Direct naar paginainhoud
menu

Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE)

We staan voor misschien wel de grootste transitie ooit; de integrale transitie naar een duurzame samenleving waarbij er niet meer grondstoffen worden onttrokken dan de aarde biedt, de energie volhoudbaar en emissieloos wordt opgewekt en waarbij het voedsel gezond en dichtbij de gebruiker wordt geproduceerd om bij te dragen aan voornoemde doelen.

Voor het versnellen van deze transitie zijn inspirerende innovaties, voorbeelden en voortdurende kennisontwikkeling benodigd. Voor de transitie is een plek onmisbaar waar dit alles zichtbaar is en vanaf het begin een nieuwe manier van (samen)werken wordt gepraktiseerd. Een plek waar alle stakeholders de positieve effecten waarnemen van een circulaire leefomgeving. Dit is het Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE).

PRICE wordt hét fieldlab voor de circulaire leefomgeving. Het wordt een internationaal erkende plek waar onderwijs, markt en overheid samen innoveren en experimenteren met als doel een circulaire leefomgeving in Nederland, de regio en Almere te creëren. PRICE ontwerpt, ontwikkelt en voert vernieuwende leefmilieus, leefconcepten en bouwmethoden uit. Dit zorgt voor een versnelling naar een circulaire wereld.

PRICE werkt vanuit een basisprogramma in wisselende teams aan circulaire projecten,  waarbij regie en eigenaarschap telkens bij andere partijen ligt.  PRICE verbindt partijen, jaagt aan, kent de weg naar stakeholders en financiering en voorziet in robuuste infrastructuur. PRICE is een lerende netwerkorganisatie die zich feilloos aanpast aan haar context. PRICE bouwt over de projecten heen inhoudelijke en procesmatige expertise op die nodig is om de valorisatietrajecten steeds succesvoller en effectiever te laten verlopen.

Uitgangspunten uitwerken businessplan

Strikte focus op de circulaire leefomgeving: PRICE richt zich op de gebouwde omgeving, zowel bestaand als nieuw. PRICE is internationaal bekend en erkend door de visie en aanpak van gebieden, gebouwen en het gebruik. Circulair ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en inrichten vindt altijd plaats vanuit sociaal-maatschappelijke relevantie. Scherpte in de definitie circulaire leefomgeving is benodigd en leidt tot herkenbaarheid voor de samenleving. Bestaande duurzaamheidsvisies, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn bij de invulling van de circulaire leefomgeving niet leidend maar kunnen in de toekomst wellicht wel aansluiten op de definitie.

Kennisvalorisatie als kerncompetentie: PRICE ontwikkelt nieuwe processen, technieken en verdienmodellen met sociale, ecologische en economische impact. PRICE leert door te doen. Door te experimenteren in de praktijk, worden innovaties naar de markt gebracht, waarbij kennisverdieping, valorisatie, prototyping en opschaling centraal staan.

Almere en haar achterland als proeftuin: nieuwe ideeën, ontwikkelingen en innovaties worden in de regio direct, en met alle lagen van de samenleving getest en toegepast. Almere is de uitvalbasis voor PRICE, maar heeft satellieten op meerdere plekken in regio, om vervolgens nationaal op te schalen.

Hybride leeromgeving: waar praktijkgericht onderwijs en onderzoek zijn verbonden. Met nieuwe onderwijsconcepten voegt PRICE talent, kennis en innovatiekracht toe aan bedrijven en instellingen in de regio. PRICE realiseert hiermee een doorlopende leerlijn tussen de verschillende onderwijsniveaus, met allereerst de focus op MBO en HBO onderwijs. Uiteraard flexibel genoeg om ook een samenwerking met WO te creëren. PRICE versterkt Nederland, de regio en Almere met haar koppositie als kennishouder en innovator op de circulaire leefomgeving.

Binnen vijf jaar volwassen: in 2020 wordt gestart met de PRICE-deals en krijgt de organisatie en het business plan van PRICE-inhoud. Volwassen betekent dat  PRICE zich ontwikkelt richting 2025 tot een landelijk erkend fieldlab met zelfstandig draaiende onderwijsprogramma’s, vraag gestuurde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, de allereerste fysieke proeftuinen en een slagvaardige PRICE-organisatie.

Definitie fieldlab: een praktijkomgeving waar onderzoekers, grote en kleine bedrijven, start-ups, toeleveranciers en studenten laagdrempelig innovatievraagstukken in de circulaire leefomgeving kunnen ontwikkelen, ontwerpen, testen, opschalen en gebruiken.

PRICE werkt vanuit een solide basis: vanuit een basisprogramma met meerdere inhoudelijke lijnen faciliteert PRICE concrete projecten. In wisselende teams worden projecten uitgevoerd, waarbij ieder project een duidelijke eigenaar kent. PRICE is in de projecten participerend, maar heeft nooit een commercieel belang. Financieel resultaat is geen doel op zich, het hebben van een robuuste bedrijfsvoering uiteraard wel.

PRICE vervult meerdere rollen: zowel actieve als latente vraagstukken uit het bedrijfsleven worden door PRICE opgepakt en gezamenlijk gedefinieerd. PRICE heeft een participerende rol en helpt bij het samenbrengen van vraag en aanbod, het met meerdere stakeholders komen tot scherp afgebakende projectopdrachten en het rondkrijgen van (co-)financieringen. Een schakelfunctie in de quadruple helix.

PRICE is een lerende en adaptieve netwerkorganisatie en hanteert de groeibriljant-strategie: PRICE krijgt vorm in meerdere jaren, speelt daarbij in op de omgevingsdynamiek en organiseert zich rondom de steeds nieuwe en verdergaande kansen die zich daarin voordoen. Hoewel de missie vaststaat, kan de focus op onder andere de doelgroepen, rol en propositie, stakeholders, verdienmodel en schaalniveau (lokaal, internationaal) veranderen.

De Stuurgroep

WindesheimHasib Moukaddim, Directeur onderwijs, Raad van Toezicht en Bestuur
ROC FlevolandMaurijn Odé, Projectleider & Practor Circulaire Regionale Economie
CirwinnErik Kijlstra, Directeur
Van WijnenMarije Kamphuijs, Manager circulariteit
Van WijnenNina Nomden, Vestigingsdirecteur Van Wijnen Lelystad
Provincie FlevolandJohn Nederstigt, Boegbeeld circulaire economie
Gemeente AlmereGeert-Jan Put, Afdelingsmanager Economische Ontwikkeling & Grondzaken (voorzitter)

De website van PRICE is in ontwikkeling. De verwachting is dat deze per 1 augustus online staat.

Wat vindt u van onze website?