Coronapakket Cultuur Almere, 2020 en 2021

Op deze pagina vind je informatie over het Coronapakket Cultuur Almere. Samen met Cultuurfonds Almere en dankzij een Rijksbijdrage, ondersteunt de gemeente de Almeerse cultuursector. 

Hoe vraag je steun aan bij het Coronapakket Cultuur?

Vanaf 1 februari 2021 kunt u een aanvraag indienen bij subsidiebureauverberg dit@almere.nl.

 • Zit je in de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur (ABC)? Stuur dan een mail naar cultuurverberg dit@almere.nl
 • Zit je niet in de ABC? Neem dan contact op met het Cultuurfonds Almere via infoverberg dit@cultuurfondsalmere.nl
 • Na ontvangst gaan we vanuit de gemeente of het Cultuurfonds met je in gesprek om te kijken hoe we jou kunnen ondersteunen.

Meer informatie/downloads

Inleiding

Aanleiding

In een tijd waarin de samenleving veelal naar binnen gericht is, hebben onze inwoners de fantasie en verbeeldingskracht van de kunst nodig om hun horizon te verleggen. Wij zien gelukkig dat de Almeerse cultuursector veerkrachtig is. De culturele organisaties hebben alles omgegooid en aangepast op de 1,5 meter samenleving en blijven actief om Almere zo veel mogelijk inspiratie te bieden. De cultuursector landelijk, en ook in Almere verkeert in zwaar weer en de vooruitzichten voor 2021 zijn onzeker. Onze cultuursector in Almere is klein en compact: wij kunnen ons niet veroorloven dat er gaten vallen. De noodmaatregelen alleen zijn niet genoeg, we moeten óók investeren in de toekomst van de sector. Niet voor de organisaties zelf, maar voor onze inwoners.
Kunst geeft vleugels!
 
Door de extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur kunnen wij een pakket van steunmaatregelen ter beschikking stellen.

Samen met Cultuurfonds Almere hebben we de noden in de cultuursector in kaart gebracht. Onze eigen coulancemaatregelen, de corona impuls bij Cultuurfonds Almere in mei 2020, de noodmaatregelen van het Rijk en de provincie verlichten de nood, maar de verliezen lopen op. De veerkracht en de positiviteit die onze cultuursector in Almere liet zien voor de zomer maakt langzamerhand plaats voor een gevoel van angst en zorg. Het einde is nog lang niet in zicht, zeker nu we zien dat de beperkende maatregelen voortduren.
 
Tegelijkertijd met het Coronapakket Cultuur starten wij met de meerjarige subsidiering volgens het Cultuurplan 2021-2024. Achtentwintig kleine en grote organisaties vormen de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur en kunnen dus rekenen op onze steun. Met de meerjarige subsidie is er financiële zekerheid van waaruit zij kunnen werken. De culturele sector is echter veel groter dan de meerjarig gesubsidieerde sector. Er zijn organisaties en initiatieven die van groot belang zijn voor het culturele klimaat in onze stad, maar niet door de gemeente gesubsidieerd worden. Wij vinden dat deze organisaties, waarmee wij geen subsidierelatie hebben, in de tijd van beperkingen juist ook onze steun verdienen. Dit geven wij samen met Cultuurfonds Almere vorm.
 
Het Coronapakket Cultuur Almere is nodig: nu, om de sector te helpen in de komende tijd, maar ook ter voorbereiding op de toekomst, als de coronacrisis overwonnen is. Wij willen de cultuursector ondersteunen in de transformatie die hard nodig is.

Het Coronapakket Cultuur Almere

Het Coronapakket Cultuur Almere biedt perspectief aan de hele Almeerse cultuursector, de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur en de culturele organisaties, makers en cultureel ondernemers die daar (nog) niet toe behoren, op maat en flexibel. We bieden perspectief: Financieel, door bij te springen waar het water aan de lippen staat. Maar ook in het faciliteren van ruimte om te repeteren of uitvoeringen te geven, of het tijdelijk inhuren van extra personeel.
Op de lange termijn is er voor de cultuursector een transformatie nodig. Nieuwe manieren van produceren en nieuwe verdienmodellen moeten nog uitgevonden worden. Ook daarvoor kan de sector een beroep doen op het Coronapakket. Het doel van het Coronapakket Cultuur is om de culturele sector in Almere te helpen de sterke culturele sector te worden die we in het Cultuurplan Almere 2019-2024 ambiëren.

Het Coronapakket Cultuur beslaat drie sporen:

 1. overleven: noodmaatregelen voor voortbestaan culturele basisinfrastructuur
 2. overbruggen: cultuur mogelijk maken: juist ook binnen de geldende beperkingen
 3. transformeren: duurzame ondersteuningsmaatregelen met het oog op de toekomst

Deze aanpak sluit aan bij de landelijke lijn: naast noodhulp om te overleven ook investeren om transformatie mogelijk te maken. De Raad van Cultuur heeft het over de “wendbare en weerbare culturele en creatieve sector” en pleit ervoor de cultuursector ruimte en vertrouwen te geven om nieuwe vormen te ontwikkelen. In de toekomst zullen nieuwe publieksbenaderingen en verdienmodellen noodzakelijk zijn. Uitgangspunt van het Coronapakket Cultuur is dat er niet wordt gedubbeld met andere maatregelen. Ook wordt getoetst of de betreffende instelling levensvatbaar is.

 

 

2.1 Overleven: noodmaatregelen voor voortbestaan culturele basisinfrastructuur

Het doel van spoor 1: Overleven is om de culturele basisinfrastructuur van Almere, 28 kleine en grote organisaties, overeind te houden, echte noodsteun dus. We willen hierbij maatwerk leveren en flexibel kunnen opereren, afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus. We hebben dan ook een subsidieregeling ontworpen die ruim(hartig) is opgezet. Wel kaderstellend, maar binnen de kaders met ruimte voor maatwerk. Doordat we nauw contact hebben met de organisaties, weten we wat er speelt en kunnen we op maat ondersteuning bieden. We voorkomen daarbij dat er sprake is van ongelijke behandeling. We houden de “temperatuur”
voortdurend bij en zullen afwegen welke maatregelen op welk moment het meest noodzakelijk zijn. We werken met een aanvraagformulier waardoor we de noodzaak helder krijgen en dubbele steun wordt voorkomen. Het budget kan niet worden overschreden omdat we werken met een subsidieplafond. De coördinatie van de uitvoering van spoor 1 ligt bij de gemeente.
 

 

2.2 Overbruggen: cultuur mogelijk maken, juist ook binnen de geldende beperkingen

Dit spoor delen we op in twee delen: het eerste deel is voor de culturele sector in brede zin. Hier staat het praktisch faciliteren in de periode van beperkingen voorop. Het tweede onderdeel is voor de niet-gesubsidieerde culturele sector (professionals en amateurs). We willen voorkomen dat waardevolle mensen of organisaties de culturele sector verlaten. We willen voorkomen dat de cultuurparticipatie wegvalt.

A. FACILITEREN

Om de tijd van coronabeperkingen te overbruggen faciliteren we de sector in praktische zaken. Hierbij denken we aan:

 •  Het faciliteren van grotere repetitieruimtes voor amateurkunstverenigingen waar op 1,5 meter repetities en verenigingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld in samenwerking met het Almeerse bedrijfsleven.
 • Het subsidiëren van de organisatie voor het inhuren van extra personeel om corona roof activiteiten te begeleiden
 • Het subsidiëren van of garant staat voor aanschaf van digitale apparatuur, schermen, streaming-instrumenten
 • Het subsidiëren van of garant staan voor aanschaf of huur van podia, tribunes, kleedruimtes, tenten

De coördinatie van de uitvoering van het eerste deel van dit spoor ligt bij de gemeente. Via een vragenlijst zal dubbeling worden voorkomen.

B. CORONA IMPULS II BIJ CULTUURFONDS ALMERE

We denken hierbij onder andere aan:

 • Het ondersteunen van bijvoorbeeld een dansevenement in de buitenlucht door creatief ondernemers
 • Het ondersteunen van een drive-in bioscoop
 • Het ondersteunen van educatieve projecten in de klas
 • Het ondersteunen van een corona-proof cultuurarrangement, samen met het bedrijfsleven

Vanwege het grote aantal aanvragen bij de eerste Corona Impuls tijdens de lockdown in mei en juni van dit jaar, zet Cultuurfonds Almere een tweede impuls op. Deze is bedoeld voor de cultureel ondernemers en cultuurmakers die niet in de basisinfrastructuur van de gemeente zijn opgenomen. Op deze manier kan de gehele culturele sector in beweging blijven: plannen maken én uitvoeren. Kunst en cultuur kunnen geproduceerd blijven, er kunnen bijzondere
nieuwe projecten plaatsvinden die cultuur dichtbij de Almeerders kunnen brengen. Ook kan een begin worden gemaakt met de transformatie waar Cultuurfonds Almere de functie van katalysator heeft: andere samenwerkingen, nieuwe technieken, een nieuwe publieksbenadering. Er wordt een snelloket ingericht: een snelle beslissing en dus een snelle uitvoering. De Corona Impuls II is aanvullend op andere steunmaatregelen.
 

2.3 Transformeren: duurzame ondersteuningsmaatregelen met het oog op de toekomst

Dit spoor is gericht op de toekomst. De oude methodes van voor de crisis matchen niet meer met
de toekomst, wij als overheid én de culturele sector moeten daar antwoorden op vinden. We geven ruimte aan experimenten en ontwikkeling. We maken aanpassingen mogelijk in de hardware, in de faciliteiten, in de bedrijfsvoering. De investeringen zijn bestemd voor de organisaties in de culturele basisinfrastructuur die we faciliteren in het voorbereiden op de toekomst. Het zijn dus duurzame ondersteuningsmaatregelen.

We denken hierbij aan:

 • Het subsidiëren van experimentele projecten: nieuwe concepten, nieuwe manieren om publiek te bereiken, om activiteiten toegankelijk te maken etc.
 • Het subsidiëren van expertise om de transformatie te begeleiden
 • Het subsidiëren van projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsvoeringsmodellen: anders produceren, nieuwe concepten, andere verdienmodellen, etc.
 • Het subsidiëren van projecten waarbij (internationale) kennisuitwisseling plaats vindt over toekomstige culturele concepten.

De coördinatie van de uitvoering ligt bij de gemeente.

Budget

We stellen een subsidieplafond in voor het gehele budget €1.435.000 euro.Daarnaast zorgen we voor een goede verdeling tussen de verschillende sporen. De schotten tussen de sporen gieten we echter niet in beton. We leveren maatwerk en geven het geld uit daar waar het noodzakelijk is.

Spoor

Bedrag

Voor wie

Uitvoering

1. Overleven€ 345.000Culturele infrastructuurGemeente
KAF€ 105.000Huurverlaging reeds gedaanGemeente
Subtotaal€ 350.000  
  Faciliteren AlmereGemeente
2. Overbruggen€ 400.000Corona Impuls II
Cultuurfonds
Faciliteren Almere
Culturele sector
Cultuurfonds Almere

Gemeente
3. Transformeren€ 585.000Culturele basisinfrastructuurGemeente

Toelichting KAF

Toelichting KAF: Binnen dit budget heeft de Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) reeds €105.000 “ontvangen” door een eenmalige huurverlaging om een steunmaatregel van het Fonds Podiumkunsten te matchen.

Hoe moet een subsidieaanvraag voor het Coronapakket Cultuur gemeente Almere worden ingediend?

De subsidieaanvraag moet bestaan uit:  

 1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 2. Een (activiteiten)plan met een overtuigende toelichting op (één van) de drie sporen waarbinnen subsidie wordt aangevraagd en waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan een of meer van de in artikel 7 lid 2 genoemde criteria. De aanvraag is voldoende concreet met betrekking tot de uit te voeren activiteiten. De activiteiten vangen aan voor 31 december 2021 en eindigen uiterlijk 31 december 2022.
 3. Een sluitende begroting inclusief toelichting, waarbij sprake is van een redelijke verhouding tussen de kosten en de (omvang van) de activiteiten.
 4. Indienen bij subsidiebureauverberg dit@almere.nl 

NB. Het is het meest efficiënt als je je aanvraag met iemand van het team cultuur bespreekt voordat je een aanvraag indient. Stuur voor het maken van een afspraak een mailtje naar cultuurverberg dit@almere.nl. Als onderdelen ontbreken, kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden. Laat alles dus even checken door iemand van het team cultuur van de gemeente, voordat je formeel een aanvraag indient bij subsidiebureauverberg dit@almere.nl