Direct naar paginainhoud

Doorkijk MBPA

Bij de Programmabegroting 2017 is afgesproken dat we blijven werken aan de doorontwikkeling van het MPBA. Er zijn een paar aspecten die we het komende jaar nog meer willen verbeteren of verder aan willen werken.

Afwegingskader

Voor het MPBA 2020-2023 is het aantal afwegingscriteria teruggebracht naar acht en daardoor is het MPBA-proces vereenvoudigd. Ook in dit MPBA is met die acht criteria gewogen. De ambities van het huidige college staan in deze afweging immers centraal. Toch is het lastig uit de veelheid en in kwaliteit verschillende informatie, een objectieve waardering toe te kennen, zonder dat een discipline of stadsdeel over- dan wel ondergewaardeerd wordt. Het blijft mensenwerk waar een grote groep bij betrokken is. Het komende jaar nemen we tijd om de beoordelingen dichter bij elkaar te brengen.

Rekenmotor 2.0

We werken aan de doorontwikkeling van de rekenmotor, zodat we straks in het beheerparagrafen-proces nog beter kunnen aangeven tot welke beheerkosten een gebiedsontwikkeling leidt. In een speciaal ontwikkelde applicatie worden actuele kengetallen opgenomen, zodat er met een kaart op gebieden ingezoomd kan worden. Zo worden aanpassingen in de beheerkwaliteit direct zichtbaar in de kaart en de financiën. De applicatie zal begin 2021 beschikbaar zijn. Daarna werken we verder aan processen en afspraken voor het actueel houden van de tool.

Assetmanagement

De beheeractiviteiten grijpen op een complexe wijze in elkaar. Informatie, criteria, afwegingen en vakmanschap spelen een cruciale rol in het beheerproces. Op advies van de rekenkamer werken we aan de opbouw van onze kaders en uniforme beheerprocessen. Dit maakt keuzes transparant en integraal afweegbaar. Prioriteit hebben onder andere de visie openbare ruimte, de rekenmotor, beheerplannen en beheerparagrafen. De betrouwbaarheid van het MPBA neemt toe met betere informatie over de staat van de ‘assets’ (met behulp van een inspectiekalender), langjarige onderhoudsprogramma’s van elk vakgebied en actuele kostprijzen.

Visie openbare ruimte

Groot onderhoud in woonwijken en vervangingen zijn heel geschikt voor het realiseren van bepaalde ambities. We werken graag aan een mooie en toekomstbestendige stad, die voldoet aan de wensen van de gebruikers. Maar het lukt niet altijd om alle ambities voor elkaar te krijgen door werkzaamheden te bundelen, of überhaupt door te voldoen aan de primaire onderhoudswens. Vanaf 2021 zal de kersverse Visie openbare ruimte ons richting geven welke ambities we willen waarmaken.

Partners ontmoeten partners

De afstemming en uitwisseling van ontwikkelings- en onderhoudsprojecten van onze externe partners met ons beheerprogramma laat nog te wensen over. We proberen een concept te ontwikkelen, waarin informatie-uitwisseling en het hebben van contact met onze externe partners, niet afhankelijk is van één evenement per jaar, wanneer ‘Partners ontmoeten Partners’.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening