Stand van zaken ontwikkeling proces ‘toegang beschermd wonen’

De afgelopen periode is hard gewerkt door de werkgroep toegang beschermd wonen aan het in kaart brengen van het toekomstbeeld ‘Toegang beschermd wonen’. Onderliggend aan dit proces is het eerder uitgevoerd onderzoek door onderzoeksbureau HHM (2020), de landelijke tendens m.b.t. de ambulantisering en het rapport Streefbeeld integrale toegang (2022). De werkgroep heeft in de periode november '22 - januari '23 verschillende sessies georganiseerd om tot een advies te komen.  Er is een sessie geweest met Wmo consulenten, wijkteam medewerkers vanuit de verschillende regiogemeenten, een sessie met ervaringsdeskundigen en een sessie met zorgprofessionals. Om tijdens deze sessies het goede gesprek met elkaar te kunnen voeren is vooraf een data-analyse uitgevoerd door het Transitieteam beschermd thuis om nieuwe zorgpaden en cliëntprofielen op te kunnen stellen. Deze uitkomsten neem de werkgroep mee in hun advies voor de doorontwikkeling van de toegang. De komende twee maanden zal de projectleider, samen met de leden van de werkgroep, zich bezig gaan houden met het schrijven van dit advies. Dit advies zal voorgelegd worden aan de stuurgroep en aan de beleidsadviseurs van de verschillende regiogemeenten.