Bomen langs de Westerdreef

Bomen zijn belangrijk voor een groene en gezonde stad. De gemeente Almere zorgt voor veilige en gezonde bomen. Onderhoud is hiervoor noodzakelijk. Helaas betekent dit soms ook dat we bomen vervangen of verwijderen.

De Westerdreef vormt samen met de Oosterdreef de toegangsweg naar Almere Haven. Het is een lange dreef, waarlangs veel groen en bomen staan.  De gemeente Almere heeft plannen om de bomen langs de Westerdreef te vervangen voor nieuwe bomen. 

Op maandag 14 februari a.s. beginnen de werkzaamheden om bomen te verwijderen langs de Westerdreef. De werkzaamheden beginnen bij de kruising Groenhof / Kromgouw. De Westerdreef wordt een week lang elke dag vanaf 09.00 tot 16.00 uur afgesloten.

Tijdens de afsluiting worden omleidingen aangegeven met de bekende gele borden. De werkzaamheden zijn voor dinsdag 15 maart a.s. klaar.

Update februari 2022

Noordelijk deel Westerdreef

In het noordelijk deel van de Westerdreef worden er tussen de rotonde Noorderdreef tot en met de rotonde Keiwierde-Uithof bomen verwijderd.

Zuidelijk deel Westerdreef

In het zuidelijke deel van de Westerdreef worden er tussen rotonde Keiwierde-Uithof tot en met de Strandweg bomen verwijderd.

Update december 2021

Op advies van de Bomencommissie is er een trekproef gedaan om de stabiliteit van de bomen te testen. Ook hebben we bewoners, waarvan hun tuin/woning direct aan de Westerdreef grenst om hun mening gevraagd over de bomen.

Aanvullend onderzoek

Door de uitgevoerde trekproef is er een goed beeld ontstaan van de stabiliteit van de onderzochte bomen. Op basis van de trekproef zien we een verband tussen de hoogte/dikte verhouding en de stabiliteit van de boom. Daarop hebben we aanvullend onderzoek laten doen. Op basis van de verschillende onderzoeken is een voorstel geschreven waarover de gemeenteraad een beslissing heeft genomen.

Beslissing gemeenteraad

De besluitvorming van het raadvoorstel ‘Bomen Westerdreef’ is donderdag 9 december 2021 met een ruime meerderheid aangenomen. De ingediende amendementen en moties zijn verworpen.

Wat gaan we doen?

Noordelijk deel

Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat in het noordelijke deel sprake is van een groot aantal bomen dat voor onveilige situaties kan zorgen. Dit zijn de bomen ten noordoosten van de rotonde Uithof/Keiwierde.

De bomen in het noordelijk deel hebben een hoog risico op omwaaien bij harde wind. Als we deze bomen verwijderen valt de beschutting voor de overige bomen weg. Daardoor ontstaat ook hier een verhoogd risico op omvallen van deze bomen. Als gemeente hebben we een zorgplicht voor een veilige leefomgeving en willen we dit voorkomen. Daarom gaan we alle bomen in het noordelijk deel verwijderen en vervangen deze voor nieuwe bomen. We planten minder bomen terug. Dit is een bewuste keuze; we willen graag dat de nieuwe bomen kunnen uitgroeien tot grote volwassen bomen.

Zuidelijk deel

In het zuidelijk deel (bomen ten zuidwesten van de rotonde Uithof-Keiwierde) staan acht bomen die voor onveilige situaties kunnen zorgen. Deze bomen worden verwijderd. Hier komen voorlopig geen nieuwe bomen terug. De beplanting laag bij de grond vullen we aan.  

Daarnaast gaan we in het zuidelijke deel ook dunnen. Dit houdt in dat we in een periode van vijf tot tien jaar bomen verwijderen. Wanneer er gaten ontstaan vervangen we deze bomen, zodat de bomen die blijven staan meer licht krijgen en zich daardoor in de breedte kunnen ontwikkelen. Zo neemt de stabiliteit van de boom toe. Dit doen we geleidelijk zodat de bomen kunnen wennen aan een hogere belasting door wind. De bomen die blijven staan krijgen dan de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Jaarlijks controleren we de bomen op veiligheid. Als het zo ver is dat we gaan dunnen stellen we je op de hoogte.

Bomen uit het bomenregister

We gaan ook tien bomen uit het Almeers bomenregister planten langs de Westerdreef. Op de plek waar deze bomen nu staan kunnen ze niet meer goed groeien, daarom verplanten we ze naar de Westerdreef. We hergebruiken de bomen als het ware op een nieuwe plek, waar ze meer ruimte hebben om te groeien.

Update juni 2021

Op 29 juni 2021 nam het college onderstaand besluit over de bomen langs de Westerdreef:

Een deel van de abelen langs de Westerdreef vormt een risico voor de verkeersveiligheid en de omgeving. Dat is de conclusie na onderzoek door een boomadviesbureau naar de stabiliteit van de bomen. De bomen in het noordelijke deel zijn gevoeliger voor omvallen bij een zware storm dan de bomen in het zuidelijke deel. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen om de bomen van het noordelijke deel te vervangen en de bomen van het zuidelijke deel grotendeels te behouden door in te zetten op het selectief en gefaseerd verwijderen van bomen om de overgebleven bomen sterker te laten worden. Voordat er tot actie wordt overgegaan, wordt de gemeenteraad gevraagd of zij zich hierin kan vinden. De in het najaar van 2020 aangekondigde vervanging van de bomen leidde destijds tot een petitie met 1.200 handtekeningen en vragen van de gemeenteraad aan het college. Mede daarom is er nog eens extra gekeken naar mogelijke alternatieven zoals een gefaseerde vervanging, snoeien of extra grote bomen terugplanten.

Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit. Dan berichten wij de betreffende bewoners hier verder over.

Update april 2021

Het  advies van de Bomencommissie was om een representatieve trekproef op de bomen te laten uitvoeren en om de mening te vragen van de bewoners waarvan hun tuin/woning direct aan de bomen grenst. Hieronder de uitkomsten.

Peiling bewoners langs Westerdreef

Bewoners, waarvan hun tuin/woning direct aan de Westerdreef grenst hebben een brief ontvangen met een vragenlijst. Hier konden de bewoners hun mening geven over de bomen. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten:

  • We hebben 161 vragenlijsten verstuurd, waarvan er 67 retour zijn ontvangen. Dat is 42% van de vragenlijsten. Hierna duiden we deze 67 aan met respondenten.
  • 46 respondenten (dat is 69%) ondervinden overlast van de bomen van de Westerdreef. Het gaat daarbij om bladval (19 respondenten, 28%), pluizen (17 respondenten, 25% en schaduw door gebrek aan zonlicht (15 respondenten, 22%). Daarnaast worden ook andere soorten van overlast genoemd door 25 respondenten (37%) , zoals aanslag, wortelopdruk, opschot (scheuten uit boomwortels).
  • 21 respondenten (31%) ervaren geen overlast.
  • 34 respondenten (51%)  geven aan zich in lichte of sterke mate zorgen te maken over de veiligheid van de bomen. Het gaat om het mogelijke risico van omvallen van een boom. Maar ook zorgen over het mogelijk verdwijnen van het volwassen groene karakter van de woonomgeving waar zij aan hechten. Er zijn ook zorgen dat met een eventuele bomenkap/verjonging van de aanplant ook de geluidsoverlast zal intensiveren. 24 (36%) respondenten geven aan zich geen zorgen te maken. 9 respondenten hebben deze vraag niet beantwoord (13%).

Lees het volledige rapport met uitkomsten.

Trekproef bomen

De bomen van de Westerdreef zijn van een zelfde soort en daarvoor geldt een steekproef van minimaal 15% (36 bomen) op het totaal als representatief. Van de 40 in de steekproef opgenomen bomen, zijn er 20 aselect gekozen door een loting. Voor de overige 20 bomen geldt dat ze door een selectie zijn aangewezen. Hierbij is afwisselend gelet op scheefgroei, schades of andere afwijkingen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen zijn ook bomen zonder afwijkingen opgenomen.

Op deze 40 van de 237 bomen langs de Westerdreef zijn trekproeven uitgevoerd voor het meten van de stabiliteit. Een trekproef wordt uitgevoerd door het simuleren van windbelasting. Met behulp van gevoelige meetapparatuur wordt gemeten hoe de boom daarop reageert. De uitkomst wordt uitgedrukt in een veiligheidsfactor. Een factor van 1,5 of hoger wordt als veilig beschouwd. Volgens de steekproef haalt 57,5% van de bomen aan de Westerdreef de gewenste veiligheidsfactor van 1,5 niet.

Uit de trekproef (40 bomen) is naar voren gekomen dat van de steekproef:

  • 3 bomen (7,5%) een veiligheidsfactor onder de 1,0 hebben. Deze bomen hebben een sterk verhoogd risico op windworp*.
  • 20 bomen (50%) een veiligheidsfactor hebben tussen de 1,0 en de 1,5. Deze bomen halen daarmee niet de gewenste veiligheidsfactor van 1,5. Deze bomen hebben een verhoogd risico op windworp*.
  • 17 bomen (42,5%) hebben een veiligheidsfactor van 1,5 of hoger. Deze bomen hebben geen verhoogd risico op windworp*.  

*Windworp is het omwaaien van een boom met wortel en al.

Raad geïnformeerd

De uitkomsten van de bewonerspeiling en het resultaat van de trekproef zijn op dinsdag 20 april jl.  aangeboden aan de gemeenteraad.

Hoe nu verder?

Door de uitgevoerde steekproef is er een goed beeld ontstaan van de stabiliteit van de onderzochte bomen. Op basis van de steekproef zien we een verband tussen de hoogte/dikte verhouding en de stabiliteit van de boom. Dit zetten we in om de stabiliteit van elke individuele boom aan de Westerdreef te bepalen. Daar is aanvullend onderzoek met veldwerk voor nodig.

Dit aanvullend onderzoek voeren we in de komende weken uit. We verwachten in mei een voorstel van het vervolgplan voor de Westerdreef aan de gemeenteraad aan te bieden. Het Bomenkader is hierbij leidend.

Update december 2020

De leden van de Bomencommissie hebben gekeken op locatie langs de Westerdreef. Ook is de commissie in gesprek geweest met de indieners van de petitie en met de bewoners die graag zien dat de bomen vervangen worden. Het advies is afgerond en ontvangen. Het college en de gemeenteraad zijn op december op de hoogte gesteld van het advies van de Bomencommissie. 

Advies bomencommissie

De Bomencommissie heeft geadviseerd om: 

  • een representatieve trekproef (stabiliteitsmetingen) te laten uitvoeren op de bomen om een beter beeld te krijgen van de stabiliteit van de bomen op dit moment én in de komende jaren;
  • in kaart te brengen wat de mening over de abelen (bomen) is van de burgers, waarbij de abelen direct aan hun huis/tuin grenzen. Benadruk dat bij het beoordelen van de resultaten van deze peiling het door de gemeenteraad vastgesteld Bomenkader leidraad zal zijn. 

Trekproef bomen

Een trekproef, dit is een stabiliteitsonderzoek, kan inzicht geven in de stabiliteit van een boom. Tijdens de trekproef simuleren we de belasting op de boom door de wind en het gelijktijdig meten van de reactie van de boom. Hierbij rekenen we met een belasting van de wind die kan voorkomen bij een extreme storm.

Peiling bewoners langs Westerdreef

Bewoners, waarvan hun tuin/woning direct aan de Westerdreef grenst, ontvangen een brief met een vragenlijst. Hier kunnen de bewoners hun mening geven over de bomen. 

Bomenwandeling gaat voorlopig niet door

Bewoners uit Almere Haven zouden een uitnodiging ontvangen om aan een bomenwandeling deel te kunnen nemen. Tijdens deze wandeling zou een onafhankelijk boomexpert meer vertellen over de bodemopbouw langs de Westerdreef. Vanwege de huidige maatregelen rondom het coronavirus gaan de wandelingen voorlopig niet door.

Filmpje bodemopbouw Westerdreef

In plaats van de bomenwandelingen hebben we een filmpje gemaakt waarin de onafhankelijk boomexpert op locatie zijn verhaal vertelt over de bodemopbouw langs de Westerdreef. Het filmpje vind je in de zijkolom. 

Update oktober 2020

Er is door bewoners een petitie overhandigd aan de voorzitter van het presidium. Daarnaast hebben GroenLinks en de SP vragen gesteld over de vervanging van de bomen langs de Westerdreef. De wethouder heeft toegezegd dat de Bomencommissie om advies wordt gevraagd. De vraagstelling die daarbij aan de commissie is voorgelegd is: Is in de voorgestelde aanpak de juiste balans gevonden tussen de zorg voor bomen en de veiligheid voor de omgeving, de wensen van de bewoners en de spelregels uit het Bomenkader?

Voordat zij een advies uitbrengt gaan de leden van de bomencommissie onder andere kijken op locatie langs de Westerdreef. Verder gaat de commissie in gesprek met de indieners van de petitie, maar ook met de bewoners die graag zien dat de bomen vervangen worden. Zodra het advies afgerond is wordt het naar het college en de raad verzonden. Tot die tijd doen we niets aan de bomen. 

De Bomencommissie is een onafhankelijke commissie die adviseert in geval van een verschil van inzicht tussen de gemeente en één of meer inwoners/partijen of bewoners onderling. Meer informatie over de Bomencommissie en het Bomenkader vind je in de zijkolom. 

Update juli 2020

Waarom bomen Westerdreef vervangen?

De boomstructuur langs de Westerdreef is in de jaren 80 geplant en bestaat uit voornamelijk populieren. De populieren kunnen niet goed groeien langs de Westerdreef. Daardoor staan ze niet meer stevig in de grond. Ze zijn instabiel. De bomen laten regelmatig takken vallen en er staan populieren die pluisoverlast geven. Uiteraard willen we onveilige situaties voorkomen. Daarom gaan we de populieren verwijderen en planten we een hele nieuwe structuur. 

Nieuwe bomen voor Westerdreef

We willen het bosachtige karakter langs de Westerdreef behouden. Daarom hebben we gekozen voor een structuur van iepen (Ulmus ‘New Horizon’).  We planten 136 nieuwe bomen terug langs de Westerdreef. Dit zijn minder bomen dan we weghalen. Door minder bomen te planten hebben de iepen meteen genoeg ruimte om uit te groeien tot mooie grote bomen.

De iep heeft een smalle piramide-achtige vorm van de kroon. De taken en twijgen zijn naar boven gericht. De boom is daarmee erg geschikt om in stedelijk gebied geplant te worden. De iep wordt zo’n 15 tot 20 meter hoog. De schors is grijs en in de herfst kleuren de bladeren geel. De iep bloeit in maart/april. De bloemen zijn lichtgroene trossen en geven daarna een gevleugeld, plat nootje.

Het duurt een tijd voordat de nieuwe bomen echt groot gegroeid zijn. Daardoor kan het een aantal jaren een kaal gezicht zijn langs de dreef. Uiteindelijk wordt de dreef weer een groenrijke dreef, waar duurzame bomen staan. Zo werken we aan een groene, gezonde stad.

Wateroverlast

Op een aantal locaties op en langs de Westerdreef is er vooral bij veel regen sprake van wateroverlast. Uiteraard willen we onveilige situaties voorkomen. Daarom verdiepen we langs de hele Westerdreef de berm. Ook passen we speciale straatbanden toe. Deze banden sluiten niet helemaal op elkaar aan: er is een stukje uit, zodat het water op locatie op een natuurlijk wijze in de grond kan zakken.