Indeplaatsstelling huurovereenkomst Diagonaal 3, met CB Nederland B.V.

Datum: 11 november 2022
Nummer: 3230

Object: Indeplaatsstelling huurovereenkomst Diagonaal 3, met CB Nederland B.V.

Objectinformatie

Locatie: Diagonaal 3, Almere
Kadastraal perceel: gemeente Almere, sectie K, nummer 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227 en 6228
Perceelgrootte: ca. 200 m2  bvo

Mededeling: Indeplaatsstelling huurovereenkomst Diagonaal 3, met CB Nederland B.V.

De gemeente Almere verhuurt sinds 1 maart 2010 de bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW aan de besloten vennootschap On Top Nederland B.V., hierna: 'On Top Nederland'. On Top Nederland exploiteert een horecagelegenheid in de bedrijfsruimte. De huurovereenkomst liep van 1 maart 2010 tot 28 februari 2020. Nadien is de huurovereenkomst aansluitend verlengd met 5 jaar tot 28 februari 2025. De huurovereenkomst wordt vervolgens telkens met 5 jaar verlengd.

On Top Nederland heeft de gemeente aangegeven per 1 januari 2023 haar bedrijfsvoering in de bedrijfsruimte te willen overdragen aan CB Nederland B.V., hierna: 'de Gegadigde'. De overdracht is het gevolg van een strategische heroriëntatie van On Top Nederland. On Top Nederland heeft een zwaarwichtig belang bij de bedrijfsoverdracht.

Het verzoek van On Top Nederland ziet op een indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 7:307 BW. Het staat een huurder op grond van dit artikel in beginsel vrij de verhuurder te verzoeken om een derde in haar plaats te stellen ten aanzien van haar bedrijfsvoering, voor zover de huurder een zwaarwichtig belang heeft; wat On Top Nederland heeft. Tot op heden is daarnaast niet gebleken van een (verplichte) afwijzingsgrond op grond waarvan de gemeente geen medewerking zou moeten verlenen aan de bedrijfsoverdracht.  

Gelet op het voorgaande is de gemeente Almere van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde is, te weten de Gegadigde, die in aanmerking komt voor de indeplaatsstelling met betrekking tot de bedrijfsvoering in Diagonaal 3.

Vervaltermijn

De gemeente Almere acht zich vrij om na verloop van 30 dagen na datum van publicatie van dit voornemen, haar medewerking te verlenen aan de indeplaatsstelling/contractsoverneming met betrekking tot de Gegadigde.

Derden met een rechtens te honoreren belang die zich niet kunnen verenigen met het verlenen van medewerking door de gemeente aan deze voorgenomen contractsoverneming door Gegadigde, dienen daartoe een kort geding bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland aanhangig te maken binnen 30 kalenderdagen na de datum van deze publicatie, dat wil zeggen uiterlijk op 12 december 2022 (de termijn wordt met 1 dag verlengd aangezien 11 december 2022 op een zondag valt).

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de contractsoverneming en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Almere en de Gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de contractsoverneming zou (kunnen) worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoeing aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u contact opnemen met team Vastgoed van de afdeling Stadsbedrijf: makelpunt@almere.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), objectnummer, publicatiedatum en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met het voorgenomen verlenen van medewerking door de gemeente aan de contractsoverneming door de Gegadigde.