Toeristenbelasting

Wat is toeristenbelasting?

Toeristenbelasting is een belasting voor niet-inwoners van de stad voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. De naam toeristenbelasting doet vermoeden dat het alleen om toeristen gaat, maar iedereen die niet staat ingeschreven in de gemeente en betaalt voor een overnachting binnen de gemeente, valt hieronder. Het kan dus ook gaan om onder andere zakelijke overnachtingen of arbeidsmigranten.

Waarom een toeristenbelasting?

Het toerisme en verblijf groeit in Almere. Dit betekent dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. De gemeente Almere vindt het niet rechtvaardig dat alleen de inwoners van Almere hier belasting voor afdragen. Door de invoering van een toeristenbelasting dragen vanaf 1 mei 2020 ook ‘bezoekers’ bij.

Wie betaalt de toeristenbelasting?

Toeristenbelasting is verschuldigd over zakelijke - of privé-overnachtingen van mensen buiten de gemeente die hiervoor een vergoeding betalen. Degene die overnacht betaalt de belasting aan degene die de overnachting verzorgt (aan u of uw bedrijf). En u draagt de belasting daarna af aan de gemeente. Hierbij is het dus belangrijk dat u in uw administratie een onderscheid maakt tussen Almeerders en niet-Almeerders. Inwoners van Almere vallen immers buiten de toeristenbelasting aangezien zij al gemeentelijke heffingen afdragen.

Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van de toeristenbelasting?

Om toeristenbelasting te kunnen heffen, heeft de gemeenteraad een verordening toeristenbelasting vastgesteld. Deze verordening kunt u vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-317507.html

Wat zijn de tarieven voor de toeristenbelasting?

De belasting bedraagt 5% over de omzet, toe te rekenen aan logies. Hieronder volgen drie voorbeelden:

Voorbeeld 1

U bezit een B&B en u verhuurt een kamer voor € 100,00 (exclusief ontbijt) aan twee personen. De totale omzet bedraagt dus € 100,00. Over dit bedrag berekent u de toeristenbelasting. In dit geval bedraagt die € 5,00, waardoor u van uw gast een totaalbedrag van € 105,00 kunt vragen.

Omzet € 100,00

Toeristenbelasting (5% van € 100,00) € 5,00

Gast betaalt aan u € 105,00

Voorbeeld 2

Indien u een bedrag voor de overnachting in rekening brengt inclusief toeristenbelasting dient u de € 100,00 te delen door 1,05 (= € 95,24). Dit bedrag is belastbaar voor de toeristenbelasting. Dit komt doordat het bedrag dat u vraagt voor de overnachting dan geen 100% is maar 105%. Namelijk de overnachtingsprijs (100%) inclusief de toeristenbelasting (5%).

Omzet € 95,24

Toeristenbelasting (5% van € 95,24) € 4,76

Gast betaalt aan u € 100,00

Voorbeeld 3

Dit voorbeeld geldt alleen indien u ook BTW afdraagt. Het is dan van belang dat u de BTW en de toeristenbelasting samen uit de omzet haalt. Doet u dit niet dan betaalt u BTW over toeristenbelasting of andersom. Indien u een bedrag voor de overnachting in rekening brengt inclusief toeristenbelasting en BTW dient u de € 100,00 te delen door 1,14. Het bedrag dat dan overblijft is belastbaar voor de toeristenbelasting. Dit komt doordat het bedrag dat u vraagt voor de overnachting dan geen 100% is maar 114%. Namelijk de overnachtingsprijs (100%) inclusief de toeristenbelasting (5%) inclusief BTW (9%).

Omzet € 87,72

Toeristenbelasting (5% van € 87,72) € 4,39

BTW (9% van € 87,72) € 7,89

Gast betaalt aan u € 100,00

Kosten voor ontbijt of bijvoorbeeld fietsverhuur vallen niet onder de heffing van een toeristenbelasting. Schoonmaakkosten en stookkosten e.d. wel aangezien deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn aan de overnachting. Dat geldt ook voor de boekingskosten of servicekosten die u afdraagt aan een boekingsplatform zoals Airbnb of Booking.com; deze doen voor het bepalen van de toeristenbelasting niet ter zake en mogen dan ook niet van de omzet worden afgetrokken.

Vrijstellingen

Bovendien gelden er volgens artikel 4 van de verordening nog een aantal vrijstellingen voor de heffing van de toeristenbelasting. Deze vrijstellingen zijn als volgt;

de belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

3. voor groepen van meer dan 10 personen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die in georganiseerd verband, als bedoeld in artikel 1 letter h, verblijf houden. De vrijstelling geldt niet voor de begeleiders vanaf 18 jaar.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het inrichten van uw administratie, dan kunt u terecht bij het adviesbureau ANG. Het adviesbureau ANG ondersteunt de gemeente Almere bij de invoering en de uitvoering van de toeristenbelasting. Eventueel kan er in de toekomst iemand bij u langs komen. Vanwege de coronacrisis is een fysiek bezoek bij u ter plaatse momenteel niet mogelijk. Ook bij overige vragen of bij onduidelijkheden over de toeristenbelasting in het algemeen kunt u contact opnemen met ANG via 085 – 023 9004 of door een email te sturen naar: toeristenbelastingverberg dit@ang.nl