Direct naar paginainhoud

Meerjarenperspectief Beheer Almere

We doen het beheer planmatig en met een meerjarenprogramma MPBA 2021 – 2024; Meerjarenperspectief Beheer Almere. Hierin staat hoe we de komende vier jaar het beheer van de openbare ruimte gaan uitvoeren, variërend van planmatig onderhoud aan bomen en bruggen tot de verduurzaming van straatverlichting en de vervanging van asfalt en steigers.

Bij het beheer van de openbare ruimte doen we wat nodig is om onze mooie stad heel, veilig en schoon te houden. Waar mogelijk doen we dat samen met onze bewoners en met externe partners. Ook gebruiken we zoveel mogelijk materialen die lang meegaan of weer hergebruikt kunnen worden. Daarnaast houden we rekening met de flora en fauna in de stad, met het oog op een rijke, diverse planten-, insecten- en dierenwereld.

Het totale meerjarenprogramma bevat ruim 200 projecten en activiteiten, groot en klein, waarvan er in 2021 90 worden voorbereid of uitgevoerd. De werkzaamheden in het eerste jaar van dit programma noemen we het bestedingsplan. Dat bieden we de gemeenteraad elk jaar ter vaststelling aan bij de programmabegroting. De raad heeft de Programmabegroting 2021, en daarmee ook het Bestedingsplan 2021, in november 2020 vastgesteld.

Ik ben er trots op dat het in dit bijzondere jaar gelukt is om een meerjarenprogramma te maken voor het groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt wil ik hartelijk danken.

Hilde van Garderen
Wethouder Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur en Stadsvernieuwing

Inleiding Meerjarenperspectief Beheer Almere

Almere wil een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen, te werken en te verblijven. De inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte spelen hierbij een belangrijke rol. Wij willen de stad zo beheren dat het aansluit op de behoefte van haar gebruikers en daarbij effectief en gebalanceerd investeren in de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Dit doen we door het uitvoeren van dagelijks verzorgend -, planmatig - en groot onderhoud en vervangingen.

Met het beschikbare budget voor groot onderhoud en vervangingen kunnen we in 2021 niet alles doen van wat we graag zouden willen. Vanwege bezuinigingen hebben we een groot aantal projecten met één of twee jaar moeten uitstellen. Stadsruimte maakt jaarlijks een actueel beheerprogramma met een doorkijk van vier jaar, het Meerjarenperspectief Beheer Almere (MPBA). Het afwegingskader is hierbij een hulpmiddel om prioriteiten te kunnen stellen.

Het meerjarenperspectief komt oorspronkelijk voort uit de Programmabegroting van 2016. Met evaluaties zorgen we ieder jaar voor meer scherpte, een gebruiksvriendelijker instrument en een nog betere afstemming met onze interne en externe partners.

Het MPBA gaat over ingrepen die voor langere tijd mee moeten gaan, zoals planmatig en groot onderhoud en vervangingen. Soms wel voor 50 jaar. Daaronder vallen tevens de rioleringsprojecten. Ook bespreken we welke kaders we hiervoor hanteren, welke actuele beleidsontwikkelingen er zijn en welke werkzaamheden we waar en wanneer in de stad uitvoeren. Het dagelijks beheer zoals: maaien, inspecteren en het herstellen van kleine schades, komt hier niet aan bod. Die werkzaamheden staan in onze jaarwerkplannen. In dit MPBA (over de jaren 2021-2024) zijn verder ook niet de projecten vanuit het Meerjaren Infrastructuur Programma Almere (wel onze bijdrage aan MIPA), Fonds Verstedelijking Almere (wel onze bijdrage van FVA), Fonds Stedelijke Vernieuwing (FSV) en de gebiedsprojecten (aanleg) opgenomen. Indien mogelijk wordt er wel werk met werk gemaakt.

Wat staat er in dit meerjarenperspectief? Allereerst een uitleg over het MPBA en het afwegingskader, vervolgens wordt de relatie met de omgeving, het beleid, de middelen en de meewerkende partners toegelicht. Verder wordt er ingegaan op het resultaat van het meerjarenperspectief, met een beknopte beschrijving van de projecten in 2021 en een vooruitblik naar de toekomst. Verder de programmering groot onderhoud en vervanging 2021-2024, rioleringsprojecten en de uitgestelde projecten.

Voor 2021 zijn de projectbudgetten daadwerkelijk door de raad vastgesteld bij de Programmabegroting 2021, de bijlage Bestedingsplan. Voor de jaren 2022 - 2024 geldt dit nog niet. Hoe verder weg in de tijd, hoe onzekerder het uitvoeren van de geprogrammeerde projecten wordt. De projecten in die periode moeten daarom als indicatief beschouwd worden.

Onder Programmering 2021 – 2024  staan alle projecten die we in de periode 2021-2024 willen uitvoeren. Een  pdf-versie met daarin alle geprogrammeerde projecten voor 2021-2024 met kaarten, is op te vragen door een e-mail te sturen naar info@almere.nl ovv MPBA 2021-2024.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening