Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

Participatie

Met elkaar

In de Omgevingswet wordt iedereen verantwoordelijk voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving; overheid, bedrijven, maatschappelijke organisatie en inwoners. Natuurlijk is ieder zijn rol net iets anders, maar duidelijk is wel dat we het met elkaar zullen moeten doen.

In de Omgevingswet wordt bovendien de mogelijkheid geboden om minder vast te timmeren in strikte regels. In plaats daarvan zullen we afwegingen moeten maken over wat wel en niet gewenst is vanuit een gezamenlijke visie op de omgeving. 

In gesprek

Dat betekent dat we het gesprek met elkaar moeten aangaan over wat we willen beschermen en behouden of zelfs verbeteren.

Oftewel: we willen dat inwoners en ondernemers actief meedenken over de ontwikkelingen in hun buurt en in hun stad: burgerparticipatie. En we verwachten ook dat mensen die iets willen ondernemen niet alleen naar de gemeente kijken met de vraag of het wel of niet mag, maar zelf actief hun omgeving betrekken bij het ontwikkelen van plannen. Vanuit de gemeente komt er zo ook meer ruimte om vooraf aan besluitvorming mee te denken en expertise te leveren bij initiatieven uit de stad: overheidsparticipatie.

Hoe dan?

Meer/betere participatie is dus het streven. Maar dat is nog niet altijd eenvoudig. Hoe zorg je dat iedereen die mee wil praten dat ook kan gaan doen? Wat doe je met tegenstrijdige belangen? Welke ruimte krijgt iedereen?

Op dit moment bekijken we hoe we samen met initiatiefnemers nieuwe manieren van meebeslissen en betrekken kunnen formuleren. 

De Nota Burgerparticipatie is 2021.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening