Skip to content

Maatregelen bij niet-betalen belastingen

Als u een belastingaanslag niet of niet volledig vóór de betaaltermijn betaalt, neemt de gemeente maatregelen. Hier zijn kosten aan verbonden. Het moment van bijschrijven op rekening van de gemeente bepaalt of u invorderingskosten moet betalen.

Aanmaning

Wanneer de betaaltermijn van de belastingaanslag is verstreken en u heeft de aanslag niet of niet volledig betaald, krijgt u een aanmaning. De aanmaning is de eerste stap in de dwanginvordering. Voor het versturen van een aanmaning brengt de gemeente kosten in rekening. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het openstaande bedrag. Voor bedragen tot 454 euro zijn de kosten 7 euro. Voor bedragen boven de 454 euro zijn de kosten 15 euro.

Dwangbevel

Als u de aanmaning niet op tijd (binnen veertien dagen na dagtekening) betaalt, dan volgt er een dwangbevel. Ook hier zijn kosten aan verbonden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het openstaande bedrag. De kosten bedragen minimaal 38 euro en maximaal 11.393 euro.

Inbeslagname

Betaalt u ook na het dwangbevel niet, dan heeft de gemeente vele mogelijkheden om de openstaande vordering te innen. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op uw loon, uitkering, spaartegoeden, auto(‘s) of (on)roerende zaken.

Zijn er zaken in beslag genomen, dan staat in het proces-verbaal wanneer de verkoop hiervan plaatsvindt. De datum van de verkoop is minimaal vier weken na de inbeslagname. Een week voor de verkoop plakt de deurwaarder een aankondiging van verkoop op het adres van de verkoop. De kosten hiervoor zijn 27 euro. Twee dagen voor de verkoop kondigt de deurwaarder de verkoop aan in een advertentie in een plaatselijke krant. De kosten hiervoor zijn ongeveer 150 euro.

U kunt de verkoop alleen voorkomen door voor de datum van verkoop het totaal verschuldigde bedrag, inclusief invorderingskosten, te betalen. U kunt het bedrag zelf overmaken, u kunt het storten bij het postkantoor of u kunt het bedrag contant of met PIN betalen aan de balie in het stadhuis. U kunt hiervoor zonder afspraak terecht.

Veelgestelde vragen gemeentelijke belasting betalen
Wat moet ik doen als ik verhuisd ben en/of mijn woning heb verkocht?

Verhuist u binnen Almere, dan neemt u de opgelegde aanslag afvalstoffenheffing (en hondenbelasting) mee naar uw nieuwe adres. Vanwege efficiency redenen wordt er geen ontheffing verleend van de oude aanslag afvalstoffenheffing, eveneens wordt er geen nieuwe aanslag afvalstoffenheffing opgelegd.

Verhuist u binnen Almere waarbij u gaat inwonen, dan heeft u recht op ontheffing van de aanslag afvalstoffenheffing vanaf de eerstvolgende maand na uw verhuizing. De gemeente Almere verwerkt deze ontheffingen eenmaal per kwartaal achteraf. Op verzoek kan de ontheffing eerder plaatsvinden. De aanslag hondenbelasting blijft gehandhaafd.

Verhuist u buiten Almere dan heeft u recht op ontheffing van de aanslag afvalstoffenheffing (en hondenbelasting) vanaf de eerstvolgende maand na uw verhuizing. De gemeente Almere verwerkt deze ontheffingen eenmaal per kwartaal achteraf. Op verzoek kan de ontheffing eerder plaatsvinden.

Bent u op 1 januari van een belastingjaar eigenaar van een object in Almere dan betaalt u de aanslag onroerende zaakbelasting eigendom en rioolheffing voor het gehele jaar. Het is mogelijk dat de zakelijke lasten bij de notaris verrekend worden tussen koper en verkoper. De gemeente blijft buiten een verrekening tussen eigenaren (en/of partners).

Bent u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker meer maar heeft u wel een aanslag ontvangen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen, zorg ervoor dat u bewijsstukken mee stuurt (denk bijvoorbeeld aan bevestiging van einde huurcontract).

Wat moet ik doen als ik de belastingaanslag niet in één of in twee keer kan betalen?

Als u de belastingaanslag niet in één of twee keer kunt betalen, kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven aan de gemeente. Aanslagen tussen 85 en 10.000 euro worden dan in termijnen van uw rekening afgeschreven. 

Het moment waarop u een machtiging voor automatische incasso afgeeft, bepaalt in hoeveel termijnen het bedrag wordt afgeschreven. Doet u dit binnen veertien dagen na dagtekening van de aanslag, dan worden aanslagen tussen 85 en 10.000 euro in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. De tien termijnen worden geïnd vanaf maart tot en met december. Geeft u de machtiging voor automatische incasso later af, dan wordt het bedrag in minder termijnen van uw rekening afgeschreven. Aanslagen lager dan 85 euro en/of hoger dan 10.000 euro worden in twee termijnen afgeschreven. 

Als ik de gemeente machtig voor automatische incasso, wanneer gaat dit dan in?

Als wij de machtiging voor de 25ste van de maand binnen hebben, gaat de automatische incasso nog dezelfde maand in.

Wat gebeurt er als ik het bedrag van de automatische incasso niet kan betalen?

Als het bedrag dat afgeschreven dient te worden niet op uw rekening staat, wordt de automatische incasso gestorneerd. Het openstaande bedrag wordt verdeeld over de resterende maanden. Na twee keer storneren trekt de gemeente de automatische incasso in en dient u het openstaande bedrag in één keer over te maken.

Wat is de procedure voor de invordering van gemeentelijke belastingen?

U kunt meer lezen over de invordering van gemeentelijke belastingen in de leidraad invordering gemeentelijke belastingen (pdf).

In deze leidraad staat de procedure als gemeentelijke belastingen niet (tijdig) worden betaald en het beleid voor uitstel van betaling. Ook kunt u diverse normbedragen raadplegen die van belang zijn voor het berekenen van kwijtschelding en voor de beslagvrije voet.

Wat moet ik doen als ik de gemeentelijke belasting niet kan betalen?

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 036 of het digitaal aanvragen via de Belastingbalie

Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U hoeft dan geen belasting te betalen.

Wat moet ik doen als ik een aanmaning heb, maar deze niet in één keer kan betalen?

U moet een aanmaning binnen 14 dagen na dagtekening betalen. Als u dat niet doet, zetten we de dwanginvordering voort en brengen we extra kosten in rekening.

Als u niet binnen deze termijn kunt betalen, heeft u twee mogelijkheden: 

  • U geeft een machtiging voor automatische incasso af (als er nog incassotermijnen voor het aanslagbiljet van toepassing zijn), waardoor het bedrag wordt verdeeld over de resterende betaaltermijnen van het aanslagbiljet. Dit kan bij aanslagen tussen de 85 en 5.000 euro;
  • U vraagt een betalingsregeling aan.
Wat moet ik doen als ik een dwangbevel heb ontvangen?

Als u een dwangbevel heeft ontvangen van de afdeling Belastingen, dient u deze binnen twee dagen na ontvangst te betalen.

Waar kan ik mijn stukken kwijt voor de deurwaarder?

U kunt de stukken in de brievenbus van het stadhuis van de gemeente Almere doen.

Welke taak heeft de gemeente bij een ontruiming door een deurwaarder?

Op de dag van de ontruiming is de afdeling Reiniging van de gemeente aanwezig. Deze afdeling slaat de goederen op. U ontvangt hier een week voor de ontruiming een brief over.

Formulieren

Wat vindt u van onze website?