Direct naar paginainhoud

Regeling Bonifatiusspeld

Regeling over het toekennen en uitreiken van de onderscheiding Bonifatiusspeld gemeente Almere.

Regeling inzake het toekennen en uitreiken van de onderscheiding “Bonifatiusspeld gemeente Almere” 2023

1. Omschrijving

De Bonifatiusspeld is de hoogste Almeerse onderscheiding. Zij wordt sinds 1983 éénmaal per jaar uitgereikt aan een persoon, of aan een in Almere werkzame organisatie, die zich in de ogen van het college van burgemeester en wethouders op een buitengewone manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de Almeerse samenleving. De naamgeving van de Bonifatiusspeld verwijst naar Sint Bonifatius, die in de vroege middeleeuwen over de Zuiderzee richting Friesland voer. Langs zijn route kwam hij voorbij het gebied waar nu Almere ligt.

2. Voordracht en besluit

 • Een voordracht kan zowel door de gemeente, als door inwoner(s), instellingen, organisaties en bedrijven (binnen of buiten Almere) worden gedaan.
 • Per voordracht wordt slechts één persoon of één organisatie kandidaat gesteld.
 • Personen aan wie een Erepenning is uitgereikt, zijn geen kandidaat voor de Bonifatiusspeld die daaropvolgend wordt uitgereikt.
 • Een voordracht voor de eerstvolgende uitreiking wordt voor 1 november ingediend.
 • Een voordracht wordt voorgelegd aan de adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen. De adviescommissie selecteert uit de ontvangen voordrachten, de voordrachten die aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd.
 • Aan een voordracht kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Het college kan besluiten naar aanleiding van een voordracht een Bonifatiusspeld uit te reiken. Het advies van de adviescommissie is daarbij niet bindend.
 • Degene die de voordracht heeft gedaan, wordt op de hoogte gehouden van het afhandelingsproces.

3. Criteria Bonifatiusspeld

 • De volgende criteria zijn van toepassing op het in aanmerking komen voor de Bonifatiusspeld.
  • Buitengewone inzet voor de samenleving van Almere, zonder dat dit min of meer voortvloeit uit normale/betaalde werkzaamheden, zoals:
   • Organisatorische en voorwaardenscheppende activiteiten’,
   • Opvallende prestaties en werkzaamheden,
   • Vervullen van een voorbeeldfunctie in de hoofdfunctie,
   • Inzet gedurende een geruime tijd, maatschappelijke betekenis en uitstraling,
   • Actualiteit en diversiteit van de activiteiten,
   • Voorkeur voor structurele inzet boven incidentele,
   • Nieuwe initiatieven die structureel leiden tot verbetering van de samenleving worden hoog gewaardeerd.
 • De Bonifatiusspeld kan slechts eenmaal uitgereikt worden aan dezelfde persoon/organisatie.
 • In zeer bijzondere gevallen kan het college besluiten om van bovenstaande criteria af te wijken.

4. Uitreiking

 • De uitreiking van de Bonifatiusspeld vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor inwoners van Almere en wordt overhandigd door de (loco)burgemeester.
 • Bij uitreiking krijgt de betrokkene door de (loco)burgemeester de Bonifatiusspeld en een oorkonde aangeboden.

5. Inwerkingtreding

Deze Regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. De Regeling inzake het toekennen en uitreiken van de onderscheiding ‘Bonifatiusspeld gemeente Almere’, zoals vastgesteld op 20 november 2018, wordt ingetrokken.

6. Citeertitel

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling inzake het toekennen en uitreiken van de onderscheiding ‘Bonifatiusspeld gemeente Almere’ 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Almere op 20 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris en de burgemeester,
A. van Mazijk en W.H.J.M. van der Loo

Illustratie Almere skyline
Jouw mening