Rioolaansluiting en/of in- en uitrit aanvragen

In Almere gelden diverse voorwaarden en regels waaraan de rioolaansluiting en een in- uitrit moet voldoen. Hiervoor moet je digitaal een aanvraag doen. Je kunt in het formulier aangeven waarvoor je een aanvraag doet. Om de aanvraag te kunnen beoordelen en voorbereiden is de aanvraagtermijn voor een rioolaansluiting en inrit 6 weken.

Aanvraag rioolaansluiting en/of in- uitrit 

Lees de onderstaande voorwaarden voordat je de aanvraag indient.

Voorwaarden en regels riolering

Voorwaarden aanleggen riolering in en rond gebouwen

Algemeen

 1. Rioleringstekeningen dienen uiterlijk 6 weken voor het aanbrengen van de riolering ter goedkeuring aan het team Toezicht te worden verstrekt.
 2. Riolering dient ter keuring te worden aangeboden. Minimaal 24 uur van tevoren dient de aangewezen inspecteur van het team Toezicht van het gereed zijn in kennis te worden gesteld.
 3. Riolering dient te voldoen aan hetgeen is gesteld in de bouwvoorschriften, onder andere NEN 3215: "binnen-riolering in woningen en woongebouwen" en NTR 3216: "richtlijn voor ontwerp en uitvoering".
 4. In bijzondere situaties of bij niet traditionele bouwwijzen kan het nodig zijn van onderstaande regels af te wijken. Overleg met en goedkeuring van de inspecteur van het team Toezicht is in deze gevallen altijd noodzakelijk.
 5. Voor woningen/bedrijven -met name agrarische bedrijven- in het buitengebied, die niet zijn aangesloten op de riolering, is voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater een vergunning noodzakelijk van het Waterschap. Dit geldt ook voor het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater. Je kunt hiervoor contact opnemen met dhr. Kroon van de afdeling vergunningverlening van het waterschap Zuiderzeeland, telefoon 0320 274838.

Vuilwaterafvoer

 1. De grond in Almere klinkt sterk in. De grondleidingen ten behoeve van de vuilwaterafvoer worden onder het gebouw opgehangen aan de funderingsbalken en/of de vloeren. Met een polderexpansiestuk worden de leidingen buiten het bouwwerk gebracht.
 2. De bodem in Almere heeft een relatief hoog zoutgehalte. Hierdoor wordt metaal aangetast. Daarom moeten grondleidingen onder het bouwwerk, die in het zand of in de grond komen te liggen (bijvoorbeeld in het zandtalud tegen de binnenkant funderingsbalk), altijd worden opgehangen met gewapend kunststofband.
 3. Overige ophangmaterialen van de riolering bestaan uit kunststof of uit roestvaststaal. Alternatieven hebben goedkeuring van de inspecteur van het team Toezicht nodig waarbij er van uit moet worden gegaan dat deze ophangmaterialen minimaal 50 jaar mee kunnen gaan.
 4. Bij vrijhangende leidingen is de hart-op-hart afstand van de ophangpunten maximaal 10 maal de buisdiameter met een maximum van 1,5 m. Bij geringe grondbelasting op de leiding (maximaal 0,2 meter) is de vereiste hart-op-hart afstand van de ophangpunten 7 maal de buisdiameter met een maximum van 1 meter.
 5. Bij riolering onder vloeren zonder kruipruimte wordt de grondleiding zo hoog mogelijk opgehangen. De vereiste hart-op-hart afstand voor de ophangpunten is 4 à 5 maal de buisdiameter met een maximum van 0,7 meter. De uitvoering ervan mag pas na overleg en na goedkeuring van de inspecteur van het team Toezicht geschieden, ook in het geval van instorten van leidingen.
 6. Het polder expansiestuk moet horizontaal onder de funderingsrandbalk aangebracht worden en opgehangen met een dubbele strop gewapend kunststofband. Het band dient in de kruipruimte deugdelijk te worden bevestigd aan de bovenkant van de funderingsbalk met behulp van pluggen en R.V.S. schroeven waaronder passende R.V.S. volgringen. januari 2017.
 7. Bij de aansluiting van een kleine op een grote leidingdiameter dient de kleine diameter altijd "hoog" aangesloten te worden op de grote diameter.
 8. De aansluiting van de standleiding op de verzamelleiding of grondleiding moet middels twee bochtstukken van 45º waartussen een recht gedeelte van tenminste 250 mm.
 9. De grondleiding na het polder expansiestuk tot de erfgrens dient in de kleur bruin (RAL 8023) te worden uitgevoerd.
 10. Standleidingen dienen doorgetrokken te worden tot boven het dak als ontspanningsleiding met een diameter van minimaal 80 % van de standleiding (standleiding ø 110 mm, dan de ontspanningsleiding ø 90 mm). De ontspanningsleiding aansluiten op een daarvoor bedoelde dakpan/ ventilatiekap.
 11. De uitmonding van de ontspanningsleiding dient, om hinder van stank te voorkomen op een afstand, gemeten langs de kortste route, zich ten minste 6.0 m te bevinden van een buitenruimte (dakterras). De uitmonding nabij een deur, een beweegbaar raam of een gevelrooster moet zich 1,0 m boven het hoogste punt daarvan bevinden op een afstand van 3,0 m, gemeten langs de kortste route. De uitmonding in een dak dat grenst aan een hoger opgaande gevel, moet zich op een afstand, gemeten langs de kortste route tenminste 6,0 m bevinden van een ventilatie toevoervoorziening of spuivoorziening (raam, luik of deur) in die gevel.
 12. Er mogen geen leidingen in de spouw van de gevels en/ of in woning-scheidende wanden aangebracht worden. Dit geldt ook voor de hemelwater afvoer.

Hemelwaterafvoer*

 1. De grond in Almere klinkt sterk in. Hiermee dien je rekening te houden en daarom gelden de volgende voorwaarden:
  • Grondleidingen ten behoeve van hemelwater mogen niet worden opgehangen aan de funderingsbalken en/of de vloeren
  • In de standleiding, voor de afvoer van hemelwater, dient een verticaal schuifstuk met een schuifmogelijkheid van minimaal 500 mm te worden aangebracht voordat deze aangesloten wordt op de grondleiding.
 2. Bij vrijstaande woningen dienen de grondleidingen altijd buitenom gelegd te worden. Bij aaneengesloten woningen mag de grondleiding, onder de funderingsbalken door, de woning passeren.
 3. Er mogen niet meer dan twee aaneengesloten woningen op een gezamenlijke hemelwaterafvoer worden aangesloten. De schuurtjes dienen te worden aangesloten op de hemelwaterafvoer van de bijbehorende woningen.
 4. De grondleiding tot de erfgrens uitvoeren in de kleur grijs (RAL 7037).
 5. In de gemeenschappelijke achterpaden bij woningen dienen op de riolering aangesloten straatkolken aangebracht te worden.

*Indien sprake is van ‘oppervlakkig hemelwaterafvoer’ zijn deels andere regels van toepassing. Zie hiervoor het Handboek Zelfbouw of gebied specifieke bijlage.

Bepalingen en voorwaarden voor het maken van een inrit in bestaande bouw

Bestaande Stad (reeds ingericht gebied): eerste aanleg, verbreding of extra inrit.

Algemeen bestaande bouw

 1. De aanvraag dient uiterlijk zes weken voor de gewenste datum van realisatie volledig te zijn ingediend. Bij de aanvraag dient te zijn toegevoegd een duidelijke tekening of foto met daarop de situering van de woning en de maatvoering van de gewenste inrit(verbreding).
 2. De inrit aanvraag wordt getoetst aan het inrichtingsplan van het desbetreffende gebied. Een verzoek tot aanleg inrit of inritverbreding zal niet worden toegestaan als de aanleg of verbreding in strijd is met de inrichting van het openbaar gebied.
 3. Een verzoek voor een extra inrit wordt getoetst aan de uitgangspunten in het bestemmingsplan, het openbaar belang of de aanwezige voorzieningen.

Uitvoering bestaande bouw

 1. De op openbaar terrein te realiseren inrit(gedeel)ten worden uitgevoerd in bestratingselementen conform aanwezige gebruikte materialen (kwaliteit soort en kleur) in de straat.
 2. Afmeting en/of gebruik van andere dan aanwezige (verhardings)materialen van inritten behoeven de goedkeuring van de gemeente.

Onderhoud bestaande bouw

 1. Onderhoud aan de inritten op openbaar gebied, zal door of vanwege de gemeente plaatsvinden. Tussentijds (extra) onderhoud kan op verzoek worden uitgevoerd, zij het dat alle ermee gemoeid zijnde kosten voor rekening van de aanvrager zijn.

Kosten en betaling bestaande bouw

 1. Alle kosten voor de aanpassing van de openbare ruimte die nodig zijn voor de aanleg van de gewenste inrit zijn voor rekening van de aanvrager.
  Ter indicatie: De kosten voor het aanpassen van de verharding van de openbare ruimte bedraagt gemiddeld € 80 per m2 bij verharding van betonnen bestrating-elementen. De kosten voor het verplaatsen van een lichtmast, als dat mogelijk is, varieert tussen de  € 1.000 en € 2.000. Als een rioolkolk verplaatst moet worden, dan kost dit tussen de € 1.000 en € 2.000. Het verplaatsen van een lichtmast of een kolk zal in opdracht van de aanvrager door de gemeente worden uitgevoerd.
 2. Aan het indienen en behandelen van de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Weigeringsgronden bestaande bouw

 1. Als parkeren op eigen terrein niet is toegestaan in het bestemmingsplan van het desbetreffende gebied.
 2. Als er onvoldoende ruimte is op eigen terrein om te kunnen parkeren: minimaal 5 m lang en 2,5 m breed.
 3. Als de beschikbare vrije ruimte in het openbare gebied voor het aanleggen van de inrit niet minimaal 3,5 m breed is.
 4. Als de aanleg van de inrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.
 5. Als er een verzamelpunt van afval (containers) verloren gaat en er geen goede alternatieve locaties in de directe nabijheid beschikbaar zijn.
 6. Als de verkeersveiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld als de inrit: 
  • direct aansluit op een gebiedsontsluitingsweg/hoofdweg
  • te dicht ligt bij rotonde, bocht of splitsing van wegen (minimale afstand 5 m)
  • komt naast een voetgangers(fiets)oversteekplaats
  • komt tussen obstakels waardoor er bij het in- en uitrijden onvoldoende zicht is op overige verkeersdeelnemers
  • op een plaats komt waar verlichting of bebording staat die uit oogpunt van veilig gebruik van de weg niet kan worden verplaatst
 7. Ter bescherming van het openbaar groen:
  • Een gezonde boom wordt niet verwijderd voor een inrit
  • Naar oordeel van de gemeente schade aan de groeiplaats van een boom wordt toegebracht, de inrit komt te dicht bij een boom (wordt bepaald a.d.h.v. de Boommonitor)
  • De inrit reststukken haag (kleiner 5 m2) of reststukken groenvak (kleiner 5 m2) veroorzaakt
 8. Er op korte termijn groot onderhoud plaatsvindt van de straat/wijk.
 9. Als naar oordeel van de gemeente te sterk afbreuk wordt gedaan aan de (groene) ruimtelijke belevingswaarde van de desbetreffende straat.
 10. Als naar oordeel van de gemeente de aanleg van de inrit ten koste gaat van waardevol groen in het kader van de klimaat aanpassingsopgaven (dempen hitte en opvang regenwater).

Bepalingen en voorwaarden voor het maken van een inrit in nieuwbouw

Nieuwbouw: Stadsdeel Hout en Poort en nieuwbouwprojecten in andere stadsdelen. Eerste aanleg in combinatie met terreinafwerking straat/wijk voor woningbouw en particuliere en/of bedrijfskavels. 

Algemeen nieuwbouw

 1. De aanvraag dient uiterlijk zes weken voor de gewenste datum van realisatie volledig te zijn ingediend. Bij de aanvraag dient een overzichtstekening (schaal 1:200) met daarop de situering van de woning en de maatvoering van de gewenste inrit te zijn toegevoegd.
 2. Waar in het grondcontract met de gemeente overeengekomen, zal door en voor rekening van de gemeente een inrit, al dan niet gecombineerd met een voetpad, worden aangelegd vanaf de perceelgrens tot aan de verharde weg.
 3. De standaard verhardingsbreedte bij woonbestemmingen in Almere is 3,5 meter, voor een bredere inrit kunnen kosten in rekening worden gebracht, zie onder punt Kosten en betaling Nieuwbouw.
 4. Indien een bredere inrit wordt verlangd dan zal jouw aanvraag worden getoetst aan het inrichtingsplan en/of kavelpaspoort van het desbetreffende gebied. Een verzoek tot inritverbreding zal niet worden toegestaan als de verbreding in strijd is met de inrichting van het openbaar gebied.
 5. Indien meer inritten worden verlangd dan voorzien in het grondcontract dan worden deze door of vanwege de gemeente aangelegd voor rekening van de aanvrager voor zover dit niet strijdig is met de uitgangspunten in het bestemmingsplan, het openbaar belang of nog te realiseren voorzieningen.

Uitvoering nieuwbouw

 1. De op openbaar terrein te realiseren inrit(gedeel)ten worden uitgevoerd in bestratingselementen van beton, waarbij kwaliteit soort en kleur van de gebruikte materialen ter bepaling van de gemeente is.
 2. Plaats, afmeting en/of gebruik van andere dan de voorgestelde (verhardings)materialen van inritten behoeven de goedkeuring van de gemeente.
 3. De aanleghoogte ter plaatse van de perceelgrens wordt door de gemeente vastgesteld en dient door de aanvrager te worden opgevraagd bij de gemeente Almere, afdeling Gebiedsontwikkeling. Ingeval de hoogte van de op de inrit aansluitende verharding (eigen terrein) geheel of gedeeltelijk afwijkt van de vastgestelde aanleghoogte op het openbaar gebied (b.v. bij laadperrons op maaiveldniveau), dient het hoogteverschil overwonnen te worden op het uitgegeven terrein (inclusief eventueel noodzakelijke verticale afrondingsbogen). Op de bij het aanvraagformulier toe te voegen overzichtstekening dienen deze gegevens te zijn aangegeven.
 4. Op het moment dat met de realisatie van de inrit wordt gestart, dient het terrein vrij van obstakels te zijn. Indien het terrein niet vrij is van obstakels zal de inrit niet worden aangesloten. Je dient dan een nieuwe afspraak te maken met de toezichthouder van het gebied.

Onderhoud nieuwbouw

 1. Onderhoud aan de inritten op openbaar gebied, zal door of vanwege de gemeente plaatsvinden. Tussentijds (extra) onderhoud kan op verzoek worden uitgevoerd, zij het dat alle ermee gemoeid zijnde kosten voor rekening van de aanvrager zijn.

Kosten en betaling nieuwbouw

 1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een extra of bredere inrit bedraagt € 73,85 per m2 bij verharding van betonnen bestrating-elementen. Bij afwijking van de gemeentelijke standaard zijn alle hier uit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de aanvrager.
 2. De verschuldigde kosten en de betalingsvoorwaarden staan vermeld in de factuur.
 3. De kosten dienen ingevolge artikel 4 van de Retributie- en precarioverordening Almere binnen 14 dagen na dagtekening van de verzending van de betreffende nota te worden voldaan.

Tarieven rioolaansluitingen en in- en uitritten

Rioolaansluitingen

Het tarief voor het op verzoek maken van aansluitingen op het rioolstelsel op plaatsen waar de definitieve verharding nog niet is aangebracht, is per aansluiting:

 Tarief 2022Tarief 2023
Bij een buisdiameter kleiner of gelijk aan 125 mm€ 560,85€ 588,90
Bij een buisdiameter tussen 125 mm en 160 mm€ 876,65€ 920,50
Bij een buisdiameter tussen 160 mm en 200 mm€ 1.399,55€ 1.469,55
Het tarief voor het op verzoek opheffen van een aansluiting met een buisdiameter kleiner of gelijk aan 200 mm is:€ 560,85€ 588,90

In alle andere gevallen – dus bij aansluiten op of opheffen van een buisdiameter van groter dan 200 mm, of bij aansluiting op het rioolstelsel op plaatsen waar de definitieve verharding wél is aangebracht – worden de aan het op verzoek maken c.q. opheffen van een aansluiting op het rioolstelsel verbonden kosten in rekening gebracht, blijkend uit een vooraf door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde en overgelegde begroting van deze kosten. Met de werkzaamheden wordt niet eerder aangevangen dan op de vijfde werkdag na de dag waarop de eerder genoemde begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

In- en uitritten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het aanleggen/wijzigen van een uitrit is per vierkante meter:

 Tarief 2022Tarief 2023
Vooruitlopend op of gelijktijdig met de terreinafwerking, voor elke vierkante meter boven de standaardbreedte voor de uitrit€ 73,85€ 77,55

In andere gevallen dan bedoeld onder de aan de aanleg verbonden kosten, blijkend uit een vooraf door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde en overgelegde begroting van deze kosten. Met de werkzaamheden wordt niet eerder begonnen dan op de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager over deze begroting is geïnformeerd.