Skip to content

Bijlage B: Bewijsstukken

Lees hier wat u precies moet inleveren

Wij hebben bewijsstukken van u nodig om uw verzoek om bijzondere bijstand te beoordelen. Hoe eerder u deze bewijsstukken inlevert, hoe eerder wij uw verzoek kunnen behandelen. Levert u niet alle bewijsstukken volledig in, dan kunnen wij uw verzoek niet verder behandelen.

Basisbewijsstukken

 1. Persoonsgegevens aanvrager en (indien aanwezig) partner:

  1. Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs);
  2. Indien van toepassing: vreemdelingendocument (voor- en achterzijde).

 2. Bankafschriften of pdf-prints uit internetbankieren:

  1. Van alle bank- en spaarrekeningen van u en (indien aanwezig) uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar.
  2. Bent u zelfstandig ondernemer (geweest)? Dan dient u ook afschriften van de zakenrekening aan te leveren.
  3. De prints of afschriften betreffen een periode van minimaal 3 maanden voorafgaand aan de datum dat u de aanvraag heeft ingediend. Dit geldt voor alle aanwezige rekeningen, ongeacht of de rekeningen wel of niet vaak worden gebruikt.
  4. Duidelijk zichtbaar op alle prints en afschriften moeten zijn:

   1. het rekeningnummer
   2. de naam en het adres van de rekeninghouder(s);
   3. de bij– en afschrijvingen;
   4. het saldo.

Let op:

Wij kunnen de bankafschriften of prints uit internetbankieren niet accepteren als ze niet aan alle eisen voldoen. Dit geldt voor alle aanwezige rekeningen van u (en indien van toepassing), uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar. 

Aanvullende bewijsstukken

 1. U bent huurder:

  1. Huurcontract.

 2. U bent (mede)eigenaar van een woning:

  1. Koopakte;
  2. Hypotheekakte;
  3. Kopie voorlopige aanslag Belastingdienst voor de teruggaaf eigen woning (voor– en achterkant);
  4. Recent overzicht restant hypotheekschuld en hypotheeklast(en) per maand.

 3. U verblijft in een instelling:

  1. Huur- en zorgovereenkomst
  2. Eigen bijdrage CAK

 4. U heeft ander vermogen (bijvoorbeeld boot, caravan, sieraden, schilderijen, aandelen, beleggingen, lijfrenten, levensverzekering, onroerend goed buitenland):

  1. Bewijsstukken van deze eigendommen;
  2. Bewijsstuk aandeel in een onverdeelde boedel (bijvoorbeeld bij echtscheiding) of erfenis.

 5. Woon- / leefsituatie:

  1. Samenlevingscontract (indien van toepassing).

 6. U of uw kinderen hebben inkomsten uit loon, een andere uitkering of studiefinanciering:

  1. Bewijs van de inkomsten met specificatie van de laatste drie maanden.

 7. U heeft (recht op) alimentatie:

  1. Bewijsstuk van de hoogte en duur van de te ontvangen alimentatie, voor u en uw kinderen (bijvoorbeeld de rechtbankuitspraak en convenant).

 8. U heeft een alimentatieverplichting:

  1. Bewijsstuk van de hoogte en duur van de te betalen alimentatie (bijvoorbeeld de rechtbankuitspraak en convenant).

 9. U heeft een eigen bedrijf of werkt als freelancer:

  1. Winst- en verliesrekening;
  2. Afschriften van de zakelijke bankrekening(en) van de laatste drie maanden;
  3. Uitschrijving van de Kamer van Koophandel.

 10. U heeft schulden:

  1. Bewijsstukken van uw schulden mét aflossingsverplichting
  2. Beschikking van de kantonrechter over bewindvoering en/of uitgesproken WSNP.

Wat vindt u van onze website?