Gewoon Thuis in Flevoland

Naast het Beschut Wonen hebben de gemeenten en Kwintes in de zomer van 2020 de pilot ‘Gewoon Thuis’ opgestart. Gewoon Thuis is een nieuwe vorm van ondersteuning, waarbij mensen met psychiatrische en psychosociale kwetsbaarheden zoveel mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen. Cliënten krijgen daarbij (intensieve) begeleiding in hun eigen huis, zodat ze meer regie krijgen over hun eigen leven. Daarmee draagt Gewoon Thuis, als alternatief voor Beschermd Wonen, bij aan een inclusieve samenleving.

Gewoon Thuis sluit goed aan bij de benodigde lokale basisinfrastructuur om instroom naar het Beschermd Wonen te voorkomen en om uitstroom vanuit het Beschermd Wonen te bevorderen. Hoewel de pilot in 2022 is afgelopen, is wel besloten in 2023 Gewoon Thuis nog wel regionaal in te zetten. De toegang tot Gewoon Thuis is echter lokaal belegd, wat betekent dat de lokale toegangsteams beoordelen of een inwoner gebruik kan maken van Gewoon Thuis bij één van de hiervoor gecontracteerde aanbieders.

Op termijn is het de bedoeling dat Gewoon Thuis als een lokale Wmo-voorziening wordt ingezet, waarbij individuele gemeenten zelf de afweging maken of zij Gewoon Thuis in willen zetten, mogelijk aanvullend op reeds bestaand ambulante vormen van ondersteuning.

Net als voor Beschut Wonen zijn de productbeschrijving en de tarieven voor Gewoon Thuis in de zomer van 2022 geactualiseerd. Dit heeft er mede toe geleid dat het aantal aangevraagde ‘plekken’ voor Gewoon Thuis is gegroeid ten opzichte van de pilotjaren.

Er is binnen het kader van het Op-om-afbouwplan afgesproken dat we de Flevolandse Avond- en Nachtdienst verder uitwerken ten behoeve van de doorontwikkeling Gewoon Thuis. Met de FAN willen we het makkelijker maken voor aanbieders om dan aan de producteis van 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid bij Gewoon Thuis te voldoen. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen die wij het komend jaar zetten ten aanzien van de doorontwikkeling van Beschut Wonen en Gewoon Thuis.