Skip to content

Water

Aanpak overlast waterplanten IJmeer, Almere Poort en Strand

Om het gebied inclusief de Havenkom aantrekkelijk te houden voor waterrecreanten en de havens bereikbaar en bevaarbaar te houden, vinden "maaiwerkzaamheden" plaats. Vanaf half juli wordt in totaal 175 hectare waterplanten gemaaid. De werkzaamheden nemen ongeveer 2 tot 2,5 week in beslag.

Gezamenlijke actie

Het is daarom de wens van de Provincie Noord-Holland, Flevoland, de stichting Randmeren en de regionale gemeenten rondom het zuidelijke IJsselmeergebied om waterplanten te maaien.

Uitvoering

De uitvoering is in handen van visserijbedrijf Wormsbecher, een bedrijf uit Harderwijk dat ervaring heeft met het maaien van waterplanten op grote wateren en ook vorig jaar de maaiwerkzaamheden in het Hoornse Hop en randmeren heeft uitgevoerd.

Populaire vaarroutes begaanbaar houden

De vaarroutes tussen Uitdam, Durgerdam en voor IJburg alsmede het gebied voor het Almeerder strand en bij Poort zijn populaire vaargebieden in het Markermeer. De onstuimige groei van de waterplanten bemoeilijkt de vrije doorgang van de (recreatie-) vaart. Havens moeten bereikbaar blijven. De planten kunnen in een schroef terechtkomen of aan een roer gaan vastzitten. Ook waterrecreanten, zoals wind- en kitesurfers, zeilers en zwemmers, ondervinden hinder van de overdadige aanwezigheid van waterplanten, met name in de populaire locaties in het Markermeer en het IJmeer.

Bewaking waterkwaliteit maailocaties

Het maaien van waterplanten kan echter negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. In opdracht van provincie Noord-Holland heeft het ingenieursbureau Tauw het regionaal voorstel uitgewerkt in een passende beoordeling. Het doel hiervan is het vaststellen en uitsluiten van mogelijk (significant) nadelige effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer. Uitsluitend de locaties waar met zekerheid geen beduidend negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen zijn te verwachten worden als geschikte maailocaties aangegeven.

 

Waterplan 2017-2022

Meisje buiten bij het water zwaait naar vogel

Het Waterplan Almere 2017-2022 is klaar, met dank aan de inbreng van vele betrokkenen. Het Waterplan is een samenhangende visie op alle wateraspecten ‘van riool tot recreatie’. Het is de gezamenlijke ambitie van de gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland om Almere te versterken als ‘stad van het zuiverste water’; een ondernemende, veelzijdige waterstad. Een ambitie die past bij de identiteit van Almere, geboren uit het water, en omringd en dooraderd mét water.

Waterplan downloaden

Contact met Waterschap Zuiderzeeland voor beschermen waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken

Waterschap Zuiderzeeland heeft regels voor het beschermen van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Neem altijd contact op met het waterschap als u daar een activiteit wilt uitvoeren of iets wilt bouwen. Dat kan telefonisch via (0320) 274 911 en per e-mail via waterschap@zuiderzeeland.nl. Of kijk op www.zuiderzeeland.nl bij ‘direct regelen’. 

Wat vindt u van onze website?