Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de RvS uitspraak gedaan waarna er problemen rondom stikstof-depositie zijn ontstaan. Voor meer informatie zie PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt - Raad van State. De landelijke stikstofproblematiek raakt ook projecten in Almere. Sommige natuurgebieden zijn beschadigd doordat er teveel stikstof terecht komt. De enige manier om de natuur te laten herstellen is door minder stikstof uit te stoten. Ondernemers, gemeenten, waterschap en provincie leveren hier allemaal een bijdrage aan door duurzamer en innovatiever te werken. De gemeente werkt nauw samen met de Provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om te zoeken naar een oplossing waarbij weer vergunningen verleend kunnen worden voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten, zonder dat kwetsbare natuur daaronder lijdt.

Gevolgen tussenuitspraak project ViA15 voor vergunningverlening

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State aangegeven twijfels te hebben bij de rekenmethode die op dat moment gold voor de berekening van stikstofdepositie vanwege verkeer. Naar aanleiding van deze uitspraak is de Aerius Calculator aangepast, die u dient te gebruiken bij stikstofberekeningen. Zie hiervoor aerius.nl.

Vrijstelling bij bouw-, sloop- en aanlegwerkzaamheden

Per 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Het gevolg van deze nieuwe wet is dat stikstofdepositie door bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden niet meegenomen wordt bij de vraag of een (aan te haken) natuurvergunning nodig is voor een project. Daarnaast hoeven er alleen stikstofberekeningen te worden ingediend bij een aanvraag om omgevingsvergunning als het project in strijd is met het bestemmingsplan. In beginsel gaat het dan alleen om berekeningen over de gebruiksfase. Indien het project voldoet aan het bestemmingsplan kan toch een natuurvergunning nodig zijn van de provincie. Dat kan het geval zijn als het project stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. U kunt meer informatie vinden over deze nieuwe wet op Aanpak stikstof | Rijksoverheid.nl.

Indien het gaat om een mer(beoordelings)plichtig project zal in de MER of MER-beoordeling echter wel ingegaan moeten worden op de gevolgen van stikstofdepositie in de bouw-, sloop- of aanlegfase. Voor projecten die binnen het bestemmingsplan passen, moeten in de gebruiksfase ook berekeningen gedaan worden. In het geval er depositie wordt gemeten, is de provincie bevoegd gezag en raden wij aan contact met de provincie op te nemen.

De nieuwe wetgeving is nog niet getoetst door de rechter. Omdat de verantwoordelijkheid bij u als aanvrager ligt, raden wij u aan om bij projecten die in strijd zijn met het bestemmingsplan toch ook stikstofberekeningen voor de bouw-, sloop- of aanlegfase te overleggen om te voorkomen dat u op termijn risico loopt.

Bestemmingsplannen

Voor conserverende bestemmingsplannen gelden geen beperkingen (conserverend wil zeggen dat het gaat om bestemmingsplannen die niet afwijken van voorheen geldende plannen en leggen alleen de bestaande situatie vast). Ook voor bestemmingsplannen die grotendeels conserverend zijn, gelden geen beperkingen, bijvoorbeeld als het gaat om een beperkt aantal nieuwe woningen of het  toevoegen van bedrijven aan de bestaande situatie. 

Voor nieuwe bestemmingsplannen hoeft alleen te worden gekeken naar de stikstofdepositie van eventuele nieuwe bestemmingen en bouwmogelijkheden die aan het bestaande plan worden toegevoegd. 

Actuele informatie

Disclaimer

Gemeente Almere vindt het belangrijk om de informatie die nu beschikbaar is te delen. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk en daarom moeten we het voorbehoud maken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan deze informatie. Oplossingen zijn in de praktijk vaak maatwerk.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Er zal echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. De berichtgeving op deze website is op basis van de informatie zoals bekend in mei 2022.