Folder gemeentelijke belastingen 2021

Ieder jaar ontvangen alle huishoudens en bedrijven in Almere het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Ongeveer 12 procent van alle gemeentelijke inkomsten komt uit belastingen. Met uw belastingbetalingen draagt u bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in Almere.

Ook in 2021 krijgt u een aanslagbiljet waarop, afhankelijk van uw situatie, maximaal drie belastingen vermeld staan die u moet betalen: rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. Per 1 januari 2019 is de hondenbelasting in Almere afgeschaft.


Wie

Eigenaren van woningen en eigenaren van niet-woningen met een waarde hoger dan 35.000 euro die zijn aangesloten op het riool.

Hoeveel

168,26 euro per zelfstandige woning of niet-woning ongeacht omvang. Het tarief voor 2021 is met 4,05 procent verhoogd. Voor 2,5 procent om te sparen voor de toekomstige vervanging van het rioolstelsel en voor 1,55 procent vanwege prijsstijgingen.

Waarvoor

Het beheer, het onderhoud, de renovatie en de vervanging van het riool. Bijvoorbeeld reparaties aan de riolering, zoals het opheffen van verstoppingen, het vervangen van kolkroosters en gebroken putdeksels en het repareren van pompen.

Vrijstelling

Eigenaren van objecten met een WOZwaarde van 35.000 euro of minder betalen geen rioolheffing.

Door de vrijstelling kan de gemeente het belastingproces efficiënter inrichten en bijdragen aan een redelijkere heffing. De vrijstelling geldt niet voor objecten in aanbouw.


Wie

Elk huishouden. 

Hoeveel

377,68 euro. Het tarief is nagenoeg hetzelfde gebleven in vergelijking met vorig jaar. Per saldo is het tarief met € 0,50 omlaag gegaan.

Waarvoor

Het legen van de duobakken, ondergrondse inzameldepots, glasbakken en plasticbakken, het inzamelen van papier en het ophalen van grofvuil. Het bedrag dat u betaalt is onafhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont. Onderzoek heeft uitgewezen dat het grootste deel van de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen vaste kosten zijn en dus niet afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden afval. Daarbij is de gezinsgrootte niet in alle gevallen bepalend voor de omvang van het aangeboden afval.

U kunt zelf iets aan de hoogte van de afvalstoffenheffing doen. Door afval zorgvuldig te scheiden, minder zwerfvuil achter te laten en afval naar de gratis recyclingperrons te brengen, helpt u mee het tarief te verlagen.


Wie

Eigenaren van woningen en niet-woningen (OZBE) en huurders/ gebruikers van niet-woningen (OZBG).

Hoeveel

De hoogte van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde: 0,1127% (eigenaar woning) 0,3280% (eigenaar niet-woning) 0,2635% (gebruiker niet-woning).

Waarvoor

Komt ten goede aan de algemene financiële middelen van Almere.

De gemeente heft onroerendezaakbelasting (OZB) over onroerende zaken. Dit zijn woningen, niet-woningen (panden die niet of slechts voor een deel voor woondoeleinden gebruikt worden, zoals kantoren, winkels en bedrijfspanden) en de grond waarop deze panden staan. Eigenaren van een woning of niet-woning en huurders/gebruikers van niet-woningen betalen OZB.

De situatie op 1 januari 2021 is bepalend of u onroerendezaakbelasting moet betalen. Als u in de loop van het jaar het object verkoopt en/of verhuist, heeft dit geen invloed op de aanslag OZB over 2021.

De WOZ-waarde van 2021 van uw woning of bedrijfspand staat op uw aanslagbiljet. Gemeente Almere berekent de WOZ-waarde in 2021 op basis van gebruiksoppervlakte in plaats van de bruto inhoud. Dit passen wij toe, zodat de meetinstructie beter aansluit bij andere instanties die van oppervlakte gebruik maken, zoals een woningstichting of makelaar. De oppervlakte is voor u nu overzichtelijker omdat het duidelijk is waar de waardering van de WOZ op gebaseerd is.


Wie

Eigenaren en huurders/gebruikers van onroerende zaken (woning of nietwoning).

Wanneer

De WOZ-waarde wordt jaarlijks bepaald.

Waarvoor

De WOZ-waarde dient als basis voor de berekening van een aantal lokale heffingen, een aantal rijksbelastingen en de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.

Hoe

Door taxaties van de gemeente Almere. De vastgestelde waarde staat op uw aanslagbiljet.

Bent u eigenaar of huurder van een woning of eigenaar of gebruiker van een niet-woning? Dan staat op uw aanslagbiljet de WOZ-waarde van uw woning en/of bedrijfspand. De gemeente Almere taxeert ieder jaar alle onroerende zaken binnen de gemeente Almere volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). In die wet staat hoe de gemeente de waarde van een woning of nietwoning bepaalt.

WOZ vaststellen

De WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald aan de hand van vergelijkbare verkochte woningen. De WOZ-waarde van een niet-woning wordt bepaald op basis van vergelijkbare huur- en verkoopinformatie of op basis van gecorrigeerde vervangingswaarden.

De gemeente neemt daarnaast ook het effect van de toegenomen vraag naar woningen en de gevolgen van de aantrekkende economie op de Almeerse vastgoedmarkt in de WOZwaarde mee.

Peildatum

De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZwaarde in 2021 moet zijn vastgesteld naar de waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2020. Op uw aanslagbiljet van 2021 staat dus een WOZ-waarde die gebaseerd is op de marktomstandigheden rondom 1 januari 2020. Meer informatie staat in uw taxatieverslag. Dit verslag kunt u inzien via almere.nl/belastingen.


U kunt uw gemeentelijke belastingzaken online regelen via de Belastingbalie. Dat betekent geen aparte formulieren meer per aanvraag, maar alle aanvragen en/of aanslagen vindt u voortaan terug in dit digitale loket.

Daarnaast kunt u hier:

  • direct betalingen doen of inzien; 
  • automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten;
  • een taxatieverslag inzien;
  • deelnemen aan de WOZ-voormelding;
  • bezwaar maken;
  • kwijtschelding aanvragen.

Kortom, ook bij gemeente Almere geldt; leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Wilt u direct al aan de slag, bijvoorbeeld omdat u uw taxatieverslag wilt inzien of om uw automatische incasso aan te vragen? Dat kan. Ga naar almere.nl/belastingen. Inloggen met DigiD is verplicht.


U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen op drie manieren betalen:

Via automatische incasso.

Als u de gemeente machtigt voor automatische incasso wordt het te betalen bedrag in termijnen van uw rekening afgeschreven. Hierdoor betaalt u gespreid en altijd op tijd. Aanslagen tussen de 85 en 10.000 euro worden in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. Aanslagen lager dan 85 euro en hoger dan 10.000 euro worden in twee termijnen afgeschreven. U regelt een machtiging voor automatische incasso in de Belastingbalie via almere.nl/ belastingen

Via internetbankieren

Als u geen machtiging voor automatische incasso afgeeft, verzoeken wij u het bedrag van de aanslag voor de vervaldag(en) in de aangegeven termijn(en) te betalen. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL40 BNGH 0285 0419 91 onder vermelding van het aanslagbiljetnummer. Het aanslagbiljetnummer vindt u aan de voorzijde van de aanslag. Heeft u na het verstrijken van de vervaldag(en) de aanslag nog niet of niet volledig betaald?

Dan brengen wij invorderingsrente en invorderingskosten in rekening. De hoogte van deze kosten vindt u op almere.nl/belastingen.

Via iDEAL in de Belastingbalie

In de online Belastingbalie kunt u direct betalen via iDEAL. Selecteer de betreffende aanslag. Het bedrag, rekeningnummer en betalingskenmerk zijn al voor u ingevuld. Inloggen kan via almere.nl/belastingen. DigiD is hierbij verplicht.


Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. U kunt online kwijtschelding aanvragen voor de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Kwijtschelding vraagt u aan in de Belastingbalie via almere.nl/ belastingen.


Vindt u dat uw aanslag of de WOZwaarde op uw aanslagbiljet onjuist is? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. U kunt uw bezwaar online indienen via de Belastingbalie op almere.nl/ belastingen. Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar heeft aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde is gratis. Zorg ervoor dat u uw bezwaar zelf indient. No-cure-no-pay-bureaus kunnen dit ook voor u doen, maar wanneer het bezwaar gegrond is, bepaalt de wet dat de kosten die een ncnp-bureau maakt door de gemeente dienen te worden betaald. Deze kosten komen uiteindelijk weer voor rekening van de inwoner van Almere.


Wilt u uw aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen volgend jaar digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de gemeente, maar ook van de Belastingdienst, RDW, SVB en UWV digitaal kunt ontvangen. Ga naar mijnoverheid.nl om u te registeren via uw DigiD. Dan ontvangt u uw gecombineerd aanslagbiljet in 2021 digitaal.