Ontwikkelingen rondom de maatschappelijke opvang

In het opgaveteam maatschappelijke opvang wordt momenteel gewerkt aan de verbetervoorstellen voor de maatschappelijke opvang vanuit het regionaal kader zorglandschap. Hiermee werken we aan het op orde brengen van de basis voor de maatschappelijke opvang.

De afgelopen periode hebben de leden van het team gewerkt aan de implementatie van de nadere regels. De nadere regels vormen de regionale uitgangspunten met betrekking tot het proces van aanmelding bij, plaatsing in en uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Met daarbij de bijbehorende werkprocessen die nodig zijn zoals afspraken met betrekking tot het innen van de eigen bijdrage.

Het opgave team werkt met een productvisie en een stappenplan en de focus ligt daarbij op de korte termijn, zodat er wendbaar gewerkt kan worden. Dit maakt dat er snel gereageerd kan worden op ontwikkelingen van buitenaf. Afhankelijk van het onderwerp waar door het opgaveteam aan gewerkt wordt, zullen stakeholders worden betrokken.

Housing First 

Housing First is een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding en bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen. Housing First (of Wonen Eerst) begint met het toewijzen van een woning als start van een traject waarbij zelfstandig wonen het doel is. Housing First is laagdrempelig, de bewoners worden ondersteund op een persoonsgerichte manier. Door de woning als startpunt te nemen is er een stabiele basis, een plek om thuis te komen, rust te vinden en te werken aan herstel. Housing First bestaat al langer als model, zowel in binnen- als buitenland, en blijkt te werken. Een Housing First traject heeft een slagingskans van 80-90% in tegenstelling tot de 40-50% slagingskans van trajecten in de maatschappelijke opvang.   

Vanuit een regionale pilot wordt samengewerkt om ook in Flevoland ervaring op te doen met deze manier van werken. In Almere zijn inmiddels 13 van de 25 Housing First trajecten van start gegaan. En zijn er 6 kandidaten die al een beschikking hebben ontvangen en, zodra er een woning beschikbaar is, zullen starten met hun traject. In de andere gemeenten in de regio is de stand van zaken op dit moment: Urk (2 trajecten, 2 gestart), Noordoostpolder (5 trajecten, 2 gestart) en Lelystad (9 trajecten, 0 gestart).  

De grootste uitdaging binnen Almere is het vinden van voldoende passende woningen: een tekort aan beschikbare, betaalbare, kleine woningen heeft gezorgd voor vertraging binnen de pilot. Samen met de woningcorporaties werken we eraan om de resterende trajecten zo snel mogelijk te laten starten. Daarnaast kijken we vooruit: we onderzoeken of Housing First een structurele plek kan gaan krijgen in de plannen voor de vernieuwing van de maatschappelijke opvang. Zodat dit in de toekomst geen pilot meer is, maar één van de voorzieningen waarmee we dakloze mensen met meervoudige problemen kunnen ondersteunen in het weer zo zelfstandig mogelijk gaan wonen.  Deze ontwikkeling sluit aan op het Nationaal Actieplan Dakloosheid dat in december 2022 gepresenteerd is.