Skip to content

Corona en cultuur

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de culturele sector in heel Nederland. Ook in Almere is er geen enkele cultuurpartner die niet getroffen is. Hoe lang de crisis duurt en wat de werkelijke impact voor de Almeerse cultuursector zal zijn, kunnen we nu nog niet overzien. Duidelijk is in ieder geval dat de sector hulp nodig heeft.

Versoepeling maatregelen cultuur

Op 6 mei kondigde de Rijksoverheid aan dat de landelijke maatregelen omtrent het coronavirus langzaam maar zeker versoepeld worden, zolang het virus onder controle blijft. Dit betekent voor een deel van de culturele instellingen dat zij hun activiteiten (gedeeltelijk) kunnen hervatten, mits zij voldoen aan het protocol dat van toepassing is voor hun sector. Vanuit de landelijke overheid zijn richtlijnen voor de versoepeling gemaakt, die we graag hieronder toelichten.

Wat mag vanaf wanneer?

Vanaf 11 mei

 • kinderen t/m 12 jaar mogen onder begeleiding buiten samen activiteiten volgen
 • jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen samen buiten activiteiten volgen met 1,5 afstand
 • bibliotheken gaan weer open (mits maatregelen om 1,5 meter te garanderen)

Buitenactiviteiten

Het is vooralsnog alleen toegestaan om culturele activiteiten voor de jeugd buiten te organiseren, met de kanttekening dat voor groepen jongeren tot en met 18 jaar de anderhalve meter afstand gehandhaafd moet worden. Kleedruimtes (inclusief douches) en kantines blijven gesloten. Lessen kunnen tot 1 juni niet op muziekscholen en centra voor de kunsten gegeven worden, omdat deze vanwege het samenscholingsverbod niet open kunnen zijn.

Vanaf 1 juni

 • culturele instellingen (zoals concertzalen en theater) mogen open, onder voorwaarden:

  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand
  • bezoekers moeten reserveren
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert

 • musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen

Vanaf 1 juli

 • max. aantal bezoekers van culturele instellingen en georganiseerde samenkomsten uitgebreid naar 100 personen 

Evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten, blijven verboden tot 1 september.

Veiligheid en gezondheid voorop

Van de Rijksoverheid krijgen culturele organisaties zelf de verantwoordelijkheid over het opnieuw opstarten van de activiteiten. Daarmee aan jullie ook de taak om ervoor te zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt. Hierover hoeft geen verantwoording afgelegd te worden aan de gemeente, zolang dit gebeurt binnen de landelijke richtlijnen op basis van de adviezen van het RIVM.

Protocollen

Voor sommige sectoren, zoals de bibliotheken, zijn in overleg met de brancheorganisaties al protocollen gemaakt. Voor andere worden die uitgewerkt, zoals de cultuureducatie- en participatie. Wij adviseren jullie om de protocollen die op de eigen sector van toepassing zijn te bekijken, en deze voor jullie eigen locatie uit te werken. Elke locatie is anders, wat vraagt om aanpassingen op maat. Relevante informatie is o.a. hier te vinden:

Voor vragen kunnen culturele organisaties en -ondernemers contact opnemen met de gemeente via cultuur@almere.nl, of via de accounthouders.

Protocol uitwerking cultuureducatie- en participatie

Inmiddels hebben afgevaardigden van Cultuurconnectie, Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA en Koornetwerk Nederland branche specifieke aanvullingen gedaan op het protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. Het protocol én de uitwerking daarvan zijn hier terug te vinden: https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol.

Een van de onderwerpen die nader onderzoek vereist, is de afstand bij zang- en blaasinstrumenten vanwege de aerosolen in de lucht.

Coulancemaatregelen

Vanuit Almere, de MRA en de cultuurregio Flevoland zijn we nauw betrokken bij het overleg over de maatregelen die op de korte, middellange en lange termijn genomen moeten worden. Het Rijk en ook de provincie, rijksfondsen en grote private fondsen hebben inmiddels coulancemaatregelen aangekondigd. Vanzelfsprekend sluiten wij hier in Almere op aan. Deze maatregelen gelden voor alle culturele organisaties en makers die subsidie ontvangen van de gemeente en/of Cultuurfonds Almere.

Hieronder een overzicht van de maatregelen die wij als gemeente in ieder geval nemen:

Prestatie-eisen en subsidievaststelling

Wij kunnen ons voorstellen dat culturele instellingen  als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 niet kunnen voldoen aan de aan  subsidie verbonden prestatie-eisen. Dit zal geen consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie. Bij vaststelling wordt subsidie niet teruggevorderd als prestatie-eisen niet worden gehaald als gevolg van maatregelen rond COVID-19.

Aanvulling voorschot subsidie 2020 tot 100%

Culturele instellingen die door de maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, kunnen wij op dit moment tegemoetkomen door indien gewenst het verleende voorschot van de subsidie op korte termijn aan te vullen tot 100%.

Deadline indienen van de jaarverantwoording 2019 verschoven naar 1 juni 2020

We verschuiven de deadline voor het indienen van de jaarverantwoording naar 1 juni 2020. Indien dit ook dit niet haalbaar blijkt verzoeken we culturele instellingen om contact op te nemen met de afdeling cultuur.

Inventarisatie gevolgen cultuursector

Samen met Cultuurfonds Almere inventariseert gemeente Almere de gevolgen voor de Almeerse cultuursector. Instellingen, makers en andere kunnen via info@cultuurfondsalmere.nl of via accounthouders van de gemeente Almere aangeven waar zij tegenaan lopen.

Wat vindt u van onze website?