Direct naar paginainhoud
menu

Ondanks het feit dat door de coronacrisis de arbeidsmarkt voor veel sectoren (tijdelijk) is afgekoeld, zijn er nog altijd beroepen en sectoren met een nijpend tekort aan personeel. Sommige tekorten ontstonden tijdelijk of acuut als gevolg van de coronacrisis (of werden groter), andere tekorten kennen een structureel karakter. Dit geldt bijvoorbeeld in grote delen van beroepen in de ICT, techniek, onderwijs en zorg. In veel van deze beroepen wordt ook voor de komende jaren een blijvend tekort verwacht.

Mismatch op de arbeidsmarkt blijft

De komende jaren worden er niet alleen tekorten in bepaalde beroepen verwacht, maar de mismatch op de arbeidsmarkt blijft ook aanwezig. Dit concludeert de ABN-AMRO op basis van het in juni (2020) gepubliceerde rapport. De oorzaak? Het werk dat de werkzoekende wil of kan doen, wijkt grotendeels af van welke banen in diens zoekgebied aanwezig zijn.

Snel veranderende arbeidsmarkt

Naast blijvende krapte en mismatch op de arbeidsmarkt heeft de snel veranderende arbeidsmarkt ook een blijvende invloed op aanwezigheid van geschikt en gekwalificeerd personeel. Banen veranderen, verdwijnen en er komen nieuwe banen voor in de plaats. Niet alleen banen worden steeds flexibeler, ook werknemers moeten zich kunnen aanpassen. Werknemers worden bijvoorbeeld sneller omgeschoold (leven lang leren). De arbeidsmarkt heeft ook te maken met technologische ontwikkelingen, de gewenste vaardigheden van werkenden veranderen.

Skills

Naast kijken naar diploma’s en CV’s ook kijken naar vaardigheden en eigenschappen van mensen. Het denken in skills wint aan populariteit op de arbeidsmarkt. Door de arbeidsmarkt meer op skills in te richten komen de skills van werkzoekenden die nu onzichtbaar blijven in beeld. Daarmee ontstaat een breder beeld van de werkzoekenden en kunnen al hun skills een rol spelen bij het vinden van werk. De match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan nauwkeuriger worden gemaakt.

Structurele aandacht voor om- en bijscholing is essentieel

Om al deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en het mogelijk te maken voor mensen om van het ene beroep over te stappen naar een ander beroep (intersectorale uitwisseling) is het essentieel om om- en bijscholingstrajecten in te richten. De dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om snelle inzetbaarheid. Daarom moeten opleidingen anders worden ingericht; korter en bij voorkeur modulair.

ICT-Tech

Robotisering, kunstmatige intelligentie, Internet of Things, zelfrijdende auto's, augmented, mixed en virtual reality; de meeste belangrijke technologische ontwikkelingen zijn wel bekend. Het tempo waarin deze zich voltrekken en de exacte impact ervan op de arbeidsmarkt zijn echter lastig te voorspellen. In Almere is de ICT-Tech sector relatief sterk vertegenwoordigd. Deze sterkte willen we verder uitbouwen omdat de groeipotentie van ICT-Tech enorm is. Dit doen we o.a. door het Regionaal bij- en omscholingscentrum ICT Field Lab Almere.

Duurzaamheid

De komende jaren staan we voor grote duurzaamheidsopgaven. De ambities voor de gemeente Almere zijn vastgelegd in de “duurzaamheids agenda Almere” en is op 16 januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Om de impact hiervan te realiseren werkt de gemeente Almere langs 6 thema’s: Energie, Circulaire Economie, Mobiliteit, Voedsel, Ecologie en klimaatadaptie.

Dankzij groeiende investeringen in duurzame energie komen er steeds meer banen in deze sector.Inmiddels is duidelijk dat de energietransitie een banenmachine is en vraagt om andere vaardigheden. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie. De komende jaren zetten we volop in op werkgelegenheidsprojecten waarbij op- om en bijscholing het uitgangspunt is.

Logistiek

Logistiek en groothandel vormen momenteel een belangrijke sector voor Almere. De groeiverwachtingen voor de logistiek zijn op korte termijn goed. Echter zal automatisering en digitalisering de komende jaren zijn intrede doen. Dit zal een impact hebben op de werkgelegenheid, bestaande banen zullen door automatisering worden getransformeerd. Gevraagde competenties van professionals zullen veranderen. Technisch inzicht wordt steeds belangrijker in de toekomst, het begrijpen van technologie is een must. Eind 2020 is het Logistiek Cluster Flevoland opgericht. Het LCF jaagt de ontwikkeling van talent en arbeidskrachten aan die graag willen werken in de dynamische logistieke sector van Flevoland

Arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot voor  ondernemers. De overheid heeft een uitgebreid steun- en herstelpakket opgetuigd om je als ondernemer te ondersteunen. Afhankelijk van de fase waarin de coronacrisis zich bevindt, wordt het steunpakket aangepast of uitgebreid. Wij hebben een groot deel van de regelingen voor jou in onderstaand overzicht samengevat. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij je naar de bijlagen overzicht financiële coronamaatregelen en overzicht werkgelegenheidsmaatregelen.

 

Wat vindt u van onze website?