Corona en cultuur

Coronapakket Cultuur

Wil je overleggen over een eventuele aanvraag voor het coronapakket cultuur, mail dan naar cultuurverberg dit@almere.nl. Wij brengen je dan in contact met de juiste persoon en geven je advies. Vanaf 1 februari 2021 kun je een aanvraag indienen bij subsidiebureauverberg dit@almere.nl.

Meer informatie/downloads

Ondersteuningsmaatregelen Almere / Coronapakket Cultuur Almere 2020-2021

De gemeente en het Cultuurfonds Almere willen de lokale cultuursector perspectief bieden tijdens deze coronacrisis. Dankzij een rijksbijdrage kunnen we de cultuursector in 2021 ondersteunen.

Dit budget is bedoeld voor de gehele Almeerse cultuursector, zowel de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur als de culturele organisaties, makers, culturele verenigingen en ondernemers die daar niet toe behoren. De gemeente springt financieel bij waar het water aan de lippen staat. Maar ook voorziet het pakket in het faciliteren van ruimte om te repeteren of uitvoeringen te geven, of het tijdelijk inhuren van extra personeel. Voor  de lange termijn is het nodig om te transformeren. Het doel van het Coronapakket Cultuur is om de culturele sector in Almere te helpen om ondanks de coronacrisis de sterke culturele sector te worden die de gemeente in het Cultuurplan Almere 2019-2024 ambieert. 

Lees meer op de pagina Coronapakket Cultuur

Andere maatregelen

Vanuit Almere, de MRA en de cultuurregio Flevoland zijn we nauw betrokken bij het overleg over de maatregelen die op de korte, middellange en lange termijn genomen moeten worden. Het Rijk en ook de provincie, rijksfondsen en grote private fondsen hebben inmiddels coulancemaatregelen aangekondigd. Vanzelfsprekend sluiten wij hier in Almere op aan. Deze maatregelen gelden voor alle culturele organisaties en makers die subsidie ontvangen van de gemeente en/of Cultuurfonds Almere.

Hieronder een overzicht van de maatregelen die wij als gemeente daarnaast nemen:

Prestatie-eisen en subsidievaststelling

Wij kunnen ons voorstellen dat culturele instellingen  als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 niet kunnen voldoen aan de aan  subsidie verbonden prestatie-eisen. Dit zal geen consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie. Bij vaststelling wordt subsidie niet teruggevorderd als prestatie-eisen niet worden gehaald als gevolg van maatregelen rond COVID-19.

Aanvulling voorschot subsidie 2020 tot 100%

Culturele instellingen die door de maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, kunnen wij op dit moment tegemoetkomen door indien gewenst het verleende voorschot van de subsidie op korte termijn aan te vullen tot 100%.

Ondersteuningsmaatregelen Provincie Flevoland

Vanaf 1 april 2021 kunnen theaters, podia, musea, amateurkunstverenigingen en individuele cultuurmakers ‘coronasubsidie’ aanvragen bij provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het nemen van nieuwe steunmaatregelen, om de gevolgen van corona voor de culturele sector zoveel mogelijk te beperken.

Cofinanciering ook voor poppodia

De cofinancieringsregeling voor Flevolandse (film)theaters en musea van vorig jaar is nu ook beschikbaar voor poppodia. Voorwaarde is dat de gemeente eenzelfde subsidie bijdraagt om de coronaschade te dekken. Deze incidentele subsidies zijn beschikbaar totdat het totale bedrag van € 500.000 is toegekend.

Aanpassingen producties culturele instellingen

Instellingen kunnen een bijdrage van maximaal € 25.000 krijgen. Dit voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen aan producties als gevolg van de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat deze instellingen al een provinciale subsidie hebben ontvangen, op basis van de cultuurnota 2017-2020 en/of 2021-2024.

Materiaalkosten voor amateurkunstverenigingen

Amateurkunstverenigingen kunnen een bijdrage van € 500 tot € 2.500 aanvragen. Het gaat om materiaalkosten die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstandsregel. Het huren van alternatieve (oefen)ruimte valt ook onder materiaalkosten.

Balkonscène-regeling voor individuele makers

Daarnaast wil de provincie kleinschalige professionele live-uitvoeringen met publiek mogelijk maken, als de coronamaatregelen dat weer toelaten. De nieuwe balkonscène-regeling stelt individuele makers daartoe in staat. Zij of hun verantwoordelijke rechtspersoon, kunnen tussen € 2.500 en € 15.000 aanvragen.

Aanvragen regeling

De regelingen voor aanpassingen van producties en materiaalkosten voor amateurkunstverenigingen en de balkonscène-regeling staan open tot en met 1 oktober 2021. Tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt. Vanaf 1 april 2021 staan de regelingen open en kunnen aanvragen worden ingediend. Meer informatie vind je op de website van de Provincie Flevoland .

Huidige maatregelen

Omdat het coronavirus nog teveel om zich heen grijpt, kondigde het kabinet aan dat Nederland tot en met ten minste 20 april in een lockdown blijft. Eén maatregel van de lockdown is de avondklok: iedereen die geen geldige reden heeft moet tussen 22.00 uur en 4.30 uur binnen zijn. Wij vragen de partners dan ook om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers, leerlingen, bezoekers, vrijwilligers en anderen tijdig jouw activiteiten kunnen verlaten om op tijd thuis te zijn.
Hieronder vind je meer informatie over wat de maatregelen betekenen voor culturele activiteiten en het bezoeken van culturele instellingen:

  • Theaters, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn gesloten voor publiek.
  • Bibliotheken zijn ook gesloten. Bij sommige bibliotheken kun je wel gereserveerde boeken afhalen of terugbrengen. Of je kunt er terecht voor bijvoorbeeld georganiseerde huiswerkbegeleiding. Bekijk de website van jouw bibliotheek wat mogelijk is.
  • Culturele locaties, zoals muziekscholen en centra voor de kunsten, zijn gesloten voor publiek. Je kunt hier als amateurkunstbeoefenaar niet repeteren, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren.

Wat mag wel?

  • Professionele gezelschappen en acteurs mogen repeteren en opnames (voor bijvoorbeeld livestreams) maken. Het wordt afgeraden om te zingen in groepen. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren.
  • Producenten in de audiovisuele sector mogen opnames maken voor bijvoorbeeld films, series, reclames en documentaires. Publiek is hierbij niet toegestaan. Dit mag in zowel studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.

Kijk voor alle informatie op rijksoverheid.nl/coronavirus

Ondersteuningsmaatregelen Rijk

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

Noodfonds OCW

Op donderdag 11 juni publiceerde de minister van OCW de voorwaarden waaronder het noodfonds cultuur (300 miljoen) ingezet kan worden. Een groot deel van het noodfonds is bestemd voor BIS instellingen en meerjarig gesubsidieerde gezelschappen door Fonds Podiumkunsten. BonteHond, Suburbia en Vis à Vis kunnen in ieder geval een uitkering uit dit noodfonds tegemoet zien. Een deel van dit noodfonds is bedoeld voor cruciale regionale infrastructuur. Podia die van landelijk belang zijn kunnen hier aanspraak op maken, mits ook de gemeente en provincie een financiële bijdrage leveren.  

Specifieke bijdrage gemeentefonds voor lokale culturele voorzieningen

Naast dit noodfonds is er ook een bedrag van 60 miljoen dat via het gemeentefonds beschikbaar komt voor alle gemeenten. Dit geld is bestemd voor financiële ondersteuning van de lokale en regionale culturele infrastructuur: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Voor de lokale media komt € 24 miljoen aan noodhulp beschikbaar. De VNG komt op korte termijn met een verdeelsleutel. Zodra er meer bekend is worden alle culturele partners van de gemeente persoonlijk geïnformeerd.

Overige handige informatie

 

Cultuurmakersfonds

Speciaal voor professionele makers die getroffen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus is er subsidie voor nieuwe projecten beschikbaar. Dankzij het burgerinitiatief #Doemeemetjeaow en een anonieme schenking is door het Prins Bernhard Cultuurfonds het Cultuurmakersfonds ingericht. De regeling is bedoeld voor stichtingen of collectieven in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren (performance, lezing) die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. De aan te vragen bedragen variëren van minimaal € 5.000 tot maximaal € 50.000, onder de voorwaarde dat het project gerelateerd is aan de coronacrisis.

Lees de regeling, voorwaarden en procedure