Direct naar paginainhoud
menu

Marsroute om wonen met zorg in de wijken beter mogelijk te maken

Landelijk én in Almere is het streven dat inwoners op een prettige manier ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en wonen. Dit geldt voor jeugd en volwassenen, voor de groeiende groep ouderen in de stad en daar horen ook inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag bij die uit instellingen terug in de wijk gaan wonen. Om die prettige manier van wonen voor zo veel mogelijk mensen te realiseren, wil de gemeente dat passende hulp en ondersteuning zo veel mogelijk beschikbaar is in de eigen (sociale) omgeving van mensen. Daarom werken woningbouwcorporaties,  zorginstellingen en gemeente intensief samen en informeren en betrekken zij inwoners actief.

Voor dit doel is een aanvulling (addendum) gemaakt bij de woonvisie die in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze legt het college van B&W voor aan de gemeenteraad. Wethouder Froukje de Jonge verwoordt waar het bij deze inspanning om draait: “De noodzaak om samen te werken is voor alle partijen volstrekt duidelijk. Het systeem loopt helemaal vast en dat betekent dat mensen vastzitten in zorginstellingen die eigenlijk gewoon een plek in de wijk horen te hebben met begeleiding en of zorg." Om dat die capaciteit vol zit met mensen die daar eigenlijk niet meer horen is er te weinig ruimte voor mensen die daar wel die intensieve zorg nodig hebben. "alles staat of valt met het vinden van voldoende plekken in de wijken waar wonen met zorg gecombineerd kan worden".

Doelen

In dit addendum staan concrete doelen en resultaten waarbij het gaat om het mogelijk maken van uitstroom uit zorginstellingen (en verminderen instroom) door het vergroten van aanbod van huisvesting in de wijk. Zo zijn er afspraken gemaakt tussen corporaties, zorginstellingen en de gemeente om mensen die kunnen uitstromen uit een instelling zo goed mogelijk te begeleiden bij de stap naar een eigen woning. Deze afspraken worden nu uitgetest. Hierbij is er oog voor draagvlak in de wijken. Wethouder de Jonge: “Wij zullen zowel in de nieuwe als in de bestaande delen van de stad kijken naar extra mogelijkheden, mooi voorbeeld is dat wij willen gaan voor 100 extra woningen voor dakloze jongeren en ook voor afspraken met particuliere kamerverhuurders over het huisvesten van mensen op basis van dezelfde samenwerkingsafspraken als met de woningcorporaties en de zorgpartners.” Daarnaast is het de bedoeling om op korte termijn een start te maken met 2 tot 4 voorzieningen waar wonen en zorg worden gecombineerd.

Laatste berichten

Gemeente Almere neemt om de verkeersdruk op bepaalde momenten rondom Kinderopvang Sterrenrijk en basisscholen Het Universum en De Verwondering ('Campus Nobelhorst') te stroomlijnen en veiliger te…
Nobelhorst is een wijk met veel water en er zijn dus bruggen nodig. De eerste zes bruggen in Nobelhorst zijn klaar en aangesloten op de aansluitende paden. De bouw van de bruggen in de Marie Curielaan…
Gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland) en wethouder Jan Hoek (gemeente Almere) brachten op donderdag 29 april jl. een bezoek aan het project Verbreding Hogering Almere. Ondanks dat de meeste…
In verband met Hemelvaart is het fietsdepot gesloten van maandag 10 mei tot en met vrijdag 14 mei.

Op 29 april is de Groene Plastic Fabriek in Almere officieel in gebruik genomen. De fabriek is tot stand gekomen door een innovatiepartnerschap tussen de gemeente Almere en het circulaire bedrijf Save…

Heb jij een kaartje van de gemeente ontvangen met informatie over een afvalonderzoek? Doe dan mee! De gemeente wil het recyclen van afval stimuleren en de afvalinzameling betaalbaar, handig en…
Om de kracht van vrouwen te vieren en bijzondere vrouwen op het voetstuk te hijsen, benoemt platform Avanti Almere in samenwerking met de gemeente het komende jaar meerdere 'Bloemen van Almere'. Op 30…
Hoeveel heb jij ervoor over om je huis te isoleren? Wat mag volgens jou de beste oplossing om duurzaam te verwarmen en koken kosten? En zou je mee doen aan een collectief warmtesysteem in je wijk? Met…
Als gemeente zijn we benieuwd hoe bewoners van Almere Poort het wonen en leven ervaren en of dat overeenkomt met wat de bedoeling was. We willen graag weten wat hun verhaal is. Waarom we dit vragen …
De Voedselbank Almere is voor de uitgifte van vers voedsel een samenwerking in de keten van noodhulp met andere Almeerse noodhulporganisaties gestart. Als pilot zijn er twee…
Wat vindt u van onze website?