderhoud op de buitenruimte plaats vindt in de bestaande stad, en bij de ontwikkeling van nieuwe wijken.
 5. Toepassing van circulaire materialen in de openbare ruimte. De verharding wordt gemaakt van circulair beton, als het even mee zit uit Almere. Straatmeubilair wordt eveneens uitgevoerd met circulaire en biobased materialen, zo veel mogelijk uit lokale bronnen met lokale ondernemingen. Dit is goed voor het milieu en bevordert lokale, duurzame economische bedrijvigheid. Circulair materiaalgebruik is een belangrijk onderwerp bij alle huidige en toekomstige gebiedsontwikkeling van Almere.
 6. Het Smart Thermal Grid, een collectieve voorziening van warmte en koude die géén beroep doet op restwarmte van de vuilverbranding, en zo min mogelijk de bodem belast. Maximale uitwisseling van warmte en koude, tussen gebruikers. Opslag in centrale putten in de bodem, uitwisseling met het oppervlakte water. Een schone energievoorziening voor de toekomstige bewoners en andere gebruikers van de stadswijk Almere Hortus. Het type oplossing en de lessen zijn toepasbaar in de bestaande stad, en in nieuwe buurten en wijken van Almere.
 7. Aansluiting van de openbare verlichting in Almere Hortus op gelijkspanning. Een bestaande techniek, met een significante besparing op stroomverbruik en beheerkosten, tegen gelijkblijvende investeringen. Toepassing van de techniek voor de openbare verlichting gebeurt nog niet veel, en zit in een grijs gebied van de regelgeving. Belangrijk om ervaring mee op te doen voor de rest van de stad. Net als bij het Smart Thermal Grid, is gelijkspanning een voor bewoners bijna ‘onzichtbare’ vernieuwing.
 8. Om aansluiting op gelijkspanning voor toekomstige gebouwen, zonnepanelen in de openbare ruimte en laadpalen in de Alleezone van Almere Hortus mogelijk te maken, zijn in dat gebied loze leidingen aangebracht. Dit verlaagt de drempel voor toepassing van de techniek aanzienlijk.
 9. Almere Hortus wordt een autoluwe stadswijk. In het stedenbouwkundig ontwerp van de stadswijk staat langzaam verkeer centraal, en is de auto te gast. De uitwerking van toepassing van deelautoconcepten is gaande. Voor Almere, een autostad, is dit een majeure beweging om de leefomgeving verder aangenaam, veilig en gezond te maken.
 10. De ontwikkelde aanpak van de omgekeerde gebiedsontwikkeling: het groen en de rijke ondergrond zijn leidend voor de gebiedsontwikkeling van Almere Hortus. Dat is ingewikkeld en veeleisend van partijen, maar het resultaat komt wel van de grond. De aanpak wordt een uitgangspunt voor andere gebiedsontwikkelingen in Almere onder meer vanwege de waardevolle effecten voor biodiversiteit.

Cluster Economische spin-off

Gerealiseerd

 1. Het versneld, verbreed en verdiept aanleggen van de A6. Vergroting van de doorstroom van automobiliteit van de Almeerders, en klaar voor de verdere groei van de stad. Inclusief groene inpassing van de snelweg.
 2. De aanplant van 9 Tiny Forests in Almeerse woonbuurten. Klein, maar met de volwaardige ecologische diversiteit van een ‘gewoon’ bos. Vergroting van de biodiversiteit en vergroten van de aantrekkelijkheid van het groen in buurten.

In uitvoering

 1. Het Floriade Werkbedrijf, de samenwerking van de gemeente Almere, met het UWV en Randstad voor toeleiding van Almeerders naar blijvend werk. SROI als kans. Al meer dan € 1,8 mln. aan uitkeringen bespaard.
 2. Versnelde opwaardering, verduurzaming en groot onderhoud van Station Almere Centrum. Fijn voor de Almeerders die hier op dagelijkse basis gebruik van maken, en een visitekaartje voor de bezoekers van de stad, zowel zakelijk als recreatief.
 3. Het Rondje Weerwater. Een totale opwaardering van de natuurwaarden, voetpaden, fietspaden, verblijfsplekken en recreatiemogelijkheden rondom het Weerwater.
 4. De Groene Loper, om de binnenstad te verbinden met het Floriadeterrein. Een stevige impuls voor de openbare ruimte vanaf het stationsgebied, via de pleinen tot aan de Esplanade en het Floriadeterrein. De Groene Loper illustreert met kunst en cultuur de identiteit van Almere.
 5. Esplanade. Het versnellen van de revitalisering van de Esplanade tot een groene en aantrekkelijke plek voor het KAF en centrumbezoekers. Een prachtige plek aan het Weerwater, waar de stad zich van haar mooiste kant laat zien, en het goed toeven is voor Almeerders en bezoekers van de stad.
 6. De Weerwaterbrug. Een nieuwe, lange brug over het Weerwater om wandelaars, fietsers en sporters meer routes te bieden. En om de afstand tussen Almere Hortus en de binnenstad te verkorten.
 7. Betere ligging, betere bereikbaarheid en een overkapping van transferium ‘t Oor. Vervanging van de wirwar aan wegen en fietspaden onder de A6, door één nieuw opgeruimd viaduct.
 8. Aanvullend op het nieuwe viaduct van ’t Oor, nog twee nieuwe viaducten tussen Stad en Haven. Dit ter verbetering van de verbinding tussen deze stadsdelen voor autoverkeer, OV, fietsers en voetgangers.
 9. Verfraaiing van de noorzijde van bedrijventerrein ‘t Steiger, inclusief herprofilering van de doorgaande fietsverbinding, watergangen en groen.

Cluster Maatschappelijke spin-off

Gerealiseerd

 1. De Floriade heeft als vliegwiel gefungeerd voor de transformatie van een traditionele afvalstraat naar het Upcycle Centrum en de ontwikkeling van een circulair cluster van bedrijven op bedrijventerrein De Steiger en andere bedrijventerreinen in Almere. Afval krijgt zo veel mogelijk een nieuw leven, een showcase voor Nederland. Het Upcycle Centrum is in januari 2018 geopend en draagt bij aan de circulaire economie waarin grondstoffen en reststromen optimaal worden hergebruikt. Verduurzaming van materiaalstromen is geen keuze, Almeerders dragen hun steentje bij.

In uitvoering

 1. ‘Making Of Floriade’, het vergroenen van Almeerse buurten en straten. Voor en door Almeerders. De aanloop naar 2022, en onderdeel van de bredere Growing Green Cities beweging. Zoals de rijke waaier aan groenprojecten en culturele evenementen onder de noemer van Almere in Bloei, zoals 42 tulpenvelden en de actie ‘tegel er uit, plant er in’. Belangrijk onderdeel van Growing Green Cities zijn onze groene spelddragers. Dit zijn meer dan 500 Almeerders die zich inzetten voor een groene en gezonde stad en daarvoor een Growing Green Speld hebben ontvangen. Mensen met bijzondere ideeën, groene projecten en unieke creativiteit.
 2. De FlevoCampus, een instelling voor internationaal relevant wetenschappelijk onderzoek naar voedsel en de stad. Wetenschappelijk onderwijs in Almere als kritieke opmaat naar een breder aanbod van onderwijs voor Almeerders, en vergroting van faciliteiten en benodigde netwerken voor onderzoek en kennisontwikkeling voor de stad en al haar partners.
 3. De Floriade fungeert als basis voor de ontwikkeling van innovatieve projecten met het Rijk, provincie, MRA, kennisinstellingen en (ook Almeerse) bedrijven, en geeft daarmee invulling aan de ambitie in de Economische visie om in Almere een ICT-tech hub te creëren. Die projecten richten zich op datagedreven assetmanagement, energie-management en de duurzaam personen- en goederenvervoer op maat.
 4. Monitoring van leefomgevingskwaliteit met inwoners (Citizen Sounds): geluid, fijnstof, stikstof. Een project met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht om inwoners zelf daarin aan het roer te zetten
 5. De connectiviteit van Hortus en de ontwikkeling van een informatiemodel om data over objecten (bijvoorbeeld bomen, lantaarnpalen, bouwmaterialen) op te slaan en uit te wisselen vormen de basis voor een datagedreven assetmanagement van gemeentelijke assets (voortbouwend op het bestaande Almere-in-kaart). Het model maakt bovendien, in combinatie met een materialenpaspoort, de doorontwikkeling van de circulaire grondstoffen hub mogelijk, en stelt de gemeente Almere in staat om allerlei objecten (bijvoorbeeld straatmeubilair) die de komende jaren in Almere nodig zijn te laten ontwikkelen voor de Floriade en dan elders in de stad her te gebruiken.