Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de RvS uitspraak gedaan waarna er problemen rondom stikstof-depositie zijn ontstaan. Voor meer informatie zie PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt - Raad van State. De landelijke stikstofproblematiek raakt ook projecten in Almere. Sommige natuurgebieden zijn beschadigd doordat er teveel stikstof terecht komt. De enige manier om de natuur te laten herstellen is door minder stikstof uit te stoten. Ondernemers, gemeenten, waterschap en provincie leveren hier allemaal een bijdrage aan door duurzamer en innovatiever te werken. De gemeente werkt nauw samen met de Provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Zo kunnen er weer vergunningen verleend worden voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten, zonder dat kwetsbare natuur daaronder lijdt en blijven wij verder werken aan de groei van onze groene en gezonde stad.

Gevolgen tussenuitspraak project ViA15 voor vergunningverlening

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State aangegeven twijfels te hebben bij de rekenmethode voor stikstofdepositie vanwege verkeer. De depositie van stikstof vanwege verkeer wordt nu niet verder dan 5 kilometer van de bron af berekend. De Raad van State sluit niet uit dat er ook effecten zijn op grotere afstand.

Naar aanleiding van deze uitspraak is op 6 mei 2021 de BIJ-12-publicatie Handreiking – Bepalen depositie effect wegverkeer binnen 5 km verschenen. Deze handreiking wordt voorlopig door de provincies gebruikt voor de bepaling & beoordeling van stikstofdepositie als gevolg van wegverkeer. Ook de gemeente Almere zal deze handreiking gebruiken om te beoordelen of een natuurtoestemming vanwege stikstofdepositie moet aanhaken bij een aanvraag om omgevingsvergunning.

In de kamerbrief van 10 september 2021 heeft de minister aangekondigd dat Aerius zal worden aangepast. Indien met Aerius niet kan worden uitgesloten dat op meer dan 5km van de bron een stikstofdepositie plaatsvindt kan met een berekening op basis van OPS worden beoordeeld of sprake is van stikstofdepositie op een afstand van 5 km tot 25 km van de bron. Dit is vooruitlopend op een door de minister op 10 september 2021 aangekondigde wijziging van Aerius.

Per 13 januari 2022 zal er een nieuwe versie van de Aerius Calculator beschikbaar komen. In het geval ruimtelijke besluiten (waarbij stikstof een rol speelt) voor die tijd niet definitief kunnen worden gemaakt, wordt u geadviseerd de nieuwe Aerius-rekenmethode van 13 januari 2022 af te wachten. Ook in het geval u een m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig heeft, wordt aangeraden de nieuwe rekenmethode af te wachten. Vanaf 13 januari 2022 zijn berekeningen, die met de huidige rekenmethode zijn gemaakt, niet meer geldig.

Vrijstelling bij bouw-, sloop- en aanlegwerkzaamheden

Per 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. U kunt meer informatie vinden over deze nieuwe wet op Aanpak stikstof | Rijksoverheid.nl. Dat betekent dat stikstofdepositie als gevolg van bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden (zie zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-287 en par 5.4 van de toelichting welke werkzaamheden het betreft) niet meegenomen worden bij de vraag of een (aan te haken) natuurvergunning nodig is voor een project. Daarnaast hoeven er alleen stikstofberekeningen te worden ingediend bij een aanvraag om omgevingsvergunning als het project in strijd is met het bestemmingsplan. In beginsel gaat het dan alleen om berekeningen over de gebruiksfase. Indien het project voldoet aan het bestemmingsplan kan toch een natuurvergunning nodig zijn van de provincie. Dat kan het geval zijn als het project stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. . 

Indien het gaat om een mer(beoordelings)plichtig project zal in de MER of mer-beoordeling echter wel ingegaan moeten worden op de gevolgen van stikstofdepositie in de bouw-, sloop- of aanlegfase. Voor projecten die binnen het bestemmingsplan passen, moeten in de gebruiksfase ook berekeningen gedaan worden. In het geval er depositie wordt gemeten, is de provincie bevoegd gezag en raden wij aan contact met de provincie op te nemen.

De nieuwe wetgeving is nog niet getoetst door de rechter. Omdat de verantwoordelijkheid bij u als aanvrager ligt, raden wij u aan om bij projecten die in strijd zijn met het bestemmingsplan toch ook stikstofberekeningen voor de bouw-, sloop- of aanlegfase te overleggen om te voorkomen dat u op termijn risico loopt. Wij adviseren u ook de nieuwe Aerius-rekenmethode van 13 januari 2022 af te wachten.

Bestemmingsplannen

Voor conserverende bestemmingsplannen gelden geen beperkingen (conserverend wil zeggen dat het gaat om bestemmingsplannen die niet afwijken van voorheen geldende plannen en leggen alleen de bestaande situatie vast). Ook voor bestemmingsplannen die grotendeels conserverend zijn, gelden geen beperkingen, bijvoorbeeld als het gaat om een beperkt aantal nieuwe woningen of het  toevoegen van bedrijven aan de bestaande situatie. 

Voor nieuwe bestemmingsplannen hoeft alleen te worden gekeken naar de stikstofdepositie van eventuele nieuwe bestemmingen en bouwmogelijkheden die aan het bestaande plan worden toegevoegd. 

Actuele informatie

Disclaimer

Gemeente Almere vindt het belangrijk om de informatie die nu beschikbaar is te delen. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk en daarom moeten we het voorbehoud maken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan deze informatie. Oplossingen zijn in de praktijk vaak maatwerk.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Er zal echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. De berichtgeving op deze website is op basis van de informatie zoals bekend in december 2021.