Het MPBA en het afwegingskader

Het MPBA

Bij het beheer van de stad willen we weloverwogen, transparante en objectieve keuzes kunnen maken. Keuzes over welke beheerprojecten we uitvoeren en wanneer. Om die reden hebben we het MPBA ontwikkeld. Het MPBA is een transparant afwegingskader, waarin we de technische staat van de buitenruimte, signalen vanuit de stad en bestuurlijke ambities waarderen en prioriteren. Met inachtneming van de beschikbare middelen. Hiermee kunnen we aan de stad uitleggen waarom we welke projecten uitvoeren. Het MPBA geeft de koers, de plannen en financiële kaders voor de komende vier jaar weer.

Objectief prioriteren beheerprojecten

Voor het prioriteren van projecten gebruiken we het afwegingskader. Dit is een belangrijk sturings-, keuze-, en beslisinstrument. Het bestaat uit 3 variabelen: criteria, waarderingen en wegingen. In 2019 heeft het huidige college de criteria aangepast aan haar beleidsuitgangspunten. Waarderingen en wegingen zijn hierop aangepast. Net als het afgelopen jaar hanteren we:

8 CRITERIA

WAARDERING 0,1 of 3

WEGING 1, 2, 3 of 4

De impactscore = weging x waardering. De impactscore staat voor de prioriteit die we aan de uitvoering van een werk toekennen.

Criteria afwegingskader en hun wegingsfactoren

De criteria zijn een vertaling van de beleidsuitgangspunten op technisch, sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. We hanteren acht criteria. We wegen met wegingsfactoren, vier in totaal. Welke weging een bepaald criterium krijgt heeft het college bepaald in overleg met de raad. Een hoge wegingsfactor op beleidsuitgangspunten, gecombineerd met een hoge waardering voor de noodzaak van het uitvoeren van het project, zorgt voor een hoge impactscore. Projecten met een hoge impactscore krijgen prioriteit bij de programmering en dus ook bij de uitvoering.

Kwaliteit leefomgeving - Weging 3

Is de maatregel nodig n.a.v. klachten en meldingen van gebruikers? Draagt de maatregel bij aan de leefbaarheid van de stad? Om dit te bepalen maken wij gebruik van onze systemen, maar ook van onze ambtelijke expertise en het contact dat wij hebben met onze bewoners.

Buitenruimte op orde - Weging 4

Is de maatregel noodzakelijk vanwege de technische staat en ter voorkoming van vernietiging van onze kapitaalgoederen en areaal? 

Veilige stad - Weging 4

Is de maatregel noodzakelijk vanwege sociale veiligheid of verkeersveiligheid?

Veranderende wet- en regelgeving - Weging 3

Is er sprake van wet- en regelgeving, waardoor uitvoering van een project noodzakelijk is?

Duurzaam beheer - Weging 2

Draagt de maatregel bij aan het verduurzamen, klimaatadaptatie en circulair aanleggen van de openbare ruimte?

Bijdrage aan bestuurlijke opgave(n) - Weging 1

Draagt de maatregel bij aan de bestuurlijke opgaven van de gemeente Almere?

Identiteit - Weging 2

Draagt de maatregel bij aan de identiteit van de gemeente Almere? Denk hierbij aan het nakomen van gemaakte afspraken of de bijdrage aan de visitekaartjes van onze stad: groen en water, het unieke gescheiden verkeerssysteem en de lage bouwdichtheid.

Participatie - Weging 1

Wordt de maatregel uitgevoerd in samenspraak met en op (mede-) initiatief van bewoners van onze stad?

Waardering van de criteria

Score 0

Met de score van 0 is de maatregel niet nodig

Score 1

Met de score van 1 is de maatregel nodig

Score 3

Met de score van 3 is de maatregel direct nodig