Direct naar paginainhoud

Veelgestelde vragen: ‘Op weg naar Floriade 2022’

Informatiebijeenkomst 17 november 2021

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden ‘Op weg naar Floriade 2022’ en het verslag van de informatiebijeenkomst van 17 november 2021. Ook kun je de video van de informatiebijeenkomst bekijken. Voor algemene informatie over de Floriade kijkt u op www.floriade.com

Veelgestelde vragen en antwoorden

Om de vragen en antwoorden te bekijken, klik je op de grijze balk. 

Vergunning

 Wat houdt de evenementenvergunning aanvraag in?

De evenementenvergunning wordt aangevraagd voor het houden van het evenement Floriade Expo 2022. In de vergunningaanvraag geeft de Floriade BV aan hoe zij het evenement veilig organiseren, welke medische inzet (EHBO) wordt gepleegd, hoe de aankomst en het vertrek van bezoekers wordt gemanaged, geluidshinder wordt beperkt en hoe zij het afval van het evenement verwerken. Daarvoor worden ingediend: Veiligheidsplan, Mobiliteitsplan, Geluidsplan en Afvalplan.

Wanneer is de evenementenvergunning goedgekeurd?

Op 8 maart 2022 is de evenementenvergunning verleend door de burgemeester.

Wat kan ik doen als ik bezwaar heb over de inhoud van de vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. In de vergunning staat vermeld hoe u dat kunt doen. De vergunning is op te vragen via info@almere.nl

Zal er ook beveiliging worden ingezet op Floriade?

Ja, de Floriade zet beveiliging in om het evenement te beveiligen, zowel in de opbouwfase, tijdens de Expo zelf en in de afbouwfase is er telkens sprake van beveiliging. Gedurende de hele periode van de Expo wordt dagelijks afgestemd op de kaartverkoop: hoe drukker, des te hoger de inzet van de beveiliging.

Als de plannen op te vragen zijn en openbaar dan weten kwaadwillende dat toch ook?

In de openbare versie van de plannen zijn passages weggelaten waar kwaadwillende hun ‘voordeel’ mee kunnen doen.

Zijn deze plannen gemaakt door de Floriade 2022 BV of door de gemeente Almere?

Het veiligheidsplan, geluidsplan en het afvalplan zijn volledig gemaakt door de Floriade 2022 BV. De gemeente Almere en hulpdiensten hebben in het kader van de beoordeling hun feedback op de plannen gegeven.
Het mobiliteitsplan is hoofdzakelijk door de Floriade 2022 BV opgesteld. Daarbij heeft de gemeente wel belangrijke input geleverd en zijn een aantal keuzes gezamenlijk gemaakt. Omdat de gemeente bijvoorbeeld ook infrastructuur voor het evenement aanlegt, zijn de taken en rollen op het gebied van mobiliteit wat meer met elkaar verweven. Om het mobiliteitsplan toch onafhankelijk te toetsen, wordt dat plan niet alleen beoordeeld door de verkeerskundigen van de gemeente, maar kijkt ook een externe deskundige mee.

Waarom wordt voor de Floriade een evenementenvergunning aangevraagd en wordt dit niet aangemerkt als een pretpark?

Dit vanwege het belang bij een eventueel onderscheid in toegangsmogelijkheden vanwege coronamaatregelen.
De Floriade bevindt zich wat deze vraag betreft in een enigszins ‘grijs gebied’. Vanwege de tijdelijkheid is het aan te merken als een evenement. Tegelijkertijd is de tijdelijkheid wel van dien aard dat je kan spreken van een permanente inrichting zoals een pretpark (die in één jaar misschien wel evenveel geopend zijn). Omdat de Floriade qua veiligheid en mobiliteit meer het karakter heeft van een evenement, is de keuze gemaakt om deze als evenement aan te merken (net als de vorige edities). Voor meer duidelijkheid over coronamaatregelen, zie verderop op deze pagina.

Bereikbaarheid Floriade

Hoe is het Floriadeterrein bereikbaar?

Lopend, per fiets, boot, trein, bus en georganiseerd vervoer per touringcar. Ook met de auto is het terrein bereikbaar vanaf de aangegeven parkeerplaatsen. Meer informatie is te vinden op floriade.com

Zijn er kosten verbonden aan het vervoer met de boot?

Ja, de boot van en naar Floriade vanaf de Esplanade kost geld. Zie Floriade.com voor de kosten.

Kan je vanuit Nobelhorst, te voet, een shuttlebus nemen naar Floriade?

Nee, dat is in principe niet de bedoeling. Er wordt niet voorzien in een voetgangers verbinding tussen Nobelhorst en het parkeerterrein.

Waarom is de prognose voor het bezoek dat per trein komt zoveel verlaagd?

De prognose is aangepast aan de meest recente inzichten. Diverse zaken spelen hierbij een rol, zoals de verwachting dat een groter aandeel bezoekers voor de eigen auto kiest vanwege de beeldvorming rond openbaar vervoer en het coronavirus.

Kunnen Almeerders al eerder dan 14 april de kabelbaan gebruiken? Zo ja, per wanneer en hoe?

De kabelbaan gaat tegelijk open met de opening van de Floriade Expo 2022, op 14 april 2022. Vanaf die dag is de kabelbaan, in combinatie met een entreeticket Floriade te gebruiken. In elk entreeticket is een enkele reis kabelbaan inbegrepen.

Is het ook mogelijkheid om anders dan de kabelbaan te nemen vanaf de Steiger-ingang om het terrein op te gaan?

Vanaf de zuidoostelijke entree is ook een looproute aanwezig.

Kan ik, als bezoeker die met de fiets of lopend kom, gebruik maken van de kabelbaan?

Alle bezoekers kunnen gebruik maken van een enkele rit met de kabelbaan, dit is inbegrepen bij elk entreeticket Floriade. Als voetganger of fietser kun je echter niet op de zuidoostelijke entree naar binnen alleen via de westelijk entree. Vanaf daar is het op het terrein een klein stukje lopen naar het opstappunt van de kabelbaan.

De gemeente Almere en de Floriade organisatie hebben in de voorbereiding van de Expo zorgvuldig gekeken naar hoe we overlast voor bewoners in de omgeving van het Floriadepark zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Daarom is besloten dat de kabelbaan uitsluitend bestemd is voor bezoekers die met de shuttlebus vanaf het Floriadeparkeerterrein Twentsekant komen. Daarom zijn er geen faciliteiten om fietsen en/of scooters te parkeren. Door het uitsluitend toegankelijk maken van deze Floriade-entree voor bezoekers die met de shuttlebus komen, voorkomen we zoveel mogelijk wildparkeren in de nabijgelegen wijken. 
De Floriade-organisatie zal nieuwe borden plaatsen waarop duidelijk staat wat de snelste fiets/scooter- en wandelroute is om vanaf Almere Haven naar de Weerwater-entree te komen. 

Welke bezoekers nemen de boot? Komen die met OV, trein? Lopend door het centrum? Moet je betalen voor de boot? Kan je ook weer vertrekken met de boot naar centrum?

De boot is er voor iedereen die er gebruik van wil maken om naar Floriade te gaan. De boot neem je vanaf de Esplanade Almere centrum naar Floriade en retour naar de Esplanade in het centrum.
Of je nu inwoner bent of bezoekers die met de trein komen, met de fiets of parkeren in het centrum, iedereen is welkom de boot te nemen.
Er zijn kosten voor vervoer met de boot vanaf de Esplanade naar Floriade en terug naar de Esplanade. De informatie en prijsstelling zullen op een later moment bekend gemaakt worden.

Hoe moet ik als pashouder komen?

Als pashouder kun je net als een andere bezoeker ook van alle aangeboden OV-middelen gebruikmaken. Als je uit (de omgeving van) Almere komt is de fiets het meest efficiënt; parkeren is gratis op de fietsparkeerplaats.

Als ik al een kaartje heb voor de Floriade, kan ik dan de boot, auto of bus bijboeken?

Als je al een kaartje hebt, kun je die vervoerstickets er op een later moment los bij kopen.

Parkeren auto’s / fietsen

Hoe is het parkeerterrein Floriade bereikbaar?

Auto’s worden vanaf afrit 6, zonder de wijk te doorkruisen, naar het parkeerterrein geleid. Van daaruit gaan bezoekers met pendelbussen verder.

Waar kan er worden geparkeerd tijdens bezoek aan de Expo?

Tussen Nobelhorst en de A6 wordt een parkeerterrein aangelegd.

Wat als het parkeerterrein vol is?

Op drukkere dagen, kan er gebruik worden gemaakt van het parkeerterrein in Almere Poort dat normaliter ook voor grote evenementen wordt gebruikt. Bezoekers worden vanaf dat parkeerterrein met pendelbussen naar het evenemententerrein worden gebracht.

Is er ook een tekening van het parkeerterrein in Almere Poort?

Dit betreft het ‘evenementenparkeerterrein’ aan de Olympialaan - dat tevens wordt gebruikt bij evenementen op het Almeerderstrand. Er is hiervan een tekening en is op te vragen via info@almere.nl

Word afrit 6 afgesloten als het parkeerterrein vol is? Hoe kunnen de bewoners de drukte omzeilen?

De afrit wordt niet afgesloten als het parkeerterrein vol is. Wanneer het terrein vol begint te raken, wordt met dynamische bebording het verkeer op tijd naar Almere Poort verwezen. Door het aanleggen van extra rijstroken (het verdubbelen van de Grote Denkersdreef) zal de overlast voor bewoners tot een minimum beperkt blijven. Bewoners zouden ook de route via de Vogelweg en Kievitsweg kunnen gebruiken.

Wat wordt er gedaan om parkeerproblemen te voorkomen in Filmwijk en andere aan de Floriade aangrenzende wijken?

Op de website Floriade.com komt straks alle informatie te staan over het bezoeken van de Floriade Expo 2022. Hier wordt expliciet vermeldt dat in de directe omgeving van het Floriade-terrein geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers. Indien nodig zal er ook een melding komen voor handhaving bij verkeershinder of parkeeroverlast. Bezoekers die met de auto komen naar de Floriade, kopen vooraf een entreeticket in combinatie met een parkeerticket en maken gebruik van het parkeerterrein.

Hoe monitor je het (wild)parkeren in de wijken?

In overleg met de gemeente Almere wordt de huidige parkeerdruk (in de reguliere situatie, dus zonder Floriade Expo 2022) vergeleken met de mogelijke extra parkeerdruk. In overleg worden de mogelijkheden onderzocht om de procedure voor het (tijdelijk) instellen van een blauwe zone of vergunning parkeren (op vooraf gedefinieerde locaties) voor te bereiden, zodat dit in geval van structurele hinder of overlast versneld kan worden ingevoerd. Vanuit de Floriade-organisatie worden er verkeersregelaars, beveiligers en/of host(essen) ingezet. Er wordt tevens een centraal meldpunt ingericht voor het melden van klachten door omwonenden.

Wat betekent 50 procent bezoekers voor het (wild)parkeren in Filmwijk?

Hier wordt geen of nauwelijks te verwachten extra parkeerdruk verwacht en dus geen overlast. De brug tussen het Floriade-terrein en Almere Filmwijk is afgesloten voor bezoekers en hier is geen ingang. Bezoekers die op eigen gelegenheid parkeren in Almere Filmwijk kunnen vanaf hier niet naar een bezoekersingang. Er zal gebruik gemaakt worden van het parkeerterrein Twentsekant.

Jullie stellen dat het onwaarschijnlijk is dat er in de Filmwijk wordt geparkeerd. Is het zuidelijke deel van rondje Weerwater dan afgesloten? Want zo lang lopen is het niet vanaf Filmwijk met de klok mee.

Het zuidelijke deel van het rondje weerwater is en blijft afgesloten tijdens de expo. De enige entree die voor voetgangers toegankelijk is, is aan de westkant van het terrein.

Er wordt besproken dat eventueel de blauwe zone's worden uitgebreid. Deze worden echter per 1 januari opgeheven rond het centrum. Dit wordt betaald parkeren tegen een lager tarief dan in het centrum!

Dat klopt. In plaats van blauwe zone kan een vergunningengebied worden aangewezen. Parkeren kan dan alleen door vergunninghouders (lees bewoners).

Eerder werd aangegeven dat in Nobelhorst tijden de piekdagen (5) Nobelhorst vol zou zij met 4000 auto's, nu lijkt het er op dat dit meer dan de voorspelde dagen zijn. hoeveel dagen is nu de verwachting dat het parkeer terrein in Nobelhorst 'vol' is?

Zoals tijdens de bijeenkomst ook is aangegeven zal de aantal dagen tussen de 5 (totaal aantal peak days) en 31 (5 peak days en 26 design days) liggen. Het exact aantal dagen hangt af van de drukte op deze dagen, de verdeling van bezoekers over het OV en de auto en de bezettingsgraad per auto.

Ik vraag mij toch nog even af hoe het opgelost gaat worden met het parkeren van auto's op het moment dat het anders loopt dan de prognose. Het kan immers voorkomen dat op een bepaalde dag het te druk blijkt te worden waardoor Nobelhorst overvol loopt en de verkeerssystemen hier niet op bedacht zijn. Hoe wordt dat tijdig gesignaleerd en tijdig gecorrigeerd zodat auto's niet langs Almere-Poort rijden om vervolgens weer terug gestuurd te worden naar Poort? En is Poort wel beschikbaar op die onverwachte dagen?

Door de instroom bij Nobelhorst te meten kan tijdig de aanvoer worden omgebogen naar Almere Poort. Naar het zich laat aanzien is Almere Poort op de meeste van de te verwachten drukke dagen beschikbaar.

Wat gaat een parkeerticket kosten?

De informatie en prijsstelling zullen op een later moment bekend gemaakt worden op  floriade.com

Zijn er toiletvoorzieningen op de parkeerterreinen?

Op parkeerterrein Twentsekant is een toiletvoorziening beschikbaar.

Waar bevinden zich de fietsrekken/fietsenstallingen en zijn dit er genoeg op drukke dagen?

De fietsrekken staan bij Weerwater entree. Er wordt ruimschoots rekening gehouden met drukke dagen.

Begrijp ik het goed dat de bezoekers die met de touringcarbussen komen nu ook via hoofdingang naar binnen gaan. Ik dacht begrepen te hebben dat zij via de Steiger-ingang naar binnen zouden gaan.

Bezoekers die per touringcar komen worden afgezet bij de Weerwater Entree, dit is bij Food Forum. De Floriade heeft twee ingangen. De Steiger-ingang wordt alleen gebruikt door pendelbussen die van het parkeerterrein op Twentsekant komen.

Waarom is er gekozen voor puinverharding voor de parkeerplaatsen? Bij regen heb je last van blubber en met mooi weer last van stof.

Het parkeerterrein Twentsekant is een tijdelijk parkeerterrein waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van gebruikte materialen.

Waar vind ik meer informatie over parkeren en bereikbaarheid Floriade?

Kijk voor alle informatie over bereikbaarheid op www.floriade.com

Geluid & Stikstof

Krijg ik te maken met geluidsoverlast?

Voor het beperken van geluidshinder zijn de meeste randvoorwaarden al geregeld in het bestemmingsplan. Zo mogen er maximaal 14 geluidsdagen zijn waarbij het bronvermogen van het geluid meer dan 120 dB(A) mag bedragen. De overige dagen moet de geluidbelasting daaronder blijven. Het geluid wordt permanent gemeten met meerdere geluidsmeters op en buiten het terrein.

Is er over nagedacht hoe er om wordt gegaan met de bezoekers die aansluitend ook misschien nog de rest van Almere stad willen zien en die dan met de auto vanaf de parkeerterreinen wegrijden en daarna weer gaan parkeren in de omgeving van de binnenstad. De drukte die dan ontstaat op de Veluwedreef (hoofdader naar de binnenstad) dient mede daarom ook meegenomen / aangepast te worden. Denkend aan bv de fijnstof die er extra uitgestoten wordt, de geluidskaart / toegestane decibellen?

Een toename van verkeersaanbod richting het centrum kan goed verwerkt worden op  het bestaande wegennet. De verkeerslichten op de Veluwedreef en Cinemadreef zijn ingesteld als groene golf zodat het verkeer zonder veel oponthoud kan worden afgewikkeld.

Met de extra auto’s op het parkeerterrein komt er ook meer overlast (gezondheid/CO2/verkeersopstoppingen bij uitstroom etc.) voor omwonenden?

Voor de ontwikkeling van Nobelhorst en Oosterwold is voorzien in extra infrastructuur om al het verkeer te kunnen afwikkelen (verdubbelen Grote Denkersdreef en aansluiting Enrico Fermistraat). Ten behoeve van het parkeerterrein is de aanleg van deze extra infrastructuur naar voren gehaald zodat de doorstroming zoveel mogelijk gegarandeerd kan worden en de tijdelijke toename van het verkeer goed verwerkt kan worden.

Wordt de luchtkwaliteit tijdens de Floriade in de wijk Nobelhorst en het deel van Oosterwold gemonitord? Zo ja, wat wordt hiermee gedaan? Is er een actieplan voor het geval de monitoring van de luchtkwaliteit aantoont dat de grenzen worden overschreden?

Nee de luchtkwaliteit wordt niet gemonitord. In de MER-beoordeling voor de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein is het aspect luchtkwaliteit in beschouwing genomen en geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de realisatie van het tijdelijke parkeerterrein. Volgens de ruimtelijke onderbouwing wordt voldaan aan de grenswaarden die gesteld worden ten aanzien van de luchtkwaliteit. De Grote Denkersdreef is bestemd voor de ontsluiting van Nobelhorst en Oosterwold. Met die verkeersintensiteit is in het kader van het bestemmingsplan rekening gehouden en deze ligt ten grondslag aan de onderzoeken naar geluidhinder, luchtkwaliteit e.d. Het extra aantal auto’s dat tijdens het evenement van de weg gebruik maakt is aanzienlijk minder dan de toekomstige verkeersintensiteit van deze weg.

Korting

Kan ik als omwonende korting krijgen op toegangskaartjes?

Als inwoner van Almere krijg je korting op de Floriade Pas. De Floriade Pas geeft gedurende de gehele openstelling van 14 april 2022 tot en met 9 oktober 2022 onbeperkt toegang tot het 60 hectare grote Floriadeterrein, inclusief een rit met de kabelbaan per bezoek. De prijs voor een Floriade Pas is 79 euro. Tot en met 31 december 2021 betalen inwoners van Almere 39 per persoon. Vanaf 1 januari 2022 is de pas 49 voor inwoners van Almere. Zie ook de prijsinformatie op Floriade.com. De Floriade Pas is persoonlijk en kan online worden gekocht. Dan kun je elk moment Floriade bezoeken. Meer informatie daarover vind je op entreetickets Floriade.

Is er voor Almeerders ook een gereduceerd tarief voor groepen van stel 15 personen. (bijvoorbeeld het meenemen van familie en vrienden).

Er zijn groepsprijzen vanaf 15 personen. Deze zijn voor alle bezoekers hetzelfde.

Een mooie geste van de Floriade zou zijn als de bewoners van de appartementen complexen aan Filmwijk kant tegenover de Floriade een vrijkaart voor het seizoen zouden krijgen i.v.m. de overlast die men in het begin had tijdens de start.

We willen van Floriade een feest maken voor alle inwoners van Almere en is er gekozen om een geste te doen naar alle Almeerders om voordeling een Floriade Pas aan te schaffen. Zie ook bij ‘korting’.

Toegankelijkheid terrein

Is de kabelbaan toegankelijk voor rolstoelgebruikers?

De kabelbaan is toegankelijk voor rolstoelgasten.

Komen er golfkarretjes o.i.d. voor minder validen op het terrein zelf?

Er zijn rolstoelen beschikbaar voor gasten van Floriade. Ook rijdt er een treintje over het terrein. Tegen betaling kunnen bezoekers hiervan gebruik maken.

Wordt er bij de shuttlebussen ook rekening gehouden dat daar ook passagiers met hulpmiddelen als rolstoelen, rollators e.d. gebruik van kunnen maken? bv voor hen die met de trein komen?

Ja, daar wordt rekening mee gehouden.

Coronamaatregelen

Komen er bij de ingang QR check points om de bezoekers te checken of ze gevaccineerd zijn of de Corona virus doorgemaakt hebben?

We zullen alle coronaregels zoals door de overheid worden bepaald uitvoeren. Check points behoort tot een van de mogelijkheden.

Op de dag komen meerdere stromingen van bezoekers van aankomende bezoekers tot aan verlatende bezoekers samen, gaan hierdoor i.v.m het coronavirus de besmettingen omhoog?

De bezoekersstroom maakt onderdeel uit van de coronamaatregelen. De organisatie draagt zorg dat alle maatregelen nageleefd kunnen worden. Denk aan bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer en 1,5 meter afstand.

Als het coronavirus nog erger wordt gaat dit evenement dan wel door want andere evenementen gaan grotendeels niet door. Wordt erover nagedacht om de opening uit te stellen?

We volgen de richtlijnen van de overheid.

Op welke manier wordt rekening gehouden met Covid-19 als het gaat om het aantal bezoekers?

We volgen de richtlijnen van de overheid.

Hoe gaan jullie om met de 1,5 mtr afstand in combinatie met de bezoekersaantallen op de boten? Is er nagedacht over de crowdcontrol als er veel te veel belangstelling voor de boten is?

We volgen de richtlijnen van de overheid.

Weerwaterbrug / Rondje Weerwater

Gaat de weerwaterbrug wel of niet functioneren als standaard calamiteitenroute voor nooddiensten, ambulance en brandweer?

Ja, deze brug gaat gebruikt worden als calamiteiten route.

Is gedurende de Floriade de brug vanaf het Lumièrestrandje naar het Floriadeterrein in gebruik? Dus opengesteld voor wandelaars/fietsers?

De Weerwaterbrug is nu voor driekwart toegankelijk. Tijdens de expo zal deze brug vanaf het begin gesloten zijn zodat deze vrij gehouden kan worden als calamiteitenroute. Na de Expo wordt de brug opengesteld voor publiek.

Waarom wordt de brug die net klaar is over het weerwater niet gebruikt? Het was volgens mij de bedoeling dat hier een ingang zou komen (bij Filmwijk).

Nee, de Weerwaterbrug is tijdens de Expo gesloten voor publiek. Na de Expo wordt de brug opengesteld voor publiek.

Ik had gehoopt dat de Filmwijkbrug - desnoods alleen voor filmwijkbewoners met een pas - toegankelijk zou zijn, zo dat wij een rondje Weerwater kunnen lopen tijdens de Floriade.

Nee, de Weerwaterbrug is tijdens de Expo gesloten voor publiek. Na de Expo wordt de brug opengesteld voor publiek.

De nieuw gebouwde Weerwaterbrug is opgeleverd maar nog niet in gebruik genomen. Ik begrijp dat wij (gewone passanten via de brug niet (misschien nooit) het Floriade terrein kunnen bereiken. Is het geen gedachte om het sluitingshek een groot aantal meters te verplaatsen en een aantal hekken te plaatsen om illegale toegang tegen te gaan.

Nee, de Weerwaterbrug is tijdens de Expo gesloten voor publiek en gaat gebruikt worden als calamiteitenroute. Na de Expo wordt de brug opengesteld voor publiek.

Wanneer kan men het rondje Weerwater doen, het blauwe stukje over het floriadeterrein is dicht, gaat dat pas oktober 2022 open?

De brug wordt na de afbouw van de Expo geopend.

Overige vragen en antwoorden

Worden honden toegelaten op de Floriade?

Nee, honden (huisdieren) zijn niet toegestaan bij Floriade met uitzondering van hulphonden voor bezoekers, bijvoorbeeld met een visuele beperking.

Blijft de nieuwe horeca aangelegenheid bestaan?

De horeca in het Food Forum blijft bestaan, dit is een permanent gebouw. De overige horeca en retail dat uitmaakt van de Expo is tijdelijk.

Er is eerder het nodige gezegd over avondevenement (in het kader tot geluidsoverlast) maar ik lees einde dag is 19:00 uur Hoe zit dat?

Floriade sluit iedere avond om 19.00 uur. Voor bijzondere bijeenkomsten of evenementen heeft de Floriade de mogelijkheid om, binnen de regels van het bestemmingsplan, na 19:00 uur activiteiten te organiseren.

Zijn er mogelijkheden dat er beveiligingsbedrijven zich mogen aanmelden voor het evenement Floriade? of hebben jullie al een vaste beveiligingsbedrijf die de beveiliging zal doen op Floriade.

Alle bedrijven die een dienst willen leveren kunnen zich melden via de inkoopportal van Floriade. De beveiliging uitvraag heeft recent plaatsgevonden via het aanbestedingsplatform Negometrix.

Worden de bewoners in Nobelhorst nog een keer apart benaderd en geïnformeerd? Er zijn namelijk grote zorgen, deze bewoners wonen direct aan de toegangsweg aan het grootste parkeerterrein.

De informatieavond van 17 november 2021 was bedoeld om alle vragen te beantwoorden. Indien er een vraag niet is beantwoord tijdens de presentatie of bij andere vragen neem dan gerust contact met ons op via info@almere.nl

Hoe komen bewoners uit de Filmwijk (makkelijk) naar de Floriade? Is voor inwoners met een Floriadepas de brug open? Moeten de inwoners van de Filmwijk (met een Floriadepas) ook een tijdslot reserveren voor de boot?

Bewoners van de Filmwijk kunnen het beste per fiets of te voet via het centrum naar het Floriade terrein. Alle bezoekers kopen een entreeticket op datum. Voor de boot gelden vooralsnog geen tijdsloten, de boot wordt een pendeldienst waar geen uitzondering geldt voor pashouders. Ook pashouders dienen hiervoor een ticket op datum te kopen.

Graag ook over de kosten informeren.

De informatie en prijsstelling zullen op een later moment bekend gemaakt worden.

Wij staan op Spanningsveld en Spittershoek op 750 meter van Floriade. Wij staan daar met onze dieren (paarden geiten etc.). Gaan er vuurwerk of laser shows verzorgd worden. Onze dieren hebben daar last van. Ze kunnen op hol staan met alle gevolgen van verwondingen etc. van dien. Het leed voor onze dieren is dat ons niet waard. Kunnen jullie de veiligheid van onze dieren garanderen?

Floriade maakt geen gebruik van vuurwerk of lasershows.

Kan een deel van de paviljoens na de Expo in Almere achterblijven om verspreid over de stad een sociale functie te gaan vervullen?

Er wordt nagedacht over alle onderdelen van Floriade na de Expo. Een andere functie elders is zeker een optie.

Kijk voor meer informatie op floriade.com

Verslag informatiebijeenkomst van 17 november 2021

Digitale bijeenkomst vanuit stadhuis Almere.

Aanwezig: 

  • Monique van der Plas, programmamanager Growing Green Cities (host van de avond)
  • Annemarie Gerards, projectmanager communicatie Floriade Expo 2022
  • Ria van Dijk, stedenbouwkundige gemeente Almere
  • Stephan van Dongen, vergunningverlener gemeente Almere
  • Daisy Poot, verkeerskundige gemeente Almere

Na een half uur ‘digitale’ inloop opent Monique van der Plas om 19.00 uur de avond en heet iedereen thuis van harte welkom.
 
Om de verbinding tussen Almere en Floriade Expo te illustreren, beginnen we met de video ‘Tuinadoptie’. Hierin vertelt Floriade landschapsarchitect Niek Roozen over het planten van biologische bloembollen in het Ecodistrict, aan de zuidkant van het Floriade terrein. Hij doet dit samen met klassen van 8 verschillende Almeerse basisscholen.

Hierna doet Annemarie Gerards de aftrap met een update over Floriade Expo 2022. Te zien zijn alle deelnemende landen en steden en de daarbij behorende inspirerende paviljoens. Grotendeels al in aanbouw, hier of in eigen land. Ook vanuit Nederland komt een diversiteit aan gebouwen, denk hierbij aan het kunstpaviljoen, horecagelegenheden, Amsterdam-Almere paviljoen en natuurlijk het Food Forum en het gebouw van Aeres hogeschool. Annemarie vervolgt haar verhaal met een prognose over het bezoekersaantal en de vervoersmiddelen waarmee bezoekers komen. Ze sluit af met informatie over de Floriade pas en hoopt iedereen vanaf 14 april 2022 te mogen verwelkomen op het park.

Ria van Dijk licht het mobiliteitsplan toe. Het mobiliteitsplan is één van de onderdelen van de totale vergunningaanvraag die nu bij gemeente Almere ter goedkeuring ligt. Ria gaat in op de parkeermogelijkheden voor de bezoekers van Floriade. En welke keuzes de bezoekers hebben om Floriade te bereiken: openbaar vervoer, auto, shuttlebussen, kabelbaan, boot, lopend of op de fiets. Daarbij legt ze uit op welke manier al deze opties zijn ingericht en hoe zoveel mogelijk overlast wordt beperkt.

Als laatste is Stephan van Dongen aan het woord. Hij geeft een korte en duidelijke uitleg over het proces rondom een vergunningaanvraag. Op dit moment is de evenement-vergunningaanvraag door de Floriade BV ingediend bij de gemeente Almere. In zijn presentatie, die u onderstaand kunt inzien, zijn de termijnen rondom de beoordeling van deze aanvraag duidelijk benoemd en uitgelegd.

Stephan geeft aan dat de plannen zijn door te lezen en eventuele zorgen te uiten. De gemeente kan deze zorgen dan samen met de Floriade BV oppakken en hopelijk zoveel als mogelijk wegnemen. De documenten zijn op te vragen via info@almere.nl.

Tijdens de bijeenkomst konden via de chatfunctie vragen worden ingestuurd. Enkele vragen zijn direct tijdens de bijeenkomst aan bod gekomen en beantwoord. Alle andere vragen en antwoorden vindt u onderstaand.

We hebben enkele reacties ontvangen dat de uitnodiging voor deze bijeenkomst te laat is ontvangen. Onze excuses hiervoor.
Wij hebben met deze informatiebijeenkomst een groot aantal bewoners en ondernemers willen bereiken. De bekendmaking van deze bijeenkomst heeft op 11 november 2021 in de Stadhuis-aan-huiskatern in de Almere Deze Week gestaan. Daarnaast hebben wij alle bewoners in de omliggende wijken bij het Floriadeterrein met een brief uitgenodigd om de bijeenkomst digitaal te volgen. Het is mogelijk dat niet op alle adressen op tijd is bezorgd.
Wij hopen je met de bijeenkomst en onderstaande aanvullende informatie voldoende op te hoogte te hebben gebracht over de laatste stand van zaken rondom Floriade en de evenementen vergunningsaanvraag en zien u graag vanaf 14 april op Floriade Expo 2022!

Video van de informatiebijeenkomst

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie