Logeerplekken voor mensen binnen beschermd wonen of (intensieve)ambulante ondersteuning

In de regionale werkgroep logeerplekken Wmo werken we samen aan het realiseren van logeerplekken om de ambulantiseringsopgave te laten slagen. Het doel van deze logeerplekken is cliënten tijdig een plek te geven waar zij op adem kunnen komen, zodat inzet van zwaardere-, intramurale ondersteuning of een crisis kan worden voorkomen. Hiermee wordt beoogd dat cliënten langer en duurzamer thuis kunnen blijven wonen en/of niet in crisis raken binnen de beschermde woonvorm waardoor zij sneller kunnen door- of uitstromen. Tevens sluit de uitbreiding van logeerplekken aan op de onderdelen uit het bestuurlijk akkoord ‘Weer Thuis’.

Het totale aanbod van logeerplekken bij de gecontracteerde aanbieders is op dit moment 7 plekken: IrisZorg (2), Pi-Groep (2), Leger des Heils (2) en Kwintes (1). Naast het gecontracteerde aanbod zijn er ook afspraken gemaakt met Het Passion voor het realiseren van een logeerplek, buiten de regio, om op adem te komen.

Om ervoor te zorgen dat de logeerplekken juist worden ingezet zijn er een aantal voorwaarden voor het gebruik van een logeerplek. De belangrijkste zijn: de inzet van logeerplekken is maatwerk; een logeerplek kan alleen in overleg met de plaatsingscoördinator worden ingezet; er zijn geen andere (voorliggende)mogelijkheden om de inzet van een logeerplek te voorkomen; er is een plek om na het logeren naar terug te keren; een logeerplek is géén behandelplek of overbruggingsplek.