Mogelijkheden voor zienswijzen en bezwaar in vervolgproces Domus

Het college en de raad hebben na een zorgvuldige afweging gekozen voor de locatie van de Domus in Almere Poort. Dit is middels een formele besluitvormingsprocedure vastgelegd.

Voor de komst van de Domus in Poort is het nodig om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Het college moet hier nog een besluit over nemen. De voor dit besluit benodigde vergunningsaanvraag met een ontwerpbesluit (of ontwerpbeschikking) ligt 6 weken ter inzage nadat het college van B en W akkoord heeft gegeven voor bekendmaking. De grondslag hiervoor is artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De bekendmaking van de vergunningsaanvraag met een ontwerpbesluit gebeurt in het Gemeenteblad van Almere. Je kunt hierop een abonnement nemen. Je krijgt dan per e-mail de bekendmakingen toegestuurd.

De vergunningsaanvraag en de daarbij behorende stukken liggen 6 weken vanaf de bekendmaking ter inzage. Als je de stukken wilt inzien, kun je een e-mail sturen naar info@almere.nl met het verzoek de stukken van deze aanvraag toe te zenden. Je hoeft dan niet naar het stadhuis te komen. Je kunt ook een afspraak maken om de stukken op het stadhuis in te zien. Je kunt hiervoor een afspraak maken bij de frontoffice van Vergunningen Toezicht & Handhaving (VTH), dit kan telefonisch 14 036 of via het contactformulier van de gemeente.

Je kunt binnen 6 weken vanaf de eerste dag van ter inzagelegging zienswijzen over de ontwerpbeschikking indienen bij Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere, t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, postbus 200, 1300 AE Almere. Je ingediende zienswijze kan aanleiding zijn om een voorgenomen besluit te laten aanpassen. Als dit zo is, dan informeert de gemeente je hierover schriftelijk.

Indien er een omgevingsvergunning wordt verleend, zal deze ook op het Gemeenteblad van Almere bekendgemaakt worden. In deze bekendmaking zal worden vermeld op welke wijze je daartegen beroep kunt aantekenen of een voorlopige voorziening kunt aanvragen bij de Rechtbank. De wettelijke grondslag hiervoor is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).