Zorglandschap jeugd Flevoland

We willen dat zo veel mogelijk Flevolandse jeugdigen 'zo thuis' mogelijk kunnen opgroeien. Een van onze doelstellingen is dan ook dat eind 2021 de capaciteit van groepen in het behandeld wonen is gehalveerd. Dit vraagt om passende alternatieve vormen van hulp dicht bij kinderen en gezinnen in de eigen omgeving. Hier werken de Flevolandse gemeenten, jeugdhulpaanbieders en hogeschool Windesheim Flevoland gezamenlijk aan via een methodiek van leren door te doen (actieleren). De stem van jeugdigen en ouders heeft hierbij een belangrijke plek.

> LEES MEER

Weglopende jongere

Wie doet wat bij weglopende jongeren?

Regelmatig lopen jongeren weg uit jeugdhulpinstellingen of keren niet terug na verlof. Buiten wacht mogelijk gevaar: loverboys, drugs, verkeerde vrienden. Daarom zet de politie bij een melding vaak flink veel capaciteit in. Soms volkomen terecht, omdat er een direct risico is voor de veiligheid van de jongere of de omgeving. In andere gevallen is er echter weinig reden om aan te nemen dat er iets mis gaat. Bijvoorbeeld omdat bekend is dat een jongere regelmatig ‘even gaat chillen’ buiten de instelling. De Flevolandse politie, Veilig Thuis Flevoland en de instellingen voor jeugdhulp met verblijf hebben samenwerkingsafspraken gemaakt om bij elke weglopende jongere te komen tot een goede risico-inschatting en bijbehorende acties.

> LEES MEER

Kind met volwassenen

Pleeggezinnen en gezinshuizen beter toegerust

We willen dat Flevolandse jeugdigen 'zo thuis mogelijk’ opgroeien. Lukt dit (tijdelijk) niet? Dan vindt de opvang waar dat kan plaats in een gezinssetting (pleeggezin, gezinshuis). Ook voor jeugdigen met complexe problemen. Het opvangen van deze jeugdigen stelt hoge eisen aan pleeggezinnen en gezinshuizen. We creëren daarom nieuwe vormen van kleinschalige, gezinsgerichte opvang. Een plan van aanpak op hoofdlijnen hiervoor is onlangs afgerond door het samenwerkingsverband voor 24-uurs jeugdhulp (Triade-Vitree, ’s Heeren Loo en Intermetzo/Pluryn).

> LEES MEER

Startbijeenkomst ExpEx

ExpEx zoekt jongeren met ervaring in de jeugdhulp

ExpEx Flevoland is van start gegaan met een bijeenkomst waar gemeenten, (jeugdhulp)organisaties en jongeren aanwezig waren. ExpEx staat voor Experienced Experts en zet de ervaringen in die jongeren hebben opgedaan in de jeugdhulp. Op verschillende plekken in Nederland praten jongeren als ExpEx al mee over beleid, praktijk en invulling van de jeugdhulp. Ook ondersteunen ze andere jongeren vanuit hun eigen ervaring. De reacties tijdens de startbijeenkomst voor ExpEx Flevoland waren erg enthousiast. De aanwezige partijen zagen allerlei mogelijkheden om de cliëntparticipatie van jongeren in hun eigen werk te benutten.

> LEES MEER

Start pilot integraal crisisteam

Samen eropaf bij crisismeldingen

Na een periode van voorbereiding is het officiële pilotjaar een feit: GGZ Centraal, Veilig Thuis Flevoland en GGD Flevoland werken sinds 1 mei samen als integraal crisisteam 0-100 jaar. Dankzij deze samenwerking is het team gespecialiseerd in acute psychiatrische problemen, huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling, verward gedrag, zorgwekkende zorgmijders, jeugd- en opvoedproblemen en combinaties hiervan. Het crisisteam richt zich op het verminderen van de crisis, veiligheidsafspraken, herstel van rust, afspraken ter overbrugging tot de eerstvolgende werkdag en zo nodig overdracht aan een regievoerende partij.

> LEES MEER

Ouders en kinderen

Wat verbindt ons in de toegang tot jeugdhulp?

Elke Flevolandse gemeente heeft eigen keuzes gemaakt bij het organiseren van de toegang tot jeugdhulp. Elke gemeente heeft ook haar eigen beleid voor hulp op maat aan jeugdigen en gezinnen. Dat is logisch, want de zes gemeenten verschillen veel qua omvang en lokale omstandigheden. Tegelijkertijd werken we nauw samen rond onder andere de jeugdhulp met verblijf. Bovendien zijn flink wat aanbieders in meer dan één Flevolandse gemeente actief. Er ontstond daarom de behoefte om verbindende uitgangspunten op papier te zetten. Waar hechten we in heel Flevoland belang aan bij de toegang tot jeugdhulp, ongeacht de lokale keuzes en verschillen? Windesheim Flevoland deed onderzoek en formuleerde de verbindende uitgangspunten samen met toegangsprofessionals en beleidsmakers.

> LEES MEER

Symposium

Voor in de agenda: jeugdhulpsymposium

Net als in 2017 en 2018 organiseren we dit jaar weer een symposium over actuele ontwikkelingen in de Flevolandse jeugdhulp. Zet vrijdag 22 november (9.00-17.00 uur) alvast in je agenda! De locatie van het symposium is theater Agora in Lelystad. Dagvoorzitter Maurits Boote, zelf ervaringsdeskundige in de jeugdhulp, heet je ter plekke welkom. In de loop van de komende maanden informeren we je verder over het programma en de sprekers. Heb je ideeën voor het symposium die je wilt meegeven aan de organisatiecommissie? Mail ze naar programmaondersteuner Aimee Terwisscha!

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.