Skip to content

Wijkbudget

Banner met alle namen van stadsdelen

Heeft u een idee waardoor de buurtbewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of heeft u een idee om iets voor een ander te kunnen betekenen? Dat soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget of Samen Sterk budget. Op deze pagina leest u welke mogelijkheden er zijn, wie er beslist en hoe het aanvragen en toekennen in zijn werk gaat. 

Toekennen wijkbudget

De gebiedsmanager van het stadsdeel waar u woont beslist of de aanvraag wordt toegekend. Hierbij hanteert hij of zij een aantal criteria.

Wel kans maken ideeën die...

 • Betrekking hebben op de straat of buurt;
 • Bijdragen aan het veiliger maken van de omgeving;
 • Bijdragen aan het met elkaar in contact komen en blijven van buren;
 • Een initiatief zijn voor of door kwetsbare bewoners (een eventuele professionele organisatie helpt alleen bij de uitvoering);
 • Een financiële bijdrage leveren bovenop een bijdrage (in geld en/of fysieke inspanning) die buurtbewoners zelf al doen;
 • De buurt mooier en/of leefbaarder maken, en waar geen bijdragen uit andere budgetten zijn.

Niet in aanmerking komen ideeën die...

 • Bedacht zijn door één bewoner en die geen duidelijk draagvlak hebben vanuit de wijk;
 • Ook al een bijdrage krijgen uit een ander budget, of juist strijdig zijn met andere budgetten;
 • Betrekking hebben op dagelijks onderhoud;
 • Een bijdrage vragen voor eten en drinken;
 • Een structurele bijdrage vragen. 

Zo vraagt u een wijkbudget aan

U kunt digitaal een aanvraag doen. De gebiedssecretaris neemt contact met u op en vertelt over de verdere gang van zaken rondom het aanvragen van een wijkbudget. Is het wijkbudget toegekend? Denkt u eraan om binnen drie maanden na de activiteit een financiële verantwoording (onder andere in de vorm van kassabonnen) en een (foto)verslag in te dienen.

Aanvraag Wijkbudget

Aanvraag Wijkbudget DigiD

Aanvraag Wijkbudget e-Herkenning

Toekennen Samen Sterk budget

Aanvragen voor het Samen Sterk budget worden behandeld door de projectmanager van de gemeente Almere. De aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Initiatieven die van inwoners van Almere en of hun vertegenwoordigers afkomstig zijn, eventueel met ondersteuning van een professional in een faciliterende rol. De inwoner/aanvrager bepaalt de mate waarin hij of zij gefaciliteerd/ ondersteund wil worden.
 • Het initiatief richt zich vooral op mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken ,waardoor zij mee kunnen doen in de samenleving en op mensen die niet deelnemen aan bestaande activiteiten.
 • Het initiatief draagt bij aan de empowerment ( sociaal krachtiger maken ) van inwoners die meedoen aan het initiatief ( Het initiatief is gericht op mensen en niet op sociale cohesie.)
 • Locaties worden alleen vergoed als deze nodig zijn voor de activiteit.
 • Het betreft geen eenmalige op zichzelf staande activiteit.
 • Er wordt nagegaan of het initiatief ook al wordt aangeboden door een professionele partner die hiervoor subsidie ontvangt. Zo ja dan wordt in overleg met de aanvrager nagegaan of aansluiting een optie is.
 • Het betreft geen reguliere jaarlijkse subsidie. In principe kan er maximaal voor twee periodes een bijdrage worden gegeven. Aanvragers wordt gevraagd om tijdens deze periode op zoek te gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Uitzonderingen zijn mogelijk.
 • Naast wijkinitiatieven kunnen ook stedelijke initiatieven worden gehonoreerd.

Zo vraagt u een Samen Sterk budget aan

Loop binnen bij een wijkteam bij u in de buurt en vul het aanvraagformulier in. Ook kunt u bovenstaande digitale formulier invullen en kiezen voor "Anders".

Wat vindt u van onze website?