Direct naar paginainhoud

Veelgestelde vragen leerplicht/RMC

Veelgestelde vragen over leerplicht/RMC

Mijn kind is geschorst en zit nu thuis. Mag dit zomaar?

Een leerling mag niet 'zomaar' naar huis worden gestuurd. De directeur van de school mag een leerling wel schorsen of verwijderen als er sprake is van bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag op school. De school moet hiervoor een procedure doorlopen. Je kunt hierover contact opnemen met de gemeente Almere via telefoonnummer 14036. Dan wordt je doorverbonden met de leerplichtambtenaar.

Mijn kind wil werken en wil niet meer naar school. Mag dat?

Als jouw kind nog geen 17 is en een startkwalificatie heeft, dan moet het kind naar school. Is je kind 17 jaar en heeft hij/zij nog geen startkwalificatie, dan moet je contact opnemen met een leerplichtambtenaar via telefoonnummer 14036.

Mijn kind is 17 jaar, wordt binnenkort 18 en wil niet meer naar school. Wat moet ik doen?

Dit moet je eerst met de school bespreken. De school zal na je gesprek contact opnemen met de afdeling Leerplicht van de gemeente Almere tijdens de bijeenkomsten van het Zorg Advies Team.

Hoe lang mag een schorsing duren?

Een schorsing duurt maximaal vijf schooldagen. Daarna moet worden bekeken of de omstandigheden nog steeds hetzelfde zijn of dat ze veranderd zijn. Door bijvoorbeeld de 'afkoelingsperiode' of bemiddelingsgesprekken. Zijn de omstandigheden veranderd? Dan kan de schorsing worden beëindigd.

De leerplichtambtenaar kan de school, de leerling en de ouders ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Almere via telefoonnummer 14036. Je wordt dan doorverbonden met de leerplichtambtenaar.

Kan ik kwijtschelding voor de ouderbijdrage voor scholen aanvragen?

De school is wettelijk verplicht om voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen een kwijtschelding- en kortingsregeling op te nemen in de ouderbijdrage-overeenkomst. Er moet ook een specificatie van de ouderbijdrage in die overeenkomst zijn opgenomen, zodat ouders kunnen kiezen voor welke onderdelen zij hun bijdrage willen geven.

Mag ik mijn kind thuis les geven?

In sommige gevallen volgt een leerling een speciaal traject. Voor dit traject of vrijstelling partiële leerplicht moeten ouders een aanvraag vervangende of vrijstelling partiële leerplicht indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Almere.

- Aanvraag vervangende of vrijstelling leerplicht

Wat moet ik doen als mijn kind leerplichtig is en de volgende opleiding nog niet begint?

Maak via telefoonnummer 14 036 een afspraak met de leerplichtambtenaar. 

Waar moet ik mij melden als ik een afspraak met de leerplichtambtenaar heb?

Je kunt je op het stadhuis melden bij de balie van de Dienst Sociaal Domein en je dan vervolgens met je BSN-nummer aanmelden.  

Kan een kind die niet staat ingeschreven in Almere op een school in Almere worden ingeschreven?

Ja, ouders zijn vrij om een kind op elke willekeurige school aan te melden of in te schrijven. 

Hoe kan ik contact opnemen met de leerplichtambtenaar?

Mail naar leerplicht-rmc@almere.nl met de vermelding dat je een afspraak wilt maken met een leerplichtambtenaar en geeft jouw contactgegevens door.

Of bel voor een afspraak naar 14 036 en vraag naar de RMC-consulent. 

Mijn kind kan door psychische of lichamelijke omstandigheden geen onderwijs volgend. Wat moet ik doen?

Is jouw kind psychisch of lichamelijk niet in staat om (nog langer) onderwijs te volgen, dan heb je een verklaring van een onafhankelijke arts of psycholoog nodig. Met deze verklaring doe je een verzoek tot vrijstelling van de leerplicht. Dit verzoek dien je in bij burgemeester en wethouders van de gemeente Almere. Er zijn 2 soorten vrijstellingen:

  • Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht (als uw kind NIET in een instelling zit)
  • Beroep op vrijstelling leerplicht

Kijk op de pagina over uitzonderingen en vrijstellingen voor meer informatie.

Ik houd mijn kind thuis van school. Mag dat?

De school kan dan een melding doen van verzuim bij de leerplichtambtenaar, omdat er sprake is van een strafbaar feit. Als het is gemeld is bij de leerplichtambtenaar dan zal u opgeroepen worden voor een gesprek. Een proces-verbaal kan een gevolg zijn.

Kan mijn kind een vrijstelling van de inschrijfplicht krijgen?

In sommige gevallen volgt een leerling een speciaal traject. Voor dit traject of vrijstelling partiële leerplicht moeten ouders een aanvraag vervangende of vrijstelling partiële leerplicht indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Almere.

Aanvraag vervangende of vrijstelling leerplicht (pdf)

Hoe hoog is de boete als een kind niet naar school gaat of verzuimd?

Een jongere die spijbelt overtreedt de Leerplichtwet. Daarom kan de leerplichtambtenaar bij ernstig verzuim een proces-verbaal opmaken tegen de jongere en/of de ouders. De Officier van Justitie beoordeelt of voor de overtreding een boete wordt opgelegd. De rechter kan vervolgens een taakstraf of werkstraf opleggen, of een geldboete. 

De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen.

Is mijn kind verplicht mee te gaan met schoolreisjes?

Een schoolreisje of schoolkamp is een onderdeel van het lesprogramma. Als uw kind om bepaalde redenen niet mee kan, dan moet u dit met de directeur van de school bespreken. U mag uw kind hiervoor niet thuis houden.

Mijn kind is zonder schorsing naar huis gestuurd en zit nu thuis. Wat kan ik doen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Almere via telefoonnummer 14036. U wordt dan doorverbonden met de leerplichtambtenaar.

Als mijn kind het niet de hele dag volhoudt op school wat kan ik dan doen?

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.
Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3.

Waar kan ik terecht als mijn kinderen uit het buitenland hier naar school moeten?

U kunt zich rechtstreeks inschrijven bij het Taalcentrum Almere. Deze school biedt onderwijs aan anderstaligen, bedoeld voor leerlingen van de basisschool (4 t/m 12 jaar) die geen of een beperkte beheersing van de Nederlandse taal hebben.

Het gaat bij deze doelgroep vaak om nieuwkomers, kinderen van alle leeftijden die nog relatief kort in Nederland zijn. Ook kinderen die in Nederland geboren zijn en opgegroeid zijn in een anderstalige omgeving en weinig stimulans hebben gehad om de Nederlandse taalvaardigheid te ontwikkelen kunnen voor deze klassen in aanmerking komen.

E-mail: info@taalcentrumalmere.nl

Ik ben het er niet mee eens dat de school mijn kind wil onderzoeken. Wat kan ik doen?

U kunt dit bij de interne begeleider op school kenbaar maken. Deze informeert u over de procedure.

Mijn kind zit in het laatste schooljaar, kan ik dan een vrijstelling van leerplicht aanvragen?

In sommige gevallen volgt een leerling een speciaal traject. Voor dit traject of vrijstelling partiële leerplicht moeten ouders een aanvraag vervangende of vrijstelling partiële leerplicht indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Almere.

Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? U kunt vragen of uw kind in dat jaar een afwijkend programma mag volgen. Dit is de vervangende leerplicht. U dient dit aan te vragen bij de gemeente via het formulier - Aanvraag vervangende of vrijstelling leerplicht

Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast bevat het praktijktijd. Dit is licht werk. Als uw kind dit traject ingaat, schrijft u het in bij een andere instelling waar het dit aangepaste onderwijs kan volgen.

Mag mijn kind buiten de schoolvakanties op vakantie?

In principe is het niet mogelijk om vrij te krijgen voor vakantie buiten de schoolvakanties om. Enkele uitzonderingen zijn mogelijk. Deze zijn te vinden op almere.nl/leren/leerplicht/uitzonderingen-en-vrijstellingen/

Wat gebeurt er als ik kwalificatieplichtig ben en niet naar school ga?

Er is dan sprake van overtreding van de leerplicht. Zowel je ouders als jijzelf worden opgeroepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.

Wat is een startkwalificatie?

Dit is het diploma HAVO, VWO of MBO tenminste niveau 2.

Mag ik ook alleen werken in plaats van naar school?

Nee, niet als je nog geen startkwalificatie hebt en nog geen 18 jaar bent.

Een combinatie van werken en leren mag wel, zoals een opleiding met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). 

Kan ik kiezen voor een combinatie van leren en werken?

Ja, daarvoor is een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleiding bij een ROC mogelijk. 

Ik heb hulp nodig bij het vinden van een opleiding, bij wie kan ik terecht?

Bij de gemeente Almere werken consulenten die je gratis kunnen helpen. Zij gaan met leerlingen tussen de 18 en 23 jaar die nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie en langer dan 1 maand niet naar school gaan in gesprek en kijken samen met jou naar mogelijkheden om weer naar school te gaan. Bel voor een afspraak naar 14 036 en vraag naar een RMC consulent.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening