Direct naar paginainhoud
menu

Werk en participatie

Algemene vragen werk en participatie

Ik wil thuiswerken. Mag dat?

Ja. U kunt thuis werken zolang er sprake is van legaal werk waarvan u de inkomsten kunt aantonen. Mocht het gaan om onbetaald thuiswerk, bespreekt u dit dan eerst met uw klantmanager.

Kan de gemeente een opleiding vergoeden?

Nee, de gemeente betaalt geen opleidingen. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer betaald werk vind. Daar helpen wij bij. De enige uitzondering is als een opleiding aantoonbaar tot betaald werk leidt. Bijvoorbeeld als u een baangarantie van een werkgever kunt overleggen. Of als u al ergens werkt en met een cursus of certificaat uw positie kunt verbeteren. U kunt dat bespreken met uw klantmanager.

Bent u jonger dan 30 jaar oud, dan kunt u zich inschrijven voor een opleiding waar u studiefinanciering voor ontvangt. Ontvangt u studiefinanciering, dan wordt de uitkering beeindigd.

Kan ik met een uitkering een opleiding volgen?

Nee, als u een bijstandsuitkering ontvangt mag u geen opleiding volgen. U bent verplicht u in te spannen om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk.  Als u een opleiding volgt bent u niet beschikbaar voor werk.

Uitzonderingen kunnen deeltijdopleidingen of avondopleidingen zijn. Wilt u een dergelijke opleiding volgen, bespreek dat dan eerst met uw klantmanager. Uw klantmanager moet daarvoor toestemming geven. Tijdens de opleiding moet u blijven solliciteren.

Bent u jonger dan 30 jaar? Dan kunt u mogelijk een opleiding volgen met studiefinanciering.

Ik maak reiskosten om een traject te volgen. Krijg ik die vergoed?

Ja, wij betalen de reiskosten als:

 • u een traject volgt dat wij met u hebben afgesproken, en; 
 • als u vanaf uw woning meer dan 3 kilometer moet reizen naar uw traject.

Let hierbij op het volgende:

 • Is de afstand minder dan 3 kilometer dan vergoeden wij geen reiskosten.
 • Is de afstand meer dan 3 kilometer dan vergoeden wij een Maxx Meerreizen-kaart.
 • Reiskosten worden vergoed tot maximaal twee maanden terug.
 • Duurt uw traject langer dan 50 dagen dan kunnen wij een fiets vergoeden.

Aanvragen

U kunt de kosten aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt het formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik kan niet werken. Waarom word ik uitgenodigd voor een gesprek over werk en re-integratie?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Het kan zijn dat wij u daarom hebben ontheven van uw arbeidsplicht. Dat leggen wij vast in uw dossier.

Toch vinden wij het belangrijk om op de hoogte te blijven van uw situatie.  Bijvoorbeeld om te zien of u de hulp krijgt die u nodig heeft en of u gebruik maakt van de voorzieningen die u verder kunnen helpen. Daarom nodigen wij u uit.

Daarnaast is een ontheffing van de arbeidsplicht altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Mijn aandoening is chronisch. Kan ik blijvend worden ontheven van de arbeidsverplichting?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Ik verricht mantelzorg. Word ik dan ontheven van de arbeidsverplichting?

U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Beschikking mantelzorg

Als mantelzorger is het mogelijk vrijstelling te krijgen van de sollicitatieplicht. Voorwaarde is dat u 8 uur per week of meer mantelzorg verleent voor een periode van minstens 3 maanden. De ontheffing geldt voor de duur dat de mantelzorg noodzakelijk is. De ontheffing kunt u aanvragen met het ‘Aanvraagformulier beschikking mantelzorg’. Vraag hiernaar bij de balie Sociaal Domein of via 14036.  

 

Ik heb een VOG nodig voor mijn traject of vrijwilligerswerk. Krijg ik de kosten vergoed?

Werkgevers en vrijwilligersorganisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms betalen ze u de kosten hiervan. Als dat niet zo is, kunt u bij ons een vergoeding aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt dit formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik wil vrijwilligerswerk doen, mag dat?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt dient u zich in te spannen zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk. Toch kan het nuttig of prettig zijn om ondertussen vrijwilligerswerk te doen. U kunt dit bespreken met uw klantmanager. Uw klantmanager kan u toestemming geven.

Als vastgesteld is dat u (tijdelijk) niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kan vrijwilligerswerk een goede manier zijn om toch actief te blijven. Ook dit bespreekt u met uw klantmanager.

Ik heb een uitkering van het UWV omdat ik ziek ben en krijg een aanvulling van de gemeente. Met wie maak ik afspraken over re-integratie?

Wat bij het UWV bekend is over uw situatie, is niet bekend bij de gemeente. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. De gemeente en UWV zijn twee aparte instanties.

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, hoe klein ook, geldt voor u de arbeidsplicht die hoort bij de bijstandsuitkering.

Wij nodigen u daarom uit voor een gesprek over uw mogelijkheden tot werk of participatie. Afspraken die wij met u daarover maken staan los van het UWV.

 

Wat is een belastbaarheidsonderzoek?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken met uw klantmanager. De klantmanager kan er voor kiezen om uw belastbaarheid te laten onderzoeken. In zo’n onderzoek, uitgevoerd door AREA, wordt onafhankelijk vastgesteld wat wij wel en niet van u mogen verwachten. Onder andere hoeveel uren u zou kunnen werken en welke werkzaamheden u zou kunnen doen. Ook is het mogelijk dat AREA vaststelt dat u helemaal niets kunt doen. Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van het belastbaarheidsonderzoek. Wat kan ik doen?

Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over uw verdere re-integratie. Hierover ontvangt u een brief. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u tegen deze brief in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u dat kunt doen.

Mijn ontheffing is verlopen. Wat moet ik doen?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek hierover.

Als u in een schuldsanering zit, kan het zijn dat uw bewindsvoerder vraagt om een bewijs van uw ontheffing van de arbeidsplicht.  Neem in dit geval contact op met uw klantmanager.

Het aflopen van uw ontheffing heeft geen invloed op de voortgang en hoogte van uw uitkering.

 

Werken met een arbeidsbeperking

Hoe kan ik mij melden bij de gemeente als ik een indicatie banenafspraak heb gekregen?

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Kan de gemeente mij helpen bij het vinden van werk?

Heeft u een indicatie voor de banenafspraak ontvangen van het UWV? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Wij bespreken dan wat u tot nu toe heeft gedaan, zoals werk en scholing. Voor ons is ook belangrijk om te weten van welk soort werk u gelukkig wordt.

Vervolgens maken wij afspraken over wat wij voor u kunnen doen. En of we u kunnen begeleiden richting een juiste werkplek of dat we samen een andere keuze maken. 

Een aanpassing van de werkplek of extra begeleiding op de werkplek is mogelijk. Ook dat kunnen we bespreken.

Wie gaat werken krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering. Het salaris is minimaal het minimumloon. 

Ik heb een arbeidsbeperking. Kan ik geholpen worden bij het vinden van werk?

Met werkgevers is afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat gaat via de zogenoemde garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak. U komt in aanmerking voor zo'n baan als u bent opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. U kunt via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor dat doelgroepenregister. Als dat zo is, krijgt u de indicatie banenafspraak. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Wat zijn garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak?

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de 'banenafspraak'. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Werken als zelfstandige

Ik wil als zelfstandige werken of starten als zelfstandige, en ik heb een bijstandsuitkering. Kan dat?

Voor zelfstandigen met onvoldoende eigen inkomsten is er een andere inkomensvoorziening: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een uitkering voor zelfstandigen.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u niet werken als zelfstandige. U kunt dan Bbz aanvragen.

Starten als zelfstandige

Heeft u een goed bedrijfsidee en een bijstandsuitkering? Dan kunnen we een ‘voorbereidingsperiode’ met u afspreken waarin u als beginnende zelfstandige een bedrijf opzet. Uw bijstandsuitkering loopt dan door en u wordt begeleid door het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). 

De voorbereidingsperiode duurt maximaal 12 maanden en eindigt met het aanvragen van de uitkering Bbz. Een Bbz-uitkering is bedoeld voor zelfstandigen.

Om in aanmerking te komen voor de voorbereidingsperiode moet u toestemming krijgen van uw klantmanager. De klantmanager zal beoordelen of het werken als zelfstandige voor u de snelste manier is om inkomen te verkrijgen.

Storing

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vult u dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier wordt uw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. U kunt dat doen met dit formulier.

Online melden 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

De online vragenlijst (snelbalie)

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om uw aanvraag in te dienen via uw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren uw aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen.

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang uw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kunt u de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kunt u opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreplyverberg dit@almere.nl Als u het bericht niet in uw postvak van uw e-mailaccount kunt vinden, controleert u dan uw spam folder.

Heeft u geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als u de vragenlijst al heeft afgesloten kunt u opnieuw inloggen met uw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat u klaar bent met het indienen van uw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heeft u daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Heb ik recht?

Ik wil een aanvulling aanvragen op mijn WGA- of WW-uitkering en ik ben ouder dan 50 jaar. Hoe kan ik dit doen?

U kunt een aanvulling aanvragen via de online vragenlijst van de snelbalie. Dat kan alleen als uw WGA- of WW-uitkering lager dan de voor u geldende bijstandsnorm is.

Hoe kunt u dit aanvragen:

In de online vragenlijst, bij algemene gegevens, krijgt u op een gegeven moment de volgende vraag:

Ontvangt u op dit moment of ontving u tot voor kort een WW- of WGA-uitkering?

U antwoordt hierop: Nee, geen van beiden.

U krijgt later de vraag of uw inkomen heeft (bij het onderdeel inkomen). Daar geeft u uw WGA- of WW-uitkering op als inkomen. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met 14 036. 

We werken eraan om dit te verbeteren in de vragenlijst.

Ik kan geen aanvraag indienen, omdat ik nog een bijstandsuitkering in een andere gemeente zou ontvangen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat de gemeente waar u voorheen een uitkering ontving, de uitkering administratief nog niet beëindigd heeft waardoor u deze melding krijgt. Neem in dat geval contact op met de gemeente (14 036).

Ik heb geen recht omdat ik teveel vermogen heb. Wat betekent dit?

U kreeg waarschijnlijk deze melding bij het invullen van de online vragenlijst:

Een uitkering wordt niet toegekend aan personen met een vermogen boven de vermogensgrens. Om die reden raden we u aan de aanvraag af te breken en niet in te dienen.

Uitleg:

U heeft een vermogen (spaargeld en bezittingen) boven de vermogensgrens. Zie stap 2 op deze pagina voor de hoogte van de vermogensgrens.

Het is de bedoeling dat u in uw eigen bestaan te voorziet met een deel van uw vermogen. 

Zodra uw vermogen onder de vermogensgrens komt, en u dit geld op een verantwoordelijke manier heeft uitgegeven, kunt u mogelijk opnieuw uitkering aanvragen. Om te bepalen hoelang deze periode minimaal dient te zijn, raden wij u aan om contact op te nemen met de gemeente (14 036).

Ik ben dakloos. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ja, dat kan. Daarvoor is onderstaande nodig:

 1. U gaat naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
 2. U neemt daarbij deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

Kan ik een postadres aanvragen bij de gemeente?

U kunt een postadres (briefadres) aanvragen bij het Leger des Heils. Belangrijk is dat u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • U heeft  geen woonadres in Almere, maar u verblijft wel hier en daar in Almere.
 • Wanneer u voor opvang regelmatig bij het Leger des Heils verblijft kunt u daar een postadres krijgen. U moet dan nog wel aangifte doen van het briefadres bij Burgerzaken.
 • Wanneer u niet bij het Leger des Heils verblijft kunt u via Burgerzaken bij de gemeente een postadres aanvragen.

Hoe hoog is mijn uitkering?

De wettelijke vastgestelde hoogte van de bijstanduitkering kunt u vinden op

www.almere.nl/werken/uitkering/uitkeringsbedragen-en-vakantiegeld

 

Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon die de woonkosten kan delen met anderen. Bent u boven de 21 en ontvang u geen studiefinanciering? Dan bent u een kostendeler als u samen in één woning woont met anderen boven de 21 jaar die geen studiefinanciering ontvangen. U kunt dan een aantal kosten delen, zoals huur en kosten voor energie.

Bent u kostendeler dan ontvangt u een lagere uitkering dan iemand die alleen woont. Dit heet de kostendelersnorm. U bent geen kostendeler als er sprake is van een commercieel contract.

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

U kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.

U kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.

De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

 

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

U kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document uw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na uw aanvraag uploaden: Via de groene button kunt u de bewijsstukken uploaden. U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Direct bewijsstukken uploaden (DigiD nodig)

 • Mailen: U kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl . Om ervoor te zorgen dat uw stukken op de plek van bestemming komen, moet u in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in uw e-mail uw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als u niet weet wat uw klantnummer is, vermeld dan uw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: U kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen u dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken.


Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

 Als u de stukken via het digitale uploadformulier heeft ingestuurd, heeft u een bevestiging gekregen via e-mail. Als u de stukken heeft meegestuurd met uw aanvraag heeft u een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als u de stukken heeft ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heeft u ook een bevestiging gekregen.

Veelgestelde vragen kostendelersnorm

Wie krijgen een lagere uitkering?

Bijstandsontvangers die een woning delen met andere volwassenen krijgen te maken met de kostendelersnorm. Dat kunnen ouders zijn die in één huis wonen met hun volwassen dochter en zoon. Het kan ook zijn dat er een (groot)ouder bij inwoont. Of andere familieleden, kennissen of vrienden.

Wie tellen er niet mee voor de kostendelersnorm?

• Jongeren tot 21 jaar
• Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
• Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
• Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
• Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
• Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Mijn ouders ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld AOW). Tellen die ook mee voor de kostendelersnorm?

Ja, ook uw ouders met een uitkering tellen mee voor de kostendelersnorm. De wet gaat ervan uit dat de kosten van het levensonderhoud met hen gedeeld kan worden.

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. Voor hem of haar verandert er niets. 

Mijn kind verdient niet veel met een bijbaantje. Hij kan niet bijdragen in de kosten van het levensonderhoud. Hoe moet ik nu rondkomen?

Is uw kind 21 jaar of ouder, en woont hij bij u in huis, dan gaat de wetgever ervan uit dat u de kosten van het levensonderhoud met hem kan delen. Als uw kind niet genoeg verdient, en niet meer betaald werk kan vinden, kan hij eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

Hoe werkt de kostendelersnorm? Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering als ik kostendelers heb?

Hoe meer volwassen personen in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1360 euro).

Hoogte bijstandsuitkering bij kostendelers:

Aantal kostendelers in een woningBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Een volwassene (alleenstaande)70,00% (ongeveer 955 euro)70%
Twee kostendelers50,00% (ongeveer 680 euro)100%
Drie kostendelers43,33% (ongeveer 590 euro)130%
Vier kostendelers40,00% (ongeveer 545 euro)160%
Vijf kostendelers38,00 (ongeveer 520 euro)190%

Wanneer gaat de kostendelersnorm in?

• Ontving u vóór 1 januari 2015 al een bijstandsuitkering en is uw uitkering sindsdien niet herzien? Als u met één of meer personen in hetzelfde huis woont, dan gaat de kostendelersnorm voor u in per 1 juli 2015. U ontvangt hierover een brief van de gemeente.

• Is uw bijstandsuitkering na 1 januari 2015 opgestart of herzien, en deelt u uw woning met meerdere personen, dan is uw uitkering al aangepast aan de kostendelersnorm.

• Komt er vóór 1 juli 2015 of na 1 juli 2015 een kostendeler in uw huis wonen, dan gaat de kostendelersnorm in vanaf het moment dat deze bij u in komt wonen. Het is daarom belangrijk dat u veranderingen in uw woonsituatie direct doorgeeft. Anders is er een kans dat u later geld terug moet betalen en een boete krijgt.

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.

Veelgestelde vragen Bijzondere Bijstand

Ik ga verhuizen naar een andere gemeente. Bij welke gemeente vraag ik bijzondere bijstand voor verhuiskosten aan?

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten en voor de eerste maand huur en borg kunt u aanvragen in uw huidige gemeente (waar u ingeschreven staat).

Inrichtingskosten kunt u aanvragen bij de gemeente waar u gaat wonen.

U heeft een (kopie) van een huurcontract nodig voor de aanvraag bijzondere bijstand.

 

Is bijzondere bijstand mogelijk voor (uitzonderlijke) medische kosten?

Medische kosten komen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat u een goede zorgverzekering heeft. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten wordt altijd gekeken of de kosten vergoed worden door een goede zorgverzekering. De gemeente Almere kijkt daarvoor naar de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Almere aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Hiervoor werken wij samen met zorgverzekeraar Menzis. Als u gebruik maakt van deze zorgverzekering, krijgt u goede vergoedingen, betaalt de gemeente Almere een deel van uw premie en krijgt u korting van Menzis. Deze zorgverzekering heet GarantVerzorgd en kent 3 aanvullende pakketten.

Bij een aanvraag bijzondere bijstand van de gemeente Almere kijken wij altijd of de kosten vergoed zouden worden door het aanvullende pakket GarantVerzorgd 2. Zouden de kosten daardoor worden vergoed, dan ontvangt u geen bijzondere bijstand voor de kosten. Zouden de kosten daardoor niet worden vergoed, dan wordt gekeken hoe uitzonderlijk de kosten zijn.  

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen? Kijk dan op www.almere.nl/zorgverzekering 

 

Wat zijn bijzondere omstandigheden en noodzakelijke kosten?

 

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden in het algemeen voorkomen. Door bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het zo zijn dat u extra kosten moet maken. Wanneer deze bijzonder persoonlijke omstandigheden zich voordoen, kunnen deze kosten mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen.

 

Noodzakelijke kosten

Noodzakelijke kosten zijn kosten die in uw persoonlijke situatie noodzakelijk worden geacht. Dit kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn en/of andere kostensoorten. De noodzaak van de kosten wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie waardoor het voor u in uw situatie noodzakelijk kan zijn en voor een ander in een soortgelijke situatie niet.

 

Krijg ik bijzondere bijstand voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage?

Soms moet u bij een vergoeding door een instantie een deel zelf betalen: een eigen bijdrage. Sommige instanties houden er geen rekening mee dat u een laag inkomen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die u voor de kosten van een advocaat (via toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand) moet betalen. Dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen.

 

 

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.  

Veelgestelde vragen over bezwaar en klachten

Wat is bezwaar?

Indien u het niet eens bent met een officieel besluit van de gemeente Almere dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.  De gemeente is dan verplicht om het officiële besluit zorgvuldig te heroverwegen. Het besluit wordt heroverwogen door een onafhankelijk persoon. Hij/zij is niet betrokken geweest bij het besluit waar u het niet mee eens bent.

De regels die gelden bij het indienen van een bezwaarschrift zijn grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Wat als ik meer tijd nodig heb dan zes weken?

U heeft zes weken de tijd na de beslissing om uw bezwaar in te dienen. 

Het kan voorkomen dat u meer tijd nodig heeft om uw bezwaarschrift te beargumenteren. Bijvoorbeeld  als u eerst advies wilt inwinnen. In dat geval moet u wel binnen zes weken een bezwaarschrift indienen, maar kunt u in uw bezwaarschrift vragen om een extra termijn om de redenen van uw bezwaar aan te vullen. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven. Doet u dit vervolgens niet, of niet op tijd, dan kan besloten worden dat uw bezwaarschrift niet verder behandeld zal worden.

Ik heb een klacht. Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Almere zich  tegenover u heeft gedragen. Een klacht gaat dus bijvoorbeeld over de manier waarop u te woord bent gestaan, over een brief die niet beantwoord is, of over een toezegging die volgens u niet is nagekomen.

Als u een klacht heeft, dan kunt u gebruik maken van ons online klachtenformulier of een brief sturen waarin u uw klacht beschrijft. Ook kunt u telefonisch via 14036 een klacht indienen.

De gemeente is niet meer verplicht uw klacht in behandeling te nemen wanneer u uw klacht niet indient binnen 1 jaar nadat de gedraging waarover u een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift/klacht?

Aan het indienen van een bezwaarschrift of klacht zijn geen kosten verbonden.

De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die door uzelf wordt ingeschakeld, moet u uiteraard wel zelf betalen.

Mogelijk kunt u  aanspraak maken op rechtsbijstand door de overheid. Dit betekent dat u niet alle kosten van de rechtshulp zelf hoeft te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, http://www.rvr.org/

Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarschriftenprocedure?

Als u een bezwaarschrift indient tegen een besluit waarmee u het niet eens bent, betekent dit niet dat het genomen besluit niet in werking treedt. Het genomen besluit kan gewoon doorlopen tijdens de bezwaarprocedure.

Kan ik opnieuw een aanvraag indienen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Als het besluit is genomen dat u bijvoorbeeld geen uitkering (meer) krijgt dan mag u tijdens de bezwaarfase ook opnieuw een aanvraag indienen.

U hoeft de uitkomst van de bezwaarprocedure niet af te wachten. Als u niet kunt wachten op het besluit op uw bezwaarschrift of het besluit op uw nieuwe aanvraag kunt u bij de rechtbank ook om een voorlopige voorziening vragen.

Hoe wordt een bezwaarschrift behandeld?

Als u een bezwaarschrift indient, wordt er in principe telefonisch contact met u opgenomen. Ook ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Een onafhankelijke, juridische medewerker maakt tijdens het eerste telefonische contact of later met u een afspraak voor een hoorzitting. U kunt uw bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De medewerker kan ook vragen aan u stellen en maakt een verslag van het horen. U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Wij stellen het wel zeer op prijs als u van te voren ons mededeelt als u niet komt.

Na afloop van de hoorzitting worden alle stukken en standpunten door de onafhankelijke juridisch medewerker nogmaals goed bekeken en volgt er een besluit op uw bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met het besluit op het bezwaar? U kunt hiertegen in beroep te gaan. Hoe u in beroep kunt gaan, wordt altijd vermeld onder het besluit op bezwaar.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is in een spoedprocedure waarbij  aan de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Er gelden twee bijzondere eisen voor een verzoek om een voorlopige voorziening. De eerste is dat bij het verzoek moet worden aangetoond dat er een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is).

Het tweede bijzondere vereiste is dat een verzoek om een voorlopige voorziening alleen kan worden ingediend als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u aan de rechtbank griffierecht verschuldigd.

Hoe wordt een klacht behandeld?

Wanneer u een klacht heeft ingediend wordt er in principe telefonisch contact met u opgenomen om te kijken wat er aan de hand is en om er iets aan te doen. Na eventueel telefonisch contact met u wordt de ontvangst van de klacht bevestigd. Als er tijdens het telefonisch contact al afspraken over de klachtafhandeling met u worden gemaakt worden deze mee worden genomen bij de bevestiging.

Vervolgens wordt de klacht behandeld en krijgt u een schriftelijk antwoord op uw klacht.

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Metropool Amsterdam. Hoe u dat kunt doen wordt altijd vermeld in het antwoord op uw klacht.

Is de betaling van uw uitkering geblokkeerd?

De afdeling Werk en Inkomen heeft het recht om uw uitkering te blokkeren als: 

 • Na onderzoek, het vermoeden bestaat dat u geen recht meer heeft op een uitkering
 • Na onderzoek het vermoeden bestaat dat u recht heeft op een lagere uitkering
 • Na onderzoek blijkt dat de inlichtingenplicht niet is nagekomen.

Over het blokkeren van de uitbetaling van uw  bijstandsuitkering ontvangt u geen schriftelijk bericht.  

Bent u het niet eens met het blokkeren van de uitbetaling van uw bijstandsuitkering dan kunt u hiertegen in bezwaar. Zie daarvoor de mogelijkheden op deze pagina. Doe het binnen 6 weken nadat de uitbetaling van uw bijstandsuitkering is geblokkeerd.

Wettelijke grond

Artikel 79 van de Participatiewet.

Wachten en voorschot

Krijg ik een voorschot?

Als u een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat u geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren.

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Wij moeten uw aanvraag in ieder geval binnen 8 weken beoordelen. Als wij nog bewijsstukken van u nodig hebben, als u niet meedoet met de startdag of andere afspraken, dan kan het langer dan 8 weken duren.

Wijzigingen in mijn situatie

Ik word opgenomen in een instelling. Hou ik mijn uitkering?

Gaat u naar een zorginstelling, verpleeghuis, revalidatiekliniek of andere instelling? Dan houdt u uw uitkering. Maar omdat u in een instelling minder kosten maakt (voor eten bijvoorbeeld) verlagen wij uw uitkering wel. U ontvangt een persoonlijke toelage die lager is. Daarvan kunt u bijvoorbeeld uw zorgverzekering betalen. Verder kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor huur en gas, water en licht. Wij betalen die dan door terwijl u in de instelling zit. Dat doen wij maximaal 1 jaar.

De persoonlijke toelage bedraagt:

 • € 309,97 per maand voor alleenstaanden en alleenstaande ouders.
 • € 309,97 per maand als u een partner heeft die thuisblijft. Uw thuiswonende partner krijgt een 'gewone' bijstandsuitkering voor een alleenstaande (of alleenstaande ouder).
 • € 482,13 per maand voor partners als u beiden in een instelling verblijft.

Let op: de genoemde bedragen kunnen per 1-1-2020 weer veranderen

Ik ga naar de gevangenis. Hou ik mijn uitkering?

Gaat u naar de gevangenis? Dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering. Ook heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor de huurkosten.

Ik heb een baan en wil mijn uitkering opzeggen. Hoe doe ik dat?

U kunt uw uitkering opzeggen door het invullen en opsturen van het mutatieformulier.

Hoe geef ik inkomsten door?

Inkomsten geeft u door aan Werk en Inkomen via een inkomstenformulier. Dit formulier stuurt u met een kopie van uw loonstrook iedere maand naar ons op. Wij verrekenen de inkomsten met uw uitkering.

Daarbij houden we rekening met een mogelijke inkomensvrijlating. Dat betekent dat wij een deel van uw inkomen niet van de uitkering aftrekken. De eerste zes maanden dat u werkt hebt u recht op een inkomensvrijlating van 25% (maximaal € 202 per maand in 2018). De vrijlating geldt eenmaal per uitkeringsperiode.

Ik heb parttime werk gevonden. Wat moet ik doen?

Allereerst: gefeliciteerd!

Heeft u zelf werk gevonden? Dan moet dat binnen 5 werkdagen aan ons worden doorgegeven. Geeft u dit niet op tijd door, dan kan het zijn dat u te veel uitkering ontvangt en dat samen met een boete later moet terugbetalen. U kunt uw wijzigingen doorgeven door het mutatieformulier in te vullen. Deze heeft u gekregen bij de start van uw uitkering en vindt u op www.almere.nl regels. Lever bij het mutatieformulier ook een bewijs aan met daarop de startdatum van uw nieuwe baan. Denk hierbij aan het arbeidscontract of de 1e salarisspecificatie. Heeft u het arbeidscontract of salarisspecificatie document niet op tijd? Dan moet u dit zo snel mogelijk na ontvangst alsnog aan ons opsturen.

Let op: Als uw werkmakelaar/klantmanager een baan voor u heeft gevonden, of u deed dit samen, dan hoeft u geen mutatieformulier in te vullen.

 Lees voor meer informatie de folder: Van uitkering naar werk.

Waarom wil de gemeente dat ik alimentatie aanvraag?

De uitkering is een laatste vangnet. Alleen als u op geen enkele andere manier in uw levensonderhoud kunt voorzien heeft u recht op een uitkering. Alimentatie is ook een vorm van levensonderhoud voor u of voor uw kinderen. Als u dus recht op alimentatie heeft, willen wij dat u dat aanvraagt. Wij houden het dan in op de uitkering die u van ons ontvangt.

Of u recht heeft op alimentatie hangt af van verschillende factoren. De rechter beslist daarover. Ook de hoogte van het bedrag wordt door de rechter bepaald. De plicht tot het betalen van alimentatie kan zowel aan mannen als vrouwen worden opgelegd. Bepalend is wie de kostwinnaar is geweest binnen een gezin.

Werken en zorg

Ik kan niet werken. Kan ik een uitkering aanvragen?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken tijdens de startdag. Als uit onderzoek blijkt dat u niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kunnen wij u ontheffen van uw arbeidsplicht. Wel maken we dan met u afspraken over wat u wel gaat doen. U wordt niet ontheven van uw re-integratieplicht.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Krijg ik een vast contactpersoon?

Zodra uw uitkering is toegekend krijgt u een vast contactpersoon. Wanneer u een traject volgt via de gemeente, krijgt u voor dat traject een vast contactpersoon.

Moet ik solliciteren?

Ja, u moet solliciteren. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan verwachten wij dat u uw best doet om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat kan door het vinden van betaald werk. Daarom eisen wij van u dat u solliciteert.

Alleen in dringende situaties kunt u van de sollicitatieplicht ontheven worden, bijvoorbeeld als u (langdurig) ziek bent. Als zo’n dringende situatie zich voordoet kunt u contact opnemen met uw klantmanager.

Wat is de startdag?

Als u een uitkering aanvraagt nodigen wij u uit voor de startdag. Tijdens de startdag krijgen wij inzicht in uw kansen op werk.  U neemt deel aan workshops zoals CV maken en solliciteren. Ook krijgt u voorlichting over uw rechten en plichten tijdens de uitkering.

U heeft tijdens de startdag ook een gesprek met een inkomensconsulent. De inkomensconsulent neemt de door u ingeleverde bewijsstukken met u door en beoordeelt of alle informatie aanwezig is om een uitkering aan te vragen. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

De startdag en het gesprek met de inkomensconsulent zijn dus belangrijke voorwaarden om een uitkering te ontvangen.

Algemene vragen

Waarom worden er bedragen ingehouden op mijn uitkering?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij bedragen inhouden op uw uitkering.

 • Doorbetaling: U kunt ons machtigen om vaste lasten rechtstreeks te betalen aan andere organisaties. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Deze bedragen houden wij in op uw uitkering. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’ en we doen dit alleen als u ons schriftelijk toestemming geeft hiervoor.
 • Geldlening: Soms verstrekken wij bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Het bedrag moet dan dus worden terugbetaald. In dat geval houden wij maximaal drie jaar lang iedere maand een bedrag in op uw uitkering, als aflossing van onze lening.
 • Beslaglegging: Het kan zijn dat er door een gerechtsdeurwaarder loonbeslag is gelegd op uw inkomen. Wij zijn dan verplicht het opgegeven bedrag in te houden op uw uitkering en aan de gerechtsdeurwaarder te betalen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u contact opnemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.
 • Premie zorgverzekering: Als u meer dan 6 maanden achterstand heeft bij het betalen van uw zorgverzekeringspremie kan Zorginstituut Nederland de premie opeisen van uw uitkering. Wij zijn dan verplicht de maandpremie rechtstreeks over te maken naar Zorginstituut Nederland.

Wat houdt de vakantietoeslag in?

Elke maand wordt er 5% van uw uitkering opgespaard. Dit is het vakantiegeld of de vakantietoeslag. Eens per jaar wordt dit uitbetaald. Dat is elk jaar in juni.

Kunnen betalingen aan anderen worden gedaan vanuit mijn uitkering?

Ja, u kunt ons machtigen bedragen van uw uitkering aan andere instanties over te maken. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’.

Als u dit wilt, kunt u hiervoor het formulier  ‘machtiging doorbetaling’ gebruiken. U kunt dit formulier ophalen bij de balie Sociale Zaken. De balie Sociale Zaken is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00.

Ik zoek een woning. Wie kan mij helpen?

Wanneer u een woning zoekt dient u zich u zich inschrijven bij Woningnet op www.woningnetalmere.nl . De gemeente verhuurt of verkoopt geen woningen.

Als u voor urgentie in aanmerking denkt te komen kunt u zich inschrijven bij het Vierde Huis op http://www.hetvierdehuis.nl/Paginas/Almere%20algemeen

Kan ik een afspraak verzetten of afzeggen

Wanneer blijkt dat u bijvoorbeeld door ziekte niet op uw afspraak kunt komen, kunt u uw afspraak 24 uur tot uiterlijk van tevoren verzetten of afzeggen. Wanneer u zonder bericht niet op een afspraak komt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Kan ik een afspraak maken met mijn klantmanager?

Ja, u kunt een afspraak maken met uw klantmanager als dat nodig is. Hiervoor kunt u bellen met 14 036.

Ik weet niet wie mijn klantmanager is. Wie kan ik bellen voor vragen?

Wanneer u belt met 14036 hoort u van de betreffende medewerker wie uw klantmanager is. U wordt dan doorverbonden met deze klantmanager of een directe collega.

Aanvraag uitkering

Algemene vragen werk en participatie

Ik wil thuiswerken. Mag dat?

Ja. U kunt thuis werken zolang er sprake is van legaal werk waarvan u de inkomsten kunt aantonen. Mocht het gaan om onbetaald thuiswerk, bespreekt u dit dan eerst met uw klantmanager.

Kan de gemeente een opleiding vergoeden?

Nee, de gemeente betaalt geen opleidingen. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer betaald werk vind. Daar helpen wij bij. De enige uitzondering is als een opleiding aantoonbaar tot betaald werk leidt. Bijvoorbeeld als u een baangarantie van een werkgever kunt overleggen. Of als u al ergens werkt en met een cursus of certificaat uw positie kunt verbeteren. U kunt dat bespreken met uw klantmanager.

Bent u jonger dan 30 jaar oud, dan kunt u zich inschrijven voor een opleiding waar u studiefinanciering voor ontvangt. Ontvangt u studiefinanciering, dan wordt de uitkering beeindigd.

Kan ik met een uitkering een opleiding volgen?

Nee, als u een bijstandsuitkering ontvangt mag u geen opleiding volgen. U bent verplicht u in te spannen om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk.  Als u een opleiding volgt bent u niet beschikbaar voor werk.

Uitzonderingen kunnen deeltijdopleidingen of avondopleidingen zijn. Wilt u een dergelijke opleiding volgen, bespreek dat dan eerst met uw klantmanager. Uw klantmanager moet daarvoor toestemming geven. Tijdens de opleiding moet u blijven solliciteren.

Bent u jonger dan 30 jaar? Dan kunt u mogelijk een opleiding volgen met studiefinanciering.

Ik maak reiskosten om een traject te volgen. Krijg ik die vergoed?

Ja, wij betalen de reiskosten als:

 • u een traject volgt dat wij met u hebben afgesproken, en; 
 • als u vanaf uw woning meer dan 3 kilometer moet reizen naar uw traject.

Let hierbij op het volgende:

 • Is de afstand minder dan 3 kilometer dan vergoeden wij geen reiskosten.
 • Is de afstand meer dan 3 kilometer dan vergoeden wij een Maxx Meerreizen-kaart.
 • Reiskosten worden vergoed tot maximaal twee maanden terug.
 • Duurt uw traject langer dan 50 dagen dan kunnen wij een fiets vergoeden.

Aanvragen

U kunt de kosten aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt het formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik kan niet werken. Waarom word ik uitgenodigd voor een gesprek over werk en re-integratie?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Het kan zijn dat wij u daarom hebben ontheven van uw arbeidsplicht. Dat leggen wij vast in uw dossier.

Toch vinden wij het belangrijk om op de hoogte te blijven van uw situatie.  Bijvoorbeeld om te zien of u de hulp krijgt die u nodig heeft en of u gebruik maakt van de voorzieningen die u verder kunnen helpen. Daarom nodigen wij u uit.

Daarnaast is een ontheffing van de arbeidsplicht altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Mijn aandoening is chronisch. Kan ik blijvend worden ontheven van de arbeidsverplichting?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Ik verricht mantelzorg. Word ik dan ontheven van de arbeidsverplichting?

U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Beschikking mantelzorg

Als mantelzorger is het mogelijk vrijstelling te krijgen van de sollicitatieplicht. Voorwaarde is dat u 8 uur per week of meer mantelzorg verleent voor een periode van minstens 3 maanden. De ontheffing geldt voor de duur dat de mantelzorg noodzakelijk is. De ontheffing kunt u aanvragen met het ‘Aanvraagformulier beschikking mantelzorg’. Vraag hiernaar bij de balie Sociaal Domein of via 14036.  

 

Ik heb een VOG nodig voor mijn traject of vrijwilligerswerk. Krijg ik de kosten vergoed?

Werkgevers en vrijwilligersorganisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms betalen ze u de kosten hiervan. Als dat niet zo is, kunt u bij ons een vergoeding aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt dit formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik wil vrijwilligerswerk doen, mag dat?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt dient u zich in te spannen zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk. Toch kan het nuttig of prettig zijn om ondertussen vrijwilligerswerk te doen. U kunt dit bespreken met uw klantmanager. Uw klantmanager kan u toestemming geven.

Als vastgesteld is dat u (tijdelijk) niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kan vrijwilligerswerk een goede manier zijn om toch actief te blijven. Ook dit bespreekt u met uw klantmanager.

Ik heb een uitkering van het UWV omdat ik ziek ben en krijg een aanvulling van de gemeente. Met wie maak ik afspraken over re-integratie?

Wat bij het UWV bekend is over uw situatie, is niet bekend bij de gemeente. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. De gemeente en UWV zijn twee aparte instanties.

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, hoe klein ook, geldt voor u de arbeidsplicht die hoort bij de bijstandsuitkering.

Wij nodigen u daarom uit voor een gesprek over uw mogelijkheden tot werk of participatie. Afspraken die wij met u daarover maken staan los van het UWV.

 

Wat is een belastbaarheidsonderzoek?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken met uw klantmanager. De klantmanager kan er voor kiezen om uw belastbaarheid te laten onderzoeken. In zo’n onderzoek, uitgevoerd door AREA, wordt onafhankelijk vastgesteld wat wij wel en niet van u mogen verwachten. Onder andere hoeveel uren u zou kunnen werken en welke werkzaamheden u zou kunnen doen. Ook is het mogelijk dat AREA vaststelt dat u helemaal niets kunt doen. Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van het belastbaarheidsonderzoek. Wat kan ik doen?

Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over uw verdere re-integratie. Hierover ontvangt u een brief. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u tegen deze brief in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u dat kunt doen.

Mijn ontheffing is verlopen. Wat moet ik doen?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek hierover.

Als u in een schuldsanering zit, kan het zijn dat uw bewindsvoerder vraagt om een bewijs van uw ontheffing van de arbeidsplicht.  Neem in dit geval contact op met uw klantmanager.

Het aflopen van uw ontheffing heeft geen invloed op de voortgang en hoogte van uw uitkering.

 

Werken met een arbeidsbeperking

Hoe kan ik mij melden bij de gemeente als ik een indicatie banenafspraak heb gekregen?

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Kan de gemeente mij helpen bij het vinden van werk?

Heeft u een indicatie voor de banenafspraak ontvangen van het UWV? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Wij bespreken dan wat u tot nu toe heeft gedaan, zoals werk en scholing. Voor ons is ook belangrijk om te weten van welk soort werk u gelukkig wordt.

Vervolgens maken wij afspraken over wat wij voor u kunnen doen. En of we u kunnen begeleiden richting een juiste werkplek of dat we samen een andere keuze maken. 

Een aanpassing van de werkplek of extra begeleiding op de werkplek is mogelijk. Ook dat kunnen we bespreken.

Wie gaat werken krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering. Het salaris is minimaal het minimumloon. 

Ik heb een arbeidsbeperking. Kan ik geholpen worden bij het vinden van werk?

Met werkgevers is afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat gaat via de zogenoemde garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak. U komt in aanmerking voor zo'n baan als u bent opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. U kunt via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor dat doelgroepenregister. Als dat zo is, krijgt u de indicatie banenafspraak. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Wat zijn garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak?

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de 'banenafspraak'. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Werken als zelfstandige

Ik wil als zelfstandige werken of starten als zelfstandige, en ik heb een bijstandsuitkering. Kan dat?

Voor zelfstandigen met onvoldoende eigen inkomsten is er een andere inkomensvoorziening: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een uitkering voor zelfstandigen.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u niet werken als zelfstandige. U kunt dan Bbz aanvragen.

Starten als zelfstandige

Heeft u een goed bedrijfsidee en een bijstandsuitkering? Dan kunnen we een ‘voorbereidingsperiode’ met u afspreken waarin u als beginnende zelfstandige een bedrijf opzet. Uw bijstandsuitkering loopt dan door en u wordt begeleid door het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). 

De voorbereidingsperiode duurt maximaal 12 maanden en eindigt met het aanvragen van de uitkering Bbz. Een Bbz-uitkering is bedoeld voor zelfstandigen.

Om in aanmerking te komen voor de voorbereidingsperiode moet u toestemming krijgen van uw klantmanager. De klantmanager zal beoordelen of het werken als zelfstandige voor u de snelste manier is om inkomen te verkrijgen.

Storing

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vult u dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier wordt uw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. U kunt dat doen met dit formulier.

Online melden 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

De online vragenlijst (snelbalie)

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om uw aanvraag in te dienen via uw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren uw aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen.

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang uw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kunt u de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kunt u opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreplyverberg dit@almere.nl Als u het bericht niet in uw postvak van uw e-mailaccount kunt vinden, controleert u dan uw spam folder.

Heeft u geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als u de vragenlijst al heeft afgesloten kunt u opnieuw inloggen met uw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat u klaar bent met het indienen van uw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heeft u daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Heb ik recht?

Ik wil een aanvulling aanvragen op mijn WGA- of WW-uitkering en ik ben ouder dan 50 jaar. Hoe kan ik dit doen?

U kunt een aanvulling aanvragen via de online vragenlijst van de snelbalie. Dat kan alleen als uw WGA- of WW-uitkering lager dan de voor u geldende bijstandsnorm is.

Hoe kunt u dit aanvragen:

In de online vragenlijst, bij algemene gegevens, krijgt u op een gegeven moment de volgende vraag:

Ontvangt u op dit moment of ontving u tot voor kort een WW- of WGA-uitkering?

U antwoordt hierop: Nee, geen van beiden.

U krijgt later de vraag of uw inkomen heeft (bij het onderdeel inkomen). Daar geeft u uw WGA- of WW-uitkering op als inkomen. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met 14 036. 

We werken eraan om dit te verbeteren in de vragenlijst.

Ik kan geen aanvraag indienen, omdat ik nog een bijstandsuitkering in een andere gemeente zou ontvangen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat de gemeente waar u voorheen een uitkering ontving, de uitkering administratief nog niet beëindigd heeft waardoor u deze melding krijgt. Neem in dat geval contact op met de gemeente (14 036).

Ik heb geen recht omdat ik teveel vermogen heb. Wat betekent dit?

U kreeg waarschijnlijk deze melding bij het invullen van de online vragenlijst:

Een uitkering wordt niet toegekend aan personen met een vermogen boven de vermogensgrens. Om die reden raden we u aan de aanvraag af te breken en niet in te dienen.

Uitleg:

U heeft een vermogen (spaargeld en bezittingen) boven de vermogensgrens. Zie stap 2 op deze pagina voor de hoogte van de vermogensgrens.

Het is de bedoeling dat u in uw eigen bestaan te voorziet met een deel van uw vermogen. 

Zodra uw vermogen onder de vermogensgrens komt, en u dit geld op een verantwoordelijke manier heeft uitgegeven, kunt u mogelijk opnieuw uitkering aanvragen. Om te bepalen hoelang deze periode minimaal dient te zijn, raden wij u aan om contact op te nemen met de gemeente (14 036).

Ik ben dakloos. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ja, dat kan. Daarvoor is onderstaande nodig:

 1. U gaat naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
 2. U neemt daarbij deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

Kan ik een postadres aanvragen bij de gemeente?

U kunt een postadres (briefadres) aanvragen bij het Leger des Heils. Belangrijk is dat u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • U heeft  geen woonadres in Almere, maar u verblijft wel hier en daar in Almere.
 • Wanneer u voor opvang regelmatig bij het Leger des Heils verblijft kunt u daar een postadres krijgen. U moet dan nog wel aangifte doen van het briefadres bij Burgerzaken.
 • Wanneer u niet bij het Leger des Heils verblijft kunt u via Burgerzaken bij de gemeente een postadres aanvragen.

Hoe hoog is mijn uitkering?

De wettelijke vastgestelde hoogte van de bijstanduitkering kunt u vinden op

www.almere.nl/werken/uitkering/uitkeringsbedragen-en-vakantiegeld

 

Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon die de woonkosten kan delen met anderen. Bent u boven de 21 en ontvang u geen studiefinanciering? Dan bent u een kostendeler als u samen in één woning woont met anderen boven de 21 jaar die geen studiefinanciering ontvangen. U kunt dan een aantal kosten delen, zoals huur en kosten voor energie.

Bent u kostendeler dan ontvangt u een lagere uitkering dan iemand die alleen woont. Dit heet de kostendelersnorm. U bent geen kostendeler als er sprake is van een commercieel contract.

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

U kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.

U kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.

De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

 

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

U kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document uw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na uw aanvraag uploaden: Via de groene button kunt u de bewijsstukken uploaden. U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Direct bewijsstukken uploaden (DigiD nodig)

 • Mailen: U kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl . Om ervoor te zorgen dat uw stukken op de plek van bestemming komen, moet u in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in uw e-mail uw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als u niet weet wat uw klantnummer is, vermeld dan uw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: U kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen u dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken.


Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

 Als u de stukken via het digitale uploadformulier heeft ingestuurd, heeft u een bevestiging gekregen via e-mail. Als u de stukken heeft meegestuurd met uw aanvraag heeft u een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als u de stukken heeft ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heeft u ook een bevestiging gekregen.

Veelgestelde vragen kostendelersnorm

Wie krijgen een lagere uitkering?

Bijstandsontvangers die een woning delen met andere volwassenen krijgen te maken met de kostendelersnorm. Dat kunnen ouders zijn die in één huis wonen met hun volwassen dochter en zoon. Het kan ook zijn dat er een (groot)ouder bij inwoont. Of andere familieleden, kennissen of vrienden.

Wie tellen er niet mee voor de kostendelersnorm?

• Jongeren tot 21 jaar
• Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
• Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
• Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
• Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
• Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Mijn ouders ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld AOW). Tellen die ook mee voor de kostendelersnorm?

Ja, ook uw ouders met een uitkering tellen mee voor de kostendelersnorm. De wet gaat ervan uit dat de kosten van het levensonderhoud met hen gedeeld kan worden.

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. Voor hem of haar verandert er niets. 

Mijn kind verdient niet veel met een bijbaantje. Hij kan niet bijdragen in de kosten van het levensonderhoud. Hoe moet ik nu rondkomen?

Is uw kind 21 jaar of ouder, en woont hij bij u in huis, dan gaat de wetgever ervan uit dat u de kosten van het levensonderhoud met hem kan delen. Als uw kind niet genoeg verdient, en niet meer betaald werk kan vinden, kan hij eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

Hoe werkt de kostendelersnorm? Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering als ik kostendelers heb?

Hoe meer volwassen personen in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1360 euro).

Hoogte bijstandsuitkering bij kostendelers:

Aantal kostendelers in een woningBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Een volwassene (alleenstaande)70,00% (ongeveer 955 euro)70%
Twee kostendelers50,00% (ongeveer 680 euro)100%
Drie kostendelers43,33% (ongeveer 590 euro)130%
Vier kostendelers40,00% (ongeveer 545 euro)160%
Vijf kostendelers38,00 (ongeveer 520 euro)190%

Wanneer gaat de kostendelersnorm in?

• Ontving u vóór 1 januari 2015 al een bijstandsuitkering en is uw uitkering sindsdien niet herzien? Als u met één of meer personen in hetzelfde huis woont, dan gaat de kostendelersnorm voor u in per 1 juli 2015. U ontvangt hierover een brief van de gemeente.

• Is uw bijstandsuitkering na 1 januari 2015 opgestart of herzien, en deelt u uw woning met meerdere personen, dan is uw uitkering al aangepast aan de kostendelersnorm.

• Komt er vóór 1 juli 2015 of na 1 juli 2015 een kostendeler in uw huis wonen, dan gaat de kostendelersnorm in vanaf het moment dat deze bij u in komt wonen. Het is daarom belangrijk dat u veranderingen in uw woonsituatie direct doorgeeft. Anders is er een kans dat u later geld terug moet betalen en een boete krijgt.

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.

Veelgestelde vragen Bijzondere Bijstand

Ik ga verhuizen naar een andere gemeente. Bij welke gemeente vraag ik bijzondere bijstand voor verhuiskosten aan?

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten en voor de eerste maand huur en borg kunt u aanvragen in uw huidige gemeente (waar u ingeschreven staat).

Inrichtingskosten kunt u aanvragen bij de gemeente waar u gaat wonen.

U heeft een (kopie) van een huurcontract nodig voor de aanvraag bijzondere bijstand.

 

Is bijzondere bijstand mogelijk voor (uitzonderlijke) medische kosten?

Medische kosten komen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat u een goede zorgverzekering heeft. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten wordt altijd gekeken of de kosten vergoed worden door een goede zorgverzekering. De gemeente Almere kijkt daarvoor naar de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Almere aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Hiervoor werken wij samen met zorgverzekeraar Menzis. Als u gebruik maakt van deze zorgverzekering, krijgt u goede vergoedingen, betaalt de gemeente Almere een deel van uw premie en krijgt u korting van Menzis. Deze zorgverzekering heet GarantVerzorgd en kent 3 aanvullende pakketten.

Bij een aanvraag bijzondere bijstand van de gemeente Almere kijken wij altijd of de kosten vergoed zouden worden door het aanvullende pakket GarantVerzorgd 2. Zouden de kosten daardoor worden vergoed, dan ontvangt u geen bijzondere bijstand voor de kosten. Zouden de kosten daardoor niet worden vergoed, dan wordt gekeken hoe uitzonderlijk de kosten zijn.  

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen? Kijk dan op www.almere.nl/zorgverzekering 

 

Wat zijn bijzondere omstandigheden en noodzakelijke kosten?

 

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden in het algemeen voorkomen. Door bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het zo zijn dat u extra kosten moet maken. Wanneer deze bijzonder persoonlijke omstandigheden zich voordoen, kunnen deze kosten mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen.

 

Noodzakelijke kosten

Noodzakelijke kosten zijn kosten die in uw persoonlijke situatie noodzakelijk worden geacht. Dit kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn en/of andere kostensoorten. De noodzaak van de kosten wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie waardoor het voor u in uw situatie noodzakelijk kan zijn en voor een ander in een soortgelijke situatie niet.

 

Krijg ik bijzondere bijstand voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage?

Soms moet u bij een vergoeding door een instantie een deel zelf betalen: een eigen bijdrage. Sommige instanties houden er geen rekening mee dat u een laag inkomen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die u voor de kosten van een advocaat (via toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand) moet betalen. Dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen.

 

 

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.  

Veelgestelde vragen over bezwaar en klachten

Wat is bezwaar?

Indien u het niet eens bent met een officieel besluit van de gemeente Almere dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.  De gemeente is dan verplicht om het officiële besluit zorgvuldig te heroverwegen. Het besluit wordt heroverwogen door een onafhankelijk persoon. Hij/zij is niet betrokken geweest bij het besluit waar u het niet mee eens bent.

De regels die gelden bij het indienen van een bezwaarschrift zijn grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Wat als ik meer tijd nodig heb dan zes weken?

U heeft zes weken de tijd na de beslissing om uw bezwaar in te dienen. 

Het kan voorkomen dat u meer tijd nodig heeft om uw bezwaarschrift te beargumenteren. Bijvoorbeeld  als u eerst advies wilt inwinnen. In dat geval moet u wel binnen zes weken een bezwaarschrift indienen, maar kunt u in uw bezwaarschrift vragen om een extra termijn om de redenen van uw bezwaar aan te vullen. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven. Doet u dit vervolgens niet, of niet op tijd, dan kan besloten worden dat uw bezwaarschrift niet verder behandeld zal worden.

Ik heb een klacht. Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Almere zich  tegenover u heeft gedragen. Een klacht gaat dus bijvoorbeeld over de manier waarop u te woord bent gestaan, over een brief die niet beantwoord is, of over een toezegging die volgens u niet is nagekomen.

Als u een klacht heeft, dan kunt u gebruik maken van ons online klachtenformulier of een brief sturen waarin u uw klacht beschrijft. Ook kunt u telefonisch via 14036 een klacht indienen.

De gemeente is niet meer verplicht uw klacht in behandeling te nemen wanneer u uw klacht niet indient binnen 1 jaar nadat de gedraging waarover u een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift/klacht?

Aan het indienen van een bezwaarschrift of klacht zijn geen kosten verbonden.

De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die door uzelf wordt ingeschakeld, moet u uiteraard wel zelf betalen.

Mogelijk kunt u  aanspraak maken op rechtsbijstand door de overheid. Dit betekent dat u niet alle kosten van de rechtshulp zelf hoeft te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, http://www.rvr.org/

Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarschriftenprocedure?

Als u een bezwaarschrift indient tegen een besluit waarmee u het niet eens bent, betekent dit niet dat het genomen besluit niet in werking treedt. Het genomen besluit kan gewoon doorlopen tijdens de bezwaarprocedure.

Kan ik opnieuw een aanvraag indienen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Als het besluit is genomen dat u bijvoorbeeld geen uitkering (meer) krijgt dan mag u tijdens de bezwaarfase ook opnieuw een aanvraag indienen.

U hoeft de uitkomst van de bezwaarprocedure niet af te wachten. Als u niet kunt wachten op het besluit op uw bezwaarschrift of het besluit op uw nieuwe aanvraag kunt u bij de rechtbank ook om een voorlopige voorziening vragen.

Hoe wordt een bezwaarschrift behandeld?

Als u een bezwaarschrift indient, wordt er in principe telefonisch contact met u opgenomen. Ook ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Een onafhankelijke, juridische medewerker maakt tijdens het eerste telefonische contact of later met u een afspraak voor een hoorzitting. U kunt uw bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De medewerker kan ook vragen aan u stellen en maakt een verslag van het horen. U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Wij stellen het wel zeer op prijs als u van te voren ons mededeelt als u niet komt.

Na afloop van de hoorzitting worden alle stukken en standpunten door de onafhankelijke juridisch medewerker nogmaals goed bekeken en volgt er een besluit op uw bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met het besluit op het bezwaar? U kunt hiertegen in beroep te gaan. Hoe u in beroep kunt gaan, wordt altijd vermeld onder het besluit op bezwaar.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is in een spoedprocedure waarbij  aan de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Er gelden twee bijzondere eisen voor een verzoek om een voorlopige voorziening. De eerste is dat bij het verzoek moet worden aangetoond dat er een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is).

Het tweede bijzondere vereiste is dat een verzoek om een voorlopige voorziening alleen kan worden ingediend als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u aan de rechtbank griffierecht verschuldigd.

Hoe wordt een klacht behandeld?

Wanneer u een klacht heeft ingediend wordt er in principe telefonisch contact met u opgenomen om te kijken wat er aan de hand is en om er iets aan te doen. Na eventueel telefonisch contact met u wordt de ontvangst van de klacht bevestigd. Als er tijdens het telefonisch contact al afspraken over de klachtafhandeling met u worden gemaakt worden deze mee worden genomen bij de bevestiging.

Vervolgens wordt de klacht behandeld en krijgt u een schriftelijk antwoord op uw klacht.

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Metropool Amsterdam. Hoe u dat kunt doen wordt altijd vermeld in het antwoord op uw klacht.

Is de betaling van uw uitkering geblokkeerd?

De afdeling Werk en Inkomen heeft het recht om uw uitkering te blokkeren als: 

 • Na onderzoek, het vermoeden bestaat dat u geen recht meer heeft op een uitkering
 • Na onderzoek het vermoeden bestaat dat u recht heeft op een lagere uitkering
 • Na onderzoek blijkt dat de inlichtingenplicht niet is nagekomen.

Over het blokkeren van de uitbetaling van uw  bijstandsuitkering ontvangt u geen schriftelijk bericht.  

Bent u het niet eens met het blokkeren van de uitbetaling van uw bijstandsuitkering dan kunt u hiertegen in bezwaar. Zie daarvoor de mogelijkheden op deze pagina. Doe het binnen 6 weken nadat de uitbetaling van uw bijstandsuitkering is geblokkeerd.

Wettelijke grond

Artikel 79 van de Participatiewet.

Wachten en voorschot

Krijg ik een voorschot?

Als u een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat u geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren.

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Wij moeten uw aanvraag in ieder geval binnen 8 weken beoordelen. Als wij nog bewijsstukken van u nodig hebben, als u niet meedoet met de startdag of andere afspraken, dan kan het langer dan 8 weken duren.

Wijzigingen in mijn situatie

Ik word opgenomen in een instelling. Hou ik mijn uitkering?

Gaat u naar een zorginstelling, verpleeghuis, revalidatiekliniek of andere instelling? Dan houdt u uw uitkering. Maar omdat u in een instelling minder kosten maakt (voor eten bijvoorbeeld) verlagen wij uw uitkering wel. U ontvangt een persoonlijke toelage die lager is. Daarvan kunt u bijvoorbeeld uw zorgverzekering betalen. Verder kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor huur en gas, water en licht. Wij betalen die dan door terwijl u in de instelling zit. Dat doen wij maximaal 1 jaar.

De persoonlijke toelage bedraagt:

 • € 309,97 per maand voor alleenstaanden en alleenstaande ouders.
 • € 309,97 per maand als u een partner heeft die thuisblijft. Uw thuiswonende partner krijgt een 'gewone' bijstandsuitkering voor een alleenstaande (of alleenstaande ouder).
 • € 482,13 per maand voor partners als u beiden in een instelling verblijft.

Let op: de genoemde bedragen kunnen per 1-1-2020 weer veranderen

Ik ga naar de gevangenis. Hou ik mijn uitkering?

Gaat u naar de gevangenis? Dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering. Ook heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor de huurkosten.

Ik heb een baan en wil mijn uitkering opzeggen. Hoe doe ik dat?

U kunt uw uitkering opzeggen door het invullen en opsturen van het mutatieformulier.

Hoe geef ik inkomsten door?

Inkomsten geeft u door aan Werk en Inkomen via een inkomstenformulier. Dit formulier stuurt u met een kopie van uw loonstrook iedere maand naar ons op. Wij verrekenen de inkomsten met uw uitkering.

Daarbij houden we rekening met een mogelijke inkomensvrijlating. Dat betekent dat wij een deel van uw inkomen niet van de uitkering aftrekken. De eerste zes maanden dat u werkt hebt u recht op een inkomensvrijlating van 25% (maximaal € 202 per maand in 2018). De vrijlating geldt eenmaal per uitkeringsperiode.

Ik heb parttime werk gevonden. Wat moet ik doen?

Allereerst: gefeliciteerd!

Heeft u zelf werk gevonden? Dan moet dat binnen 5 werkdagen aan ons worden doorgegeven. Geeft u dit niet op tijd door, dan kan het zijn dat u te veel uitkering ontvangt en dat samen met een boete later moet terugbetalen. U kunt uw wijzigingen doorgeven door het mutatieformulier in te vullen. Deze heeft u gekregen bij de start van uw uitkering en vindt u op www.almere.nl regels. Lever bij het mutatieformulier ook een bewijs aan met daarop de startdatum van uw nieuwe baan. Denk hierbij aan het arbeidscontract of de 1e salarisspecificatie. Heeft u het arbeidscontract of salarisspecificatie document niet op tijd? Dan moet u dit zo snel mogelijk na ontvangst alsnog aan ons opsturen.

Let op: Als uw werkmakelaar/klantmanager een baan voor u heeft gevonden, of u deed dit samen, dan hoeft u geen mutatieformulier in te vullen.

 Lees voor meer informatie de folder: Van uitkering naar werk.

Waarom wil de gemeente dat ik alimentatie aanvraag?

De uitkering is een laatste vangnet. Alleen als u op geen enkele andere manier in uw levensonderhoud kunt voorzien heeft u recht op een uitkering. Alimentatie is ook een vorm van levensonderhoud voor u of voor uw kinderen. Als u dus recht op alimentatie heeft, willen wij dat u dat aanvraagt. Wij houden het dan in op de uitkering die u van ons ontvangt.

Of u recht heeft op alimentatie hangt af van verschillende factoren. De rechter beslist daarover. Ook de hoogte van het bedrag wordt door de rechter bepaald. De plicht tot het betalen van alimentatie kan zowel aan mannen als vrouwen worden opgelegd. Bepalend is wie de kostwinnaar is geweest binnen een gezin.

Werken en zorg

Ik kan niet werken. Kan ik een uitkering aanvragen?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken tijdens de startdag. Als uit onderzoek blijkt dat u niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kunnen wij u ontheffen van uw arbeidsplicht. Wel maken we dan met u afspraken over wat u wel gaat doen. U wordt niet ontheven van uw re-integratieplicht.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Krijg ik een vast contactpersoon?

Zodra uw uitkering is toegekend krijgt u een vast contactpersoon. Wanneer u een traject volgt via de gemeente, krijgt u voor dat traject een vast contactpersoon.

Moet ik solliciteren?

Ja, u moet solliciteren. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan verwachten wij dat u uw best doet om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat kan door het vinden van betaald werk. Daarom eisen wij van u dat u solliciteert.

Alleen in dringende situaties kunt u van de sollicitatieplicht ontheven worden, bijvoorbeeld als u (langdurig) ziek bent. Als zo’n dringende situatie zich voordoet kunt u contact opnemen met uw klantmanager.

Wat is de startdag?

Als u een uitkering aanvraagt nodigen wij u uit voor de startdag. Tijdens de startdag krijgen wij inzicht in uw kansen op werk.  U neemt deel aan workshops zoals CV maken en solliciteren. Ook krijgt u voorlichting over uw rechten en plichten tijdens de uitkering.

U heeft tijdens de startdag ook een gesprek met een inkomensconsulent. De inkomensconsulent neemt de door u ingeleverde bewijsstukken met u door en beoordeelt of alle informatie aanwezig is om een uitkering aan te vragen. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

De startdag en het gesprek met de inkomensconsulent zijn dus belangrijke voorwaarden om een uitkering te ontvangen.

Algemene vragen

Waarom worden er bedragen ingehouden op mijn uitkering?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij bedragen inhouden op uw uitkering.

 • Doorbetaling: U kunt ons machtigen om vaste lasten rechtstreeks te betalen aan andere organisaties. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Deze bedragen houden wij in op uw uitkering. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’ en we doen dit alleen als u ons schriftelijk toestemming geeft hiervoor.
 • Geldlening: Soms verstrekken wij bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Het bedrag moet dan dus worden terugbetaald. In dat geval houden wij maximaal drie jaar lang iedere maand een bedrag in op uw uitkering, als aflossing van onze lening.
 • Beslaglegging: Het kan zijn dat er door een gerechtsdeurwaarder loonbeslag is gelegd op uw inkomen. Wij zijn dan verplicht het opgegeven bedrag in te houden op uw uitkering en aan de gerechtsdeurwaarder te betalen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u contact opnemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.
 • Premie zorgverzekering: Als u meer dan 6 maanden achterstand heeft bij het betalen van uw zorgverzekeringspremie kan Zorginstituut Nederland de premie opeisen van uw uitkering. Wij zijn dan verplicht de maandpremie rechtstreeks over te maken naar Zorginstituut Nederland.

Wat houdt de vakantietoeslag in?

Elke maand wordt er 5% van uw uitkering opgespaard. Dit is het vakantiegeld of de vakantietoeslag. Eens per jaar wordt dit uitbetaald. Dat is elk jaar in juni.

Kunnen betalingen aan anderen worden gedaan vanuit mijn uitkering?

Ja, u kunt ons machtigen bedragen van uw uitkering aan andere instanties over te maken. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’.

Als u dit wilt, kunt u hiervoor het formulier  ‘machtiging doorbetaling’ gebruiken. U kunt dit formulier ophalen bij de balie Sociale Zaken. De balie Sociale Zaken is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00.

Ik zoek een woning. Wie kan mij helpen?

Wanneer u een woning zoekt dient u zich u zich inschrijven bij Woningnet op www.woningnetalmere.nl . De gemeente verhuurt of verkoopt geen woningen.

Als u voor urgentie in aanmerking denkt te komen kunt u zich inschrijven bij het Vierde Huis op http://www.hetvierdehuis.nl/Paginas/Almere%20algemeen

Kan ik een afspraak verzetten of afzeggen

Wanneer blijkt dat u bijvoorbeeld door ziekte niet op uw afspraak kunt komen, kunt u uw afspraak 24 uur tot uiterlijk van tevoren verzetten of afzeggen. Wanneer u zonder bericht niet op een afspraak komt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Kan ik een afspraak maken met mijn klantmanager?

Ja, u kunt een afspraak maken met uw klantmanager als dat nodig is. Hiervoor kunt u bellen met 14 036.

Ik weet niet wie mijn klantmanager is. Wie kan ik bellen voor vragen?

Wanneer u belt met 14036 hoort u van de betreffende medewerker wie uw klantmanager is. U wordt dan doorverbonden met deze klantmanager of een directe collega.

Ik heb een uitkering

Algemene vragen werk en participatie

Ik wil thuiswerken. Mag dat?

Ja. U kunt thuis werken zolang er sprake is van legaal werk waarvan u de inkomsten kunt aantonen. Mocht het gaan om onbetaald thuiswerk, bespreekt u dit dan eerst met uw klantmanager.

Kan de gemeente een opleiding vergoeden?

Nee, de gemeente betaalt geen opleidingen. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer betaald werk vind. Daar helpen wij bij. De enige uitzondering is als een opleiding aantoonbaar tot betaald werk leidt. Bijvoorbeeld als u een baangarantie van een werkgever kunt overleggen. Of als u al ergens werkt en met een cursus of certificaat uw positie kunt verbeteren. U kunt dat bespreken met uw klantmanager.

Bent u jonger dan 30 jaar oud, dan kunt u zich inschrijven voor een opleiding waar u studiefinanciering voor ontvangt. Ontvangt u studiefinanciering, dan wordt de uitkering beeindigd.

Kan ik met een uitkering een opleiding volgen?

Nee, als u een bijstandsuitkering ontvangt mag u geen opleiding volgen. U bent verplicht u in te spannen om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk.  Als u een opleiding volgt bent u niet beschikbaar voor werk.

Uitzonderingen kunnen deeltijdopleidingen of avondopleidingen zijn. Wilt u een dergelijke opleiding volgen, bespreek dat dan eerst met uw klantmanager. Uw klantmanager moet daarvoor toestemming geven. Tijdens de opleiding moet u blijven solliciteren.

Bent u jonger dan 30 jaar? Dan kunt u mogelijk een opleiding volgen met studiefinanciering.

Ik maak reiskosten om een traject te volgen. Krijg ik die vergoed?

Ja, wij betalen de reiskosten als:

 • u een traject volgt dat wij met u hebben afgesproken, en; 
 • als u vanaf uw woning meer dan 3 kilometer moet reizen naar uw traject.

Let hierbij op het volgende:

 • Is de afstand minder dan 3 kilometer dan vergoeden wij geen reiskosten.
 • Is de afstand meer dan 3 kilometer dan vergoeden wij een Maxx Meerreizen-kaart.
 • Reiskosten worden vergoed tot maximaal twee maanden terug.
 • Duurt uw traject langer dan 50 dagen dan kunnen wij een fiets vergoeden.

Aanvragen

U kunt de kosten aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt het formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik kan niet werken. Waarom word ik uitgenodigd voor een gesprek over werk en re-integratie?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Het kan zijn dat wij u daarom hebben ontheven van uw arbeidsplicht. Dat leggen wij vast in uw dossier.

Toch vinden wij het belangrijk om op de hoogte te blijven van uw situatie.  Bijvoorbeeld om te zien of u de hulp krijgt die u nodig heeft en of u gebruik maakt van de voorzieningen die u verder kunnen helpen. Daarom nodigen wij u uit.

Daarnaast is een ontheffing van de arbeidsplicht altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Mijn aandoening is chronisch. Kan ik blijvend worden ontheven van de arbeidsverplichting?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Ik verricht mantelzorg. Word ik dan ontheven van de arbeidsverplichting?

U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Beschikking mantelzorg

Als mantelzorger is het mogelijk vrijstelling te krijgen van de sollicitatieplicht. Voorwaarde is dat u 8 uur per week of meer mantelzorg verleent voor een periode van minstens 3 maanden. De ontheffing geldt voor de duur dat de mantelzorg noodzakelijk is. De ontheffing kunt u aanvragen met het ‘Aanvraagformulier beschikking mantelzorg’. Vraag hiernaar bij de balie Sociaal Domein of via 14036.  

 

Ik heb een VOG nodig voor mijn traject of vrijwilligerswerk. Krijg ik de kosten vergoed?

Werkgevers en vrijwilligersorganisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms betalen ze u de kosten hiervan. Als dat niet zo is, kunt u bij ons een vergoeding aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt dit formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik wil vrijwilligerswerk doen, mag dat?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt dient u zich in te spannen zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk. Toch kan het nuttig of prettig zijn om ondertussen vrijwilligerswerk te doen. U kunt dit bespreken met uw klantmanager. Uw klantmanager kan u toestemming geven.

Als vastgesteld is dat u (tijdelijk) niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kan vrijwilligerswerk een goede manier zijn om toch actief te blijven. Ook dit bespreekt u met uw klantmanager.

Ik heb een uitkering van het UWV omdat ik ziek ben en krijg een aanvulling van de gemeente. Met wie maak ik afspraken over re-integratie?

Wat bij het UWV bekend is over uw situatie, is niet bekend bij de gemeente. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. De gemeente en UWV zijn twee aparte instanties.

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, hoe klein ook, geldt voor u de arbeidsplicht die hoort bij de bijstandsuitkering.

Wij nodigen u daarom uit voor een gesprek over uw mogelijkheden tot werk of participatie. Afspraken die wij met u daarover maken staan los van het UWV.

 

Wat is een belastbaarheidsonderzoek?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken met uw klantmanager. De klantmanager kan er voor kiezen om uw belastbaarheid te laten onderzoeken. In zo’n onderzoek, uitgevoerd door AREA, wordt onafhankelijk vastgesteld wat wij wel en niet van u mogen verwachten. Onder andere hoeveel uren u zou kunnen werken en welke werkzaamheden u zou kunnen doen. Ook is het mogelijk dat AREA vaststelt dat u helemaal niets kunt doen. Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van het belastbaarheidsonderzoek. Wat kan ik doen?

Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over uw verdere re-integratie. Hierover ontvangt u een brief. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u tegen deze brief in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u dat kunt doen.

Mijn ontheffing is verlopen. Wat moet ik doen?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek hierover.

Als u in een schuldsanering zit, kan het zijn dat uw bewindsvoerder vraagt om een bewijs van uw ontheffing van de arbeidsplicht.  Neem in dit geval contact op met uw klantmanager.

Het aflopen van uw ontheffing heeft geen invloed op de voortgang en hoogte van uw uitkering.

 

Werken met een arbeidsbeperking

Hoe kan ik mij melden bij de gemeente als ik een indicatie banenafspraak heb gekregen?

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Kan de gemeente mij helpen bij het vinden van werk?

Heeft u een indicatie voor de banenafspraak ontvangen van het UWV? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Wij bespreken dan wat u tot nu toe heeft gedaan, zoals werk en scholing. Voor ons is ook belangrijk om te weten van welk soort werk u gelukkig wordt.

Vervolgens maken wij afspraken over wat wij voor u kunnen doen. En of we u kunnen begeleiden richting een juiste werkplek of dat we samen een andere keuze maken. 

Een aanpassing van de werkplek of extra begeleiding op de werkplek is mogelijk. Ook dat kunnen we bespreken.

Wie gaat werken krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering. Het salaris is minimaal het minimumloon. 

Ik heb een arbeidsbeperking. Kan ik geholpen worden bij het vinden van werk?

Met werkgevers is afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat gaat via de zogenoemde garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak. U komt in aanmerking voor zo'n baan als u bent opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. U kunt via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor dat doelgroepenregister. Als dat zo is, krijgt u de indicatie banenafspraak. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Wat zijn garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak?

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de 'banenafspraak'. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Werken als zelfstandige

Ik wil als zelfstandige werken of starten als zelfstandige, en ik heb een bijstandsuitkering. Kan dat?

Voor zelfstandigen met onvoldoende eigen inkomsten is er een andere inkomensvoorziening: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een uitkering voor zelfstandigen.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u niet werken als zelfstandige. U kunt dan Bbz aanvragen.

Starten als zelfstandige

Heeft u een goed bedrijfsidee en een bijstandsuitkering? Dan kunnen we een ‘voorbereidingsperiode’ met u afspreken waarin u als beginnende zelfstandige een bedrijf opzet. Uw bijstandsuitkering loopt dan door en u wordt begeleid door het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). 

De voorbereidingsperiode duurt maximaal 12 maanden en eindigt met het aanvragen van de uitkering Bbz. Een Bbz-uitkering is bedoeld voor zelfstandigen.

Om in aanmerking te komen voor de voorbereidingsperiode moet u toestemming krijgen van uw klantmanager. De klantmanager zal beoordelen of het werken als zelfstandige voor u de snelste manier is om inkomen te verkrijgen.

Storing

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vult u dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier wordt uw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. U kunt dat doen met dit formulier.

Online melden 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

De online vragenlijst (snelbalie)

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om uw aanvraag in te dienen via uw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren uw aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen.

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang uw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kunt u de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kunt u opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreplyverberg dit@almere.nl Als u het bericht niet in uw postvak van uw e-mailaccount kunt vinden, controleert u dan uw spam folder.

Heeft u geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als u de vragenlijst al heeft afgesloten kunt u opnieuw inloggen met uw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat u klaar bent met het indienen van uw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heeft u daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Heb ik recht?

Ik wil een aanvulling aanvragen op mijn WGA- of WW-uitkering en ik ben ouder dan 50 jaar. Hoe kan ik dit doen?

U kunt een aanvulling aanvragen via de online vragenlijst van de snelbalie. Dat kan alleen als uw WGA- of WW-uitkering lager dan de voor u geldende bijstandsnorm is.

Hoe kunt u dit aanvragen:

In de online vragenlijst, bij algemene gegevens, krijgt u op een gegeven moment de volgende vraag:

Ontvangt u op dit moment of ontving u tot voor kort een WW- of WGA-uitkering?

U antwoordt hierop: Nee, geen van beiden.

U krijgt later de vraag of uw inkomen heeft (bij het onderdeel inkomen). Daar geeft u uw WGA- of WW-uitkering op als inkomen. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met 14 036. 

We werken eraan om dit te verbeteren in de vragenlijst.

Ik kan geen aanvraag indienen, omdat ik nog een bijstandsuitkering in een andere gemeente zou ontvangen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat de gemeente waar u voorheen een uitkering ontving, de uitkering administratief nog niet beëindigd heeft waardoor u deze melding krijgt. Neem in dat geval contact op met de gemeente (14 036).

Ik heb geen recht omdat ik teveel vermogen heb. Wat betekent dit?

U kreeg waarschijnlijk deze melding bij het invullen van de online vragenlijst:

Een uitkering wordt niet toegekend aan personen met een vermogen boven de vermogensgrens. Om die reden raden we u aan de aanvraag af te breken en niet in te dienen.

Uitleg:

U heeft een vermogen (spaargeld en bezittingen) boven de vermogensgrens. Zie stap 2 op deze pagina voor de hoogte van de vermogensgrens.

Het is de bedoeling dat u in uw eigen bestaan te voorziet met een deel van uw vermogen. 

Zodra uw vermogen onder de vermogensgrens komt, en u dit geld op een verantwoordelijke manier heeft uitgegeven, kunt u mogelijk opnieuw uitkering aanvragen. Om te bepalen hoelang deze periode minimaal dient te zijn, raden wij u aan om contact op te nemen met de gemeente (14 036).

Ik ben dakloos. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ja, dat kan. Daarvoor is onderstaande nodig:

 1. U gaat naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
 2. U neemt daarbij deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

Kan ik een postadres aanvragen bij de gemeente?

U kunt een postadres (briefadres) aanvragen bij het Leger des Heils. Belangrijk is dat u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • U heeft  geen woonadres in Almere, maar u verblijft wel hier en daar in Almere.
 • Wanneer u voor opvang regelmatig bij het Leger des Heils verblijft kunt u daar een postadres krijgen. U moet dan nog wel aangifte doen van het briefadres bij Burgerzaken.
 • Wanneer u niet bij het Leger des Heils verblijft kunt u via Burgerzaken bij de gemeente een postadres aanvragen.

Hoe hoog is mijn uitkering?

De wettelijke vastgestelde hoogte van de bijstanduitkering kunt u vinden op

www.almere.nl/werken/uitkering/uitkeringsbedragen-en-vakantiegeld

 

Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon die de woonkosten kan delen met anderen. Bent u boven de 21 en ontvang u geen studiefinanciering? Dan bent u een kostendeler als u samen in één woning woont met anderen boven de 21 jaar die geen studiefinanciering ontvangen. U kunt dan een aantal kosten delen, zoals huur en kosten voor energie.

Bent u kostendeler dan ontvangt u een lagere uitkering dan iemand die alleen woont. Dit heet de kostendelersnorm. U bent geen kostendeler als er sprake is van een commercieel contract.

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

U kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.

U kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.

De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

 

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

U kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document uw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na uw aanvraag uploaden: Via de groene button kunt u de bewijsstukken uploaden. U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Direct bewijsstukken uploaden (DigiD nodig)

 • Mailen: U kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl . Om ervoor te zorgen dat uw stukken op de plek van bestemming komen, moet u in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in uw e-mail uw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als u niet weet wat uw klantnummer is, vermeld dan uw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: U kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen u dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken.


Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

 Als u de stukken via het digitale uploadformulier heeft ingestuurd, heeft u een bevestiging gekregen via e-mail. Als u de stukken heeft meegestuurd met uw aanvraag heeft u een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als u de stukken heeft ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heeft u ook een bevestiging gekregen.

Veelgestelde vragen kostendelersnorm

Wie krijgen een lagere uitkering?

Bijstandsontvangers die een woning delen met andere volwassenen krijgen te maken met de kostendelersnorm. Dat kunnen ouders zijn die in één huis wonen met hun volwassen dochter en zoon. Het kan ook zijn dat er een (groot)ouder bij inwoont. Of andere familieleden, kennissen of vrienden.

Wie tellen er niet mee voor de kostendelersnorm?

• Jongeren tot 21 jaar
• Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
• Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
• Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
• Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
• Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Mijn ouders ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld AOW). Tellen die ook mee voor de kostendelersnorm?

Ja, ook uw ouders met een uitkering tellen mee voor de kostendelersnorm. De wet gaat ervan uit dat de kosten van het levensonderhoud met hen gedeeld kan worden.

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. Voor hem of haar verandert er niets. 

Mijn kind verdient niet veel met een bijbaantje. Hij kan niet bijdragen in de kosten van het levensonderhoud. Hoe moet ik nu rondkomen?

Is uw kind 21 jaar of ouder, en woont hij bij u in huis, dan gaat de wetgever ervan uit dat u de kosten van het levensonderhoud met hem kan delen. Als uw kind niet genoeg verdient, en niet meer betaald werk kan vinden, kan hij eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

Hoe werkt de kostendelersnorm? Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering als ik kostendelers heb?

Hoe meer volwassen personen in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1360 euro).

Hoogte bijstandsuitkering bij kostendelers:

Aantal kostendelers in een woningBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Een volwassene (alleenstaande)70,00% (ongeveer 955 euro)70%
Twee kostendelers50,00% (ongeveer 680 euro)100%
Drie kostendelers43,33% (ongeveer 590 euro)130%
Vier kostendelers40,00% (ongeveer 545 euro)160%
Vijf kostendelers38,00 (ongeveer 520 euro)190%

Wanneer gaat de kostendelersnorm in?

• Ontving u vóór 1 januari 2015 al een bijstandsuitkering en is uw uitkering sindsdien niet herzien? Als u met één of meer personen in hetzelfde huis woont, dan gaat de kostendelersnorm voor u in per 1 juli 2015. U ontvangt hierover een brief van de gemeente.

• Is uw bijstandsuitkering na 1 januari 2015 opgestart of herzien, en deelt u uw woning met meerdere personen, dan is uw uitkering al aangepast aan de kostendelersnorm.

• Komt er vóór 1 juli 2015 of na 1 juli 2015 een kostendeler in uw huis wonen, dan gaat de kostendelersnorm in vanaf het moment dat deze bij u in komt wonen. Het is daarom belangrijk dat u veranderingen in uw woonsituatie direct doorgeeft. Anders is er een kans dat u later geld terug moet betalen en een boete krijgt.

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.

Veelgestelde vragen Bijzondere Bijstand

Ik ga verhuizen naar een andere gemeente. Bij welke gemeente vraag ik bijzondere bijstand voor verhuiskosten aan?

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten en voor de eerste maand huur en borg kunt u aanvragen in uw huidige gemeente (waar u ingeschreven staat).

Inrichtingskosten kunt u aanvragen bij de gemeente waar u gaat wonen.

U heeft een (kopie) van een huurcontract nodig voor de aanvraag bijzondere bijstand.

 

Is bijzondere bijstand mogelijk voor (uitzonderlijke) medische kosten?

Medische kosten komen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat u een goede zorgverzekering heeft. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten wordt altijd gekeken of de kosten vergoed worden door een goede zorgverzekering. De gemeente Almere kijkt daarvoor naar de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Almere aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Hiervoor werken wij samen met zorgverzekeraar Menzis. Als u gebruik maakt van deze zorgverzekering, krijgt u goede vergoedingen, betaalt de gemeente Almere een deel van uw premie en krijgt u korting van Menzis. Deze zorgverzekering heet GarantVerzorgd en kent 3 aanvullende pakketten.

Bij een aanvraag bijzondere bijstand van de gemeente Almere kijken wij altijd of de kosten vergoed zouden worden door het aanvullende pakket GarantVerzorgd 2. Zouden de kosten daardoor worden vergoed, dan ontvangt u geen bijzondere bijstand voor de kosten. Zouden de kosten daardoor niet worden vergoed, dan wordt gekeken hoe uitzonderlijk de kosten zijn.  

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen? Kijk dan op www.almere.nl/zorgverzekering 

 

Wat zijn bijzondere omstandigheden en noodzakelijke kosten?

 

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden in het algemeen voorkomen. Door bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het zo zijn dat u extra kosten moet maken. Wanneer deze bijzonder persoonlijke omstandigheden zich voordoen, kunnen deze kosten mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen.

 

Noodzakelijke kosten

Noodzakelijke kosten zijn kosten die in uw persoonlijke situatie noodzakelijk worden geacht. Dit kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn en/of andere kostensoorten. De noodzaak van de kosten wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie waardoor het voor u in uw situatie noodzakelijk kan zijn en voor een ander in een soortgelijke situatie niet.

 

Krijg ik bijzondere bijstand voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage?

Soms moet u bij een vergoeding door een instantie een deel zelf betalen: een eigen bijdrage. Sommige instanties houden er geen rekening mee dat u een laag inkomen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die u voor de kosten van een advocaat (via toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand) moet betalen. Dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen.

 

 

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.  

Veelgestelde vragen over bezwaar en klachten

Wat is bezwaar?

Indien u het niet eens bent met een officieel besluit van de gemeente Almere dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.  De gemeente is dan verplicht om het officiële besluit zorgvuldig te heroverwegen. Het besluit wordt heroverwogen door een onafhankelijk persoon. Hij/zij is niet betrokken geweest bij het besluit waar u het niet mee eens bent.

De regels die gelden bij het indienen van een bezwaarschrift zijn grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Wat als ik meer tijd nodig heb dan zes weken?

U heeft zes weken de tijd na de beslissing om uw bezwaar in te dienen. 

Het kan voorkomen dat u meer tijd nodig heeft om uw bezwaarschrift te beargumenteren. Bijvoorbeeld  als u eerst advies wilt inwinnen. In dat geval moet u wel binnen zes weken een bezwaarschrift indienen, maar kunt u in uw bezwaarschrift vragen om een extra termijn om de redenen van uw bezwaar aan te vullen. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven. Doet u dit vervolgens niet, of niet op tijd, dan kan besloten worden dat uw bezwaarschrift niet verder behandeld zal worden.

Ik heb een klacht. Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Almere zich  tegenover u heeft gedragen. Een klacht gaat dus bijvoorbeeld over de manier waarop u te woord bent gestaan, over een brief die niet beantwoord is, of over een toezegging die volgens u niet is nagekomen.

Als u een klacht heeft, dan kunt u gebruik maken van ons online klachtenformulier of een brief sturen waarin u uw klacht beschrijft. Ook kunt u telefonisch via 14036 een klacht indienen.

De gemeente is niet meer verplicht uw klacht in behandeling te nemen wanneer u uw klacht niet indient binnen 1 jaar nadat de gedraging waarover u een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift/klacht?

Aan het indienen van een bezwaarschrift of klacht zijn geen kosten verbonden.

De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die door uzelf wordt ingeschakeld, moet u uiteraard wel zelf betalen.

Mogelijk kunt u  aanspraak maken op rechtsbijstand door de overheid. Dit betekent dat u niet alle kosten van de rechtshulp zelf hoeft te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, http://www.rvr.org/

Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarschriftenprocedure?

Als u een bezwaarschrift indient tegen een besluit waarmee u het niet eens bent, betekent dit niet dat het genomen besluit niet in werking treedt. Het genomen besluit kan gewoon doorlopen tijdens de bezwaarprocedure.

Kan ik opnieuw een aanvraag indienen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Als het besluit is genomen dat u bijvoorbeeld geen uitkering (meer) krijgt dan mag u tijdens de bezwaarfase ook opnieuw een aanvraag indienen.

U hoeft de uitkomst van de bezwaarprocedure niet af te wachten. Als u niet kunt wachten op het besluit op uw bezwaarschrift of het besluit op uw nieuwe aanvraag kunt u bij de rechtbank ook om een voorlopige voorziening vragen.

Hoe wordt een bezwaarschrift behandeld?

Als u een bezwaarschrift indient, wordt er in principe telefonisch contact met u opgenomen. Ook ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Een onafhankelijke, juridische medewerker maakt tijdens het eerste telefonische contact of later met u een afspraak voor een hoorzitting. U kunt uw bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De medewerker kan ook vragen aan u stellen en maakt een verslag van het horen. U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Wij stellen het wel zeer op prijs als u van te voren ons mededeelt als u niet komt.

Na afloop van de hoorzitting worden alle stukken en standpunten door de onafhankelijke juridisch medewerker nogmaals goed bekeken en volgt er een besluit op uw bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met het besluit op het bezwaar? U kunt hiertegen in beroep te gaan. Hoe u in beroep kunt gaan, wordt altijd vermeld onder het besluit op bezwaar.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is in een spoedprocedure waarbij  aan de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Er gelden twee bijzondere eisen voor een verzoek om een voorlopige voorziening. De eerste is dat bij het verzoek moet worden aangetoond dat er een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is).

Het tweede bijzondere vereiste is dat een verzoek om een voorlopige voorziening alleen kan worden ingediend als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u aan de rechtbank griffierecht verschuldigd.

Hoe wordt een klacht behandeld?

Wanneer u een klacht heeft ingediend wordt er in principe telefonisch contact met u opgenomen om te kijken wat er aan de hand is en om er iets aan te doen. Na eventueel telefonisch contact met u wordt de ontvangst van de klacht bevestigd. Als er tijdens het telefonisch contact al afspraken over de klachtafhandeling met u worden gemaakt worden deze mee worden genomen bij de bevestiging.

Vervolgens wordt de klacht behandeld en krijgt u een schriftelijk antwoord op uw klacht.

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Metropool Amsterdam. Hoe u dat kunt doen wordt altijd vermeld in het antwoord op uw klacht.

Is de betaling van uw uitkering geblokkeerd?

De afdeling Werk en Inkomen heeft het recht om uw uitkering te blokkeren als: 

 • Na onderzoek, het vermoeden bestaat dat u geen recht meer heeft op een uitkering
 • Na onderzoek het vermoeden bestaat dat u recht heeft op een lagere uitkering
 • Na onderzoek blijkt dat de inlichtingenplicht niet is nagekomen.

Over het blokkeren van de uitbetaling van uw  bijstandsuitkering ontvangt u geen schriftelijk bericht.  

Bent u het niet eens met het blokkeren van de uitbetaling van uw bijstandsuitkering dan kunt u hiertegen in bezwaar. Zie daarvoor de mogelijkheden op deze pagina. Doe het binnen 6 weken nadat de uitbetaling van uw bijstandsuitkering is geblokkeerd.

Wettelijke grond

Artikel 79 van de Participatiewet.

Wachten en voorschot

Krijg ik een voorschot?

Als u een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat u geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren.

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Wij moeten uw aanvraag in ieder geval binnen 8 weken beoordelen. Als wij nog bewijsstukken van u nodig hebben, als u niet meedoet met de startdag of andere afspraken, dan kan het langer dan 8 weken duren.

Wijzigingen in mijn situatie

Ik word opgenomen in een instelling. Hou ik mijn uitkering?

Gaat u naar een zorginstelling, verpleeghuis, revalidatiekliniek of andere instelling? Dan houdt u uw uitkering. Maar omdat u in een instelling minder kosten maakt (voor eten bijvoorbeeld) verlagen wij uw uitkering wel. U ontvangt een persoonlijke toelage die lager is. Daarvan kunt u bijvoorbeeld uw zorgverzekering betalen. Verder kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor huur en gas, water en licht. Wij betalen die dan door terwijl u in de instelling zit. Dat doen wij maximaal 1 jaar.

De persoonlijke toelage bedraagt:

 • € 309,97 per maand voor alleenstaanden en alleenstaande ouders.
 • € 309,97 per maand als u een partner heeft die thuisblijft. Uw thuiswonende partner krijgt een 'gewone' bijstandsuitkering voor een alleenstaande (of alleenstaande ouder).
 • € 482,13 per maand voor partners als u beiden in een instelling verblijft.

Let op: de genoemde bedragen kunnen per 1-1-2020 weer veranderen

Ik ga naar de gevangenis. Hou ik mijn uitkering?

Gaat u naar de gevangenis? Dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering. Ook heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor de huurkosten.

Ik heb een baan en wil mijn uitkering opzeggen. Hoe doe ik dat?

U kunt uw uitkering opzeggen door het invullen en opsturen van het mutatieformulier.

Hoe geef ik inkomsten door?

Inkomsten geeft u door aan Werk en Inkomen via een inkomstenformulier. Dit formulier stuurt u met een kopie van uw loonstrook iedere maand naar ons op. Wij verrekenen de inkomsten met uw uitkering.

Daarbij houden we rekening met een mogelijke inkomensvrijlating. Dat betekent dat wij een deel van uw inkomen niet van de uitkering aftrekken. De eerste zes maanden dat u werkt hebt u recht op een inkomensvrijlating van 25% (maximaal € 202 per maand in 2018). De vrijlating geldt eenmaal per uitkeringsperiode.

Ik heb parttime werk gevonden. Wat moet ik doen?

Allereerst: gefeliciteerd!

Heeft u zelf werk gevonden? Dan moet dat binnen 5 werkdagen aan ons worden doorgegeven. Geeft u dit niet op tijd door, dan kan het zijn dat u te veel uitkering ontvangt en dat samen met een boete later moet terugbetalen. U kunt uw wijzigingen doorgeven door het mutatieformulier in te vullen. Deze heeft u gekregen bij de start van uw uitkering en vindt u op www.almere.nl regels. Lever bij het mutatieformulier ook een bewijs aan met daarop de startdatum van uw nieuwe baan. Denk hierbij aan het arbeidscontract of de 1e salarisspecificatie. Heeft u het arbeidscontract of salarisspecificatie document niet op tijd? Dan moet u dit zo snel mogelijk na ontvangst alsnog aan ons opsturen.

Let op: Als uw werkmakelaar/klantmanager een baan voor u heeft gevonden, of u deed dit samen, dan hoeft u geen mutatieformulier in te vullen.

 Lees voor meer informatie de folder: Van uitkering naar werk.

Waarom wil de gemeente dat ik alimentatie aanvraag?

De uitkering is een laatste vangnet. Alleen als u op geen enkele andere manier in uw levensonderhoud kunt voorzien heeft u recht op een uitkering. Alimentatie is ook een vorm van levensonderhoud voor u of voor uw kinderen. Als u dus recht op alimentatie heeft, willen wij dat u dat aanvraagt. Wij houden het dan in op de uitkering die u van ons ontvangt.

Of u recht heeft op alimentatie hangt af van verschillende factoren. De rechter beslist daarover. Ook de hoogte van het bedrag wordt door de rechter bepaald. De plicht tot het betalen van alimentatie kan zowel aan mannen als vrouwen worden opgelegd. Bepalend is wie de kostwinnaar is geweest binnen een gezin.

Werken en zorg

Ik kan niet werken. Kan ik een uitkering aanvragen?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken tijdens de startdag. Als uit onderzoek blijkt dat u niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kunnen wij u ontheffen van uw arbeidsplicht. Wel maken we dan met u afspraken over wat u wel gaat doen. U wordt niet ontheven van uw re-integratieplicht.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Krijg ik een vast contactpersoon?

Zodra uw uitkering is toegekend krijgt u een vast contactpersoon. Wanneer u een traject volgt via de gemeente, krijgt u voor dat traject een vast contactpersoon.

Moet ik solliciteren?

Ja, u moet solliciteren. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan verwachten wij dat u uw best doet om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat kan door het vinden van betaald werk. Daarom eisen wij van u dat u solliciteert.

Alleen in dringende situaties kunt u van de sollicitatieplicht ontheven worden, bijvoorbeeld als u (langdurig) ziek bent. Als zo’n dringende situatie zich voordoet kunt u contact opnemen met uw klantmanager.

Wat is de startdag?

Als u een uitkering aanvraagt nodigen wij u uit voor de startdag. Tijdens de startdag krijgen wij inzicht in uw kansen op werk.  U neemt deel aan workshops zoals CV maken en solliciteren. Ook krijgt u voorlichting over uw rechten en plichten tijdens de uitkering.

U heeft tijdens de startdag ook een gesprek met een inkomensconsulent. De inkomensconsulent neemt de door u ingeleverde bewijsstukken met u door en beoordeelt of alle informatie aanwezig is om een uitkering aan te vragen. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

De startdag en het gesprek met de inkomensconsulent zijn dus belangrijke voorwaarden om een uitkering te ontvangen.

Algemene vragen

Waarom worden er bedragen ingehouden op mijn uitkering?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij bedragen inhouden op uw uitkering.

 • Doorbetaling: U kunt ons machtigen om vaste lasten rechtstreeks te betalen aan andere organisaties. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Deze bedragen houden wij in op uw uitkering. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’ en we doen dit alleen als u ons schriftelijk toestemming geeft hiervoor.
 • Geldlening: Soms verstrekken wij bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Het bedrag moet dan dus worden terugbetaald. In dat geval houden wij maximaal drie jaar lang iedere maand een bedrag in op uw uitkering, als aflossing van onze lening.
 • Beslaglegging: Het kan zijn dat er door een gerechtsdeurwaarder loonbeslag is gelegd op uw inkomen. Wij zijn dan verplicht het opgegeven bedrag in te houden op uw uitkering en aan de gerechtsdeurwaarder te betalen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u contact opnemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.
 • Premie zorgverzekering: Als u meer dan 6 maanden achterstand heeft bij het betalen van uw zorgverzekeringspremie kan Zorginstituut Nederland de premie opeisen van uw uitkering. Wij zijn dan verplicht de maandpremie rechtstreeks over te maken naar Zorginstituut Nederland.

Wat houdt de vakantietoeslag in?

Elke maand wordt er 5% van uw uitkering opgespaard. Dit is het vakantiegeld of de vakantietoeslag. Eens per jaar wordt dit uitbetaald. Dat is elk jaar in juni.

Kunnen betalingen aan anderen worden gedaan vanuit mijn uitkering?

Ja, u kunt ons machtigen bedragen van uw uitkering aan andere instanties over te maken. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’.

Als u dit wilt, kunt u hiervoor het formulier  ‘machtiging doorbetaling’ gebruiken. U kunt dit formulier ophalen bij de balie Sociale Zaken. De balie Sociale Zaken is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00.

Ik zoek een woning. Wie kan mij helpen?

Wanneer u een woning zoekt dient u zich u zich inschrijven bij Woningnet op www.woningnetalmere.nl . De gemeente verhuurt of verkoopt geen woningen.

Als u voor urgentie in aanmerking denkt te komen kunt u zich inschrijven bij het Vierde Huis op http://www.hetvierdehuis.nl/Paginas/Almere%20algemeen

Kan ik een afspraak verzetten of afzeggen

Wanneer blijkt dat u bijvoorbeeld door ziekte niet op uw afspraak kunt komen, kunt u uw afspraak 24 uur tot uiterlijk van tevoren verzetten of afzeggen. Wanneer u zonder bericht niet op een afspraak komt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Kan ik een afspraak maken met mijn klantmanager?

Ja, u kunt een afspraak maken met uw klantmanager als dat nodig is. Hiervoor kunt u bellen met 14 036.

Ik weet niet wie mijn klantmanager is. Wie kan ik bellen voor vragen?

Wanneer u belt met 14036 hoort u van de betreffende medewerker wie uw klantmanager is. U wordt dan doorverbonden met deze klantmanager of een directe collega.

Bijzondere bijstand

Algemene vragen werk en participatie

Ik wil thuiswerken. Mag dat?

Ja. U kunt thuis werken zolang er sprake is van legaal werk waarvan u de inkomsten kunt aantonen. Mocht het gaan om onbetaald thuiswerk, bespreekt u dit dan eerst met uw klantmanager.

Kan de gemeente een opleiding vergoeden?

Nee, de gemeente betaalt geen opleidingen. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer betaald werk vind. Daar helpen wij bij. De enige uitzondering is als een opleiding aantoonbaar tot betaald werk leidt. Bijvoorbeeld als u een baangarantie van een werkgever kunt overleggen. Of als u al ergens werkt en met een cursus of certificaat uw positie kunt verbeteren. U kunt dat bespreken met uw klantmanager.

Bent u jonger dan 30 jaar oud, dan kunt u zich inschrijven voor een opleiding waar u studiefinanciering voor ontvangt. Ontvangt u studiefinanciering, dan wordt de uitkering beeindigd.

Kan ik met een uitkering een opleiding volgen?

Nee, als u een bijstandsuitkering ontvangt mag u geen opleiding volgen. U bent verplicht u in te spannen om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk.  Als u een opleiding volgt bent u niet beschikbaar voor werk.

Uitzonderingen kunnen deeltijdopleidingen of avondopleidingen zijn. Wilt u een dergelijke opleiding volgen, bespreek dat dan eerst met uw klantmanager. Uw klantmanager moet daarvoor toestemming geven. Tijdens de opleiding moet u blijven solliciteren.

Bent u jonger dan 30 jaar? Dan kunt u mogelijk een opleiding volgen met studiefinanciering.

Ik maak reiskosten om een traject te volgen. Krijg ik die vergoed?

Ja, wij betalen de reiskosten als:

 • u een traject volgt dat wij met u hebben afgesproken, en; 
 • als u vanaf uw woning meer dan 3 kilometer moet reizen naar uw traject.

Let hierbij op het volgende:

 • Is de afstand minder dan 3 kilometer dan vergoeden wij geen reiskosten.
 • Is de afstand meer dan 3 kilometer dan vergoeden wij een Maxx Meerreizen-kaart.
 • Reiskosten worden vergoed tot maximaal twee maanden terug.
 • Duurt uw traject langer dan 50 dagen dan kunnen wij een fiets vergoeden.

Aanvragen

U kunt de kosten aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt het formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik kan niet werken. Waarom word ik uitgenodigd voor een gesprek over werk en re-integratie?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Het kan zijn dat wij u daarom hebben ontheven van uw arbeidsplicht. Dat leggen wij vast in uw dossier.

Toch vinden wij het belangrijk om op de hoogte te blijven van uw situatie.  Bijvoorbeeld om te zien of u de hulp krijgt die u nodig heeft en of u gebruik maakt van de voorzieningen die u verder kunnen helpen. Daarom nodigen wij u uit.

Daarnaast is een ontheffing van de arbeidsplicht altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Mijn aandoening is chronisch. Kan ik blijvend worden ontheven van de arbeidsverplichting?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Ik verricht mantelzorg. Word ik dan ontheven van de arbeidsverplichting?

U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Beschikking mantelzorg

Als mantelzorger is het mogelijk vrijstelling te krijgen van de sollicitatieplicht. Voorwaarde is dat u 8 uur per week of meer mantelzorg verleent voor een periode van minstens 3 maanden. De ontheffing geldt voor de duur dat de mantelzorg noodzakelijk is. De ontheffing kunt u aanvragen met het ‘Aanvraagformulier beschikking mantelzorg’. Vraag hiernaar bij de balie Sociaal Domein of via 14036.  

 

Ik heb een VOG nodig voor mijn traject of vrijwilligerswerk. Krijg ik de kosten vergoed?

Werkgevers en vrijwilligersorganisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms betalen ze u de kosten hiervan. Als dat niet zo is, kunt u bij ons een vergoeding aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt dit formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik wil vrijwilligerswerk doen, mag dat?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt dient u zich in te spannen zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk. Toch kan het nuttig of prettig zijn om ondertussen vrijwilligerswerk te doen. U kunt dit bespreken met uw klantmanager. Uw klantmanager kan u toestemming geven.

Als vastgesteld is dat u (tijdelijk) niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kan vrijwilligerswerk een goede manier zijn om toch actief te blijven. Ook dit bespreekt u met uw klantmanager.

Ik heb een uitkering van het UWV omdat ik ziek ben en krijg een aanvulling van de gemeente. Met wie maak ik afspraken over re-integratie?

Wat bij het UWV bekend is over uw situatie, is niet bekend bij de gemeente. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. De gemeente en UWV zijn twee aparte instanties.

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, hoe klein ook, geldt voor u de arbeidsplicht die hoort bij de bijstandsuitkering.

Wij nodigen u daarom uit voor een gesprek over uw mogelijkheden tot werk of participatie. Afspraken die wij met u daarover maken staan los van het UWV.

 

Wat is een belastbaarheidsonderzoek?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken met uw klantmanager. De klantmanager kan er voor kiezen om uw belastbaarheid te laten onderzoeken. In zo’n onderzoek, uitgevoerd door AREA, wordt onafhankelijk vastgesteld wat wij wel en niet van u mogen verwachten. Onder andere hoeveel uren u zou kunnen werken en welke werkzaamheden u zou kunnen doen. Ook is het mogelijk dat AREA vaststelt dat u helemaal niets kunt doen. Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van het belastbaarheidsonderzoek. Wat kan ik doen?

Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over uw verdere re-integratie. Hierover ontvangt u een brief. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u tegen deze brief in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u dat kunt doen.

Mijn ontheffing is verlopen. Wat moet ik doen?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek hierover.

Als u in een schuldsanering zit, kan het zijn dat uw bewindsvoerder vraagt om een bewijs van uw ontheffing van de arbeidsplicht.  Neem in dit geval contact op met uw klantmanager.

Het aflopen van uw ontheffing heeft geen invloed op de voortgang en hoogte van uw uitkering.

 

Werken met een arbeidsbeperking

Hoe kan ik mij melden bij de gemeente als ik een indicatie banenafspraak heb gekregen?

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Kan de gemeente mij helpen bij het vinden van werk?

Heeft u een indicatie voor de banenafspraak ontvangen van het UWV? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Wij bespreken dan wat u tot nu toe heeft gedaan, zoals werk en scholing. Voor ons is ook belangrijk om te weten van welk soort werk u gelukkig wordt.

Vervolgens maken wij afspraken over wat wij voor u kunnen doen. En of we u kunnen begeleiden richting een juiste werkplek of dat we samen een andere keuze maken. 

Een aanpassing van de werkplek of extra begeleiding op de werkplek is mogelijk. Ook dat kunnen we bespreken.

Wie gaat werken krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering. Het salaris is minimaal het minimumloon. 

Ik heb een arbeidsbeperking. Kan ik geholpen worden bij het vinden van werk?

Met werkgevers is afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat gaat via de zogenoemde garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak. U komt in aanmerking voor zo'n baan als u bent opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. U kunt via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor dat doelgroepenregister. Als dat zo is, krijgt u de indicatie banenafspraak. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Wat zijn garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak?

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de 'banenafspraak'. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Werken als zelfstandige

Ik wil als zelfstandige werken of starten als zelfstandige, en ik heb een bijstandsuitkering. Kan dat?

Voor zelfstandigen met onvoldoende eigen inkomsten is er een andere inkomensvoorziening: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een uitkering voor zelfstandigen.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u niet werken als zelfstandige. U kunt dan Bbz aanvragen.

Starten als zelfstandige

Heeft u een goed bedrijfsidee en een bijstandsuitkering? Dan kunnen we een ‘voorbereidingsperiode’ met u afspreken waarin u als beginnende zelfstandige een bedrijf opzet. Uw bijstandsuitkering loopt dan door en u wordt begeleid door het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). 

De voorbereidingsperiode duurt maximaal 12 maanden en eindigt met het aanvragen van de uitkering Bbz. Een Bbz-uitkering is bedoeld voor zelfstandigen.

Om in aanmerking te komen voor de voorbereidingsperiode moet u toestemming krijgen van uw klantmanager. De klantmanager zal beoordelen of het werken als zelfstandige voor u de snelste manier is om inkomen te verkrijgen.

Storing

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vult u dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier wordt uw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. U kunt dat doen met dit formulier.

Online melden 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

De online vragenlijst (snelbalie)

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om uw aanvraag in te dienen via uw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren uw aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen.

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang uw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kunt u de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kunt u opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreplyverberg dit@almere.nl Als u het bericht niet in uw postvak van uw e-mailaccount kunt vinden, controleert u dan uw spam folder.

Heeft u geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als u de vragenlijst al heeft afgesloten kunt u opnieuw inloggen met uw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat u klaar bent met het indienen van uw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heeft u daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Heb ik recht?

Ik wil een aanvulling aanvragen op mijn WGA- of WW-uitkering en ik ben ouder dan 50 jaar. Hoe kan ik dit doen?

U kunt een aanvulling aanvragen via de online vragenlijst van de snelbalie. Dat kan alleen als uw WGA- of WW-uitkering lager dan de voor u geldende bijstandsnorm is.

Hoe kunt u dit aanvragen:

In de online vragenlijst, bij algemene gegevens, krijgt u op een gegeven moment de volgende vraag:

Ontvangt u op dit moment of ontving u tot voor kort een WW- of WGA-uitkering?

U antwoordt hierop: Nee, geen van beiden.

U krijgt later de vraag of uw inkomen heeft (bij het onderdeel inkomen). Daar geeft u uw WGA- of WW-uitkering op als inkomen. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met 14 036. 

We werken eraan om dit te verbeteren in de vragenlijst.

Ik kan geen aanvraag indienen, omdat ik nog een bijstandsuitkering in een andere gemeente zou ontvangen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat de gemeente waar u voorheen een uitkering ontving, de uitkering administratief nog niet beëindigd heeft waardoor u deze melding krijgt. Neem in dat geval contact op met de gemeente (14 036).

Ik heb geen recht omdat ik teveel vermogen heb. Wat betekent dit?

U kreeg waarschijnlijk deze melding bij het invullen van de online vragenlijst:

Een uitkering wordt niet toegekend aan personen met een vermogen boven de vermogensgrens. Om die reden raden we u aan de aanvraag af te breken en niet in te dienen.

Uitleg:

U heeft een vermogen (spaargeld en bezittingen) boven de vermogensgrens. Zie stap 2 op deze pagina voor de hoogte van de vermogensgrens.

Het is de bedoeling dat u in uw eigen bestaan te voorziet met een deel van uw vermogen. 

Zodra uw vermogen onder de vermogensgrens komt, en u dit geld op een verantwoordelijke manier heeft uitgegeven, kunt u mogelijk opnieuw uitkering aanvragen. Om te bepalen hoelang deze periode minimaal dient te zijn, raden wij u aan om contact op te nemen met de gemeente (14 036).

Ik ben dakloos. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ja, dat kan. Daarvoor is onderstaande nodig:

 1. U gaat naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
 2. U neemt daarbij deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

Kan ik een postadres aanvragen bij de gemeente?

U kunt een postadres (briefadres) aanvragen bij het Leger des Heils. Belangrijk is dat u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • U heeft  geen woonadres in Almere, maar u verblijft wel hier en daar in Almere.
 • Wanneer u voor opvang regelmatig bij het Leger des Heils verblijft kunt u daar een postadres krijgen. U moet dan nog wel aangifte doen van het briefadres bij Burgerzaken.
 • Wanneer u niet bij het Leger des Heils verblijft kunt u via Burgerzaken bij de gemeente een postadres aanvragen.

Hoe hoog is mijn uitkering?

De wettelijke vastgestelde hoogte van de bijstanduitkering kunt u vinden op

www.almere.nl/werken/uitkering/uitkeringsbedragen-en-vakantiegeld

 

Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon die de woonkosten kan delen met anderen. Bent u boven de 21 en ontvang u geen studiefinanciering? Dan bent u een kostendeler als u samen in één woning woont met anderen boven de 21 jaar die geen studiefinanciering ontvangen. U kunt dan een aantal kosten delen, zoals huur en kosten voor energie.

Bent u kostendeler dan ontvangt u een lagere uitkering dan iemand die alleen woont. Dit heet de kostendelersnorm. U bent geen kostendeler als er sprake is van een commercieel contract.

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

U kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.

U kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.

De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

 

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

U kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document uw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na uw aanvraag uploaden: Via de groene button kunt u de bewijsstukken uploaden. U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Direct bewijsstukken uploaden (DigiD nodig)

 • Mailen: U kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl . Om ervoor te zorgen dat uw stukken op de plek van bestemming komen, moet u in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in uw e-mail uw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als u niet weet wat uw klantnummer is, vermeld dan uw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: U kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen u dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken.


Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

 Als u de stukken via het digitale uploadformulier heeft ingestuurd, heeft u een bevestiging gekregen via e-mail. Als u de stukken heeft meegestuurd met uw aanvraag heeft u een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als u de stukken heeft ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heeft u ook een bevestiging gekregen.

Veelgestelde vragen kostendelersnorm

Wie krijgen een lagere uitkering?

Bijstandsontvangers die een woning delen met andere volwassenen krijgen te maken met de kostendelersnorm. Dat kunnen ouders zijn die in één huis wonen met hun volwassen dochter en zoon. Het kan ook zijn dat er een (groot)ouder bij inwoont. Of andere familieleden, kennissen of vrienden.

Wie tellen er niet mee voor de kostendelersnorm?

• Jongeren tot 21 jaar
• Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
• Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
• Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
• Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
• Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Mijn ouders ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld AOW). Tellen die ook mee voor de kostendelersnorm?

Ja, ook uw ouders met een uitkering tellen mee voor de kostendelersnorm. De wet gaat ervan uit dat de kosten van het levensonderhoud met hen gedeeld kan worden.

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. Voor hem of haar verandert er niets. 

Mijn kind verdient niet veel met een bijbaantje. Hij kan niet bijdragen in de kosten van het levensonderhoud. Hoe moet ik nu rondkomen?

Is uw kind 21 jaar of ouder, en woont hij bij u in huis, dan gaat de wetgever ervan uit dat u de kosten van het levensonderhoud met hem kan delen. Als uw kind niet genoeg verdient, en niet meer betaald werk kan vinden, kan hij eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

Hoe werkt de kostendelersnorm? Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering als ik kostendelers heb?

Hoe meer volwassen personen in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1360 euro).

Hoogte bijstandsuitkering bij kostendelers:

Aantal kostendelers in een woningBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Een volwassene (alleenstaande)70,00% (ongeveer 955 euro)70%
Twee kostendelers50,00% (ongeveer 680 euro)100%
Drie kostendelers43,33% (ongeveer 590 euro)130%
Vier kostendelers40,00% (ongeveer 545 euro)160%
Vijf kostendelers38,00 (ongeveer 520 euro)190%

Wanneer gaat de kostendelersnorm in?

• Ontving u vóór 1 januari 2015 al een bijstandsuitkering en is uw uitkering sindsdien niet herzien? Als u met één of meer personen in hetzelfde huis woont, dan gaat de kostendelersnorm voor u in per 1 juli 2015. U ontvangt hierover een brief van de gemeente.

• Is uw bijstandsuitkering na 1 januari 2015 opgestart of herzien, en deelt u uw woning met meerdere personen, dan is uw uitkering al aangepast aan de kostendelersnorm.

• Komt er vóór 1 juli 2015 of na 1 juli 2015 een kostendeler in uw huis wonen, dan gaat de kostendelersnorm in vanaf het moment dat deze bij u in komt wonen. Het is daarom belangrijk dat u veranderingen in uw woonsituatie direct doorgeeft. Anders is er een kans dat u later geld terug moet betalen en een boete krijgt.

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.

Veelgestelde vragen Bijzondere Bijstand

Ik ga verhuizen naar een andere gemeente. Bij welke gemeente vraag ik bijzondere bijstand voor verhuiskosten aan?

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten en voor de eerste maand huur en borg kunt u aanvragen in uw huidige gemeente (waar u ingeschreven staat).

Inrichtingskosten kunt u aanvragen bij de gemeente waar u gaat wonen.

U heeft een (kopie) van een huurcontract nodig voor de aanvraag bijzondere bijstand.

 

Is bijzondere bijstand mogelijk voor (uitzonderlijke) medische kosten?

Medische kosten komen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat u een goede zorgverzekering heeft. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten wordt altijd gekeken of de kosten vergoed worden door een goede zorgverzekering. De gemeente Almere kijkt daarvoor naar de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Almere aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Hiervoor werken wij samen met zorgverzekeraar Menzis. Als u gebruik maakt van deze zorgverzekering, krijgt u goede vergoedingen, betaalt de gemeente Almere een deel van uw premie en krijgt u korting van Menzis. Deze zorgverzekering heet GarantVerzorgd en kent 3 aanvullende pakketten.

Bij een aanvraag bijzondere bijstand van de gemeente Almere kijken wij altijd of de kosten vergoed zouden worden door het aanvullende pakket GarantVerzorgd 2. Zouden de kosten daardoor worden vergoed, dan ontvangt u geen bijzondere bijstand voor de kosten. Zouden de kosten daardoor niet worden vergoed, dan wordt gekeken hoe uitzonderlijk de kosten zijn.  

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen? Kijk dan op www.almere.nl/zorgverzekering 

 

Wat zijn bijzondere omstandigheden en noodzakelijke kosten?

 

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden in het algemeen voorkomen. Door bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het zo zijn dat u extra kosten moet maken. Wanneer deze bijzonder persoonlijke omstandigheden zich voordoen, kunnen deze kosten mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen.

 

Noodzakelijke kosten

Noodzakelijke kosten zijn kosten die in uw persoonlijke situatie noodzakelijk worden geacht. Dit kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn en/of andere kostensoorten. De noodzaak van de kosten wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie waardoor het voor u in uw situatie noodzakelijk kan zijn en voor een ander in een soortgelijke situatie niet.

 

Krijg ik bijzondere bijstand voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage?

Soms moet u bij een vergoeding door een instantie een deel zelf betalen: een eigen bijdrage. Sommige instanties houden er geen rekening mee dat u een laag inkomen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die u voor de kosten van een advocaat (via toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand) moet betalen. Dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen.

 

 

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.  

Veelgestelde vragen over bezwaar en klachten

Wat is bezwaar?

Indien u het niet eens bent met een officieel besluit van de gemeente Almere dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.  De gemeente is dan verplicht om het officiële besluit zorgvuldig te heroverwegen. Het besluit wordt heroverwogen door een onafhankelijk persoon. Hij/zij is niet betrokken geweest bij het besluit waar u het niet mee eens bent.

De regels die gelden bij het indienen van een bezwaarschrift zijn grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Wat als ik meer tijd nodig heb dan zes weken?

U heeft zes weken de tijd na de beslissing om uw bezwaar in te dienen. 

Het kan voorkomen dat u meer tijd nodig heeft om uw bezwaarschrift te beargumenteren. Bijvoorbeeld  als u eerst advies wilt inwinnen. In dat geval moet u wel binnen zes weken een bezwaarschrift indienen, maar kunt u in uw bezwaarschrift vragen om een extra termijn om de redenen van uw bezwaar aan te vullen. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven. Doet u dit vervolgens niet, of niet op tijd, dan kan besloten worden dat uw bezwaarschrift niet verder behandeld zal worden.

Ik heb een klacht. Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Almere zich  tegenover u heeft gedragen. Een klacht gaat dus bijvoorbeeld over de manier waarop u te woord bent gestaan, over een brief die niet beantwoord is, of over een toezegging die volgens u niet is nagekomen.

Als u een klacht heeft, dan kunt u gebruik maken van ons online klachtenformulier of een brief sturen waarin u uw klacht beschrijft. Ook kunt u telefonisch via 14036 een klacht indienen.

De gemeente is niet meer verplicht uw klacht in behandeling te nemen wanneer u uw klacht niet indient binnen 1 jaar nadat de gedraging waarover u een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift/klacht?

Aan het indienen van een bezwaarschrift of klacht zijn geen kosten verbonden.

De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die door uzelf wordt ingeschakeld, moet u uiteraard wel zelf betalen.

Mogelijk kunt u  aanspraak maken op rechtsbijstand door de overheid. Dit betekent dat u niet alle kosten van de rechtshulp zelf hoeft te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, http://www.rvr.org/

Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarschriftenprocedure?

Als u een bezwaarschrift indient tegen een besluit waarmee u het niet eens bent, betekent dit niet dat het genomen besluit niet in werking treedt. Het genomen besluit kan gewoon doorlopen tijdens de bezwaarprocedure.

Kan ik opnieuw een aanvraag indienen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Als het besluit is genomen dat u bijvoorbeeld geen uitkering (meer) krijgt dan mag u tijdens de bezwaarfase ook opnieuw een aanvraag indienen.

U hoeft de uitkomst van de bezwaarprocedure niet af te wachten. Als u niet kunt wachten op het besluit op uw bezwaarschrift of het besluit op uw nieuwe aanvraag kunt u bij de rechtbank ook om een voorlopige voorziening vragen.

Hoe wordt een bezwaarschrift behandeld?

Als u een bezwaarschrift indient, wordt er in principe telefonisch contact met u opgenomen. Ook ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Een onafhankelijke, juridische medewerker maakt tijdens het eerste telefonische contact of later met u een afspraak voor een hoorzitting. U kunt uw bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De medewerker kan ook vragen aan u stellen en maakt een verslag van het horen. U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Wij stellen het wel zeer op prijs als u van te voren ons mededeelt als u niet komt.

Na afloop van de hoorzitting worden alle stukken en standpunten door de onafhankelijke juridisch medewerker nogmaals goed bekeken en volgt er een besluit op uw bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met het besluit op het bezwaar? U kunt hiertegen in beroep te gaan. Hoe u in beroep kunt gaan, wordt altijd vermeld onder het besluit op bezwaar.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is in een spoedprocedure waarbij  aan de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Er gelden twee bijzondere eisen voor een verzoek om een voorlopige voorziening. De eerste is dat bij het verzoek moet worden aangetoond dat er een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is).

Het tweede bijzondere vereiste is dat een verzoek om een voorlopige voorziening alleen kan worden ingediend als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u aan de rechtbank griffierecht verschuldigd.

Hoe wordt een klacht behandeld?

Wanneer u een klacht heeft ingediend wordt er in principe telefonisch contact met u opgenomen om te kijken wat er aan de hand is en om er iets aan te doen. Na eventueel telefonisch contact met u wordt de ontvangst van de klacht bevestigd. Als er tijdens het telefonisch contact al afspraken over de klachtafhandeling met u worden gemaakt worden deze mee worden genomen bij de bevestiging.

Vervolgens wordt de klacht behandeld en krijgt u een schriftelijk antwoord op uw klacht.

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Metropool Amsterdam. Hoe u dat kunt doen wordt altijd vermeld in het antwoord op uw klacht.

Is de betaling van uw uitkering geblokkeerd?

De afdeling Werk en Inkomen heeft het recht om uw uitkering te blokkeren als: 

 • Na onderzoek, het vermoeden bestaat dat u geen recht meer heeft op een uitkering
 • Na onderzoek het vermoeden bestaat dat u recht heeft op een lagere uitkering
 • Na onderzoek blijkt dat de inlichtingenplicht niet is nagekomen.

Over het blokkeren van de uitbetaling van uw  bijstandsuitkering ontvangt u geen schriftelijk bericht.  

Bent u het niet eens met het blokkeren van de uitbetaling van uw bijstandsuitkering dan kunt u hiertegen in bezwaar. Zie daarvoor de mogelijkheden op deze pagina. Doe het binnen 6 weken nadat de uitbetaling van uw bijstandsuitkering is geblokkeerd.

Wettelijke grond

Artikel 79 van de Participatiewet.

Wachten en voorschot

Krijg ik een voorschot?

Als u een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat u geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren.

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Wij moeten uw aanvraag in ieder geval binnen 8 weken beoordelen. Als wij nog bewijsstukken van u nodig hebben, als u niet meedoet met de startdag of andere afspraken, dan kan het langer dan 8 weken duren.

Wijzigingen in mijn situatie

Ik word opgenomen in een instelling. Hou ik mijn uitkering?

Gaat u naar een zorginstelling, verpleeghuis, revalidatiekliniek of andere instelling? Dan houdt u uw uitkering. Maar omdat u in een instelling minder kosten maakt (voor eten bijvoorbeeld) verlagen wij uw uitkering wel. U ontvangt een persoonlijke toelage die lager is. Daarvan kunt u bijvoorbeeld uw zorgverzekering betalen. Verder kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor huur en gas, water en licht. Wij betalen die dan door terwijl u in de instelling zit. Dat doen wij maximaal 1 jaar.

De persoonlijke toelage bedraagt:

 • € 309,97 per maand voor alleenstaanden en alleenstaande ouders.
 • € 309,97 per maand als u een partner heeft die thuisblijft. Uw thuiswonende partner krijgt een 'gewone' bijstandsuitkering voor een alleenstaande (of alleenstaande ouder).
 • € 482,13 per maand voor partners als u beiden in een instelling verblijft.

Let op: de genoemde bedragen kunnen per 1-1-2020 weer veranderen

Ik ga naar de gevangenis. Hou ik mijn uitkering?

Gaat u naar de gevangenis? Dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering. Ook heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor de huurkosten.

Ik heb een baan en wil mijn uitkering opzeggen. Hoe doe ik dat?

U kunt uw uitkering opzeggen door het invullen en opsturen van het mutatieformulier.

Hoe geef ik inkomsten door?

Inkomsten geeft u door aan Werk en Inkomen via een inkomstenformulier. Dit formulier stuurt u met een kopie van uw loonstrook iedere maand naar ons op. Wij verrekenen de inkomsten met uw uitkering.

Daarbij houden we rekening met een mogelijke inkomensvrijlating. Dat betekent dat wij een deel van uw inkomen niet van de uitkering aftrekken. De eerste zes maanden dat u werkt hebt u recht op een inkomensvrijlating van 25% (maximaal € 202 per maand in 2018). De vrijlating geldt eenmaal per uitkeringsperiode.

Ik heb parttime werk gevonden. Wat moet ik doen?

Allereerst: gefeliciteerd!

Heeft u zelf werk gevonden? Dan moet dat binnen 5 werkdagen aan ons worden doorgegeven. Geeft u dit niet op tijd door, dan kan het zijn dat u te veel uitkering ontvangt en dat samen met een boete later moet terugbetalen. U kunt uw wijzigingen doorgeven door het mutatieformulier in te vullen. Deze heeft u gekregen bij de start van uw uitkering en vindt u op www.almere.nl regels. Lever bij het mutatieformulier ook een bewijs aan met daarop de startdatum van uw nieuwe baan. Denk hierbij aan het arbeidscontract of de 1e salarisspecificatie. Heeft u het arbeidscontract of salarisspecificatie document niet op tijd? Dan moet u dit zo snel mogelijk na ontvangst alsnog aan ons opsturen.

Let op: Als uw werkmakelaar/klantmanager een baan voor u heeft gevonden, of u deed dit samen, dan hoeft u geen mutatieformulier in te vullen.

 Lees voor meer informatie de folder: Van uitkering naar werk.

Waarom wil de gemeente dat ik alimentatie aanvraag?

De uitkering is een laatste vangnet. Alleen als u op geen enkele andere manier in uw levensonderhoud kunt voorzien heeft u recht op een uitkering. Alimentatie is ook een vorm van levensonderhoud voor u of voor uw kinderen. Als u dus recht op alimentatie heeft, willen wij dat u dat aanvraagt. Wij houden het dan in op de uitkering die u van ons ontvangt.

Of u recht heeft op alimentatie hangt af van verschillende factoren. De rechter beslist daarover. Ook de hoogte van het bedrag wordt door de rechter bepaald. De plicht tot het betalen van alimentatie kan zowel aan mannen als vrouwen worden opgelegd. Bepalend is wie de kostwinnaar is geweest binnen een gezin.

Werken en zorg

Ik kan niet werken. Kan ik een uitkering aanvragen?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken tijdens de startdag. Als uit onderzoek blijkt dat u niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kunnen wij u ontheffen van uw arbeidsplicht. Wel maken we dan met u afspraken over wat u wel gaat doen. U wordt niet ontheven van uw re-integratieplicht.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Krijg ik een vast contactpersoon?

Zodra uw uitkering is toegekend krijgt u een vast contactpersoon. Wanneer u een traject volgt via de gemeente, krijgt u voor dat traject een vast contactpersoon.

Moet ik solliciteren?

Ja, u moet solliciteren. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan verwachten wij dat u uw best doet om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat kan door het vinden van betaald werk. Daarom eisen wij van u dat u solliciteert.

Alleen in dringende situaties kunt u van de sollicitatieplicht ontheven worden, bijvoorbeeld als u (langdurig) ziek bent. Als zo’n dringende situatie zich voordoet kunt u contact opnemen met uw klantmanager.

Wat is de startdag?

Als u een uitkering aanvraagt nodigen wij u uit voor de startdag. Tijdens de startdag krijgen wij inzicht in uw kansen op werk.  U neemt deel aan workshops zoals CV maken en solliciteren. Ook krijgt u voorlichting over uw rechten en plichten tijdens de uitkering.

U heeft tijdens de startdag ook een gesprek met een inkomensconsulent. De inkomensconsulent neemt de door u ingeleverde bewijsstukken met u door en beoordeelt of alle informatie aanwezig is om een uitkering aan te vragen. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

De startdag en het gesprek met de inkomensconsulent zijn dus belangrijke voorwaarden om een uitkering te ontvangen.

Algemene vragen

Waarom worden er bedragen ingehouden op mijn uitkering?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij bedragen inhouden op uw uitkering.

 • Doorbetaling: U kunt ons machtigen om vaste lasten rechtstreeks te betalen aan andere organisaties. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Deze bedragen houden wij in op uw uitkering. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’ en we doen dit alleen als u ons schriftelijk toestemming geeft hiervoor.
 • Geldlening: Soms verstrekken wij bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Het bedrag moet dan dus worden terugbetaald. In dat geval houden wij maximaal drie jaar lang iedere maand een bedrag in op uw uitkering, als aflossing van onze lening.
 • Beslaglegging: Het kan zijn dat er door een gerechtsdeurwaarder loonbeslag is gelegd op uw inkomen. Wij zijn dan verplicht het opgegeven bedrag in te houden op uw uitkering en aan de gerechtsdeurwaarder te betalen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u contact opnemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.
 • Premie zorgverzekering: Als u meer dan 6 maanden achterstand heeft bij het betalen van uw zorgverzekeringspremie kan Zorginstituut Nederland de premie opeisen van uw uitkering. Wij zijn dan verplicht de maandpremie rechtstreeks over te maken naar Zorginstituut Nederland.

Wat houdt de vakantietoeslag in?

Elke maand wordt er 5% van uw uitkering opgespaard. Dit is het vakantiegeld of de vakantietoeslag. Eens per jaar wordt dit uitbetaald. Dat is elk jaar in juni.

Kunnen betalingen aan anderen worden gedaan vanuit mijn uitkering?

Ja, u kunt ons machtigen bedragen van uw uitkering aan andere instanties over te maken. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’.

Als u dit wilt, kunt u hiervoor het formulier  ‘machtiging doorbetaling’ gebruiken. U kunt dit formulier ophalen bij de balie Sociale Zaken. De balie Sociale Zaken is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00.

Ik zoek een woning. Wie kan mij helpen?

Wanneer u een woning zoekt dient u zich u zich inschrijven bij Woningnet op www.woningnetalmere.nl . De gemeente verhuurt of verkoopt geen woningen.

Als u voor urgentie in aanmerking denkt te komen kunt u zich inschrijven bij het Vierde Huis op http://www.hetvierdehuis.nl/Paginas/Almere%20algemeen

Kan ik een afspraak verzetten of afzeggen

Wanneer blijkt dat u bijvoorbeeld door ziekte niet op uw afspraak kunt komen, kunt u uw afspraak 24 uur tot uiterlijk van tevoren verzetten of afzeggen. Wanneer u zonder bericht niet op een afspraak komt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Kan ik een afspraak maken met mijn klantmanager?

Ja, u kunt een afspraak maken met uw klantmanager als dat nodig is. Hiervoor kunt u bellen met 14 036.

Ik weet niet wie mijn klantmanager is. Wie kan ik bellen voor vragen?

Wanneer u belt met 14036 hoort u van de betreffende medewerker wie uw klantmanager is. U wordt dan doorverbonden met deze klantmanager of een directe collega.

Bezwaar en klachten

Algemene vragen werk en participatie

Ik wil thuiswerken. Mag dat?

Ja. U kunt thuis werken zolang er sprake is van legaal werk waarvan u de inkomsten kunt aantonen. Mocht het gaan om onbetaald thuiswerk, bespreekt u dit dan eerst met uw klantmanager.

Kan de gemeente een opleiding vergoeden?

Nee, de gemeente betaalt geen opleidingen. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer betaald werk vind. Daar helpen wij bij. De enige uitzondering is als een opleiding aantoonbaar tot betaald werk leidt. Bijvoorbeeld als u een baangarantie van een werkgever kunt overleggen. Of als u al ergens werkt en met een cursus of certificaat uw positie kunt verbeteren. U kunt dat bespreken met uw klantmanager.

Bent u jonger dan 30 jaar oud, dan kunt u zich inschrijven voor een opleiding waar u studiefinanciering voor ontvangt. Ontvangt u studiefinanciering, dan wordt de uitkering beeindigd.

Kan ik met een uitkering een opleiding volgen?

Nee, als u een bijstandsuitkering ontvangt mag u geen opleiding volgen. U bent verplicht u in te spannen om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk.  Als u een opleiding volgt bent u niet beschikbaar voor werk.

Uitzonderingen kunnen deeltijdopleidingen of avondopleidingen zijn. Wilt u een dergelijke opleiding volgen, bespreek dat dan eerst met uw klantmanager. Uw klantmanager moet daarvoor toestemming geven. Tijdens de opleiding moet u blijven solliciteren.

Bent u jonger dan 30 jaar? Dan kunt u mogelijk een opleiding volgen met studiefinanciering.

Ik maak reiskosten om een traject te volgen. Krijg ik die vergoed?

Ja, wij betalen de reiskosten als:

 • u een traject volgt dat wij met u hebben afgesproken, en; 
 • als u vanaf uw woning meer dan 3 kilometer moet reizen naar uw traject.

Let hierbij op het volgende:

 • Is de afstand minder dan 3 kilometer dan vergoeden wij geen reiskosten.
 • Is de afstand meer dan 3 kilometer dan vergoeden wij een Maxx Meerreizen-kaart.
 • Reiskosten worden vergoed tot maximaal twee maanden terug.
 • Duurt uw traject langer dan 50 dagen dan kunnen wij een fiets vergoeden.

Aanvragen

U kunt de kosten aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt het formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik kan niet werken. Waarom word ik uitgenodigd voor een gesprek over werk en re-integratie?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Het kan zijn dat wij u daarom hebben ontheven van uw arbeidsplicht. Dat leggen wij vast in uw dossier.

Toch vinden wij het belangrijk om op de hoogte te blijven van uw situatie.  Bijvoorbeeld om te zien of u de hulp krijgt die u nodig heeft en of u gebruik maakt van de voorzieningen die u verder kunnen helpen. Daarom nodigen wij u uit.

Daarnaast is een ontheffing van de arbeidsplicht altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Mijn aandoening is chronisch. Kan ik blijvend worden ontheven van de arbeidsverplichting?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Ik verricht mantelzorg. Word ik dan ontheven van de arbeidsverplichting?

U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Beschikking mantelzorg

Als mantelzorger is het mogelijk vrijstelling te krijgen van de sollicitatieplicht. Voorwaarde is dat u 8 uur per week of meer mantelzorg verleent voor een periode van minstens 3 maanden. De ontheffing geldt voor de duur dat de mantelzorg noodzakelijk is. De ontheffing kunt u aanvragen met het ‘Aanvraagformulier beschikking mantelzorg’. Vraag hiernaar bij de balie Sociaal Domein of via 14036.  

 

Ik heb een VOG nodig voor mijn traject of vrijwilligerswerk. Krijg ik de kosten vergoed?

Werkgevers en vrijwilligersorganisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms betalen ze u de kosten hiervan. Als dat niet zo is, kunt u bij ons een vergoeding aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt dit formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik wil vrijwilligerswerk doen, mag dat?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt dient u zich in te spannen zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk. Toch kan het nuttig of prettig zijn om ondertussen vrijwilligerswerk te doen. U kunt dit bespreken met uw klantmanager. Uw klantmanager kan u toestemming geven.

Als vastgesteld is dat u (tijdelijk) niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kan vrijwilligerswerk een goede manier zijn om toch actief te blijven. Ook dit bespreekt u met uw klantmanager.

Ik heb een uitkering van het UWV omdat ik ziek ben en krijg een aanvulling van de gemeente. Met wie maak ik afspraken over re-integratie?

Wat bij het UWV bekend is over uw situatie, is niet bekend bij de gemeente. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. De gemeente en UWV zijn twee aparte instanties.

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, hoe klein ook, geldt voor u de arbeidsplicht die hoort bij de bijstandsuitkering.

Wij nodigen u daarom uit voor een gesprek over uw mogelijkheden tot werk of participatie. Afspraken die wij met u daarover maken staan los van het UWV.

 

Wat is een belastbaarheidsonderzoek?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken met uw klantmanager. De klantmanager kan er voor kiezen om uw belastbaarheid te laten onderzoeken. In zo’n onderzoek, uitgevoerd door AREA, wordt onafhankelijk vastgesteld wat wij wel en niet van u mogen verwachten. Onder andere hoeveel uren u zou kunnen werken en welke werkzaamheden u zou kunnen doen. Ook is het mogelijk dat AREA vaststelt dat u helemaal niets kunt doen. Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van het belastbaarheidsonderzoek. Wat kan ik doen?

Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over uw verdere re-integratie. Hierover ontvangt u een brief. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u tegen deze brief in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u dat kunt doen.

Mijn ontheffing is verlopen. Wat moet ik doen?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek hierover.

Als u in een schuldsanering zit, kan het zijn dat uw bewindsvoerder vraagt om een bewijs van uw ontheffing van de arbeidsplicht.  Neem in dit geval contact op met uw klantmanager.

Het aflopen van uw ontheffing heeft geen invloed op de voortgang en hoogte van uw uitkering.

 

Werken met een arbeidsbeperking

Hoe kan ik mij melden bij de gemeente als ik een indicatie banenafspraak heb gekregen?

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Kan de gemeente mij helpen bij het vinden van werk?

Heeft u een indicatie voor de banenafspraak ontvangen van het UWV? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Wij bespreken dan wat u tot nu toe heeft gedaan, zoals werk en scholing. Voor ons is ook belangrijk om te weten van welk soort werk u gelukkig wordt.

Vervolgens maken wij afspraken over wat wij voor u kunnen doen. En of we u kunnen begeleiden richting een juiste werkplek of dat we samen een andere keuze maken. 

Een aanpassing van de werkplek of extra begeleiding op de werkplek is mogelijk. Ook dat kunnen we bespreken.

Wie gaat werken krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering. Het salaris is minimaal het minimumloon. 

Ik heb een arbeidsbeperking. Kan ik geholpen worden bij het vinden van werk?

Met werkgevers is afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat gaat via de zogenoemde garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak. U komt in aanmerking voor zo'n baan als u bent opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. U kunt via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor dat doelgroepenregister. Als dat zo is, krijgt u de indicatie banenafspraak. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Wat zijn garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak?

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de 'banenafspraak'. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Werken als zelfstandige

Ik wil als zelfstandige werken of starten als zelfstandige, en ik heb een bijstandsuitkering. Kan dat?

Voor zelfstandigen met onvoldoende eigen inkomsten is er een andere inkomensvoorziening: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een uitkering voor zelfstandigen.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u niet werken als zelfstandige. U kunt dan Bbz aanvragen.

Starten als zelfstandige

Heeft u een goed bedrijfsidee en een bijstandsuitkering? Dan kunnen we een ‘voorbereidingsperiode’ met u afspreken waarin u als beginnende zelfstandige een bedrijf opzet. Uw bijstandsuitkering loopt dan door en u wordt begeleid door het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). 

De voorbereidingsperiode duurt maximaal 12 maanden en eindigt met het aanvragen van de uitkering Bbz. Een Bbz-uitkering is bedoeld voor zelfstandigen.

Om in aanmerking te komen voor de voorbereidingsperiode moet u toestemming krijgen van uw klantmanager. De klantmanager zal beoordelen of het werken als zelfstandige voor u de snelste manier is om inkomen te verkrijgen.

Storing

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vult u dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier wordt uw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. U kunt dat doen met dit formulier.

Online melden 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

De online vragenlijst (snelbalie)

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om uw aanvraag in te dienen via uw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren uw aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen.

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang uw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kunt u de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kunt u opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreplyverberg dit@almere.nl Als u het bericht niet in uw postvak van uw e-mailaccount kunt vinden, controleert u dan uw spam folder.

Heeft u geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als u de vragenlijst al heeft afgesloten kunt u opnieuw inloggen met uw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat u klaar bent met het indienen van uw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heeft u daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Heb ik recht?

Ik wil een aanvulling aanvragen op mijn WGA- of WW-uitkering en ik ben ouder dan 50 jaar. Hoe kan ik dit doen?

U kunt een aanvulling aanvragen via de online vragenlijst van de snelbalie. Dat kan alleen als uw WGA- of WW-uitkering lager dan de voor u geldende bijstandsnorm is.

Hoe kunt u dit aanvragen:

In de online vragenlijst, bij algemene gegevens, krijgt u op een gegeven moment de volgende vraag:

Ontvangt u op dit moment of ontving u tot voor kort een WW- of WGA-uitkering?

U antwoordt hierop: Nee, geen van beiden.

U krijgt later de vraag of uw inkomen heeft (bij het onderdeel inkomen). Daar geeft u uw WGA- of WW-uitkering op als inkomen. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met 14 036. 

We werken eraan om dit te verbeteren in de vragenlijst.

Ik kan geen aanvraag indienen, omdat ik nog een bijstandsuitkering in een andere gemeente zou ontvangen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat de gemeente waar u voorheen een uitkering ontving, de uitkering administratief nog niet beëindigd heeft waardoor u deze melding krijgt. Neem in dat geval contact op met de gemeente (14 036).

Ik heb geen recht omdat ik teveel vermogen heb. Wat betekent dit?

U kreeg waarschijnlijk deze melding bij het invullen van de online vragenlijst:

Een uitkering wordt niet toegekend aan personen met een vermogen boven de vermogensgrens. Om die reden raden we u aan de aanvraag af te breken en niet in te dienen.

Uitleg:

U heeft een vermogen (spaargeld en bezittingen) boven de vermogensgrens. Zie stap 2 op deze pagina voor de hoogte van de vermogensgrens.

Het is de bedoeling dat u in uw eigen bestaan te voorziet met een deel van uw vermogen. 

Zodra uw vermogen onder de vermogensgrens komt, en u dit geld op een verantwoordelijke manier heeft uitgegeven, kunt u mogelijk opnieuw uitkering aanvragen. Om te bepalen hoelang deze periode minimaal dient te zijn, raden wij u aan om contact op te nemen met de gemeente (14 036).

Ik ben dakloos. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ja, dat kan. Daarvoor is onderstaande nodig:

 1. U gaat naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
 2. U neemt daarbij deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

Kan ik een postadres aanvragen bij de gemeente?

U kunt een postadres (briefadres) aanvragen bij het Leger des Heils. Belangrijk is dat u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • U heeft  geen woonadres in Almere, maar u verblijft wel hier en daar in Almere.
 • Wanneer u voor opvang regelmatig bij het Leger des Heils verblijft kunt u daar een postadres krijgen. U moet dan nog wel aangifte doen van het briefadres bij Burgerzaken.
 • Wanneer u niet bij het Leger des Heils verblijft kunt u via Burgerzaken bij de gemeente een postadres aanvragen.

Hoe hoog is mijn uitkering?

De wettelijke vastgestelde hoogte van de bijstanduitkering kunt u vinden op

www.almere.nl/werken/uitkering/uitkeringsbedragen-en-vakantiegeld

 

Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon die de woonkosten kan delen met anderen. Bent u boven de 21 en ontvang u geen studiefinanciering? Dan bent u een kostendeler als u samen in één woning woont met anderen boven de 21 jaar die geen studiefinanciering ontvangen. U kunt dan een aantal kosten delen, zoals huur en kosten voor energie.

Bent u kostendeler dan ontvangt u een lagere uitkering dan iemand die alleen woont. Dit heet de kostendelersnorm. U bent geen kostendeler als er sprake is van een commercieel contract.

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

U kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.

U kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.

De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

 

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

U kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document uw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na uw aanvraag uploaden: Via de groene button kunt u de bewijsstukken uploaden. U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Direct bewijsstukken uploaden (DigiD nodig)

 • Mailen: U kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl . Om ervoor te zorgen dat uw stukken op de plek van bestemming komen, moet u in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in uw e-mail uw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als u niet weet wat uw klantnummer is, vermeld dan uw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: U kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen u dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken.


Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

 Als u de stukken via het digitale uploadformulier heeft ingestuurd, heeft u een bevestiging gekregen via e-mail. Als u de stukken heeft meegestuurd met uw aanvraag heeft u een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als u de stukken heeft ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heeft u ook een bevestiging gekregen.

Veelgestelde vragen kostendelersnorm

Wie krijgen een lagere uitkering?

Bijstandsontvangers die een woning delen met andere volwassenen krijgen te maken met de kostendelersnorm. Dat kunnen ouders zijn die in één huis wonen met hun volwassen dochter en zoon. Het kan ook zijn dat er een (groot)ouder bij inwoont. Of andere familieleden, kennissen of vrienden.

Wie tellen er niet mee voor de kostendelersnorm?

• Jongeren tot 21 jaar
• Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
• Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
• Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
• Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
• Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Mijn ouders ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld AOW). Tellen die ook mee voor de kostendelersnorm?

Ja, ook uw ouders met een uitkering tellen mee voor de kostendelersnorm. De wet gaat ervan uit dat de kosten van het levensonderhoud met hen gedeeld kan worden.

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. Voor hem of haar verandert er niets. 

Mijn kind verdient niet veel met een bijbaantje. Hij kan niet bijdragen in de kosten van het levensonderhoud. Hoe moet ik nu rondkomen?

Is uw kind 21 jaar of ouder, en woont hij bij u in huis, dan gaat de wetgever ervan uit dat u de kosten van het levensonderhoud met hem kan delen. Als uw kind niet genoeg verdient, en niet meer betaald werk kan vinden, kan hij eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

Hoe werkt de kostendelersnorm? Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering als ik kostendelers heb?

Hoe meer volwassen personen in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1360 euro).

Hoogte bijstandsuitkering bij kostendelers:

Aantal kostendelers in een woningBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Een volwassene (alleenstaande)70,00% (ongeveer 955 euro)70%
Twee kostendelers50,00% (ongeveer 680 euro)100%
Drie kostendelers43,33% (ongeveer 590 euro)130%
Vier kostendelers40,00% (ongeveer 545 euro)160%
Vijf kostendelers38,00 (ongeveer 520 euro)190%

Wanneer gaat de kostendelersnorm in?

• Ontving u vóór 1 januari 2015 al een bijstandsuitkering en is uw uitkering sindsdien niet herzien? Als u met één of meer personen in hetzelfde huis woont, dan gaat de kostendelersnorm voor u in per 1 juli 2015. U ontvangt hierover een brief van de gemeente.

• Is uw bijstandsuitkering na 1 januari 2015 opgestart of herzien, en deelt u uw woning met meerdere personen, dan is uw uitkering al aangepast aan de kostendelersnorm.

• Komt er vóór 1 juli 2015 of na 1 juli 2015 een kostendeler in uw huis wonen, dan gaat de kostendelersnorm in vanaf het moment dat deze bij u in komt wonen. Het is daarom belangrijk dat u veranderingen in uw woonsituatie direct doorgeeft. Anders is er een kans dat u later geld terug moet betalen en een boete krijgt.

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.

Veelgestelde vragen Bijzondere Bijstand

Ik ga verhuizen naar een andere gemeente. Bij welke gemeente vraag ik bijzondere bijstand voor verhuiskosten aan?

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten en voor de eerste maand huur en borg kunt u aanvragen in uw huidige gemeente (waar u ingeschreven staat).

Inrichtingskosten kunt u aanvragen bij de gemeente waar u gaat wonen.

U heeft een (kopie) van een huurcontract nodig voor de aanvraag bijzondere bijstand.

 

Is bijzondere bijstand mogelijk voor (uitzonderlijke) medische kosten?

Medische kosten komen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat u een goede zorgverzekering heeft. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten wordt altijd gekeken of de kosten vergoed worden door een goede zorgverzekering. De gemeente Almere kijkt daarvoor naar de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Almere aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Hiervoor werken wij samen met zorgverzekeraar Menzis. Als u gebruik maakt van deze zorgverzekering, krijgt u goede vergoedingen, betaalt de gemeente Almere een deel van uw premie en krijgt u korting van Menzis. Deze zorgverzekering heet GarantVerzorgd en kent 3 aanvullende pakketten.

Bij een aanvraag bijzondere bijstand van de gemeente Almere kijken wij altijd of de kosten vergoed zouden worden door het aanvullende pakket GarantVerzorgd 2. Zouden de kosten daardoor worden vergoed, dan ontvangt u geen bijzondere bijstand voor de kosten. Zouden de kosten daardoor niet worden vergoed, dan wordt gekeken hoe uitzonderlijk de kosten zijn.  

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen? Kijk dan op www.almere.nl/zorgverzekering 

 

Wat zijn bijzondere omstandigheden en noodzakelijke kosten?

 

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden in het algemeen voorkomen. Door bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het zo zijn dat u extra kosten moet maken. Wanneer deze bijzonder persoonlijke omstandigheden zich voordoen, kunnen deze kosten mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen.

 

Noodzakelijke kosten

Noodzakelijke kosten zijn kosten die in uw persoonlijke situatie noodzakelijk worden geacht. Dit kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn en/of andere kostensoorten. De noodzaak van de kosten wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie waardoor het voor u in uw situatie noodzakelijk kan zijn en voor een ander in een soortgelijke situatie niet.

 

Krijg ik bijzondere bijstand voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage?

Soms moet u bij een vergoeding door een instantie een deel zelf betalen: een eigen bijdrage. Sommige instanties houden er geen rekening mee dat u een laag inkomen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die u voor de kosten van een advocaat (via toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand) moet betalen. Dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen.

 

 

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.  

Veelgestelde vragen over bezwaar en klachten

Wat is bezwaar?

Indien u het niet eens bent met een officieel besluit van de gemeente Almere dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.  De gemeente is dan verplicht om het officiële besluit zorgvuldig te heroverwegen. Het besluit wordt heroverwogen door een onafhankelijk persoon. Hij/zij is niet betrokken geweest bij het besluit waar u het niet mee eens bent.

De regels die gelden bij het indienen van een bezwaarschrift zijn grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Wat als ik meer tijd nodig heb dan zes weken?

U heeft zes weken de tijd na de beslissing om uw bezwaar in te dienen. 

Het kan voorkomen dat u meer tijd nodig heeft om uw bezwaarschrift te beargumenteren. Bijvoorbeeld  als u eerst advies wilt inwinnen. In dat geval moet u wel binnen zes weken een bezwaarschrift indienen, maar kunt u in uw bezwaarschrift vragen om een extra termijn om de redenen van uw bezwaar aan te vullen. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven. Doet u dit vervolgens niet, of niet op tijd, dan kan besloten worden dat uw bezwaarschrift niet verder behandeld zal worden.

Ik heb een klacht. Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Almere zich  tegenover u heeft gedragen. Een klacht gaat dus bijvoorbeeld over de manier waarop u te woord bent gestaan, over een brief die niet beantwoord is, of over een toezegging die volgens u niet is nagekomen.

Als u een klacht heeft, dan kunt u gebruik maken van ons online klachtenformulier of een brief sturen waarin u uw klacht beschrijft. Ook kunt u telefonisch via 14036 een klacht indienen.

De gemeente is niet meer verplicht uw klacht in behandeling te nemen wanneer u uw klacht niet indient binnen 1 jaar nadat de gedraging waarover u een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift/klacht?

Aan het indienen van een bezwaarschrift of klacht zijn geen kosten verbonden.

De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die door uzelf wordt ingeschakeld, moet u uiteraard wel zelf betalen.

Mogelijk kunt u  aanspraak maken op rechtsbijstand door de overheid. Dit betekent dat u niet alle kosten van de rechtshulp zelf hoeft te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, http://www.rvr.org/

Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarschriftenprocedure?

Als u een bezwaarschrift indient tegen een besluit waarmee u het niet eens bent, betekent dit niet dat het genomen besluit niet in werking treedt. Het genomen besluit kan gewoon doorlopen tijdens de bezwaarprocedure.

Kan ik opnieuw een aanvraag indienen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Als het besluit is genomen dat u bijvoorbeeld geen uitkering (meer) krijgt dan mag u tijdens de bezwaarfase ook opnieuw een aanvraag indienen.

U hoeft de uitkomst van de bezwaarprocedure niet af te wachten. Als u niet kunt wachten op het besluit op uw bezwaarschrift of het besluit op uw nieuwe aanvraag kunt u bij de rechtbank ook om een voorlopige voorziening vragen.

Hoe wordt een bezwaarschrift behandeld?

Als u een bezwaarschrift indient, wordt er in principe telefonisch contact met u opgenomen. Ook ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Een onafhankelijke, juridische medewerker maakt tijdens het eerste telefonische contact of later met u een afspraak voor een hoorzitting. U kunt uw bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De medewerker kan ook vragen aan u stellen en maakt een verslag van het horen. U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Wij stellen het wel zeer op prijs als u van te voren ons mededeelt als u niet komt.

Na afloop van de hoorzitting worden alle stukken en standpunten door de onafhankelijke juridisch medewerker nogmaals goed bekeken en volgt er een besluit op uw bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met het besluit op het bezwaar? U kunt hiertegen in beroep te gaan. Hoe u in beroep kunt gaan, wordt altijd vermeld onder het besluit op bezwaar.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is in een spoedprocedure waarbij  aan de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Er gelden twee bijzondere eisen voor een verzoek om een voorlopige voorziening. De eerste is dat bij het verzoek moet worden aangetoond dat er een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is).

Het tweede bijzondere vereiste is dat een verzoek om een voorlopige voorziening alleen kan worden ingediend als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u aan de rechtbank griffierecht verschuldigd.

Hoe wordt een klacht behandeld?

Wanneer u een klacht heeft ingediend wordt er in principe telefonisch contact met u opgenomen om te kijken wat er aan de hand is en om er iets aan te doen. Na eventueel telefonisch contact met u wordt de ontvangst van de klacht bevestigd. Als er tijdens het telefonisch contact al afspraken over de klachtafhandeling met u worden gemaakt worden deze mee worden genomen bij de bevestiging.

Vervolgens wordt de klacht behandeld en krijgt u een schriftelijk antwoord op uw klacht.

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Metropool Amsterdam. Hoe u dat kunt doen wordt altijd vermeld in het antwoord op uw klacht.

Is de betaling van uw uitkering geblokkeerd?

De afdeling Werk en Inkomen heeft het recht om uw uitkering te blokkeren als: 

 • Na onderzoek, het vermoeden bestaat dat u geen recht meer heeft op een uitkering
 • Na onderzoek het vermoeden bestaat dat u recht heeft op een lagere uitkering
 • Na onderzoek blijkt dat de inlichtingenplicht niet is nagekomen.

Over het blokkeren van de uitbetaling van uw  bijstandsuitkering ontvangt u geen schriftelijk bericht.  

Bent u het niet eens met het blokkeren van de uitbetaling van uw bijstandsuitkering dan kunt u hiertegen in bezwaar. Zie daarvoor de mogelijkheden op deze pagina. Doe het binnen 6 weken nadat de uitbetaling van uw bijstandsuitkering is geblokkeerd.

Wettelijke grond

Artikel 79 van de Participatiewet.

Wachten en voorschot

Krijg ik een voorschot?

Als u een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat u geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren.

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Wij moeten uw aanvraag in ieder geval binnen 8 weken beoordelen. Als wij nog bewijsstukken van u nodig hebben, als u niet meedoet met de startdag of andere afspraken, dan kan het langer dan 8 weken duren.

Wijzigingen in mijn situatie

Ik word opgenomen in een instelling. Hou ik mijn uitkering?

Gaat u naar een zorginstelling, verpleeghuis, revalidatiekliniek of andere instelling? Dan houdt u uw uitkering. Maar omdat u in een instelling minder kosten maakt (voor eten bijvoorbeeld) verlagen wij uw uitkering wel. U ontvangt een persoonlijke toelage die lager is. Daarvan kunt u bijvoorbeeld uw zorgverzekering betalen. Verder kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor huur en gas, water en licht. Wij betalen die dan door terwijl u in de instelling zit. Dat doen wij maximaal 1 jaar.

De persoonlijke toelage bedraagt:

 • € 309,97 per maand voor alleenstaanden en alleenstaande ouders.
 • € 309,97 per maand als u een partner heeft die thuisblijft. Uw thuiswonende partner krijgt een 'gewone' bijstandsuitkering voor een alleenstaande (of alleenstaande ouder).
 • € 482,13 per maand voor partners als u beiden in een instelling verblijft.

Let op: de genoemde bedragen kunnen per 1-1-2020 weer veranderen

Ik ga naar de gevangenis. Hou ik mijn uitkering?

Gaat u naar de gevangenis? Dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering. Ook heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor de huurkosten.

Ik heb een baan en wil mijn uitkering opzeggen. Hoe doe ik dat?

U kunt uw uitkering opzeggen door het invullen en opsturen van het mutatieformulier.

Hoe geef ik inkomsten door?

Inkomsten geeft u door aan Werk en Inkomen via een inkomstenformulier. Dit formulier stuurt u met een kopie van uw loonstrook iedere maand naar ons op. Wij verrekenen de inkomsten met uw uitkering.

Daarbij houden we rekening met een mogelijke inkomensvrijlating. Dat betekent dat wij een deel van uw inkomen niet van de uitkering aftrekken. De eerste zes maanden dat u werkt hebt u recht op een inkomensvrijlating van 25% (maximaal € 202 per maand in 2018). De vrijlating geldt eenmaal per uitkeringsperiode.

Ik heb parttime werk gevonden. Wat moet ik doen?

Allereerst: gefeliciteerd!

Heeft u zelf werk gevonden? Dan moet dat binnen 5 werkdagen aan ons worden doorgegeven. Geeft u dit niet op tijd door, dan kan het zijn dat u te veel uitkering ontvangt en dat samen met een boete later moet terugbetalen. U kunt uw wijzigingen doorgeven door het mutatieformulier in te vullen. Deze heeft u gekregen bij de start van uw uitkering en vindt u op www.almere.nl regels. Lever bij het mutatieformulier ook een bewijs aan met daarop de startdatum van uw nieuwe baan. Denk hierbij aan het arbeidscontract of de 1e salarisspecificatie. Heeft u het arbeidscontract of salarisspecificatie document niet op tijd? Dan moet u dit zo snel mogelijk na ontvangst alsnog aan ons opsturen.

Let op: Als uw werkmakelaar/klantmanager een baan voor u heeft gevonden, of u deed dit samen, dan hoeft u geen mutatieformulier in te vullen.

 Lees voor meer informatie de folder: Van uitkering naar werk.

Waarom wil de gemeente dat ik alimentatie aanvraag?

De uitkering is een laatste vangnet. Alleen als u op geen enkele andere manier in uw levensonderhoud kunt voorzien heeft u recht op een uitkering. Alimentatie is ook een vorm van levensonderhoud voor u of voor uw kinderen. Als u dus recht op alimentatie heeft, willen wij dat u dat aanvraagt. Wij houden het dan in op de uitkering die u van ons ontvangt.

Of u recht heeft op alimentatie hangt af van verschillende factoren. De rechter beslist daarover. Ook de hoogte van het bedrag wordt door de rechter bepaald. De plicht tot het betalen van alimentatie kan zowel aan mannen als vrouwen worden opgelegd. Bepalend is wie de kostwinnaar is geweest binnen een gezin.

Werken en zorg

Ik kan niet werken. Kan ik een uitkering aanvragen?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken tijdens de startdag. Als uit onderzoek blijkt dat u niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kunnen wij u ontheffen van uw arbeidsplicht. Wel maken we dan met u afspraken over wat u wel gaat doen. U wordt niet ontheven van uw re-integratieplicht.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Krijg ik een vast contactpersoon?

Zodra uw uitkering is toegekend krijgt u een vast contactpersoon. Wanneer u een traject volgt via de gemeente, krijgt u voor dat traject een vast contactpersoon.

Moet ik solliciteren?

Ja, u moet solliciteren. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan verwachten wij dat u uw best doet om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat kan door het vinden van betaald werk. Daarom eisen wij van u dat u solliciteert.

Alleen in dringende situaties kunt u van de sollicitatieplicht ontheven worden, bijvoorbeeld als u (langdurig) ziek bent. Als zo’n dringende situatie zich voordoet kunt u contact opnemen met uw klantmanager.

Wat is de startdag?

Als u een uitkering aanvraagt nodigen wij u uit voor de startdag. Tijdens de startdag krijgen wij inzicht in uw kansen op werk.  U neemt deel aan workshops zoals CV maken en solliciteren. Ook krijgt u voorlichting over uw rechten en plichten tijdens de uitkering.

U heeft tijdens de startdag ook een gesprek met een inkomensconsulent. De inkomensconsulent neemt de door u ingeleverde bewijsstukken met u door en beoordeelt of alle informatie aanwezig is om een uitkering aan te vragen. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

De startdag en het gesprek met de inkomensconsulent zijn dus belangrijke voorwaarden om een uitkering te ontvangen.

Algemene vragen

Waarom worden er bedragen ingehouden op mijn uitkering?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij bedragen inhouden op uw uitkering.

 • Doorbetaling: U kunt ons machtigen om vaste lasten rechtstreeks te betalen aan andere organisaties. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Deze bedragen houden wij in op uw uitkering. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’ en we doen dit alleen als u ons schriftelijk toestemming geeft hiervoor.
 • Geldlening: Soms verstrekken wij bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Het bedrag moet dan dus worden terugbetaald. In dat geval houden wij maximaal drie jaar lang iedere maand een bedrag in op uw uitkering, als aflossing van onze lening.
 • Beslaglegging: Het kan zijn dat er door een gerechtsdeurwaarder loonbeslag is gelegd op uw inkomen. Wij zijn dan verplicht het opgegeven bedrag in te houden op uw uitkering en aan de gerechtsdeurwaarder te betalen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u contact opnemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.
 • Premie zorgverzekering: Als u meer dan 6 maanden achterstand heeft bij het betalen van uw zorgverzekeringspremie kan Zorginstituut Nederland de premie opeisen van uw uitkering. Wij zijn dan verplicht de maandpremie rechtstreeks over te maken naar Zorginstituut Nederland.

Wat houdt de vakantietoeslag in?

Elke maand wordt er 5% van uw uitkering opgespaard. Dit is het vakantiegeld of de vakantietoeslag. Eens per jaar wordt dit uitbetaald. Dat is elk jaar in juni.

Kunnen betalingen aan anderen worden gedaan vanuit mijn uitkering?

Ja, u kunt ons machtigen bedragen van uw uitkering aan andere instanties over te maken. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’.

Als u dit wilt, kunt u hiervoor het formulier  ‘machtiging doorbetaling’ gebruiken. U kunt dit formulier ophalen bij de balie Sociale Zaken. De balie Sociale Zaken is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00.

Ik zoek een woning. Wie kan mij helpen?

Wanneer u een woning zoekt dient u zich u zich inschrijven bij Woningnet op www.woningnetalmere.nl . De gemeente verhuurt of verkoopt geen woningen.

Als u voor urgentie in aanmerking denkt te komen kunt u zich inschrijven bij het Vierde Huis op http://www.hetvierdehuis.nl/Paginas/Almere%20algemeen

Kan ik een afspraak verzetten of afzeggen

Wanneer blijkt dat u bijvoorbeeld door ziekte niet op uw afspraak kunt komen, kunt u uw afspraak 24 uur tot uiterlijk van tevoren verzetten of afzeggen. Wanneer u zonder bericht niet op een afspraak komt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Kan ik een afspraak maken met mijn klantmanager?

Ja, u kunt een afspraak maken met uw klantmanager als dat nodig is. Hiervoor kunt u bellen met 14 036.

Ik weet niet wie mijn klantmanager is. Wie kan ik bellen voor vragen?

Wanneer u belt met 14036 hoort u van de betreffende medewerker wie uw klantmanager is. U wordt dan doorverbonden met deze klantmanager of een directe collega.

Wat vindt u van onze website?