Direct naar paginainhoud
menu

Corona en cultuur

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de culturele sector in heel Nederland. Ook in Almere is er geen enkele cultuurpartner die niet getroffen is. Hoe lang de crisis duurt en wat de werkelijke impact voor de Almeerse cultuursector zal zijn, kunnen we nu nog niet overzien. Duidelijk is in ieder geval dat de sector hulp nodig heeft.

Maatregelen cultuursector

Regels voor culturele instellingen en bezoekers

Regels voor groepen 

Maximaal 4 personen of 1 huishouden mogen in een groep ergens heen of samen iets doen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Bijvoorbeeld met 4 vrienden boven de 18 jaar naar het theater. Of met een gezin van 2 volwassenen en 3 kinderen van 16, 12 en 10 naar een concert.

Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke plaatsen, binnen en buiten. Dat wil zeggen: op alle openbare plaatsen en in de buitenlucht.

Uitgezonderd van de maximale groepsgrootte van 4 zijn personen van alle leeftijden die repeteren of optreden. Zoals mensen die acteren, toneelspelen, dansen of muziek maken. 

Regels voor binnenruimtes met bezoekers op 1 plek

In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen en filmtheaters, concertzalen en podia geldt:

  • Maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (inclusief kinderen, exclusief personeel).
  • Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte.
  • Bezoekers zijn verplicht te reserveren, hebben een vaste zitplaats en er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats. Verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen moeten goed van elkaar gescheiden worden.
  • Er geldt een uitzondering op het maximum van 30 bezoekers bij het gebruik van verenigingsgebouwen (dus niet in theaters) voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.

Regels voor binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers

Regels voor musea, monumenten, bibliotheken, beeldentuinen en andere binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers:

  • Bezoekers houden onderling 1,5 meter afstand (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).
  • Bezoekers reserveren vooraf per tijdvak.  

Regels voor de horeca binnen culturele organisaties

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, ook die in culturele instellingen. Hier gelden geen uitzonderingen op.

Uitzondering 1,5 meter afstand bij toneel, dans, acteren en muziek

Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren. De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is. 

Blazers mogen spelen

Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

Wat is nog niet toegestaan?

Meezingen bij bijvoorbeeld concerten of bij kerkuitvoeringen is niet toegestaan.

Naast elkaar zitten in theaters en bioscopen

Theaters, bioscopen en filmtheaters en andere culturele locaties richten zelf de zalen in, om zo aan de richtlijnen en de 1,5 meter afstand te voldoen. Het is daarbij toegestaan dat mensen uit hetzelfde huishouden bij elkaar zitten.

Draag een mondkapje

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen op openbare plekken. Ook in musea, monumenten, theaters en concertzalen.

Tijdens bijvoorbeeld het toneelspelen, acteren, muziek maken of dansen is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Lees meer over het dragen van mondkapjes tijdens culturele activiteiten

Veiligheid en gezondheid voorop

Van de Rijksoverheid krijgen culturele organisaties zelf de verantwoordelijkheid over het opnieuw opstarten van de activiteiten. Daarmee aan jullie ook de taak om ervoor te zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt. Hierover hoeft geen verantwoording afgelegd te worden aan de gemeente, zolang dit gebeurt binnen de landelijke richtlijnen op basis van de adviezen van het RIVM.

Protocollen

Voor sommige sectoren, zoals de bibliotheken, zijn in overleg met de brancheorganisaties al protocollen gemaakt. Voor andere worden die uitgewerkt, zoals de cultuureducatie- en participatie. Wij adviseren jullie om de protocollen die op de eigen sector van toepassing zijn te bekijken, en deze voor jullie eigen locatie uit te werken. Elke locatie is anders, wat vraagt om aanpassingen op maat. Relevante informatie is o.a. hier te vinden:

De gemeente heeft geen rol in het goedkeuren van protocollen. Neem hiervoor contact op met uw brancheorganisatie. Kijk op mijncoronaprotocol.nl voor meer informatie. Wel ontvangt de gemeente uw protocol graag ter informatie. Voor vragen kunnen culturele organisaties en -ondernemers contact opnemen met de gemeente via cultuurverberg dit@almere.nl of via de accounthouders.

Protocol uitwerking cultuureducatie- en participatie

Inmiddels hebben afgevaardigden van Cultuurconnectie, Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA en Koornetwerk Nederland branche specifieke aanvullingen gedaan op het protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. Het protocol én de uitwerking daarvan zijn hier terug te vinden: https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol.

Een van de onderwerpen die nader onderzoek vereist, is de afstand bij zang- en blaasinstrumenten vanwege de aerosolen in de lucht.

Ondersteuningsmaatregelen Almere

Vanuit Almere, de MRA en de cultuurregio Flevoland zijn we nauw betrokken bij het overleg over de maatregelen die op de korte, middellange en lange termijn genomen moeten worden. Het Rijk en ook de provincie, rijksfondsen en grote private fondsen hebben inmiddels coulancemaatregelen aangekondigd. Vanzelfsprekend sluiten wij hier in Almere op aan. Deze maatregelen gelden voor alle culturele organisaties en makers die subsidie ontvangen van de gemeente en/of Cultuurfonds Almere.

Hieronder een overzicht van de maatregelen die wij als gemeente in ieder geval nemen:

Prestatie-eisen en subsidievaststelling

Wij kunnen ons voorstellen dat culturele instellingen  als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 niet kunnen voldoen aan de aan  subsidie verbonden prestatie-eisen. Dit zal geen consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie. Bij vaststelling wordt subsidie niet teruggevorderd als prestatie-eisen niet worden gehaald als gevolg van maatregelen rond COVID-19.

Aanvulling voorschot subsidie 2020 tot 100%

Culturele instellingen die door de maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, kunnen wij op dit moment tegemoetkomen door indien gewenst het verleende voorschot van de subsidie op korte termijn aan te vullen tot 100%.

Ondersteuningsmaatregelen Rijk

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

Noodfonds OCW

Op donderdag 11 juni publiceerde de minister van OCW de voorwaarden waaronder het noodfonds cultuur (300 miljoen) ingezet kan worden. Een groot deel van het noodfonds is bestemd voor BIS instellingen en meerjarig gesubsidieerde gezelschappen door Fonds Podiumkunsten. BonteHond, Suburbia en Vis à Vis kunnen in ieder geval een uitkering uit dit noodfonds tegemoet zien. Een deel van dit noodfonds is bedoeld voor cruciale regionale infrastructuur. Podia die van landelijk belang zijn kunnen hier aanspraak op maken, mits ook de gemeente en provincie een financiële bijdrage leveren.  

Specifieke bijdrage gemeentefonds voor lokale culturele voorzieningen

Naast dit noodfonds is er ook een bedrag van 60 miljoen dat via het gemeentefonds beschikbaar komt voor alle gemeenten. Dit geld is bestemd voor financiële ondersteuning van de lokale en regionale culturele infrastructuur: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Voor de lokale media komt € 24 miljoen aan noodhulp beschikbaar. De VNG komt op korte termijn met een verdeelsleutel. Zodra er meer bekend is worden alle culturele partners van de gemeente persoonlijk geïnformeerd.

Overige handige informatie

 

 

Cultuurmakersfonds

Speciaal voor professionele makers die getroffen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus is er subsidie voor nieuwe projecten beschikbaar. Dankzij het burgerinitiatief #Doemeemetjeaow en een anonieme schenking is door het Prins Bernhard Cultuurfonds het Cultuurmakersfonds ingericht. De regeling is bedoeld voor stichtingen of collectieven in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren (performance, lezing) die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. De aan te vragen bedragen variëren van minimaal € 5.000 tot maximaal € 50.000, onder de voorwaarde dat het project gerelateerd is aan de coronacrisis.

Lees de regeling, voorwaarden en procedure

Algemene informatie corona en Almere

Kijk voor alle informatie over corona in Almere, waaronder de noodverordening op almere.nl/coronavirus

Informatie voor ondernemers

Wat vindt u van onze website?