Direct naar paginainhoud

Verwerking van persoonsgegevens cameratoezicht

De gemeente Almere verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van haar inwoners. Dit doen wij op een zorgvuldige manier. Het is afhankelijk van de soort verwerking welke persoonsgegevens we verwerken en voor welk doel.

Doel

Cameratoezicht zetten we in als onderdeel van een pakket maatregelen om criminaliteit te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren. Het doel is minder sociale en fysieke overlast, een veiliger gevoel, een hogere pakkans, het voorkomen van strafbare feiten en het verbeteren van de leefbaarheid en beheer van de openbare ruimte.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de gemeente en van derden’ (AVG-artikel 6, lid 1, sub f) en op grond van een publiekrechtelijke taak als ook een wettelijk verplichting, namelijk: artikel 151c Gemeentewet (Gw).

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende persoonsgegevens:

  • Cameraopnames waarop mensen herkenbaar in beeld zijn gebracht.

Ontvangers

De gemeente Almere deelt op verzoek van de politie beelden met hen. De camerabeelden zijn (persoons)gegevens als bedoeld in de Wet politiegegevens (art. 151c lid 9 Gw). Leveranciers hebben toegang tot de beelden, de hard- en software voor onderhoud en beheer.

Doorgifte

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Bewaartermijnen

Als daar aanleiding toe is, maakt de gemeente Almere screenshots van gebeurtenissen. Die worden 28 dagen bewaard. Vervolgens worden de screenshots geautomatiseerd verwijderd en zijn ze voor niemand meer te raadplegen.

Als er concrete aanleiding bestaat om te vermoeden dat beelden noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit worden deze verwerkt onder verantwoordelijkheid van de politie en worden deze beelden bewaard zolang dat nodig is.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente Almere beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Vragen en aanvullende informatie

Meer informatie over de bescherming van je persoonsgegevens en de rechten die je hebt, kun je vinden in onze privacyverklaring. Heb je naar aanleiding daarvan nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de gemeente Almere via info@almere.nl.

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Almere met je persoonsgegevens omgaat, kun je contact opnemen met fg@almere.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening