Stedelijke cultuurtafel toekomst van cultuur in Almere

Vragen en antwoorden

Inleiding

Tijdens de Stedelijke Cultuurtafel op 9 december 2020 ging wethouder Hilde van Garderen samen met ambtenaren van de gemeente Almere en het Cultuurfonds in gesprek met de stad. Meer dan tachtig mensen namen deel aan deze online bijeenkomst, onder wie instellingen uit de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur en andere cultuurmakers, verenigingen en geïnteresseerden. 

Ervaringen over cultuur maken en beleven in coronatijd werden volop uitgewisseld. Bekijk onderaan deze pagina de bijeenkomst terug

Op deze pagina vind je een overzicht van vragen die op 9 december gesteld werden. 

Alle informatie over het Coronapakket Cultuur van de gemeente Almere is te vinden op de cultuurpagina van de gemeente: almere.nl/cultuur. Hier vind je onder meer de link naar de regeling, en de Powerpoint over het pakket die getoond werd tijdens de Cultuurtafel.

Voor informatie over de Corona Impuls II van het Cultuurfonds Almere kun je terecht op de website van het Cultuurfonds: cultuurfondsalmere.nl/. Meld je via de website aan voor de nieuwsbrief of stuur een mail naar info@cultuurfondsalmere.nl om op de hoogte te blijven van deze impulsgelden.

Het Corona Pakket Cultuur in het kort

Het Coronapakket Cultuur van de gemeente Almere beslaat drie sporen: 

 1. overleven: noodmaatregelen voor voortbestaan culturele basisinfrastructuur
 2. overbruggen: cultuur mogelijk maken: juist ook binnen de geldende beperkingen
 3. transformeren: duurzame ondersteuningsmaatregelen met het oog op de toekomst

Vragen en antwoorden

Hoe vraag je steun aan bij het Coronapakket Cultuur?

 • Zit je in de ABC (Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur)? Stuur dan een mail naar cultuur@almere.nl om aan te geven dat je een aanvraag wilt doen. 
 • Zit je niet in de ABC? Neem dan contact op met het Cultuurfonds Almere via info@cultuurfondsalmere.nl
 • Na ontvangst gaan we vanuit de gemeente of het Cultuurfonds met je in gesprek om te kijken hoe we jou kunnen ondersteunen. 
   

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het Coronapakket Cultuur?

In een gesprek nemen we door wat je nodig hebt en binnen welk spoor van het coronapakket het past: 

 • spoor 1: het voortbestaan van de organisatie is in gevaar door de coronamaatregelen
 • spoor 2: de organisatie moet extra kosten maken vanwege de coronamaatregelen
 • spoor 3: de organisatie overtuigt in de noodzaak om te transformeren om voorbereid te zijn op de toekomst na de coronacrisis

Vervolgens kijken we of je plan voor financiële steun voldoet aan de volgende criteria: 

 1. Inhoud: past de activiteit binnen de doelstelling van deze subsidieregeling?
 2. Financiële kwaliteit: is er evenwicht tussen de kosten en de omvang van de activiteiten; is het haalbaar; is de organisatie levensvatbaar; kunnen we de kosten en de activiteiten controleren, hoe zit de financieringsmix in elkaar? 
 3. Urgentie: is de financiële hulp noodzakelijk, ook in relatie tot het eigen vermogen van de organisatie? Is er financiële, artistieke, facilitaire, organisatorische nood of aanwijsbare behoefte?
 4. Perspectief: wat is de waarde van de financiële steun op langere termijn?

 

Wordt er gelet op een gezonde balans tussen de toekenning aan grote(re) instellingen en kleine(re) instellingen en zelfstandigen?

Wij hebben binnen het Coronapakket aandacht voor de hele cultuursector, zowel de grotere organisaties in de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur, als de zelfstandige makers en kunstenaars. 

De zelfstandige makers en kunstenaars kunnen terecht bij Cultuurfonds Almere. ABC-organisaties kunnen kunstenaars en cultureel ondernemers uit Almere inhuren voor projecten die gefinancierd worden uit het Coronapakket Cultuur. De vraag van Paul Macco (Collage) om je te melden als je als kunstenaar voor de klas wil staan, is daar een mooi voorbeeld van.

Er is zowel binnen de reguliere structuur als binnen het Coronapakket Cultuur sprake van een zekere balans ten opzichte van de ingediende plannen. Deze komt onder meer tot stand door de balans tussen ABC en niet-ABC. Voor Cultuurfonds Almere geldt verder ook dat er in de beoordeling gekeken wordt naar de balans in een breder spectrum. Denk hierbij aan spreiding over stadsdelen, disciplines, amateur en professional, budgetgrootte en insteek/concept. In de reguliere reguliere regeling van Cultuurfonds Almere wordt er daarnaast nog gekeken naar spreiding over het jaar bij.

Is het mogelijk om meerdere plannen in te leveren?

Ja, daar zijn geen restricties voor. Wel is er vooralsnog niet meer dan 1,4 miljoen te besteden. Er is een subsidieplafond ingesteld. 

Mag mijn aanvraag ook bestaan uit alle drie de sporen/fases?

Ja, er zijn geen schotten tussen de sporen. We kunnen het beste in een gesprek kijken hoe je de aanvraag voor steun “aanvliegt”.

Kunnen we ook met meerdere organisaties steun aanvragen?

Wij willen graag de samenwerking binnen de cultuursector stimuleren en faciliteren.
Tijdens de Cultuurtafel werd al duidelijk dat DOCA (Directie Overleg Cultuur Almere) hierin ook een rol ziet. Samenwerken is geen voorwaarde bij het Coronapakket, maar kan een grote meerwaarde zijn. Wij zien dan ook graag aanvragen van samenwerkende organisaties tegemoet. 

Wij zullen daar ook zelf aandacht aan geven in samenwerking met Cultuurfonds Almere, daar waar mogelijk verbinden we  verschillende aanvragen en aanvragers. 
 

Zit er een einddatum gekoppeld aan het aanvragen van een bijdrage voor transformatie?

De activiteiten mogen doorlopen t/m 2022. De aanvragen moeten wel binnen zijn vóór 1 december 2021.

Kan het transformatiepakket worden ingezet voor de opschaling en toekomstbestendig maken van de organisatie?

Ja, graag zelfs. Het kan goed zijn dat deze crisissituatie om een andere manier van werken en een andere bedrijfsvoering vraagt. We ondersteunen graag nieuwe strategieën omdat het perspectief biedt voor de toekomst en kunst dichterbij Almeerders brengt. Deel je proces en opbrengsten ook met anderen, want nieuwe ontwikkelingen zijn interessant voor de hele sector.

 1. Als ABC kun je het beste een mailtje sturen naar cultuur@almere.nl en dan neemt iemand van het cultuurteam van de gemeente contact met je op en kijken we hoe je het beste ondersteuning aan kunt vragen. Voor alle andere aanvragers geldt: meld je bij Cultuurfonds Almere.
 2. Vergeet ook niet je collega’s in de sector. Vraag even rond of meer mensen dezelfde omwenteling willen maken, niet alleen tijdens corona maar ook daarna. Je zou bijvoorbeeld een expertmeeting kunnen organiseren met professionals die niets anders doen dan buitenactiviteiten organiseren. Denk aan de evenementenbranche, maar ook aan Vis á Vis etc. Je kunt met de subsidie ook experts inhuren. Juist in de branche waarin mensen nu veel thuis zitten en het niet te druk hebben om tijd vrij te maken, is het een mooie gelegenheid om kennis in te huren. 

 

Kun je voor transformatie de kosten voor werkzaamheden opvoeren als je alleen met vrijwilligers werkt?

Het behoort zeker tot de mogelijkheden om een bijdrage aan te vragen voor kosten voor werkzaamheden die gemaakt worden ten behoeve van transformatie. Ook als je alleen met vrijwilligers werkt. Voor alle aanvragen geldt: neem even contact op met cultuur@almere.nl, dan bespreken we voor het indienen je plan en aanvraag.

Als amateurgezelschap hebben we te maken met een enorme verliespost omdat betaalde optredens niet mogelijk zijn, terwijl kosten voor bijvoorbeeld de dirigent doorlopen. Zijn er mogelijkheden om ondersteuning te ontvangen voor het dragen van deze lasten?

Ja, dit zijn bij uitstek kosten die in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit het Coronapakket Cultuur. Dergelijke kosten vallen onder spoor 1: overleven.

Wanneer er met de huidige coronamaatregelen geen geschikte ruimte voorradig is voor een amateurclub om bij elkaar te komen, kan de gemeente dit dan faciliteren? Wat zijn de criteria?

Wij zien nu drie mogelijkheden:

 1. Tijdens de cultuurtafel zijn er door culturele instellingen ruimtes aangeboden. Neem contact op om te kijken of het voor jullie geschikt is. Zo ja, wat is de huurprijs? Omdat het belangrijk is dat de inkomsten niet stil vallen, wordt er van de culturele partners niet verwacht dat ze ruimte (bijna) gratis ter beschikking stellen. Het Coronapakket Cultuur is nu juist bedoeld om die inkomsten op gang te houden. Dus voor de huurkosten kun je steun aanvragen. 

Ben je geen ABC-er? Dan stuur je een mail naar het Cultuurfonds Almere en ga je in gesprek met één van de scouts van Cultuurfonds Almere. Het kan zijn dat zij nog iets voor je weten, of het Cultuurfonds kan je subsidie geven om de (extra) huur te betalen. Mocht dit niet lukken, dan neemt het Cultuurfonds contact met ons als gemeente op om te kijken of er een (gemeentelijk) gebouw ter beschikking is dat je kunt gebruiken.

 

Een geschikte repetitie ruimte vinden blijkt een behoorlijk klus. Op dit moment is het zo dat er buurthuizen zijn die een strikter beleid hanteren dan de RIVM richtlijnen waardoor het heel lastig is om ruimte te vinden. Hoe vind ik een geschikte ruimte?

Samen met het Cultuurfonds gaan we aan de slag om een overzicht te maken van beschikbare oefen- en speelruimtes. Maar aarzel niet om contact met ons op te nemen hierover. Stuur een mailtje naar cultuur@almere.nl met informatie over wat je nodig hebt: hoeveel m2, hoeveel mensen, etc.  

Sommige buurthuizen hebben meerdere functies en bedienen verschillende doelgroepen. Niet alle activiteiten zijn met elkaar te combineren: er moeten daarom keuzes worden gemaakt, waarbij de RIVM-richtlijnen vanzelfsprekend het uitgangspunt vormen. De Schoor geeft in de buurthuizen bijvoorbeeld voorrang aan activiteiten voor de meest kwetsbare doelgroepen (zoals dagbesteding). Wie vragen heeft over de beschikbaarheid van De Schoor kan het beste per e-mail contact leggen met de sociaal beheerder van een locatie. Kijk voor contactgegevens op deschoor.nl.

Kunnen leegstaande winkelpanden beschikbaar worden gemaakt?

Op dit moment kunnen we de haalbaarheid van dit idee niet goed inschatten, omdat veel winkelpanden van vastgoedeigenaren zijn. We zijn momenteel aan het kijken wat er mogelijk is. Mocht je zelf al contacten hebben gelegd hiervoor, deel ze met ons of de andere deelnemers aan deze Cultuurtafel,  velen hebben hun emailadres in de chat achtergelaten. Mocht je niet verder komen, laat het weten op cultuur@almere.nl, dan helpen wij je verder.

Ik wil ad hoc projecten kunnen uitvoeren op verschillende plekken in de wijken. Kan de gemeente iets betekenen t.a.v. het vergunningenbeleid?

Ja, dat kan maar zolang de coronamaatregelen van kracht blijven, zijn de mogelijkheden voor activiteiten beperkt. Om de toeloop van bezoekers te vermijden is het vooralsnog niet mogelijk om activiteiten in de openbare ruimte te organiseren. Wel hebben we tijdens de bijeenkomst toegezegd om te kijken naar mogelijkheden voor spontane pop-up voorstellingen als de restricties voorbij zijn.

Wanneer er versoepeling optreedt van de coronamaatregelen, liggen er voor de kleinschalige pop-up activiteiten in de wijken juist kansen. Deze zijn binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) namelijk vrijgesteld van een vergunning (denk aan max 150 aanwezigen en zonder plaatsing grotere bouwwerken op de openbare weg). Kijk voor de specifieke regels van de APV van de gemeente op almere.nl,. Maar nogmaals: op dit moment gelden er strikte maatregelen vanwege corona.

Als er een vergunning is, moet Citymarketing hier dan ook nog mee akkoord gaan?

Nee, Almere City Marketing speelt hierbij geen rol.

Vragen over cultuurfonds Almere

Als ik een aanvraag wil doen voor het Floriadebudget, moet ik dan ook op de Floriade aanwezig zijn?

Het Floriadebudget van Cultuurfonds Almere is onder meer beschikbaar voor projecten op en rond de Floriade, voorafgaand en tijdens het evenement. Meer informatie lees je op de website  cultuurfondsalmere.nl of neem contact met het Cultuurfonds op via info@cultuurfondsalmere.nl en dan beantwoorden zij de vragen.

Ik presenteer een plan aan de Floriade. Wie van ons doet de aanvraag?

De aanvrager is altijd een Almeerse culturele organisatie, niet de Floriade. Wel is het aan te raden om de plannen op voorhand ook bij hen kenbaar te maken en de samenwerking op te zoeken. Ook wanneer het plan niet op en/of tijdens de Floriade wordt uitgevoerd.

Wat zijn de gevraagde percentages van cofinanciering, en hoe strikt worden die gehanteerd?

In basis geldt er vanuit Cultuurfonds Almere een bijdrage van maximaal 50%, al dragen we bij voorkeur 25% of minder bij per project. Voor amateurkunstprojecten tot €7.500 en de Corona Impuls maken we hier een uitzondering op en dragen we net als met de eerste impuls van april maximaal 75% bij van de kosten. Dit wordt bij indiening en bij de verantwoording beoordeeld en is dus vrij strikt.

Algemene vragen

Is er in Almere een bundeling van alle amateurkunst, ZZP’ers enzovoort?

Er is in Almere niet zoiets als een vereniging of sociëteit voor alle amateurs of ZZP’ers. Wel beschikt Cultuurfonds Almere over een groot netwerk binnen Almere en organiseren zij met regelmaat inloopspreekuren, bijeenkomsten waarin je collega’s en verwante organisaties kunt ontmoeten.