Direct naar paginainhoud

Gebruiksvoorwaarden

Open wifi stadhuis Almere

Met de gratis wifi, hierna te noemen ‘gemeentewifi’ kun je draadloos internetten en e-mailen in het stadhuis van Almere. Je kunt hiervoor je eigen mobiele apparaat gebruiken. Gemeentewifi wordt je aangeboden als een extra dienst voor bezoekers en gebruikers van het stadhuis en wordt je verleend onder de navolgende voorwaarden.

 1. De gemeentewifi mag  slechts voor internet en e-mail worden gebruikt.
 2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de gemeentewifi voor commerciële doeleinden, zoals maar niet uitsluitend het verzenden van ongevraagde commerciële e-mails, nieuwsbrieven of andere ongevraagde uitingen van commerciële aard, die als  “spam” dienen te worden aangemerkt
 3. Het is niet toegestaan, voor zover niet gedekt door punt 2, e-mail te versturen aan groepen geadresseerden, tenzij dit allen geadresseerden zijn die je in de privé-sfeer persoonlijk kent.
 4. Het is niet toegestaan malware in de meest uitgebreide zin van het woord, daaronder begrepen  virussen, wormen en trojaanse paarden, te verspreiden of anderszins activiteiten te ontplooien die de ongestoorde werking van het internet of de op gemeentewifi aangesloten en/of verbonden apparaten kunnen verhinderen of verstoren.
 5. Het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de Nederlandse of in Nederland toepasselijke internationale regelgeving, misdrijven te plegen, de privacy van anderen te schenden of hen te belasteren.
 6. Het gebruik van je mobiele apparaat op de gemeentewifi alsmede het gebruik van de wifi-verbinding is voor eigen rekening en risico, met dien verstande dat de gemeente niet aansprakelijk is voor internetgebruik, diefstal en beschadiging van je apparaat en/of bestanden..
 7. De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor om de gemeentewifi (tijdelijk) niet beschikbaar te stellen.
 8. De gemeente kan niet garanderen dat de gemeentewifi altijd en volledig veilig is.
 9. Je vrijwaart de gemeente voor tot jouw handelingen of activiteiten herleidbare schade veroorzaakt door jouw gebruik van de gemeentewifi.
 10. De gemeente is bevoegd om websites of diensten geautomatiseerd te filteren of te blokkeren.
 11. Ingeval van een vermoeden van misbruik kan het zijn dat de gemeente er toe overgaat of er over toe moet gaan om het gebruik van de gemeentewifi te monitoren. Hiertoe kunnen unieke identifiers, zoals bijvoorbeeld het mac-adres van je mobiele apparaat, gedurende twee weken worden bewaard. In geval van geconstateerd misbruik kan een gebruiker worden afgesloten en zal eventuele schade op de gebruiker worden verhaald. Ingeval er sprake is van een (vermoeden van een) misdrijf zal de gemeente aangifte doen.
 12. Indien een gebruiker excessief veel dataverkeer genereert, mag de gemeente al die maatregelen nemen die zij wenselijk acht. 

Je hebt deze gebruiksvoorwaarden geaccepteerd, dus je bent akkoord met deze voorwaarden.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening