Beschut wonen in Flevoland

In 2018 is de pilot Beschut Wonen gestart om de uitstroom/ doorstroom van Beschermd Wonen duurzamer te laten verlopen in de wijk. Cliënten werken in Beschut Wonen aan zelfstandigheid met een vangnet. Daarmee fungeert dit product als een tussenvoorziening tussen Beschermd Wonen en Ondersteuning Thuis. Evaluaties van de pilot hebben aangetoond dat Beschut Wonen de uitstroom van Beschermd Wonen naar wonen in de wijk verzacht. Het vult daarmee een gat in het zorglandschap en voorziet in een bestaande ondersteuningsbehoefte van cliënten. 

Cliënten geven aan het fijn te vinden om meer zelfstandigheid te ervaren, en toch terug te kunnen vallen op begeleiding. De cliënten ervaren meer tijd en ruimte om te werken aan doelen, bijvoorbeeld het vinden van werk of dagbesteding, administratie en accepteren van hulp. 

In 2022 is besloten om Beschut Wonen toe te voegen aan het reguliere voorzieningenaanbod voor beschermde woonvoorzieningen in Flevoland. Dit betekent dat naast de voorzieningen Beschermd Wonen Hoog en Beschermd Wonen Midden, alle gecontracteerde ZIN-aanbieders in de gelegenheid zijn gesteld om Beschut Wonen aan te bieden. 

In een drietal marktconsultatie met zorgaanbieders is de productbeschrijving van Beschut Wonen geactualiseerd en is een reëel tarief voor Beschut Wonen bepaald. In 2023 zijn er circa 39 plaatsen voor Beschut Wonen beschikbaar in de regio. De regio heeft de ambitie om de komende jaren het aantal plaatsen te laten groeien, enerzijds door het opbouwen van voorzieningen, anderzijds door het ombouwen van voorzieningen. 

Om deze ambitie te bewerkstelligen zijn in het kader van het Op-om-afbouwplan de volgende afspraken gemaakt:

  • Monitoren van de inzet van Beschut Wonen.
  • Herijken van het benodigd aantal plekken voor Beschut Wonen.
  • Acties opzetten om het op-, ombouwen van Beschut Wonen aan te jagen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen die wij het komend jaar zetten ten aanzien van de doorontwikkeling van Beschut Wonen.