Watertoeristenbelasting

Wat is watertoeristenbelasting?

Watertoeristenbelasting is een belasting voor niet-inwoners van de stad voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. De naam watertoeristenbelasting doet vermoeden dat het alleen om toeristen gaat, maar iedereen die niet staat ingeschreven in de gemeente en betaalt voor een verblijf op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren van de gemeente, valt hieronder. Het kan dus ook gaan om onder andere zakelijk verblijf of arbeidsmigranten. Ook ligplaatshouders die niet in Almere wonen vallen onder de watertoeristenbelasting.

Waarom een watertoeristenbelasting?

Het toerisme en verblijf groeit in Almere. Dit betekent dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. De gemeente Almere vindt het niet rechtvaardig dat alleen de inwoners van Almere hier belasting voor afdragen. Door de invoering van watertoeristenbelasting dragen vanaf 1 mei 2020 ook ‘bezoekers’ bij.

Wie betaalt watertoeristenbelasting?

Watertoeristenbelasting is verschuldigd over verblijf van mensen van buiten de gemeente die hiervoor een vergoeding betalen. Dit is van toepassing op (vaste) ligplaatsen en passanten. De bezoeker betaalt de belasting aan de jachthaven. En u draagt de belasting daarna af aan de gemeente. Hierbij is het dus belangrijk dat u in uw administratie een onderscheid maakt tussen Almeerders en niet-Almeerders. Inwoners van Almere vallen immers buiten de watertoeristenbelasting aangezien zij al gemeentelijke heffingen afdragen.

Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van watertoeristenbelasting?

Om watertoeristenbelasting te kunnen heffen, heeft de gemeenteraad een verordening watertoeristenbelasting vastgesteld. Deze verordening kunt u vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-317777.html

Wat zijn de tarieven voor de watertoeristenbelasting?

De belasting bedraagt 5% over de omzet, toe te rekenen aan het verblijf. Het belastingtarief voor een vaste ligplaats is € 40,00 per jaar. Mocht u echter kunnen aantonen dat uw tarief lager ligt met toepassing van het genoemde percentage van 5%, dan kunt u dat bedrag in rekening brengen. Hieronder volgen vier voorbeelden:

Voorbeeld 1

U bezit een Haven en u verhuurt een ligplaats voor € 700,00 per jaar. De totale omzet bedraagt dus € 700,00. Over dit bedrag berekent u de watertoeristenbelasting. In dit geval bedraagt die € 35,00 (5% van € 700,00), waardoor u van uw gast een totaalbedrag van € 735,00 kunt vragen.

Omzet € 700,00

Watertoeristenbelasting (5% van € 700,00) € 35,00

Gast betaalt aan u € 735,00

Voorbeeld 2

U bezit een Haven en u verhuurt een ligplaats voor € 1.600,00 per jaar. De totale omzet bedraagt dus € 1.600,00. Over dit bedrag berekent u de watertoeristenbelasting. In dit geval bedraagt die € 40,00. Met het toepassen van het tarief van 5% had u namelijk hoger uitgekomen. U kunt uw gast in dit geval een totaalbedrag van € 1.640,00 in rekening brengen.

Omzet € 1.600,00

Watertoeristenbelasting (vast bedrag) € 40,00

Gast betaalt aan u € 1.640,00

Voorbeeld 3

Indien u een bedrag voor de ligplaats in rekening brengt inclusief watertoeristenbelasting dient u de € 700,00 te delen door 1,05. Het bedrag dat dan overblijft is belastbaar voor de watertoeristenbelasting. Dit komt doordat het bedrag dat u vraagt voor het verblijf dan geen 100% is maar 105%. Namelijk de prijs voor het verblijf (100%) inclusief de watertoeristenbelasting (5%).

Omzet € 666,67

Watertoeristenbelasting (5% van € 700,00) € 33,33

Gast betaalt aan u € 700,00

Voorbeeld 4

Dit voorbeeld geldt alleen indien u ook BTW afdraagt. Indien u ook BTW afdraagt is het van belang dat u de BTW en de watertoeristenbelasting samen uit de omzet haalt. Doet u dit niet dan betaalt u BTW over watertoeristenbelasting of andersom. Indien u een bedrag voor het verblijf in rekening brengt inclusief watertoeristenbelasting en BTW dient u de € 700,00 te delen door 1,14. Het bedrag dat dan overblijft is belastbaar voor de watertoeristenbelasting. Dit komt doordat het bedrag dat u vraagt voor het verblijf dan geen 100% is maar 114%. Namelijk de prijs voor het verblijf (100%) inclusief de watertoeristenbelasting (5%) inclusief BTW (9%).

Omzet € 614,04

Watertoeristenbelasting (5% van € 614,04) € 30,70, BTW (9% van € 614,04) € 55,26

Gast betaalt aan u € 700,00

Kosten voor ontbijt of bijvoorbeeld fietsverhuur vallen niet onder de heffing van watertoeristenbelasting. Schoonmaakkosten en stookkosten e.d. wel aangezien deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn aan het verblijf. Dat geldt ook voor de boekingskosten of servicekosten die u afdraagt aan een boekingsplatform zoals Airbnb of Booking; deze doen voor het bepalen van de watertoeristenbelasting niet ter zake en mogen dan ook niet van de omzet worden afgetrokken.

Vrijstellingen

Bovendien gelden er volgens artikel 4 van de verordening nog een aantal vrijstellingen voor de heffing van de watertoeristenbelasting. Deze vrijstellingen luiden als volgt; de belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

1. Door degenen die verblijf houden aan boord van:

a. Een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt voor verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

b. Kano's, roei- en volgboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;

c. Motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;

d. Een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied bevindt;

e. Op vaartuigen voor welk verblijf toeristenbelasting is verschuldigd.

2. Van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 , die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet , en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het inrichten van uw administratie, dan kunt u terecht bij het adviesbureau ANG. Het adviesbureau ANG ondersteunt de gemeente Almere bij de invoering en de uitvoering van de toeristenbelasting. Eventueel kan er in de toekomst iemand bij u langs komen. Vanwege de coronacrisis is een fysiek bezoek bij u ter plaatse momenteel niet mogelijk. Ook bij overige vragen of bij onduidelijkheden over de toeristenbelasting in het algemeen kunt u contact opnemen met ANG via 085 – 023 9004 of door een email te sturen naar: toeristenbelastingverberg dit@ang.nl