Direct naar paginainhoud
menu

Uitleg meerjarige subsidie aanvragen voor Cultuur

De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag is 30 juni 2020. Instellingen kunnen voor verschillende perioden subsidie aanvragen: één, twee of vier jaar. Nieuwe aanvragers adviseren wij een aanvraag op te stellen voor maximaal twee jaar.

Tot en met 30 juni 2020 kunt u een aanvraag indienen voor de financiering van activiteiten in:

  • het jaar 2021
  • de periode 2021-2022
  • de periode 2021-2024

Alle voorwaarden van de meerjarige subsidie vindt u op de pagina Nadere regels cultuur van het Subsidiebureau.

Aanvraagformulier meerjarige subsidie

De gemeente Almere stapt in de loop van dit jaar over op een digitaal aanvraagformulier dat u online kunt invullen. Helaas is dit nieuwe formulier niet vóór 30 juni 2020 beschikbaar.

We werken om die reden dit jaar nog met het bestaande aanvraagformulier (versie juni 2020).  

Bij onderdeel 5 vult u in voor welke periode u subsidie aanvraagt (begin- en einddatum) en vinkt u het type subsidie aan dat u wilt aanvragen: jaarlijks of meerjarig.

Bij de vragen naar doel en resultaat, doelgroep, locatie, aantallen deelnemers, bezoekers en samenwerkingspartners kunt u volstaan met de mededeling: zie activiteitenplan.

Begroting

Op de pagina van Cultuur staat een voorbeeld van een begroting. Het gebruik van dit formulier is geen verplichting. Het is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen begroting.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over de regeling of feedback wilt op uw conceptaanvraag, kunt u een afspraak maken met uw contactpersoon bij de gemeente. Zie hiervoor dit schema. Tip: plan deze afspraak zo spoedig mogelijk, zodat u voldoende tijd hebt om de feedback te verwerken in uw definitieve plan.

Maatregelen tegen coronavirus

Op dit moment valt niet precies in te schatten welke invloed de maatregelen tegen het coronavirus gaan hebben op het culturele leven vanaf 2021. We vragen u om in uw activiteitenplan rekening te houden met deze maatregelen en in te spelen op de gevolgen ervan voor uw programma en uw bedrijfsvoering. Na een eventuele toekenning van subsidie krijgt u tot 1 juli 2021 de gelegenheid om uw plannen waar nodig aan te passen aan eventuele toekomstige maatregelen of veranderde omstandigheden.

Indienen aanvraag

Uw aanvraag stuurt u uiterlijk 30 juni 2020 naar subsidiebureauverberg dit@almere.nl en naar uw contactpersoon bij de gemeente. Vermeld als onderwerp 'subsidieaanvraag'. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging.

Planning

In de zomermaanden vindt de beoordeling van uw aanvraag plaats. Daarna volgt de besluitvorming over de subsidieaanvragen. In september 2020 informeren wij u telefonisch over het voorgenomen besluit. De bevestiging van de subsidieverlening volgt nadat de Programmabegroting 2021 is vastgesteld in de raad (medio november 2020). Het formele verleningsbesluit ontvangt u uiterlijk 31 december 2020.

Concept voorbeeldbegroting

Wat vindt u van onze website?